"Bad gi?y ch?ng nh?n" l?i khi b?n s? d?ng m?t đi?m đ?ng b? hoá tài s?n trí tu? trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 sau khi h?t h?n gi?y ch?ng nh?n bootstrap

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2483225 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây.

K?ch b?n 1

  • B?n có m?t máy ch? web site Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t đi?m đ?ng b? hoá tài s?n trí tu? trên máy ch? web site. Trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, khi đ?ng b? hoá tài s?n trí tu? làm cho các k?t n?i đ?u tiên c? g?ng b?n ghi d?ch v? h? th?ng Trung tâm tr?c tuy?n.

K?ch b?n 2

  • B?n có m?t máy ch? web site h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t khi đ?ng b? hoá tài s?n trí tu? trên máy ch? web site.
  • Bootstrap gi?y ch?ng nh?n h?t h?n.
  • Khi đ?ng b? hoá tài s?n trí tu? c? g?ng s? d?ng ch?ng ch? bootstrap đ? gia h?n gi?y ch?ng nh?n tài s?n trí tu?.
Trong nh?ng t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong c?a s? tài s?n trí tu? c?a giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l? hành chính:
K?t n?i th?t b?i - ch?ng ch? x?u
Ngoài ra, thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p các t?p tin Aiupdatesvc.log:

Tài s?n trí tu? c?a hàng đ?ng b? b?n ghi d?ch v? c?nh báo: 0:Đăng ngày>: WebException c? g?ng đ? đăng k?: trạm đậu = ProtocolError
L?i b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa tài s?n trí tu? c?a hàng: 0:Đăng ngày>: Trư?ng h?p ngo?i l? c? đ?ng b? hóa - yêu c?u th?t b?i v?i t?nh tr?ng HTTP 403: c?m.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? ch?ng ch? thư?ng (c?n đư?c g?i là ch?ng ch? "bootstrap") h?t h?n vào ngày 24, 2011.

Khi h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 tài s?n trí tu? đ?ng b? hóa đi?m c? g?ng s? d?ng ch?ng ch? này, các thông báo l?i đư?c hi?n th?.

Gi?i pháp

B?n c?p nh?t này đư?c thay th? b?i C?p Nh?t 2733615. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2733615:
2733615 Có b?n C?p Nh?t cho ch?ng ch? bootstrap h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 tài s?n trí tu?


Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Tuy nhiên, b?n ph?i đóng b?t k? trư?ng h?p m? giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l? hành chính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 t?p thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aiupdatesvc.exe4.0.6487.216492,00801 Tháng hai, 201014: 15x 86
Aius.msikhông áp d?ng1,447,42401 Tháng hai, 201014: 15không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài s?n trí tu? đ?ng b? hóa đi?m, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
Thông tin chung v? tài s?n trí tu? đ?ng b? hóa đi?m
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2483225 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbHotfixServer kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2483225 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2483225

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com