Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Tháng mư?i hai 14, 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2459115 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Outlook 2010 đ? đư?c vá trong các gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 ngày 14 tháng 12 năm 2010.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n xoá m?t m?c cu?c h?p kh?i l?ch c?a b?n trong Outlook 2010, các BeforeItemMove s? ki?n không đư?c kích ho?t.
 • Khi b?n b? qua m?t email trong h?p thư c?a b?n Outlook 2010, các BeforeItemMove s? ki?n không đư?c kích ho?t như mong đ?i.
 • Outlook 2010 crashes khi các GetProps phương pháp đư?c g?i là trong Outlook 2010. V?n đ? này x?y ra khi các GetProps phương pháp đư?c g?i là vào m?c tin thư thoại g?c c?a h?p thư đó không ph?i là h?p thư chính.
 • Trong Outlook 2010, b?n không th? thêm m?t Outlook.olEmbeddedItem lo?i t?p tin đính kèm vào m?t thư email b?ng cách s? d?ng tài kho?n POP3 ho?c IMAP ch? ch? đ? ngư?i dùng.
 • Outlook 2010 đ? v? khi b?n m? m?c tin thư thoại liên l?c điện thoại di động có ch?a s? liên l?c. C? th?, s? liên l?c mà không có các PR_NORMALIZED_SUBJECT tài s?n c?u h?nh.
 • Outlook 2010 d?ng đáp ?ng khi b?n đ?t c?u h?nh m?t c?u h?nh ch? đ? IMAP đ? k?t n?i v?i h?p thư kích thư?c l?n.
 • B?n đ?ng b? hóa danh sách liên hệ t? danh sách liên hệ SharePoint đ? Outlook 2010. Sau đó, b?n B?m chu?t ph?i vào địa chỉ email cho soá lieân laïc trong Outlook 2010. Trong t?nh hu?ng này, đ?nh d?ng Internet c?a địa chỉ email đư?c thi?t l?p đ? "G?i b?ng cách s? d?ng định dạng văn bản phong phú Outlook". Tuy nhiên, đ?nh d?ng Internet c?a địa chỉ email nên đư?c thi?t l?p đ? "Cho phép Outlook quy?t đ?nh t?t nh?t d?ng th?c g?i".
 • Các BeforeItemMove s? ki?n không đư?c kích ho?t khi b?n xoá cu?c h?n t? danh sách vi?c c?n làm trong Outlook 2010.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o các m?c tin thư thoại dư?i m?c tin thư thoại h?p thư đ?n trong Outlook 2010.
  • B?n ki?m nh?p các BeforeItemMove s? ki?n cho m?i m?c tin thư thoại.
  • B?n lo?i b? m?t email t? các m?c tin thư thoại.
  Trong trư?ng h?p này, các BeforeItemMove s? ki?n không đư?c kích ho?t.
 • Khi b?n c? g?ng thi?t l?p m?t quy t?c đ? m?t thông báo email trong m?t t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) trong Outlook 2010, các quy t?c không t? đ?ng t?o ra trong Quy t?c và c?nh báo.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? kh?c ph?c v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Outlook2010-kb2459115-fullfile-x 86-glb.exe14.0.5130.500014,661,44820-Tháng 11-100:50x 86

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng16,164,35219 Tháng mư?i m?t 1012:44không áp d?ng

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Outlook-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Emsmdb32.dll14.0.5130.50001,558,96818-Nov-1014:15không áp d?ng
Exsec32.dll14.0.5125.5000330,0649-Tháng chín-101:40không áp d?ng
Mimedir.dll14.0.5126.5000358,24014-Tháng chín-101:11x 86
Mspst32.dll14.0.5124.50001,226,6721-Tháng chín-108:36không áp d?ng
Olmapi32.dll14.0.5130.50003,197,82418-Nov-1014:15x 86
Omsmain.dll14.0.5120.5000724,35221-Tháng b?y-1023:17x 86
Omsxp32.dll14.0.5130.5000234,38418-Nov-1014:08x 86
Outlmime.dll14.0.5130.5000523,65616-Tháng 11-1017:43x 86
Outlook.exe14.0.5130.500015,920,99218-Nov-1014:15x 86
Outlvbs.dll14.0.5126.500055,66414-Tháng chín-101:11không áp d?ng
Scnpst32.dll14.0.5124.5000329,64031-Tháng tám-1015:19x 86
Scnpst64.dll14.0.5124.5000340,40031-Tháng tám-1015:19x 86


x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Outlook2010-kb2459115-fullfile-x 64-glb.exe14.0.5130.500017,549,50420-Tháng 11-101:00x 86

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng18,913,28019 Tháng mư?i m?t 1012:48không áp d?ng

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Outlook-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Emsmdb32.dll14.0.5130.50002,138,55218-Nov-1014:43không áp d?ng
Exsec32.dll14.0.5125.5000474,9609-Tháng chín-102:05không áp d?ng
Mimedir.dll14.0.5126.5000542,56014-Tháng chín-101:12x 64
Mspst32.dll14.0.5124.50001,664,4321-Tháng chín-108:56không áp d?ng
Olmapi32.dll14.0.5130.50004,512,12818-Nov-1014:43x 64
Omsmain.dll14.0.5120.50001,104,25621-Tháng b?y-1023:16x 64
Omsxp32.dll14.0.5130.5000368,01618-Nov-1014:08x 64
Outlmime.dll14.0.5130.5000720,77616-Tháng 11-1018:14x 64
Outlook.exe14.0.5130.500024,556,89618-Nov-1014:43x 64
Outlvbs.dll14.0.5126.500071,53614-Tháng chín-101:12không áp d?ng
Scnpst32.dll14.0.5124.5000442,28031-Tháng tám-1016:34x 64
Scnpst64.dll14.0.5124.5000442,28831-Tháng tám-1016:34x 64

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2459115 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbmt KB2459115 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2459115

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com