Kh?c ph?c: Ch?m hi?u su?t khi b?n Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u n?u có r?t nhi?u VLFs bên trong Nh?t k? giao d?ch trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2455009 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2005, 2008 và 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2005, 2008 và 2008 R2 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2 trên m?t máy tính.
 • M?t ho?c nhi?u c?a các b? máy cơ s? d? li?u là trong các mô h?nh ph?c h?i đ?y đ? ho?c kí nh?p s? lư?ng l?n.
 • Kích thư?c ban đ?u c?a m?t t?p nh?t k? giao d?ch cho b? máy cơ s? d? li?u nh?. Tuy nhiên, các t?p tin giao d?ch phát tri?n l?n.
 • Các autogrow t?c đ? tăng trư?ng tăng c?a t?p nh?t k? giao d?ch đư?c c?u h?nh đ? kích thư?c nh?. Ví d?, các autogrow t?c đ? tăng trư?ng tăng đư?c c?u h?nh đ? m?t megabyte ho?c m?t ph?n trăm. Ho?c, b?n làm cho t?p nh?t k? giao d?ch tăng b?ng cách s? d?ng m?t s? tăng trư?ng nh? hư?ng d?n s? d?ng.
 • T?p nh?t k? giao d?ch phát tri?n b?i tăng t?c đ? tăng trư?ng nh?. Sau m?t th?i gian, t?p nh?t k? giao d?ch là l?n.

  Ví d?, t?p nh?t k? giao d?ch phát tri?n t? m?t trăm MB đ?n 10 gigabyte. T?p nh?t k? giao d?ch phát tri?n b?i m?t megabyte tăng trong tăng trư?ng m?i.
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?c h?i là ch?m khi b? máy cơ s? d? li?u B?t đ?u n?u có m?t kh?i lư?ng l?n công vi?c đ? ph?c h?i.

  Ví d?, m?t giao d?ch đang ch? m? trong m?t th?i gian dài. Ho?c, r?t nhi?u giao d?ch nh? kích thư?c không cam k?t khi SQL Server t?t ho?c kh?i đ?ng l?i. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i trong m?t th?i gian dài ư?c tính ph?c h?i trong giai đo?n phân tích, giai đo?n hoàn tác ho?c làm l?i giai đo?n. L?i tương t? như sau đây và đư?c ghi vào t?p nh?t k? l?i SQL Server 2005:
  Các phân tích b? máy cơ s? d? li?u 'mydatabase' (7) là 0% hoàn thành (kho?ng 1234 giây v?n). Đây là m?t bài vi?t thông tin ch?. Không có hành đ?ng ngư?i dùng đư?c yêu c?u.
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?c h?i là ch?m khi m?t t?p tin sao lưu b? máy cơ s? d? li?u đ?y đ? và m?t b? sung giao d?ch kí nh?p chu?i đư?c khôi ph?c n?u b? máy cơ s? d? li?u đư?c đưa tr?c tuy?n.

  Lưu ? Đ? mang l?i cho b? máy cơ s? d? li?u tr?c tuy?n trong thao tác khôi ph?c, h?y s? d?ng các V?I PH?C H?I cú pháp ho?c các V?I CH? Đ? CH? = <options></options> cú pháp.
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh ph?c h?i là làm ch?m trên m?t máy ch? đ?i tác trong các c?p mirroring.
 • S? ti?n b? c?a các đ?i l? đ?c kí nh?p cho đ?ng g?i giao d?ch là ch?m cho caùc thao taùc sau:
  • Nh?t k? giao d?ch b? máy cơ s? d? li?u nhà xu?t b?n đư?c phân tách.
  • M?t l?nh đư?c thêm vào b? máy cơ s? d? li?u phân ph?i.
  • Các giao d?ch đư?c sao chép.

  Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  949523 Đ? tr? c?a m?t đ?ng g?i giao d?ch là cao trong SQL Server 2005 khi giá tr? tài s?n "Kích thư?c kh?i t?o" và giá tr? tài s?n Autogrowth nh?
 • Ch?m hi?u su?t x?y ra khi m?t ?nh ch?p b? máy cơ s? d? li?u đư?c t?o ra n?u nhi?u giao d?ch kí nh?p ho?c n?u các b?n ghi c?a giao d?ch ? l?i ho?t đ?ng trong m?t th?i gian dài. V?n đ? này x?y ra b?i v? ?nh ch?p ph?i ch?y ph?c h?i và các b?n ghi c?a giao d?ch ph?i đư?c quay lui l?i.
 • Ch?m hi?u su?t x?y ra khi b?n s? d?ng các DBCC CHECKDB ki?m tra cú pháp đ? t?o ra m?t ?nh ch?p b? máy cơ s? d? li?u ?n mà đ? hoàn toàn h?i ph?c ?nh ch?p b? máy cơ s? d? li?u đ? ch?y s? th?ng nh?t.

Nguyên nhân

Nh?ng v?n đ? này x?y ra b?i v? t?p tin kí nh?p ?o (VLFs) trong m?t t?p nh?t k? giao d?ch có th? gây ra hi?u su?t ch?m khi SQL Server quét qua các VLFs trong caùc thao taùc sau:
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?c h?i
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh
 • ?nh ch?p b? máy cơ s? d? li?u
 • Ho?t đ?ng đ?c b? máy cơ s? d? li?u đ?ng g?i giao d?ch kí nh?p
Khi m?t t?p nh?t k? giao d?ch cho m?t b? máy cơ s? d? li?u đư?c tr?ng b?i t?ng bư?c nh? trong đi?u ki?n c?c k? tăng trư?ng, hàng ngàn đ?n hàng trăm ngàn VLFs có m?t bên trong m?t b? duy nh?t c?a giao d?ch t?p nh?t k? (.ldf). Tuy nhiên, s? tăng trư?ng l?n kí nh?p b?i t?ng bư?c l?n t?o ra ch? m?t s? VLFs b?ng cách so sánh. Ví d?, m?t s? có th? là ít hơn 100 VLFs.

Lưu ?: Các VLFs là đơn v? ho?c phân đo?n nào đư?c s? d?ng trong n?i b? c?a SQL Server trong t?p nh?t k? giao d?ch.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2489376 Tích l?y C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 12 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2467236 Cumulative update C?p Nh?t gói 12 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2467239 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 2. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2438344 Cumulative update C?p Nh?t gói 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 3. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 4

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2005 Service Pack 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2464079 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2005 Service Pack 4
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2485757 SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 4 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 4 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 4. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

cài đ?t chuyên bi?t hotfix này và kh?i đ?ng l?i SQL Server có th? c?i thi?n hi?u su?t ph?c h?i. Ví d?, hi?u su?t có th? đư?c c?i thi?n cho các ho?t đ?ng sau đây sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này và kh?i đ?ng l?i SQL Server:
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?c h?i
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh
 • ?nh ch?p b? máy cơ s? d? li?u
 • Ho?t đ?ng đ?c b? máy cơ s? d? li?u đ?ng g?i giao d?ch kí nh?p

N?u b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n có th? th?c hi?n các gi?i pháp sau đ? gi?m thi?u m?t v?n đ? hi?n t?i và đ? ngăn ch?n m?t s? xu?t hi?n trong tương lai.

Gi?m thi?u m?t v?n đ? hi?n t?i

 • Ch? đ?i cho khôi ph?c ho?c ph?c h?i ho?t đ?ng đ? hoàn thành

  N?u b?n đ? không ph?c h?i d? li?u đang tr?i qua hi?u su?t ch?m khi b?n khôi ph?c l?i ho?c ph?c h?i b? máy cơ s? d? li?u, b?n có th? ph?i ch? đ?i cho thao tác khôi ph?c ho?c ph?c h?i đư?c hoàn thành. Ví d?, b?n có th? th?y trạm đậu gián tuy?n ho?c trạm đậu ph?c h?i trong SQL Server Management Studio (SSMS) cho m?t ph?ng không ph?c h?i b? máy cơ s? d? li?u. D?ng SQL Server thư?ng cung c?p không có c?u tr? cho s? ph?c h?i ch?m và có th? m?t nhi?u th?i gian đ? l?p l?i giai đo?n phân tích ph?c h?i cùng m?t, làm l?i giai đo?n ho?c hoàn tác giai đo?n.
 • Tránh khôi ph?c l?i ti?n tr?nh kí nh?p giao d?ch, ch?a hàng ngh?n VLFs

  N?u b?n g?p hi?u su?t ch?m trong khi b?n khôi ph?c l?i và ph?c h?i b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin sao lưu, b?n có th? tránh khôi ph?c l?i các giao d?ch kí nh?p chu?i có ch?a hàng ngàn VLFs. Đ? xác đ?nh các t?p tin sao lưu có h?u h?t các ?o t?p nh?t k? ghi l?i, s? d?ng các câu sau đây đ? xem các c?t FirstLSNLastLSN trong các t?p tin sao lưu Nh?t k?:
  Khôi ph?c HEADERONLY t? DISK='C:\folder\file.trn'

  B?n có th? quy?t đ?nh đ? tránh vi?c khôi ph?c các t?p tin sao lưu Nh?t k?. Ho?c, b?n có th? s? d?ng các NG?NG AT tuyên b? trong các KHÔI PH?C l?nh đ? tránh các b? ph?n r?t phân m?nh c?a các b?n ghi c?a giao d?ch. N?u b?n không hoàn toàn khôi ph?c l?i các tr?nh t? kí nh?p lên đ?n mu?n nh?t trong th?i gian trong m?t k?ch b?n ph?c h?i th?t b?i, m?t mát d? li?u x?y ra trong c?a b?n b? máy cơ s? d? li?u SQL Server. M?t mát d? li?u này x?y ra b?i v? không ph?i t?t c? các giao d?ch ph?i đư?c gi?. V? v?y, có là m?t quy?t đ?nh cân b?ng kinh doanh. B?n hoàn toàn có th? khôi ph?c l?i m?t b?n ghi c?a giao d?ch r?t phân m?nh. Tuy nhiên, thao tác này có th? m?t nhi?u gi?. Ho?c, b?n có th? s? d?ng các NG?NG AT tuyên b? trong vi?c thu h?i đ? ngăn ch?n ph?c h?i trư?c khi m?t ph?n r?t phân m?nh c?a các b?n ghi. Tuy nhiên, thi?u b?t k? giao d?ch mà b?n b? qua đư?c m?t.

  Lưu ? N?u không có cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, đó là thư?ng không tin tư?ng an toàn cho nhanh ph?c h?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i SQL Server. SQL Server có đ? xác đ?nh v? trí danh sách VLFs đ? phân tích các t?p tin kí nh?p, đ? làm l?i hoàn t?t giao d?ch, và sau đó đ? hoàn tác các giao d?ch không đ?y đ? đ? hoàn thành ph?c h?i đ? mang l?i cho b? máy cơ s? d? li?u tr?c tuy?n m?t cách an toàn. B?n không th? b? qua m?t cách an toàn giao d?ch trong th?i gian ph?c h?i.

Ngăn ch?n m?t xu?t hi?n trong tương lai

 • Thi?t l?p tăng autogrow c?a b? máy cơ s? d? li?u đ?n m?t kích thư?c phù h?p

  N?u kích thư?c c?a tăng autogrow là quá nh?, s? có nhi?u ?o kí nh?p các t?p tin (VLFs), và b?n có th? g?p các hi?u su?t ch?m trong SQL Server. N?u kích thư?c c?a tăng autogrow là quá l?n, các truy v?n th?c hi?n giao d?ch b?n ghi t? đ?ng phát tri?n có th? ph?i ch? m?t th?i gian dài đ? k?t thúc m?t s? tăng trư?ng. Do đó, m?t l?i th?i gian có th? x?y ra trong SQL Server. Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này, b?n có th? thi?t l?p kích thư?c c?a tăng autogrow b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n đ?n m?t kích thư?c phù h?p.
 • Lo?i b? s? l?n các VLFs, và s? d?ng m?t s? tăng trư?ng hư?ng d?n s? d?ng

  N?u nhi?u VLFs trong Nh?t k? giao d?ch, gi?m kích thư?c c?a Nh?t k? giao d?ch, và làm cho nó tăng trư?c khi cao đi?m kinh doanh đ? đáp ?ng nhu c?u b?ng cách s? d?ng m?t s? tăng trư?ng hư?ng d?n s? d?ng. Ví d?, Nh?t k? giao d?ch tăng tr? l?i cho m?t kích thư?c trung b?nh là h?p l? trong m?t tăng l?n ho?c trong m?t s? phát tri?n hư?ng d?n s? d?ng duy nh?t. Do đó, kích thư?c c?a Nh?t k? giao d?ch đ?t công su?t cao đi?m, và các t?p tin sao lưu Nh?t k? đư?c lên k? ho?ch trên cơ s? thư?ng xuyên và đ?nh k?. Ngoài ra, các b?n ghi c?a giao d?ch có th? đư?c c?t ng?n, và VLFs cho Nh?t k? giao d?ch có th? đư?c tái s? d?ng trong m?t chu k?.
 • Làm th? nào đ? thu nhỏ và tăng Nh?t k? giao d?ch b?ng tay

  Đ? s?a m?t b?n ghi có quá nhi?u VLFs, h?y làm theo các bư?c sau đ? thu h?p Nh?t k? và tăng nó m?t l?n n?a theo cách th? công:
  1. N?u b? máy cơ s? d? li?u là trong m?t mô h?nh ph?c h?i đ?y đ? ho?c s? lư?ng l?n kí nh?p, b?n c?n ph?i sao lưu Nh?t k? giao d?ch đ? cho phép cho VLFs ho?t đ?ng đư?c c?t ng?n và đư?c tái s? d?ng.
   BACKUP LOG databasename TO DISK='C:\folder\log_backupfile.trn'

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu các t?p tin kí nh?p giao d?ch b?ng cách s? d?ng SSMS, ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
   Làm th? nào đ? sao lưu các t?p tin kí nh?p giao d?ch b?ng cách s? d?ng SSMS
   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu các t?p tin kí nh?p giao d?ch b?ng cách s? d?ng Transact-SQL phát bi?u, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
  2. Đ? xác đ?nh tên t?p nh?t k? giao d?ch, h?p l?, ch?y m?t trong các câu sau đây.
   Tuyên b? 1
   exec sp_helpfile 
   Tuyên b? 2
   select * from sys.sysfiles 
   Đ? làm gi?m kích thư?c c?a t?p nh?t k? giao d?ch đ? kích thư?c mong mu?n, h?y s? d?ng đo?n m? sau:
   DBCC SHRINKFILE(transactionloglogicalfilename, TRUNCATEONLY) 
  3. B?n có th? tăng kích thư?c c?a t?p nh?t k? giao d?ch cho m?t kích thư?c phù h?p. Chúng tôi đ? ngh? b?n cho phép kích thư?c c?a t?p nh?t k? giao d?ch phát tri?n đ?n kích thư?c cao đi?m thư?ng xuyên. V? v?y, các autogrow tăng tránh đư?c. Đ? thi?t l?p kích thư?c c?a Nh?t k? giao d?ch, s? d?ng trang Thu?c tính b? máy cơ s? d? li?u trong SSMS, ho?c s? d?ng sau đây THAY Đ?I b? máy cơ s? d? li?u cú pháp:
   MODIFY FILE ( NAME = transactionloglogicalfilenae, SIZE=newtotalsize MB) 

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tăng kích thư?c b? máy cơ s? d? li?u trong SSMS, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
   Làm th? nào đ? tăng kích thư?c b? máy cơ s? d? li?u trong SSMS
   Cho bi?t thêm thông tin v? các THAY Đ?I b? máy cơ s? d? li?u S?A Đ?I T?P TIN cú pháp, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
   Thông tin chung v? cú pháp thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u s?a đ?i T?P

Thông tin thêm

B?n có th? ki?m tra s? lư?ng BOÅ phân đo?n b?ng cách xem l?i t?p nh?t k? l?i SQL và sau đó b?ng cách t?m s? th? t? kí nh?p (LSN) trong m?i tập tin đăng ký giao dịch sao lưu. Các ch? s? đ?u tiên trư?c khi các bi?u tư?ng đ?i tràng trong các LSNs tương ?ng v?i s? lư?ng LSN.

Ví d?, s? đ?u tiên ? thông tin thư đ?u tiên cho LSN là 1. Tuy nhiên, s? đ?u tiên trong thư thông tin th? hai cho LSN là 100001. Trong trư?ng h?p này, có 100.000 VLFs đư?c s? d?ng gi?a th?i gian c?a thư thông tin đ?u tiên và thông tin thư th? hai. V? v?y, các b?n ghi c?a giao d?ch phân m?nh đăng có nhi?u ?o kí nh?p các t?p tin (VLFs) tương t? như sau đây:

{Đăng nh?p đ? đư?c sao lưu. Cơ s? d? li?u: mydbname, sáng t?o date(time): 2010/07/08(12:36:46), LSN đ?u tiên: 1:5068:70, cu?i LSN: 1:5108:1, s? lư?ng các b?i ch?a thi?t b?: 1, thi?t b? thông tin: (FILE = 1, lo?i = đ?a: {'C:\folder\logbackup1.trn'}). Đây là m?t bài vi?t thông tin ch?. Không có hành đ?ng ngư?i dùng đư?c yêu c?u.

kí nh?p đ? đư?c sao lưu. Cơ s? d? li?u: mydbname, sáng t?o date(time): 2010/07/08(15:36:46), đ?u tiên LSN: 100001:5108:1, cu?i LSN: 100002:5108:1, s? lư?ng các b?i ch?a thi?t b?: 1, thi?t b? thông tin: (FILE = 2, lo?i = đ?a: {'C:\folder\logbackup2.trn'}). Đây là m?t bài vi?t thông tin ch?. Không có hành đ?ng ngư?i dùng đư?c yêu c?u.}

B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c các công c? t? đ?ng ki?m tra các đi?u ki?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và các phiên b?n c?a máy ch? SQL ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m theo đó quy t?c đư?c đánh giá
Tr?nh c? v?n Trung tâm H? th?ngSQL Server v?i nhân r?ng giao d?ch, hi?u su?t đ?i l? đ?c Nh?t k? có th? b? ?nh hư?ng do kích thư?c c?a Nh?t k? giao d?ch ho?c s? BOÅTrong trư?ng h?p SQL Server này c? v?n phát hi?n s? hi?n di?n nhân r?ng giao d?ch v?i s? VLFs ho?c TLOG kích thư?c cao hơn đáng k?. Hi?u su?t đ?i l? đ?c Nh?t k? tiêu c?c b? ?nh hư?ng b?i kích thư?c c?a Nh?t k? giao d?ch ho?c s? BOÅ. Gi?m kích thư?c Nh?t k? giao d?ch và s? BOÅ đ? c?i thi?n hi?u su?t kí nh?p Reader đ?i l?.SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ki?n trúc v?t l? c?a các b?n ghi c?a giao d?ch, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? c?u trúc v?t l? c?a các b?n ghi c?a giao d?ch

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? th? t? kí nh?p (LSN), truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? s? th? t? kí nh?p

Đ? bi?t thêm thông tin v? l?i 1413 khi b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh B?t đ?u, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? l?i 1413 khi b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh B?t đ?u

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào m?t c?u trúc t?p tin kí nh?p có th? ?nh hư?ng đ?n th?i gian ph?c h?i b? máy cơ s? d? li?u, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Làm th? nào m?t c?u trúc t?p tin kí nh?p có th? ?nh hư?ng đ?n th?i gian ph?c h?i b? máy cơ s? d? li?u

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n ghi c?a giao d?ch VLFs, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? t?p nh?t k? giao d?ch

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t ?nh ch?p b? máy cơ s? d? li?u, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? t?o ra m?t ?nh ch?p b? máy cơ s? d? li?u
Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2455009 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2455009 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2455009

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com