ID c?a bi: 2466084 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Hin a co Ban Cp nht 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011. Bai vit nay m ta cac ban hotfix va cp nht c a vao ban cp nht nay. Ban cp nht nay co sn cho tt ca ngn ng c Microsoft Dynamics CRM 2011 h tr.

THNG TIN THM

S ban dng va tn tp cho ban cp nht nay

S ban dng cua goi cp nht cho cac cu phn sau la 5.0.9688.1045:
 • May chu Microsoft Dynamics CRM 2011
 • May khach Microsoft Dynamics CRM 2011 danh cho Microsoft Office Outlook
 • B inh tuyn email Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Phn m rng cp quyn bao cao Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Goi ngn ng Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Phn m rng bao cao Microsoft Dynamics CRM 2011

Tn tp cho cac phin ban 32 bit cua goi cp nht nh sau:
 • CRM2011-Client-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Bids-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466084-LangID-i386.exe
Tn tp cho cac phin ban 64 bit cua goi cp nht nh sau:
 • CRM2011-Server-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2466084-LangID-amd64.3exe

Thng tin ban cp nht


Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 2466084 by gi. Ngay Phat hanh: 07.04.2011

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch tai xung cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu tr trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn bt ky thay i trai phep nao i vi tp.

Thng tin cai t

Cai t Windows Update
Co sn ngay 26 thang 4 nm 2011

t ng cai t Ban Cp nht 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, ban co th s dung Windows Update. Ban Cp nht 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 se co sn trn Windows Update vao ngay 26 thang 4 nm 2011. Ban cung co th t Windows v t ng cai t cac ban cp nht c khuyn nghi. iu nay co th giai quyt c cac s c thng thng va giup cai thin trai nghim s dung may tinh cua ban. Cac ban cp nht tuy chon khng c tai xung hoc cai t t ng.

tim hiu thm v cac loai ban cp nht ma Microsoft xut ban, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
Cach bt hoc tt cp nht t ng

Cach thay i cach thc Windows cai t hoc thng bao cho ban v cac ban cp nht
cai t Ban Cp nht 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bng Windows Update, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri nhp Cp nht vao hp Bt u Tim kim. Trong danh sach kt qua, bm Windows Update.
 2. Trong ngn iu hng, bm Kim tra ban cp nht, ri i trong khi Windows kim tra cac ban cp nht mi nht cho may tinh cua ban.
 3. Nu ban nhn c thng bao cho bit rng hin co cac ban cp nht quan trong hoc nhc ban xem lai cac ban cp nht quan trong, ban co th xem va chon cac ban cp nht quan trong cai t.
 4. Trong danh sach, bm vao bt ky ban cp nht quan trong nao bit thm thng tin. Bm chon hp kim cho moi ban cp nht ma ban mun cai t, ri bm OK.
 5. Bm Cai t Cp nht.
 6. oc va chp nhn iu khoan cp phep, ri bm Kt thuc (nu ban cp nht yu cu tac vu nay). Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin, hay nhp mt khu. Nu ban c nhc xac nhn, hay xac nhn.
Cai t thu cng
cai t thu cng Ban Cp nht 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, hay lam theo cac bc sau:
 1. Ghe thm website danh muc Microsoft Update sau:
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx
 2. Nhp 2466084 vao hp Tim kim , ri bm Tim kim.
 3. Bm Thm thm ban cp nht vao gio.
 4. Bm Tai xung.
 5. Bm Duyt, chi inh th muc ban mun tai ban cp nht xung ri bm OK.
 6. Bm Tip tuc, ri bm Ti Chp nhn chp nhn iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft.
 7. Khi ban cp nht c tai xung vi tri ban a chi inh, bm ong.
bit thm thng tin v danh muc Microsoft Update, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
323166 Cach tai xung ban cp nht co cha trinh iu khin va hotfix t Danh muc Windows Update

Thng tin thm v cai t

Sau khi ban cai t ban cp nht nay, hay thoat khoi bt ky phin CRM hin tai nao ri khi ng phin CRM mi hp nht cac thay i.

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Microsoft Dynamics CRM 2011 ban dng 5.0.9688.583 ap dung ban cp nht nay.

bit thm thng tin v Microsoft Dynamics CRM 2011 ban dng 5.0.9688.583, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2461082 Hin a co ban cp nht cho Microsoft Dynamics CRM 2011 Phin ban Th nghim

Yu c?u kh?i ?ng l?i

Nu ban c nhc, hay khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht.

Thng tin g bo

Ban co th d cai t Ban Cp nht 1 khoi may chu Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhin, ban nn sao lu c s d liu trc khi d cai t Ban Cp nht 1. d cai t ban cp nht nay, ban phai co quyn truy nhp vao tp ngun gc c s dung cai t Microsoft Dynamics CRM 2011. Nu ban khng co tp cai t gc, ban co th ghe thm website Tai xung cua Microsoft sau tai xung cac tp cai t:
Microsoft Dynamics CRM Server 2011

Cac vn c giai quyt trong Ban Cp nht 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Dich vu khng ng b s dung phep lp song song khi ban chon cac s kin tip tuc x ly khi lung khac bi chm.
 • Lung cng vic mt bc c ti u hoa m rng quy m hn.
  bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  2526154 Cac d liu khng phai luc nao cung c ghi vao bang Workflowlogbase i vi lung cng vic mt bc sau khi cai t Ban Cp nht 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Th email khng c tao trong Microsoft Dynamics CRM nu ban chon nhiu ngi nhn thc hin trn th vi tp inh kem.
 • Nu xay ra li anh xa ngi dung khi ban chay nng cp hoc nhp t Dich vu Web Trin khai/PowerShell, ban khng th xac inh c s c u.
 • Xay ra li tp lnh khi ban bm vao "Xut ra Excel" trong Li Hoat ng.
 • Quyt inh ngi tham d theo cach thu cng ch gian tuyn cho cuc hen khng hoat ng trong Microsoft Office 2007.
 • Tp ruy bng co inh dang XML trn ia i khi bi ct bt. Vn nay gy tinh trang mt n inh trong t ng hoa ruy bng.
 • Khi ban tao th muc mi cho mt hp c tao t th email, ban nhn c thng bao li sau:
  Tac vu nay khng thc hin c.
 • JavaScript tuy chinh c cp trong EnableRule khng c tai khi quy tc c anh gia.
 • Ch xem li khng c truy xut ring bit vi may chu nh mong i. Ban mun li c lu vao b m n cho n khi inh nghia ch xem thay i.
 • Gia s rng ban tao Danh sach Tip thi ng ma khng co truy vn inh kem. Khi ban s dung Danh sach Tip thi ng trn th, tt ca d liu trong danh sach c gi khng chinh xac ti chc nng trn th.
 • Khi ban c thm ia chi lin h vao hang i trong may khach Microsoft Dynamics CRM cho may khach gian tuyn Microsoft Office Outlook, ban nhn c thng bao li sau:
  Khoa Chinh phai c nhp cho cac cuc goi ti nn tang trn may khach a phng tin ch gian tuyn
 • ia chi lin h do ngi dung khac s hu khng bi xoa khoi Microsoft Office Outlook khi d liu khng ap ng c b loc d liu.
 • Giai phap ruy bng tao menu trung lp trong may khach Microsoft Office 2003 va Microsoft Office 2007.
 • Trong May khach Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook, cac muc menu ruy bng khng c tai sau khi cu hinh cho n khi ban khi ng lai may khach.
 • Xac nhn trang thai ma thng bao WRPC c bo qua i vi mt s thng bao SDK sa i d liu.
 • Ban xoa muc c theo doi trong Microsoft Office Outlook ri ng b hoa vi Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhin, muc nay khng bi xoa trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi ban bm rt nhanh vao cac muc ban trang web khac nhau, ban nhn c thng bao li tp lnh sau t main.aspx/ribbon.js:
  Khng th thc thi ma t tp lnh loai bo
 • Ban khng th chuyn i gia nhiu biu mu cho c s/thit bi.
 • Khi ban chay BeginUpdateOrganization thng qua Dich vu Web Trin khai, ban nhn c thng bao li sau:
  D liu OrganizationInfo.OperationTypeProperty hin khng co sn.
 • Nhng ngi tham d khng phai chu s hu, nha t chc hoc quan tri vin co th cp nht cuc hen c theo doi trong Microsoft Office Outlook va ng b hoa cac ban cp nht vi Microsoft Dynamics CRM.
 • Ban khng th chinh sa thuc tinh Tai nguyn Web Silverlight sau khi a thm vao biu mu.
 • Khi ban tao trich dn t c hi co nhiu vai tro mi quan h cho cung mt ia chi lin h, ban nhn c thng bao li SQL sau:
  Vi pham gii han KHOA DUY NHT 'UQ_ContactQuotes'. Khng th chen khoa trung lp trong i tng 'dbo.ContactQuotes'.
 • Cai t IfdIntranetAccessEnabled c thm vao thc th IfdSettings.
 • Khng co thng bao li nao c hin thi khi ban khng co quyn tao thc th bng cach s dung chc nng Chuyn i sang trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Vn con vung trng ln trn biu mu sau khi ban nhp thay i cho khoang dong cua trng.
 • Tai nguyn Web HTML trong u trang biu mu khng anh hng n b cuc.
 • Tab/menu thm trng c hin thi ngoai mong mun trong ruy bng i vi mt s thc th, chng han nh bao cao va hang i.
 • Khi ban c gng thm kt ni vao phn u, ban nhn c thng bao li sau:
  a xay ra ngoai l khng x ly c trong khi thc thi yu cu web hin tai. Hay xem lai du vt xp chng bit thm thng tin v li va vi tri xut hin li trong ma. i s c chi inh nm ngoai pham vi gia tri hp l.
  Vn nay xay ra nu ban chon vai tro tuy chinh trc, sau o c gng chon tn.
 • Xut tinh trong Microsoft Office Outlook t li MAPI khng h tr "sp xp ct".
 • Thut toan ao N c s dung cho trn giai phap cua xml biu mu va ban trang web khi ban nhp giai phap.
 • Biu mu khng anh hng n cai t s dong cho IFrame la u trang hoc chn trang.
 • Ban khng th t kha nng hin thi trng v "true" thng qua API May khach khi trng Hin thi theo Mc inh khng c chon.
 • Nu tai nguyn web khng trai rng ra toan b rng cua phn, khi ban n tai nguyn web qua API May khach, tai nguyn web c hin thi ngoai mong mun trn biu mu d liu thc th.
 • Khi ban bm ra khoi vung tim kim trong biu mu, tiu im khng c chuyn ti trng tip theo trong biu mu.
 • Trng nhiu dong khng hin thi chim vung trng.
 • Thng bao li tp lnh "IS_DEFAULT_INSTANCE' khng xac inh" c hin thi trong biu mu chi tit nhom trong may khach Microsoft Office Outlook.
 • Ky t thay th bi hong khi ban nhp ky t thay th vao hp thoai danh sach chit khu.
 • Ban khng th xem trc tai nguyn web Silverlight t trinh chinh sa tai nguyn web.
 • Nen b m n siu d liu c s dung nen siu d liu nhm gi ti Microsoft Dynamics CRM cho may khach Microsoft Office Outlook.

  Chu y Nu ban vn ang s dung ban dng phin ban th nghim, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  2526609 Li "a xay ra s c khi giao tip vi may chu Microsoft Dynamics CRM" khi ban cu hinh may khach Microsoft Dynamics CRM cho Outlook
 • Ban gp hiu sut kem khi xem trang Hoat ng.
 • Ban khng th ong menu a m trong khi iu hng.
 • Li di khng c hin thi nh mong i trong biu mu khi ban chon "t ng m rng" cho li.
 • Thiu biu tng va vn ban trong cac nut tr giup khi ban truy cp vao ni dung tr giup trong may khach gian tuyn.
 • Ban khng th tao hoat ng tuy chinh khi ngn ng cai t cua t chc la Th Nhi Ky.
 • Gia s rng ban tao tham s mi trn tab Tham s trong hp thoai Thuc tinh Biu mu trong Windows Internet Explorer 9. Khi ban m hp thoai Thuc tinh Biu mu ln na, tham s nay se bin mt.
 • Gia s rng ban ng ky mt t chc trong Microsoft Dynamics CRM Trc tuyn. Ban theo doi th email trong o ia chi email chinh ging vi ia chi email ban a s dung ng ky t chc. Trong trng hp nay, ban nhn c thng bao li sau:
  Khng tim thy d liu yu cu hoc ban khng co u quyn xem d liu o.
 • Khi ban xut giai phap t mt t chc, tn duy nht cua hoat ng tuy chinh cho thuc tinh InstanceTypeCode c tao bng cach s dung tin t nha xut ban cua giai phap mt cach khng cn thit. i khi ban khng th nhp giai phap vao t chc khac.
 • Gia s rng ban cai t May chu Microsoft Dynamics CRM tro ti website hin co lin kt HTTPS. Nu du sao (*) c a vao trng ia chi IP cua lin kt HTTPS, thi mt s URL nht inh c t khng chinh xac.
 • Khi ban nng cp ln Microsoft Dynamics CRM 2011, vai tro Khi Cai t c i tn trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 va c k tha vao n vi kinh doanh thp hn bi chuyn lai thanh cac tn gc trong n vi kinh doanh thp hn ngoai mong mun.
 • Khi ban cai t May chu Tr giup ring bit vi May chu ng dung Web, thi HelpServerUrl khng c t nh mong i.
 • Gia s rng ban khng tao anh xa thc th gia thc th tuy chinh va mt s thc th hoat ng Khi Cai t trong Microsoft Dynamics CRM 4.0. Sau khi nng cp ln Microsoft Dynamics CRM 2011, ban khng th nhp giai phap tng ng vao t chc.
 • Nu ban chay chc nng SetStateDynamicEntity c goi t im cui 2007 trong trinh cm Microsoft Dynamics CRM 2011, tham s StateCode s dung loai Chui va tham s StatusCode s dung loai Int32 mt cach khng chinh xac.
 • Gia s rng ban tao ia chi email cho hang i do thc th nhom s hu. Trong trng hp nay, ban khng th ph duyt ia chi email.
 • Sau khi ban duyt ti bang iu khin, se xay ra ro ri b nh.
 • Gia s rng ban tao mt nhom mi trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Vung Cai t Ban Trang web cua nhom c chen vao mt ban trang web c nng cp t Microsoft Dynamics CRM 4.0. Trong trng hp nay, thuc tinh nhom cho nhom mi tao khng c thm vao ban trang web a nng cp nh mong i.
 • Gia s rng ban chuyn i ch xem trong mt khu vc trong Windows Internet Explorer 9. Khi ban chon cung mt ch xem hoc ch xem khac nhau trong khu vc hin tai, se xay ra li tp lnh.
 • Khi ban xem cac trng cua mt thc th trong giai phap, biu tng trng khng xut hin. Thay vao o, biu tng mc inh xut hin cho li trng.
 • Gia s rng ban s dung May khach Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook da trn May chu Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi ban duyt ti Th muc Ban Trang web, ban khng th m Biu mu Web CRM t menu CRM hoc t thanh cng cu.
 • Sau khi ban nng cp may khach Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook ln Microsoft Dynamics CRM 2011, thng tin cu hinh trong may khach se bi mt.
 • Khi ban bm vao lin kt trong hp thoai Man hinh Tr giup, se xay ra li tp lnh.
 • Gia s rng ban gi cuc hop khng theo doi cho mt s ngi tham d. Sau khi ban theo doi cuc hop, cac bn khng c hin thi di dang a quyt inh i vi ngi tham d.
 • Gia s rng ban tao iu kin i trong lung cng vic t ng. Nu iu kin i cha gia tri khng c tra v t lung cng vic hoat ng tuy chinh, thi iu kin i khng tip tuc hoat ng nh mong i .
 • Gia s rng ban thm mt bc c s dung chuyn i cac gia tri biu thc ng sang gia tri EntityReference trong lung cng vic. Khi ban chay lung cng vic, hoat ng iu kin lung cng vic bi li va tra v ngoai l chuyn i loai khng c h tr.
 • Khi ban duyt ti li lin kt trong biu mu ngi dung trong Microsoft Office 2010, se xay ra li tp lnh.
 • Khi ban nng cp thc th tuy chinh t Microsoft Dynamics CRM 4.0 ln Microsoft Dynamics CRM 2011, tn vt ly cua thuc tinh StateCode trong thc th vn c vit hoa. Do o, ban khng th nhp thc th tuy chinh vao May chu Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi ban nhp giai phap khng phai t cung mt phin ban, ban nhn c thng bao canh bao khng mong i.
 • Khi ban d cai t cac giai phap ln trong mi trng s dung Big-IP, se xay ra li thi gian ch. Ngoai ra, nu ban ong hp thoai li, qua trinh d cai t vn tip tuc va ban khng th bit khi nao qua trinh d cai t hoan tt.
 • Nng cp khng thanh cng do h thng khng th xoa li dich vu.
 • Gia s rng ban tao mi quan h cha thuc tinh s dung tn ging vi tn mi quan h. Ban tao mi quan h khac s dung tn tng t. Khi ban xut ban tuy chinh trong trng hp nay, ma tai siu d liu oData bi li. Ngoai ra, thng bao li sau c ghi vao nht ky s kin:
  May chu tn may chu: bi li khi giam sat hang i hoat ng khng ng b.
  Ngoai l: System.InvalidOperationException:
  Thuc tinh co cung tn 'tn mi quan h 1' a tn tai trong loai 'tn loai'.
  Hay am bao rng khng co thuc tinh nao co cung tn c inh nghia trong mt trong cac loai s khai'
 • Gia s rng ban tao th email SDK trong im cui 2007. Th email cha tham s CrmDate Time va mt trinh cm khng ng b hoc mt lung cng vic c ng ky cho th email. Khi ban gi th email trong tinh hung nay, se xay ra li ngoai l.
 • Gia s rng ban tuy chinh nhan cho biu mu trong mt t chc. Khi ban m biu mu cung tn trong t chc khac, mt trng nhan cung tn trong biu mu se bi thay i ngoai mong mun.
 • Cac bin phap kim soat ruy bng tuy chinh c tao ng bi v hiu hoa sau khi s dung ln u trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi ban cai t may khach Microsoft Dynamics CRM Outlook trn may khach h iu hanh bng ting Nht, mui gi bi chuyn sang GMT ngoai mong mun.
 • Gia s rng ban bt Kim inh trn mt thc th thuc tinh. Sau khi ban thay i n vi tin t cua thc th, gia tri tin trong lich s kim inh c hin thi khng chinh xac.
 • Khi ban nng cp hoat ng tuy chinh cha giai phap phn bit ch hoa ch thng, qua trinh nng cp khng thanh cng.
 • Khi ban xoa tp ngun c nhp, ban nhn c thng bao li sau:
  a xay ra li SQL server.
  Ma li: 0x80044150.
 • Ban khng th chay chc nng tim nhanh trn li phu trong bang iu khin Tng quan v Microsoft Dynamics CRM.
 • Gia s rng ban bt tuy chon Chuyn ma loai i tng d liu va ma nhn dang duy nht lam tham s cho Iframe. Sau khi ban xut ban tuy chinh, tham s chui truy vn khng nm trong biu mu cp khoa/gia tri khng c hin thi nh mong i.
 • Mt ca s m bi chng cheo bi ca s thc th khi con tro chut t trn cac lin kt.
 • Gia s rng ban tao truy vn cha cum t "Trong Ky Tai chinh". Khi ban xut truy vn ra trang tinh ng, ban nhn c thng bao li sau:
  Tn ct lead0.createdonutc khng hp l.
 • Gia s rng ban tao truy vn cha cum t "Trong hoc Sau Ky va Nm Tai chinh" hoc cum t "Trong hoc Trc Ky va Nm Tai chinh". Khi ban xut truy vn ra trang tinh ng, ban nhn c thng bao li sau:
  Cu phap gn t "as" khng chinh xac.
 • Tp Microsoft.Crm.Sdk.dll co chinh sach nha xut ban khng chinh xac c ng ky trong b m n h thng toan cuc (GAC). Do o, khi ban s dung ng dung c xy dng vi tp phu thuc nay, ng dung bi li trong May chu Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Gia s rng ban bt Kim inh cho thc th ia chi lin h trong t chc trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Ban theo doi va bo theo doi ia chi lin h Outlook theo cach thu cng. Khi ban xem lich s kim inh cho ia chi lin h trong tinh hung nay, se xay ra ngoai l tham chiu rng.
 • Khi ban chuyn i th muc, se xay ra gian oan ngoai mong mun.
 • Gia s rng ban thc hin tim kim trn trang 2 cua Ch xem May chu. Ban sp xp trn mt ct khac. Trong trng hp nay, khi ban xoa tim kim, ban nhn c thng bao li sau:
  a xay ra Li khi hin thi D liu trong Ch xem nay.
 • Khi ban xut d liu sang Microsoft Excel cho Microsoft Office 2003 trong ch xem Hoat ng cua ti, hp thoai nay se khng tai.
 • Sau khi ban thay i b cuc trong May khach Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook, chc nng xem chi tit bi v hiu hoa ngoai mong mun.
 • Ban khng th tao lich trinh hang tun cho tai nguyn trong Windows Internet Explorer 9.
 • Gia s rng ban nhp mt t chc lam t chc u tin trong may chu Microsoft Dynamics CRM 2011. SQL server va may chu Bao cao SRS c cai t trn cung mt may chu. Khi ban chay bao cao bng ng dung web Microsoft Dynamics CRM 2011 trong tinh hung nay, qua trinh thc thi bi li ngoai mong mun.
 • Gia s rng tn thc th cha du nhay n ('). Khi ban c m biu mu cha thc th nay, ban nhn c thng bao li sau:
  Li trn trang.
 • Ban gp hiu sut kem khi chay qua trinh iu hng d liu.
 • Khi ban tao tac vu mi trong thc th tai khoan hoc trong thc th ia chi lin h trong Microsoft Dynamics CRM Mobile, d liu Lin quan khng c t nh mong i.
 • Cac biu tng tuy chinh cho thc th tuy chinh khng c hin thi trong t chc trc tuyn.
 • Tab Trang chu c hin thi trn ruy bng thc th MAPI ngay ca khi thc th co ruy bng trong may chu.
 • Mui gi mc inh khng c t cho ngi dung theo cai t quc gia hoc vung trong Microsoft Dynamics CRM Online 2011.
 • Gia s rng ban chay tinh nng Tim Nng cao trn tai khoan. Khi ban bm vao Chay Bao cao cho cac kt qua tim thy, tt ca bao cao bi v hiu hoa.
 • Khi ban ch trc tuyn, tn tp trong hp thoai Tp Tai xung c hin thi di dang s GUID. Ngoai ra, khi ban ch gian tuyn, ban khng th m tp.
 • Ma inh dang (ID) cua b cha li phu t ng m rng khac vi ID cua b cha li phu khng t ng m rng.
 • Nhan cua nut n Muc luc bin mt, sau o xut hin lai khi ban bm vao nut n Muc luc trong hp thoai Tr giup Microsoft Dynamics CRM.
 • Gia s rng ban s dung ting Thai trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Trong trng hp nay, tp Tr giup bi thiu trong may khach Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook.
 • Gia s rng ban s dung ting Ba Lan trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Cum t "Business required" khng c dich sang "Pole wymagane".
 • Gia s rng ban s dung ting Ba Lan trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Cum t "Turn off automatic resolutions in the field" khng c dich sang "Wy??cz automatyczn? rozdzielczo??."
 • Gia s rng ban s dung ting Ba Lan trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Cum t "Add new" khng c dich nh mong i trong tng ch xem tng ng.
 • H thng dng x ly khi ban lu va ong trang ong ca Doanh nghip trong Internet Explorer 9.
 • Khi ban nhp giai phap cha bao cao thut si va cac bao cao thut si s dung ngn ng khac nhau, thi khng th nhp giai phap nu cac ngn ng nay khng c bt.
 • Gia s rng ban cp nht Microsoft Dynamics CRM 4.0 ln Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi ban c khi ng Trinh quan ly Trin khai, ban nhn c thng bao li sau:
  Tham chiu i tng khng c t v phin ban cua i tng.
 • Khi ban c nhp giai phap c quan ly, ban nhn c thng bao li sau:
  Chi muc nm ngoai pham vi.
 • Nu ngi tham d xoa cuc hen lp lai trong Microsoft Outlook, vic xoa nay se bi ng b hoa ngoai mong mun vi may chu Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi ban c nhp hoc nng cp t chc Microsoft Dynamics CRM 4.0, ban nhn c thng bao li sau:
  CRMAction: UpgradeWorkflowActivitiesAction bi li vi ngoai l System.IO.FileLoadException: Khng th tai tp hoc h thng 'Microsoft.Crm.Sdk
 • Khi ban c nhp giai phap c quan ly, ban nhn c thng bao li sau:
  Chi muc nm ngoai pham vi. Khng c m va nho hn kich thc tp hp.
 • Ban khng th cu hinh May khach Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook nu qua trinh cai t Windows Live Sign-in Assistant Microsoft Identity Client Runtime Library (IDCRL) bi hong.
 • Ban khng th cp nht Microsoft Dynamics CRM 4.0 ln Microsoft Dynamics CRM 2011 nu ban thuc tinh bi xoa khoi Microsoft Dynamics CRM 4.0 mt cach khng chinh xac.
 • Khi ban chay nng cp t windows PowerShell, ban gp hiu sut kem. Ngoai ra, ban co th nhn c thng bao li thi gian ch:
 • B loc d liu gian tuyn c sao chep sau khi may khach va may chu c nng cp.
 • Ban ia hoa bang ch cai ting Do thai khng chinh xac.
 • Khi ban c kt xut bao cao khi cai t, ban nhn c thng bao li sau:
  i s khng hp l.
 • Gia s rng ban sao chep URL cua ch xem hin tai t may khach Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook. Khi ban c m ch xem bng URL, ban nhn c thng bao li sau:
  System.InvalidOperationException: B loc Tham s CRM Tham s khng hp l.Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2466084 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? kha:
kbqfe kbfix kbmbsmigrate atdownload kberrmsg KB2466084

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com