Qu?n l? m?ng in ?n trong m?t môi trư?ng Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 246855 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đi?m và in ?n làm gi?m overhead hành chính, và đơn gi?n hoá và t? đ?ng hóa in ?n. Ch?c năng đi?m và in đư?c gi?i thi?u trong Microsoft Windows 95, Windows 98, và Windows 98 Second Edition (như là m?t khách hàng) và Microsoft Windows NT 3.5 và sau này.

Khi b?n k?t n?i v?i m?t máy in trên h? ph?c v? in, k?t n?i khách hàng s? cho các tr?nh đi?u khi?n thích h?p trên h? ph?c v? in. N?u tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t trên máy ch?, các tr?nh đi?u khi?n t? đ?ng t?i v? và c?u h?nh cho các khách hàng. Tuy nhiên, n?u các tr?nh đi?u khi?n không có, b?n đư?c nh?c ch?n và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này mô t? các k?t qu? c?a t?nh hu?ng đư?c c?u h?nh không đúng ho?c không tương thích đi?m và in ?n, và cung c?p các gi?i pháp cho nh?ng t?nh hu?ng.

Khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i m?t khách hàng d?a trên Windows m?ng lư?i h? ph?c v? in, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
H? ph?c v? mà trên đó các tên thi?t b? máy in cư trú không có tr?nh đi?u khi?n máy in đúng đư?c cài đ?t. N?u b?n mu?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n trên máy tính đ?a phương c?a b?n, b?m OK.
Thông báo l?i này có th? đư?c hi?n th? trong b?t k? trư?ng h?p sau:
 • Khi kh?i tin máy ch? (giao th?c SMB) đư?c k?t n?i v?i h? ph?c v? in.
 • Khi m?t Windows 95, Windows 98, ho?c Winodws 98 Second Edition d?a trên máy tính đang ch?y t?p tin và in Sharing.
 • Khi m?t Alpha d?a trên máy tính đang ch?y Windows NT 4.0 Server k?t n?i m?t x 86 d?a trên khách hàng mà không có máy Alpha in tr?nh đi?u khi?n.
 • Khi b?n k?t n?i t?i máy in b?ng cách s? d?ng m?i Internet in ?n Protocol (IPP) và tr?nh đi?u khi?n thích h?p không có cài đ?t trên h? ph?c v? in Internet.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i trong m?t trong các t?nh hu?ng mô t? ? trên, s? d?ng workaround thích h?p.

SMB k?t n?i máy ph?c v? in

SMB in h?p cho máy tr?m trên m?ng g?i công vi?c in tr?c ti?p t?i h? ph?c v? in mà không qua m?t trung gian máy tính cá nhân hay máy ph?c v? in. Ki?u c?u h?nh này không h? tr? đi?m và in ?n.

Giải pháp

Ch?nh s?a hành vi này, cài đ?t tr?nh đi?u khi?n in t?i đ?a phương và t?o m?t k?t n?i v?i SMB in chia s?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i.
 5. Trong các Lo?i h?p, b?m vào Local c?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. G? tên chia s? SMB. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Ti?p t?c thu?t s? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho thi?t b?.

Máy tính ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows 98 Second Edition

B?n có th? chia s? trong các thi?t b? in đ? các máy tính khác trên m?ng trong Windows 95, Windows 98 và Windows 98 Second Edition. Nh?ng phiên b?n này c?a Windows không h? tr? tr?nh đi?u khi?n thay th? như Windows NT hi?n, do đó, ch? nh?ng khách hàng có th? k?t n?i trong k?ch b?n này đi?m và in ?n.

Giải pháp

Ch?nh s?a hành vi này, cài đ?t tr?nh đi?u khi?n in t?i đ?a phương và t?o m?t k?t n?i v?i Windows 95, Windows 98, ho?c Windows 98 Second Edition in chia s?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i.
 5. Trong các Lo?i h?p, b?m vào Local c?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. G? tên chia s? SMB. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Ti?p t?c thu?t s? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho thi?t b?.

Windows NT 4.0 (máy ch? không x 86, x 86 khách hàng)

N?u m?ng c?a b?n có ch?a m?t h?n h?p c?a Windows 95, Windows 98, ho?c Windows 98 Second Edition d?a, Alpha-d?a, và x 86 d?a trên máy tính, b?n có th? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in cho m?i m?t ngày m?i ph?c v? in. Làm đi?u này đ?m b?o r?ng tài li?u có ngu?n g?c t? Windows NT ho?c Windows 95, Windows 98, ho?c Windows 98 Second Edition khách hàng ch?y trên b?t k? lo?i ph?n c?ng có th? dùng t?t c? các thi?t b? in ?n. Trong th?i đi?m và in ?n, Windows NT khách hàng g?i các chương tr?nh ?ng d?ng giao di?n (API) GetPrinterDriver, và l?y đư?c thông tin v? các tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t trên máy ch?. N?u không t?m th?y tr?nh đi?u khi?n thích h?p, các thông báo l?i đư?c truy?n cho khách hàng.

Giải pháp

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Phương pháp 1 (ch? có qu?n tr? viên): c?u h?nh máy ch? không x 86 d?a cho tr?nh đi?u khi?n không ph?i ngư?i b?n x? đ? ch?a t?t c? các khách hàng trên m?ng. S? d?ng các bư?c sau đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n khách hàng trên m?t máy tính ch?y Windows NT Server:
 1. T? m?t x 86 d?a trên máy khách, tr?nh duy?t h? ph?c v? in.
 2. B?m vào c?p in, và sau đó b?m đúp chu?t Thu?t s? máy in thêm.
 3. B?m vào c?ng thích h?p, và ho?c b?m vào máy in t? các Mô h?nh/s?n xu?t danh sách, ho?c nh?p chu?t Có đ?a và g? đư?ng d?n đ?n m?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.
 4. Sau khi b?n hoàn thành thu?t s?, x 86 d?a trên khách hàng có th? t?i v? tr?nh đi?u khi?n t? đ?ng khi k?t n?i.
Cách 2: Cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n thích h?p trên máy khách. N?u tr?nh đi?u khi?n không s?n dùng trên h? ph?c v?, b?n có th? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương trên máy tính c?a b?n và chuy?n hư?ng đ?u ra đ?n h? ph?c v? in.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i.
 5. Trong các Lo?i h?p, b?m vào Local c?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. G? tên chia s?. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Ti?p t?c thu?t s? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho thi?t b?.

Giao th?c Internet in ?n (IPP)

B?n có th? s? d?ng IPP in tr?c ti?p t?i m?t Uniform Resource Locator (URL) trong m?t m?ng n?i b? ho?c Internet. Ngoài ra, b?n có th? cài đ?t máy in t? Internet ho?c m?ng n?i b? b?ng cách s? d?ng Microsoft Internet Explorer. Thông báo l?i có th? x?y ra khi h? ph?c v? in IPP không có tr?nh đi?u khi?n phù h?p đư?c cài đ?t.

Giải pháp

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Phương pháp 1 (ch? có qu?n tr? viên): cài đ?t tr?nh đi?u khi?n tương thích trên máy ch?.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m In thư m?c.
 2. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i.
 5. Trong các Lo?i h?p, b?m vào Local c?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. G? tên chia s?. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Ti?p t?c thu?t s? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho thi?t b?.
Cách 2: Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p trên máy khách và máy in chuy?n hư?ng đ?n URL IPP thích h?p.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i.
 5. Trong các Lo?i h?p, b?m vào Tr?nh giám sát c?ng tiêu chu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. G? đ?a ch? giao th?c Internet (IP) c?a h? ph?c v? in IPP.
 7. Ti?p t?c thu?t s? thêm máy in và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p.

Tr?nh đi?u khi?n in không tương thích

M?t s? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đư?c vi?t cho Windows NT 4.0 không ho?t đ?ng đúng trong Windows 2000. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n không tương thích, các thông báo l?i đư?c hi?n th? trong th?i đi?m và in ?n.

Cách gi?i quy?t

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Phương pháp 1 (ch? có qu?n tr? viên): có đư?c tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t t? trang Web c?a nhà s?n xu?t.
 1. T?i v? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.
 2. N?u ngư?i lái xe có m?t công c? g? b?, ch?y công c? trư?c khi ti?p t?c các bư?c sau.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
 4. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Click vào cùng m?t c?ng b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n trư?c đó.
 7. Nh?p vào Có đ?a và g? thư m?c cài đ?t cho tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.
 8. Ti?p t?c v?i thi?t l?p và chia s? trong tr?nh đi?u khi?n cho khách hàng xu?ng c?p.
Phương pháp 2 (ch? có qu?n tr? viên): cài đ?t tr?nh đi?u khi?n Windows 2000 trên h? ph?c v? in.
 1. N?u tr?nh đi?u khi?n ban đ?u có m?t công c? g? b?, ch?y công c? trư?c khi ti?p t?c các bư?c sau.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
 3. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Click vào cùng m?t c?ng b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n OEM (OEM) trư?c.
 6. B?m vào các mô h?nh thích h?p trong các Mô h?nh/nhà s?n xu?t danh sách.
 7. K?t thúc thi?t l?p và chia s? trong máy in đ? s? d?ng m?ng.
Phương pháp 3: Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n tương thích trên máy khách và chuy?n hư?ng đ?u ra đ?n h? ph?c v?.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và b?m Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy in c?c b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i.
 5. Trong các Lo?i h?p, b?m vào Local c?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. G? tên chia s?. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Ti?p t?c thu?t s? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho thi?t b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 246855 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbprint kbmt KB246855 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:246855

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com