Raksta ID: 2479673 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

2010. gada decembr? izlaist?s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes ietver jaun?kos labojumfailus sist?mas Microsoft Office 2010 pamata lietojumprogramm?m un Microsoft Office 2010 serveriem.

Ieteicams p?rbaud?t labojumfailus pirms to izvieto?anas ra?o?anas vid?. T? k? b?v?jumi ir kumulat?vi, katrs jauns labojumu laidiens ietver visus labojumfailus un visus dro??bas labojumus, kas bija ietverti iepriek??j? atjaunin?jumu pakotn?. Ieteicams apsv?rt t?da visjaun?k? labojuma laidiena pielieto?anu, kur? ietverts nepiecie?amais labojumfails.

PAPILDINDORM?CIJA

K? ieg?t 2010. gada decembra kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu kumulat?vo atjaunin?jumu pakot?u komplektu. Tom?r katra pakotne ir paredz?ta tikai ?aj? rakst? nor?d?to lietojumprogrammu labo?anai. Lietojiet ??s pakotnes tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s tie?i ??s probl?mas. Ja k?da no ??m probl?m?m nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams nogaid?t, l?dz tiks izlaista n?kam? atjaunin?jumu pakotne, kas ietver labojumfailus ?aj?s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?s.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un jaut?jumiem, kas neattiecas uz konkr?to kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni. Lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

2010. gada decembra kumulat?vaj? atjaunin?jum? iek?aut?s pakotnes

Saite uz Microsoft zin??anu b?zes rakstu, kur? iztirz?ts katrs labojumfails, tiks izlaista, tikl?dz raksts b?s pieejams. Lai ieg?tu konkr?tu labojumfailu, l?dzu, sazinieties ar atbalsta centru un pieprasiet labojumfailu, atsaucoties uz zin??anu b?zes raksta numuru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu komplekta Office 2010 k??d?m, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z? (KB).

Office 2010 klienta atjaunin?jumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukums Zin??anu b?zes raksta numurs Produkts
ace-x-none.msp
2459110Access 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (ace-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Access 2010
access-x-none.msp
2466280Access 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (acess-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284Access 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (accessde-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (excel-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (excelintl-nl-nl.msp): 2010. gada 14. decembris
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (excelintl-pl-pl.msp): 2010. gada 14. decembris
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (mso-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Office 2010
convintl.msp
2459117Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (convintl.msp): 2010. gada 14. decembris
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (exppdf-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (osc-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (gfx-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): 2010. gada 14. decembris
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115Outlook 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (outlook-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273PowerPoint 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (powerpoint-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282PowerPoint 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283PowerPoint 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (pptview-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263Project 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (project-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum labojumfailu pakotnes apraksts (searchdctm-x-none.msp ): 2010. gada 14. decembris
SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum
Word-x-none.msp
2459114Word 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Word-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Word 2010

Office 2010 atsevi??i servera atjaunin?jumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukums Zin??anu b?zes raksta numurs Produkts
wacwfe-x-none.msp
2459107Office Web Apps labojumfailu pakotnes apraksts (wacwfe-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Office Web Apps
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270PerformancePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112Project Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (pjsrvwfe-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113Project Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (dlc-x-none.msp): 2010. gada 14. decembris
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 SharePoint Foundation 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (sts-x-none.msp): 2010. gada 31. decembris
SharePoint Foundation 2010

Office 2010 servera atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) un SharePoint Foundation serveriem

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukums Zin??anu b?zes raksta numurs Produkts
Project servera pakotne
2459258 Project Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma servera labojumfailu pakotnes (Project servera pakotne) apraksts: 2010. gada 14. decembris
Project Server 2010
SharePoint Foundation servera pakotne
2459125 SharePoint Foundation 2010 kumulat?v? atjaunin?juma servera labojumfailu pakotnes (SharePoint Foundation servera pakotne) apraksts: 2010. gada 14. decembris
SharePoint Foundation 2010
MOSS servera pakotne
2459257 SharePoint Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma servera labojumfailu pakotnes (MOSS servera pakotne) apraksts: 2010. gada 14. decembris
SharePoint Server 2010

Priek?nosac?jumi

Priek?nosac?jumi ir nor?d?ti KB rakstos atsevi???m pakotn?m.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2479673 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 16. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2479673

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com