Raksta ID: 2460054 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ir iek?auti labojumi div?s pamatkategorij?s:
  • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada j?nij?, un visi kumulat?vie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada apr?l?.

Risin?jums

K? ieg?t un instal?t servisa pakotni

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Microsoft SharePoint 2010 indeks??anas Connector Documentum pakotnes 1. servisa pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par piln?gu visu izlaisto SP1 servera pakot?u sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2510766 Visu Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakot?u (SP1) saraksts

P?rskats par Microsoft SharePoint 2010 indeks??anas Connector Documentum SP1 uzlabojumi

Konkr?ti, tie ir SP1 uzlabo galvenaj?s jom?s:
  • Uzlabo p?rmekl??anas veiktsp?ju.
  • Pievienots atbalsts piel?gotam pakalpojuma Documentum Foundation Services (DFS) vietr?dim URL.
  • Pievieno atbalstu par Documentum uzticam? satura pakalpojumus (TKS) "Piek?uves ierobe?o?anu" piek?uves vad?ba sarakst? (ACL) par dro??bas apgrie?ana.
  • Pievienots atbalsts piel?gotam dro??bas apgrie?anas risin?jumam TCS iesp?jotam Documentum repozitorijam, SharePoint p?rmekl?tos rekviz?tos izvelkot TCS piek?uves vad?ba sarakstus.
  • Pievieno atbalstu Documentum "superuser" at?aujas.

Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

Pieejama darbgr?mata, kur? ir nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Microsoft SharePoint 2010 un Office serveru servisa pakotne 1 Changes.xlsx pakotni t?l?t.

Piez?me. ?aj? darbgr?mat? ir ang?u valod?. T? nav tulkota nevien? cit? valod?.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2532126 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni un Microsoft SharePoint 2010 1. servisa pakotni

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, kur? iek?auts ar? ietekm?to failu saraksts, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai las?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2532120 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakotnes (SP1) laidieniem

Rekviz?ti

Raksta ID: 2460054 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 24. j?nijs - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft SharePoint Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2460054 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2460054

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com