Identifikator ?lanka: 2460049 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) pru?a najnovije ispravke za Office 2010. Ovaj servisni paket obuhvata dve glavne kategorije ispravki:
 • Prethodno neobjavljene ispravke koje su posebno napravljene za ovaj servisni paket. Pored op?tih ispravki proizvoda, ove ispravke uklju?uju pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.
 • Sve javne ispravke objavljene do juna 2011, kao i sve kumulativne ispravke objavljene do aprila 2011.

Re?enje

Nabavljanje i instaliranje servisnog paketa

1. metod: Microsoft Update (preporu?eno)

Da biste preuzeli servisni paket sa lokacije Microsoft Update, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Upisivanje na lokaciji Microsoft Update predstavlja preporu?en na?in a?uriranja proizvoda na SP1. Microsoft Update ?e otkriti svaki proizvod koji ste instalirali, a zatim ?e primeniti sve ispravke na proizvode.

2. metod: Preuzimanje paketa SP1

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Download the Office 2010 Service Pack 1 64-bit package now.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Download the Office 2010 Service Pack 1 32-bit package now.Pomozi mi da odaberem paket: 
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Otvorite bilo koji proizvod paketa Office 2010 (Word 2010, Excel 2010, etc.), a zatim kliknite na Datoteka zatim kliknite na Pomo? da biste na?li va?u verziju paketa Office. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2906753
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsedZa vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Za vi?e informacija o kompletnoj listi svih objavljenih paketa SP1 za ra?unare kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2510690 Lista svih paketa sa Microsoft Office 2010 servisnim paketom 1

Pregled pobolj?anja paketa Office 2010 SP1

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Glavne oblasti pobolj?anja u paketu SP1 obuhvataju slede?e:
  Access 2010 SP1
  • Access 2010 SP1 dodaje novu funkciju za integrisanje sadr?aja zajednice u galeriju delova aplikacije.
  • Re?ava problem do kojeg dolazi kada poku?ate da izvezete Access datoteku u Excel radnu svesku.
  • Pobolj?ava performanse pri objavljivanju klijentskih obrazaca iz programa Access koji sadr?e ugra?ene slike

  Excel 2010 SP1
  • Pobolj?ava ukupnu stabilnost, performanse i kompatibilnost sa prethodnim verzijama popravljaju?i gre?ke koje uti?u na mnoge korisnike. Za ispravke za odre?ene gre?ke preuzmite radnu svesku ?Izmene za Microsoft Office 2010 servisni paket 1? o kojoj se govori u daljem tekstu ovog ?lanka.
  • Nazivi funkcija sada odr?avaju kompatibilnost sa prethodnim verzijama programa Excel za ?e?ki, holandski, danski, italijanski, norve?ki, portugalski, brazilski portugalski, ?panski, ?vedski i turski jezik.
   Napomena Ovaj problem je opisan u slede?em ?lanku u Microsoft bazi znanja (KB):
   2551525 Imena funkcija promenjena u verzijama programa Excel 2010 SP1 koje nisu na engleskom

  OneNote 2010 SP1
  • Dodaje novu opciju Otvori sa Veba koja se nalazi u okviru menija Otvaranje datoteke. Ovo vam omogu?ava da otvarate bele?nice OneNote iz usluge SkyDrive.
  • Opcije Veb i Mre?a sada su dodate u meni Mre?na deoba. Na ovaj na?in olak?ava se deljenje bele?nice.
  • Funkciju Brzo popunjavanje mo?ete koristiti za ?uvanje lokalnog odeljka ?Neklasifikovane bele?ke? u drugom odeljku ili u usluzi SkyDrive. Da biste to uradili, izaberite stavke Datoteka, Opcije, Sa?uvaj i napravi rezervnu kopiju, a zatim kliknite na dugme Izmeni.
  • Pobolj?ava na?in na koji se OneNote sinhronizuje sa sistemom SharePoint ili uslugom SkyDrive.
  • OneNote 2010 SP1 sada koristi Windows Live Essentials za prijavljivanje u uslugu SkyDrive.
  • Re?ava problem do kojeg dolazi kada primenite listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu na prazne redove.
  • Re?ava problem pri kojem su bele?nice vidljive na traci za navigaciju kada otvorite ili kreirate veliki broj bele?nica, a zatim ih umanjite.
  • Re?ava problem pri kojem se za slede?i red iza nalepljene veze koristi neispravan stil.
  • Re?ava problem pri kojem se stranice ozna?ene kao pro?itane u programu OneNote 2010 menjaju u ozna?ene kao nepro?itane.
  • Pobolj?ava performanse u situacijama u kojim deljenu bele?nicu koristi veliki broj korisnika koji koriste grupe odeljaka.
  • OneNote 2010 SP1 sada markira stavke u okviru rezultata pretrage.
  • Re?ava problem pri kojem se pero mo?da ne pomera ispravno pri deljenju bele?nice.
  • OneNote 2010 SP1 ispravlja funkciju markiranja kada izvr?avate pretra?ivanje odre?enog teksta koji se nalazi u XPS datoteci sa vi?e stranica.
  • Re?ava problem pri kojem se pero mo?da ne pomera na o?ekivani na?in pri kori??enju komande Umetni razmak. Pored toga, re?eni su i drugi problemi sa pomeranjem pera.
  • OneNote 2010 SP1 ispravlja funkciju markiranja kada redigujete stranicu koja koristi marker.
  • Detaljna poruka o gre?ci sada se javlja kada koristite OneNote na ra?unaru dok drugi korisnici koriste SkyDrive OneNote na istom ra?unaru.
  • Pobolj?ava performanse pri kori??enju sistema SharePoint 2010 za deljenje bele?nice na sporoj mre?i.
  • Re?ava problem pri kojem dobijate poruku o gre?ci ?Izuzetak 0x80042001(InvalidXML)? pri kori??enju OneNote objektnog modela da biste izvezli, a zatim uvezli stranicu koja sadr?i sadr?aj na ?vedskom jeziku.
  • Kada prvi put otvorite OneNote 2010, on tra?i od vas da podesite prvu bele?nicu u usluzi SkyDrive ili negde lokalno. OneNote 2010 SP1 dodaje novu vrednost registratora DisableSkydriveSetupOnFirstBoot kako bi isklju?io ovu funkciju i kreirao bele?nicu lokalno.
  • Pobolj?ane su performanse pri kreiranju nove stranice pomo?u predlo?ka.
  • Re?ava problem pri kojem se otisak prikazuje u vidu crvenog X kada kopirate ili premestite stranicu koja sadr?i otisak u OneNote 2010 formatu u OneNote 2007 format.
  • Re?ava problem autora na stranici kada koristite OneNote objektni model za izvoz, a zatim za uvoz stranice.
  • OneNote 2010 SP1 sada se ispravno pomera kada se pokaziva? mi?a nalazi blizu ivica ekrana.
  • OneNote 2010 SP1 sada mo?e da otvara ili sinhronizuje bele?nice kreirane u usluzi SkyDrive koje sadr?e neke od slede?ih znakova:
   , ",", &, %, #, ~, +
  • Re?ava izvesne probleme na koje korisnici operativnih sistema Windows 7 ili Windows Vista nailaze kada se pove?u sa uslugom SkyDrive ili kada koriste uslugu SkyDrive.
  • Re?ava problem pri kojem mo?ete izgubiti prilago?ene zastavice za bele?ke kada programski dodatak spre?i zatvaranje programa OneNote 2010.
  • Re?ava problem sa metodom objektnog modela UpdateHierarchy.

  Outlook 2010 SP1
  • Outlook 2010 SP1 obuhvata podr?ku za Office 365.
  • Outlook 2010 SP1 mo?e da se podesi da uvek koristi podrazumevani nalog za slanje.
  • Re?ava problem pri kojem se ne uspostavljaju po?etne vrednosti vremena odlaganja izme?u zakazanih obaveza.

  PowerPoint 2010 SP1
  • Podrazumevano pona?anje opcije Koristi prikaz za izlaga?a promenjeno je tako da prikazuje projekciju slajdova na sekundarnom monitoru, a bele?ke na primarnom monitoru.
  • Re?ava problem pri kojem dolazi do neispravnog stanja animacije kada pro?ete kroz sve slajdove.
  • Re?ava problem pri kojem pokaziva? mi?a nestaje kada sa liste Prika?i na izaberete opciju Drugi monitor.
  • Re?ava problem pri kojem dobijate slede?u poruku o gre?ci kada uredite ili omogu?ite Excel objekat koji sadr?i Visual Basic for Applications (VBA) kôd.
   Gre?ka pri poku?aju pristupa datoteci. Mo?da je izgubljena mre?na veza.

   Microsoft PowerPoint ne mo?e da pokrene aplikaciju potrebnu za otvaranje ovog objekta. Do?lo je do gre?ke i ova funkcija vi?e ne radi ispravno. ?elite li da sada popravite ovu funkciju?

  • Re?ava problem pri kojem se neispravna vrednost Runs.Count dobija kada prezentacija formata PowerPoint 2003 pokrene komandu za PowerPoint 2010 objektni model.
  • Re?ava problem pri kojem se zvu?ni ili video mediji kreirani na ra?unaru sa operativnim sistemom Mac ne reprodukuju na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows.
  • Re?ava problem pri kojem se slike u Enhanced Windows Medafile (EMF) datoteci neispravno prikazuju kada sa?uvate slajd kao Enhanced Windows Medafile (EMF) datoteku, a zatim koristite visoku rezoluciju da biste je od?tampali.
  • Re?ava problem pri kojem se olovka ne zadr?ava u re?imu projekcije slajdova kada je koristite kao pokaziva?.
  • Re?ava problem pri kojem se promena podrazumevanog jezika ne prenosi na nove slajdove ili nove prezentacije.
  • Re?ava problem pri kojem se povezana slika ne ?uva kada je umetnete u prezentaciju, a zatim sa?uvate prezentaciju kao Open Document Format (ODF) datoteku.

  Word 2010 SP1
  • Word 2010 SP1 uklju?uje dijalog koji upozorava korisnike da ?e se prilago?eni XML izgubiti kada se datoteke koje koriste prilago?ene XML naznake sa?uvaju u formatima datoteke zasnovanim na XML-u.
  • Odre?ena polja su sada dostupna pri kori??enju stilova izdanja APA 6th i MLA 7th u okviru funkcije Bibliografija.
  • Re?ava problem pri kojem korisnici dobijaju slede?u poruku o gre?ci pri otvaranju Word 2010 dokumenta.
   Nije mogu?e otvoriti datoteku <ime datoteke> zato ?to postoje problemi sa sadr?ajem. 

   Ime u krajnjoj oznaci elementa mora da se podudara sa tipom elementa u po?etnoj oznaci.
  • Re?ava problem pri kojem korisnici dobijaju slede?u poruku o gre?ci pri otvaranju Word 2010 dokumenta:
   Microsoft Office Word je nai?ao na problem i mora da se zatvori.
   Napomena Ovaj problem je opisan u slede?em ?lanku u Microsoft bazi znanja (KB):
   2119612 Poruka o gre?ci pri otvaranju dokumenta u programu Word 2010: ?Microsoft Office Word je nai?ao na problem i mora da se zatvori? USP10.DLL


   http://support.microsoft.com/kb/2119612/EN-US
  • Re?ava problem sa prikazom fonta pri otvaranju polo?enih dokumenata koji koriste font instaliran u sistemu sa PostScript prikazima strukture.
  • Re?ava nekoliko problema sa neusagla?eno??u pri ure?ivanju do kojih dolazi kada koristite funkciju Word koautorstvo.
  • Word 2010 SP1 sada ispravno prikazuje mapu pri kori??enju funkcije Prika?i mapu.
  • Uvla?enja pasusa vi?e se ne gube kada uredite druga svojstva pasusa.
  • Word 2010 SP1 sada ispravno ?uva povezanu sliku kada je umetnete u prezentaciju, a zatim sa?uvate prezentaciju kao Open Document Format (ODF) datoteku.
  • Kada kopirate neke Excel podatke koji obuhvataju ?elije i grafikon, a zatim ih nalepite u vidu povezanog objekta Excel radnog lista (OLE) u Word dokument, veli?ina grafikona mo?da ne?e biti ispravna. Druga mogu?nost je da grafikon bude o?te?en. Do ovog problema dolazi zato ?to Word za prikazivanje grafikona koristi informacije o ?tampa?u. Word 2010 SP1 dodaje vrednost registratora OleIgnorePrintPict koja iznosi 1 da bi se zanemarile informacije o ?tampa?u. 
  • Re?ava problem pri kojem se u potpunosti menja veli?ina grafikona kada koristite ?ute regulatore za promenu veli?ine da biste promenili oblik unutar grafikona.
  • Re?ava problem pri prikazivanju do kojeg dolazi kada umetnete grafiku u Word dokument, a zatim sa?uvate dokument kao HTML datoteku.
  • Re?ava problem pri kojem se cela Word grupa preokre?e kada poku?ate da preokrenete podre?eni oblik unutar Word grupe pomo?u Word objektnog modela.
  • Re?ava problem pri kojem se pode?ava razmera cele Word grupe kada komande ScaleHeight i ScaleWidth koriste Word objektni model za pode?avanje razmere visine ili ?irine podre?enog oblika unutar Word grupe.

Lista koja se mo?e preuzeti sa problemima koje servisni paket re?ava

Dostupna je radna sveska koja navodi probleme koje ovaj servisni paket re?ava.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ?Microsoft Office 2010 Office Service Pack 1 Changes.xlsx?.

Napomena Ova radna sveska je na engleskom jeziku. Nije prevedena na druge jezike.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Dodatne informacije

Poznati problemi i promene u pona?anju
2532126 Poznati problemi na koje mo?ete nai?i kada instalirate Microsoft Office 2010 servisni paket 1 i Microsoft SharePoint 2010 servisni paket 1

Tehni?ke informacije

Za vi?e informacija o ovom servisnom paketu koji uklju?uje listu izmenjenih datoteka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2532118 Tehni?ki detalji o izdanjima Microsoft Office 2010 servisnog paketa 1 (SP1)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2460049 - Poslednji pregled: 31. oktobar 2013. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew KB2460049

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com