ID c?a bi: 2460045 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Microsoft SharePoint Server 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp cac ban cp nht mi nht cho SharePoint Server 2010. Goi dich vu nay bao gm hai danh muc ban va li chinh:
 • Cac ban va cha c phat hanh trc y a c thc hin c bit cho goi dich vu nay. Ngoai cac ban va li san phm chung, nhng ban va li nay con bao gm cac cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.
 • Tt ca cac ban cp nht cng cng c phat hanh trong Thang 6 nm 2011 va tt ca cac ban cp nht tich luy c phat hanh trong Thang 4 nm 2011.
S? c? ? bi?t

Sau khi b?n ci ?t SharePoint Foundation 2010 SP1 ho?c SharePoint Server 2010 SP1, b?n c?ng ph?i ci ?t gi lm m?i B?n c?p nh?t Tch l?y Thng 6/2011. co thm thng tin v cc b?n c?p nh?t ny, hay bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2536601M ta v gi c?p nh?t tch l?y SharePoint Foundation 2010 (Gi SharePoint Foundation Server): 30.06.11

2536599M ta v gi c?p nh?t tch l?y SharePoint Server 2010 (Gi SharePoint Server): 30.06.2011

GI?I PHP

Cach tai xung va cai t goi dich vu

Trung tm Tai xung cua Microsoft hin sn co tp sau y tai xung:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Microsoft SharePoint Server 2010 Goi Dich vu 1 ngay by gi.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

bit thm thng tin v toan b danh sach tt ca cac goi may chu SP1 a phat hanh, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2510766 Danh sach tt ca cac goi Microsoft SharePoint 2010 va Office server Goi Dich vu 1 (SP1)

iu kin tin quyt

Nu Office Web Apps c s dung trong mi trng phin ban hn hp ap dung Office Web Apps co SP1 hoc phin ban mi hn khi SharePoint Server 2010 vn dang phin ban Hoan thin se c a vao San xut, ong goi (RTM), ban phai cai t hai ban cp nht sau y trc khi ban cai t SP1 cho Office Web Apps:
 • 2510639 M ta v ban cp nht SharePoint Server 2010: Ngay 12 thang 4 nm 2011
 • 2510648 M ta v ban cp nht Office Web Apps: Ngay 12 thang 4 nm 2011

Tng quan v cac cai tin trong SharePoint Server 2010 SP1

Cu th, sau y la cac linh vc cai tin chinh trong SP1:
 • Cai tin h tr danh cho Internet Explorer 9.
 • Thung rac: Cho phep ban lu tr mt tuyn tp site hoc web a bi xoa.
 • H thng Sao lu T xa (RBS) va ban sao can co th giam thi gian cht va tng hiu sut bng cach di chuyn con tro ti c s d liu thay vi di chuyn c s d liu.
 • Ban co th thy th muc nao ang s dung dung lng quy gia bng tinh nng Quan ly Lu tru trong cai t trang web.
 • H tr danh cho Microsoft SQL Server 2012.
 • Dich vu Phn phi Lu tr Tim kim manh me hn giup cai thin vic khc phuc li va hiu sut trong qua trinh thu thp d liu tim kim.
 • Thm chc nng sao lu va khi phuc phuc hi cac tuyn tp site va web a bi xoa.

Danh sach co th tai xung bao gm cac s c ma goi dich vu khc phuc

Hin co mt s lam vic lit k cac s c ma goi dich vu nay khc phuc.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx ngay by gi.

Chu y S lam vic nay bng ting Anh. S lam vic nay khng c dich sang bt ky ngn ng nao khac.

Cac s c a bit va thay i hin tng

Sau khi SharePoint Server 2010 SP1 c cai t, tinh nng Lung cng vic bi v hiu hoa khi mt tuyn tp site mi c tao. Ban co th bt tinh nng Lung cng vic cua tuyn tp site mi trong trang Cai t Tuyn tp Site.

2532126 Cac s c a bit ma ban co th gp phai khi cai t Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 va Microsoft SharePoint 2010 Goi Dich vu 1

Thng tin ky thut

bit thm thng tin v goi dich vu nay bao gm danh sach cac tp bi anh hng, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2532120 Chi tit ky thut v cac phin ban phat hanh cua Microsoft SharePoint 2010 va Office server Goi Dich vu (SP1)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2460045 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang T 2012 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460045

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com