ACP và âm thanh VoIP không c?u, và các bên không th? nghe th?y nhau trong Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2460853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Sau khi ngư?i dùng quay s? vào m?t h?i ngh? Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng m?t s? truy c?p nhà cung c?p (ACP) âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh, ngư?i dùng không th? nghe khác ngư?i s? d?ng đư?c k?t n?i v?i h?i ngh? Lync tr?c tuy?n thông qua máy tính c?a h?, và ngư?c l?i.

GI?I PHÁP

Tên mi?n m? liên bang đư?c yêu c?u cho các cu?c h?p tr?c tuy?n Lync có liên quan đ?n m?t ACP. Đi?u này là đúng b?i v? ACP tham gia h?i ngh? tr?c tuy?n Lync là m?t ngư?i dùng d?u ki?m tên. N?u tên mi?n liên bang không ph?i là c?u h?nh đ? s? d?ng các thi?t l?p cho phép liên bang v?i t?t c? các mi?n ngo?i tr? nh?ng ngư?i tôi ch?n , âm thanh s? không c?u gi?a ACP và gi?ng nói tr?c tuy?n Lync qua IP (VoIP) ngư?i dùng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
 • Đ?t tu? ch?n liên đoàn mi?n Lync tr?c tuy?n trong Panel điều khiển ki?m soát tr?c tuy?n Lync ho?c trong Trung tâm qu?n tr? Lync cho phép liên bang v?i t?t c? các mi?n ngo?i tr? nh?ng ngư?i tôi ch?n.
 • Treo, và sau đó quay s? đ?n h?i ngh? m?t l?n n?a đ? xác th?c r?ng ID h?i ngh? đúng đư?c nh?p.
 • Ngư?i s? d?ng đư?c k?t n?i thông qua tr?c tuy?n Lync c?n ki?m ch?ng r?ng nh?ng ngư?i tham gia ACP đư?c hi?n th? trong danh sách ngư?i tham d? và r?ng nh?ng ngư?i tham gia có s? chính xác.
 • Ngư?i s? d?ng đư?c k?t n?i thông qua tr?c tuy?n Lync c?n ki?m ch?ng r?ng h? có m?t k?t n?i m?ng lư?i v?ng ch?c và r?ng h? không nh?n đư?c l?i v? gi?m m?ng ho?c ch?t lư?ng âm thanh.
 • Đ?m b?o r?ng s? đi?n tho?i và s? đi?n tho?i mi?n phí đư?c nh?p mà không có b?t k? d?u ki?m ch?m câu ho?c d?u ki?m ngo?c đơn khi quay s? trong h?i ngh? cho ngư?i dùng Lync Online cung c?p.
 • H?y ch?c ch?n r?ng ngư?i t? ch?c cu?c h?p tr?c tuy?n Lync tài kho?n và tài kho?n ACP đư?c c?u h?nh trong cùng m?t khu v?c đ?a l?. Ví d?, n?u b?n t? ch?c Office 365 có tr? s? t?i B?c M?, b?n ph?i s? d?ng tài kho?n ACP đư?c c?u h?nh cho B?c M? và không th? s? d?ng tài kho?n ACP đư?c c?u h?nh cho Vương quốc Anh. B?n có th? liên h? v?i ACP c?a b?n đ? xác minh r?ng tài kho?n c?a b?n đư?c t?o ra trong vùng thích h?p.
 • Trong m?t k?ch b?n k?t h?p, h?y ch?y l?nh ghép ng?n PowerShell sau:
   Get-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true 
  Sau đó h?y ch?c ch?n r?ng tên mi?n c?a ACP đư?c thêm vào như là các tên mi?n đư?c cho phép trong Lync Server. Và cu?i cùng, cung c?p c?nh bên ngoài c?a b?n đ? đi?u ki?n tên mi?n name(FQDN) đ? ACP do đó h? có th? làm như v?y.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site Microsoft sau đây:

THÊM THÔNG TIN

Có th? có nhi?u nguyên nhân c?a v?n đ? này. Nh?ng nguyên nhân bao g?m:
 • Tr?c tuy?n Lync mi?n liên bang không ph?i là c?u h?nh đ? s? d?ng các thi?t l?p cho phép liên bang v?i t?t c? các mi?n ngo?i tr? nh?ng ngư?i tôi ch?n .
 • G?i đ? th?c hi?n trong ngư?i dùng nh?p ID h?i ngh? không chính xác
 • G?i đ? th?c hi?n trong ngư?i dùng v?n đang ch? đ?i đ? tham gia b?i v? không có ngư?i dùng Lync Online đ? tham gia các cu?c g?i qua VoIP.
 • G?i đ? th?c hi?n trong ngư?i dùng có m?t k?t n?i ngư?i nghèo là ?nh hư?ng đ?n ch?t lư?ng âm thanh.
 • Trung tâm d? li?u tr?c tuy?n Lync không th? ti?p c?n ACP.
 • S? đi?n tho?i ho?c s? đi?n tho?i mi?n phí đư?c nh?p không chính xác khi quay s? trong h?i ngh? cho ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n đư?c cung c?p.
 • ngư?i t? ch?c cu?c h?p tr?c tuy?n Lync s? d?ng m?t tài kho?n ACP t? m?t khu v?c khác nhau.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2460853 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m hybrid kbmt KB2460853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2460853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com