Raksta ID: 2460054 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ir ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas:
  • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada j?nij?, un visi kumulat?vie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada apr?l?.

RISIN?JUMS

K? ieg?t un instal?t servisa pakotni

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum Service Pack 1 t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par piln?gu visu izlaisto SP1 servera pakot?u sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2510766 Visu Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakot?u (SP1) saraksts

Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1 uzlabojumu p?rskats

??s ir galven?s SP1 uzlabojumu jomas:
  • Uzlabo p?rmekl??anas veiktsp?ju.
  • Pievienots atbalsts piel?gotam pakalpojuma Documentum Foundation Services (DFS) vietr?dim URL.
  • Pievienots atbalsts pakalpojuma Documentum Trusted Content Services (TCS) "Piek?uves ierobe?ojumi" piek?uves vad?bas sarakstam (Access Control List ? ACL) dro??bas apgrie?anai.
  • Pievienots atbalsts piel?gotam dro??bas apgrie?anas risin?jumam TCS iesp?jotam Documentum repozitorijam, SharePoint p?rmekl?tos rekviz?tos izvelkot TCS piek?uves vad?bas sarakstus.
  • Pievienots atbalsts Documentum "galven? lietot?ja" at?auj?m.

Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

Pieejama darbgr?mata, kur? ir nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx t?l?t.

Piez?me. ?? darbgr?mata ir ang?u valod?. T? nav tulkota nevien? cit? valod?.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2532126 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni un Microsoft SharePoint 2010 1. servisa pakotni

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, kur? iek?auts ar? ietekm?to failu saraksts, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2532120 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakotnes (SP1) laidieniem

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2460054 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 8. j?lijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft SharePoint Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
KB2460054

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com