Gi?i quy?t "Facebook l?i" khi đ?ng b? hoá ho?c b?ng cách s? d?ng Facebook v?i Windows Phone 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2475837 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Các b?n ghi d?ch v? ho?c tính năng th?o lu?n trong bài vi?t này có th? không có s?n trong khu v?c c?a b?n. Vui l?ng xem l?i Windows Phone Tính năng và b?n ghi d?ch v? s?n có (http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx) web site đ? bi?t chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? và tính năng có s?n trong khu v?c c?a b?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hoá tài kho?n Facebook c?a b?n ho?c s? d?ng các tính năng Facebook trên c?a b?n Windows Phone 7 b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i v?i m?t m? l?i c? th?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Facebook l?i
Facebook l?i

Không C?p Nh?t
Chúng tôi đang g?p m?t v?n đ? k?t n?i. Th? l?i sau.
Cu?i cùng c? g?ng [xx] giây trư?c
L?i m?: [number]

Các vi?c c?n làm

Có r?t nhi?u l? do t?i sao b?t k? các m? l?i có th? x?y ra. Dư?i đây là danh sách các l?i m? s?. B?m vào s? b?n nh?n đư?c đ? t?m m?t gi?i pháp:


Sau khi b?n hoàn thành m?t trong các gi?i pháp m? l?i, c? g?ng đ? đ?ng b? hoá đi?n tho?i c?a b?n m?t l?n n?a. Đ? làm đi?u này:
  1. Trên đi?n tho?i c?a b?n, đi đ?n B?t đ?u, flick trái đ? ?ng d?ng danh sách, b?m vào Thi?t đ?t
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Thi?t đ?t
    , r?i b?m vào Email + tài kho?n.
  2. Tap và gi? Facebook b?m vào Đ?ng b?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
m? l?iS? c? và cách kh?c ph?c
0
cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?


B?m vào đây đ? hi?n th?/?n gi?i pháp

80072EFF
V?n đ? k?t n?i ho?c yêu c?u c?a b?n h?t th?i gian


B?m vào đây đ? hi?n th?/?n gi?i pháp

83CF0108
L?i chung


B?m vào đây đ? hi?n th?/?n gi?i pháp

0x83cf1202
Không th? xoá tài kho?n Facebook


B?m vào đây đ? hi?n th?/?n gi?i pháp

Thông tin thêm


Đ? t?m hi?u thêm v? cách s? d?ng Facebook v?i đi?n tho?i c?a b?n, h?y xem các bài vi?t sau đây:


H? tr?

  Community Forum
  Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

  Contact Us
  View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2475837 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 12.0
Áp d?ng
  • Windows Phone 7 Consumer
  • Windows Phone Consumer
T? khóa: 
kbwp7 kbwp7sync kbwp7people kbwp7connectivity kbmt KB2475837 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2475837

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com