ID c?a bi: 2479673 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Cac goi cp nht tich luy trong thang 12 nm 2010 bao gm cac hotfix mi nht danh cho cac may chu Microsoft Office 2010. ng dung goi loi Microsoft Office 2010 va cho cac may chu Microsoft Office 2010 servers.

Chung ti khuyn ban nn th nghim cac hotfix trc khi trin khai chung trong mi trng san xut. Vi cac goi cp nht la tich luy, mi ban va li mi c phat hanh u co cha tt ca cac hotfix va ban va bao mt kem theo goi cp nht trc o. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung phin ban khc phuc s c gn y nht co cha hotfix ban cn.

Thng tin thm

Cach tai xung goi cp nht tich luy trong thang 12 nm 2010

Nhom goi cp nht tich luy c h tr hin co sn trn Microsoft. Tuy nhin, mi goi chi sa cac ng dung c lit k trong bai vit nay. Chi ap dung goi vao nhng h thng ang gp phai s c cu th nay. Nu ban khng bi anh hng nghim trong bi bt ky s c nao trong s nay, chung ti khuyn ban nn i goi cp nht tip theo co cac hotfix trong cac goi cp nht tich luy nay.

Chu y Nu xay ra s c nao khac hoc yu cu phai co bin phap khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung i vi cac vn va cu hoi h tr b sung khng phu hp vi goi cp nht tich luy cu th. tao yu cu dich vu ring, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Cac goi c a vao ban cp nht tich luy trong thang 12 nm 2010

Lin kt n bai vit C s Kin thc Microsoft thao lun mi hotfix se c phat hanh khi co bai vit nay. nhn c hotfix cu th, vui long lin h vi b phn h tr va yu cu hotfix bng cach tham khao s bai vit C s Kin thc.

bit thm thng tin v cac li cua goi Office 2010, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft (KB).

Cp nht May khach cua Office 2010

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goi hotfix S bai vit trong C s Kin thc San phm
ace-x-none.msp
2459110M ta v goi hotfix Access 2010 (ace-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Access 2010
access-x-none.msp
2466280M ta v goi hotfix Access 2010 (access-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284M ta v goi hotfix cho Access 2010 (accessde-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118M ta v goi hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120M ta v goi hotfix cho Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275M ta v goi hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276M ta v goi hotfix cho Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116M ta v goi hotfix Office 2010 (mso-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office 2010
convintl.msp
2459117M ta v goi hotfix cho Office 2010 (convintl.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269M ta v goi hotfix cho Office 2010 (exppdf-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271M ta v goi hotfix cho Office 2010 (osc-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272M ta v goi hotfix Office 2010 (gfx-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286M ta v goi hotfix cho Office 2010 (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274M ta v goi hotfix Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115M ta v goi hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273M ta v goi hotfix cho PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282M ta v goi hotfix PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283M ta v goi hotfix cho PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263M ta v goi hotfix Project 2010 (project-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111M ta v goi hotfix cho SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum (searchdctm-x-none.msp ): Ngay 14 thang 12 nm 2010
SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum
Word-x-none.msp
2459114M ta v goi hotfix cho Word 2010 (Word-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Word 2010

Ban cp nht May chu n le Office 2010

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goi hotfix S bai vit trong C s Kin thc San phm
wacwfe-x-none.msp
2459107M ta v goi hotfix cho Office Online (wacwfe-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Office Online
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270M ta v goi hotfix cho PerformancePoint Server 2010 (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112M ta v goi hotfix Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113M ta v goi hotfix cho Project Server 2010 (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): Ngay 14 thang 12 nm 2010
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 M ta v goi hotfix cho SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): Ngay 31 thang 12 nm 2010
SharePoint Foundation 2010

Ban cp nht May chu Office 2010 danh cho Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) va SharePoint Foundation Servers

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goi hotfix S bai vit trong C s Kin thc San phm
Goi Project Server
2459258 M ta v Goi Hotfix cho May chu Cp nht Tich luy Project Server 2010 (Goi Project Server): Ngay 14 thang 12 nm 2010
Project Server 2010
Goi SharePoint Foundation Server
2459125 M ta v Goi Hotfix cho May chu Cp nht Tich luy SharePoint Foundation 2010 (Goi SharePoint Foundation Server): Ngay 14 thang 12 nm 2010
SharePoint Foundation 2010
Goi MOSS Server
2459257 M ta v Goi Hotfix May chu Cp nht Tich luy SharePoint Server 2010 (MOSS server-package): Ngay 14 thang 12 nm 2010
SharePoint Server 2010

iu kin tin quyt

iu kin tin quyt c nu trong cac bai vit KB danh cho tng goi ring.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2479673 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
T? kha:
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2479673

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com