Windows 7 có th? k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i khách thay v? m?t m?ng công ty

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2481614 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7.
 • B?n tri?n khai IEEE 802. 1 X dây thi?t đ?t cho m?ng công ty trên máy tính b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm.
 • B?n h?y th? thi?t l?p k?t n?i không dây t? máy tính vào m?ng doanh nghi?p.
Trong trư?ng h?p này, các máy tính có th? k?t n?i t?i m?t m?ng lư?i khách thay v? các m?ng công ty.

Chú ý Hotfix này không áp d?ng cho các k?t n?i không dây v? các k?t n?i như v?y là đ?nh d?ch v? đ?t danh (SSID) d?a. Các t?p tin .dll đư?c C?p Nh?t ch? cho các k?t n?i có dây. Không có t?p nào không dây .dll đư?c C?p Nh?t b?i hotfix này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a s? t?i h? sơ ng?m đ?nh (đ?a phương) trư?c khi h? sơ đư?c qu?n l? b?i Group Policy object (GPO). V? v?y, thi?t l?p m?c đ?nh 802.1 x đư?c n?p thay v? c?a các thi?t l?p trong các đ?i tư?ng chính sách nhóm khi b?n c? g?ng thi?t l?p m?t k?t n?i không dây vào m?ng doanh nghi?p.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.20xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7SP1LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin thêm t?p cho Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dot3gpclnt.dll6.1.7600.2086274,75213 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2162474,75218 Tháng mư?i hai, 201007: 56x86
Dot3.MOFKhông áp d?ng6,07222 Tháng b?y năm 200923: 04Không áp d?ng
Dot3api.dll6.1.7600.2086291,13613 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.2086247,10413 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20862115,20013 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3svc.dll6.1.7600.20862215,55213 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Report.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng29,35622 Tháng b?y năm 200923: 04Không áp d?ng
Report.System.Wired.xmlKhông áp d?ng19,29022 Tháng b?y năm 200923: 04Không áp d?ng
Rules.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng57,28622 Tháng b?y năm 200923: 04Không áp d?ng
Rules.System.Wired.xmlKhông áp d?ng40,90222 Tháng b?y năm 200923: 04Không áp d?ng
Dot3api.dll6.1.7601.1751491,13620 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86
Dot3msm.dll6.1.7601.17514115,20020 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86
Dot3svc.dll6.1.7601.21624215,55218 Tháng mư?i hai, 201007: 56x86
Report.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng29,35610 Tháng sáu, 200921: 20Không áp d?ng
Report.System.Wired.xmlKhông áp d?ng19,29010 Tháng sáu, 200921: 20Không áp d?ng
Rules.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng57,28610 Tháng sáu, 200921: 20Không áp d?ng
Rules.System.Wired.xmlKhông áp d?ng40,90210 Tháng sáu, 200921: 20Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dot3gpclnt.dll6.1.7600.2086256,83213 Tháng mư?i hai, 201006: 04x64
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2162456,83218 Tháng mư?i hai, 201008: 51x64
Dot3.MOFKhông áp d?ng6,07222 Tháng b?y năm 200923: 23Không áp d?ng
Dot3api.dll6.1.7600.2086284,99213 Tháng mư?i hai, 201006: 04x64
Dot3dlg.dll6.1.7600.2086257,85613 Tháng mư?i hai, 201006: 04x64
Dot3msm.dll6.1.7600.20862103,93613 Tháng mư?i hai, 201006: 04x64
Dot3svc.dll6.1.7600.20862254,46413 Tháng mư?i hai, 201006: 04x64
Report.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng29,35622 Tháng b?y năm 200923: 23Không áp d?ng
Report.System.Wired.xmlKhông áp d?ng19,29022 Tháng b?y năm 200923: 23Không áp d?ng
Rules.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng57,28622 Tháng b?y năm 200923: 23Không áp d?ng
Rules.System.Wired.xmlKhông áp d?ng40,90222 Tháng b?y năm 200923: 23Không áp d?ng
Dot3api.dll6.1.7601.1751484,99220 Tháng mư?i m?t, 201013: 26x64
Dot3msm.dll6.1.7601.17514103,93620 Tháng mư?i m?t, 201013: 26x64
Dot3svc.dll6.1.7601.21624254,46418 Tháng mư?i hai, 201008: 51x64
Report.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng29,35610 Tháng sáu, 200920: 37Không áp d?ng
Report.System.Wired.xmlKhông áp d?ng19,29010 Tháng sáu, 200920: 37Không áp d?ng
Rules.System.netdiagframework.xmlKhông áp d?ng57,28610 Tháng sáu, 200920: 37Không áp d?ng
Rules.System.Wired.xmlKhông áp d?ng40,90210 Tháng sáu, 200920: 37Không áp d?ng
Dot3.MOFKhông áp d?ng6,07222 Tháng b?y năm 200923: 04Không áp d?ng
Dot3api.dll6.1.7600.2086291,13613 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.2086247,10413 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20862115,20013 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3api.dll6.1.7601.2162491,13618 Tháng mư?i hai, 201007: 56x86
Dot3dlg.dll6.1.7601.2162447,10418 Tháng mư?i hai, 201007: 56x86
Dot3msm.dll6.1.7601.21624115,20018 Tháng mư?i hai, 201007: 56x86
Dot3gpclnt.dll6.1.7600.2086274,75213 Tháng mư?i hai, 201005: 26x86
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2162474,75218 Tháng mư?i hai, 201007: 56x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.460
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)00: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dot3gpclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_7ac680ce36db3c32.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,143
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dot3gpclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_7cda1e1833df6b08.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,143
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_96cd3a14c6fadc2d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,865
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_6bdea848ede7f1ea.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp86,521
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_6df24592eaec20c0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp89,640
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)00: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dot3gpclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_d6e51c51ef38ad68.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,147
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dot3gpclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_d8f8b99bec3cdc3e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,147
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_f2ebd5987f584d63.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.867 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_c7fd43cca6456320.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp86,525
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_ca10e116a34991f6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp89,644
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)00: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,478
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)00: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_fd407feab3b90f5e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.867 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_d251ee1edaa6251b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp79,649
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_d4658b68d7aa53f1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp79,649
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 23
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dot3gpclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20862_none_7ac680ce36db3c32.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,143
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dot3gpclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_7cda1e1833df6b08.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,143
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2481614 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2481614 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2481614

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com