M?t ?ng d?ng l?i x?y ra trong x 86 d?a trên ?ng d?ng ho?c d?ch v? khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t nh?t đ?nh trên x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, ho?c Itanium d?a trên phiên b?n...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2487426 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y m?t x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n ch?y m?t s? x 86 d?a trên ?ng d?ng ho?c d?ch v? trên máy tính.
 • B?n cài đ?t c?p nh?t thông qua Windows thông tin mà không c?n đ?u tiên d?ng x 86 d?a trên ?ng d?ng ho?c d?ch v?. Các b?n C?p Nh?t có th? bao g?m Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
Trong trư?ng h?p này, m?t l?i có th? x?y ra trong x 86 d?a trên ?ng d?ng ho?c d?ch v?, trong đó gây ra các ?ng d?ng ho?c d?ch v? đ? ngăn ch?n b?t ng?. Hành vi này có th? gây ra m?t d? li?u. Ngoài ra, m?t thông báo l?i s? ki?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây đăng nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: ?ng d?ng
L?i ID s? ki?n: 1000
Nhi?m v? th? lo?i: (100)
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Mô t?:
Faulting ?ng d?ng tên: ccSvcHst.exe, phiên b?n: 109.0.0.107, th?i gian đóng d?u: 0x4a92f9d9 Faulting module name: chưa bi?t, phiên b?n: 0.0.0.0, th?i gian đóng d?u: 0x00000000
Ngo?i tr? M?: 0xc0000005
Fault offset: 0x73c362bc
Faulting quá tr?nh id: 0x758
Faulting ?ng d?ng th?i gian b?t đ?u: 0x01cb55c1116c2970
Faulting ?ng d?ng đư?ng d?n: c: Program Files (x 86) \Norton PC Checkup\Engine\2.0.3.198\ccSvcHst.exe
Faulting module đư?ng d?n: không bi?t
Báo cáo Id: 4615753b-c1bf-11df-9aba-001c7e8791a6

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

C?p Nh?t c?a ph?n m?m cài đ?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này. Phần mềm cài đặt là cấu phần xử lý việc cài đặt và loại bỏ các bản cập nhật phần mềm, gói ngôn ngữ, các tính năng Windows tuỳ chọn và các gói dịch vụ. Bản cập nhật này là cần thiết để cài đặt và loại bỏ thành công mọi gói dịch vụ cho tất cả các phiên bản của Windows 7 và trên Windows Server 2008 R2.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n c?p nh?t cho Windows 7 cho x 64 d?a trên h? th?ng (KB2487426) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n c?p nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2487426) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n c?p nh?t cho Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2487426) gói bây gi?.

Ngày phát hành: 8 tháng 2 năm 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u C?p nh?t này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Winsrv.dll6.1.7600.16723214,01613 Tháng mư?i hai, 201006: 16x64
Winsrv.dll6.1.7600.20864214,016Tháng mư?i hai năm 201007: 15x64
Winsrv.dll6.1.7601.17527214,01617 Tháng mư?i hai, 201011: 42x64
Winsrv.dll6.1.7601.21624214,01618 Tháng mư?i hai, 201008: 52x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Winsrv.dll6.1.7600.16723338,94413 Tháng mư?i hai, 201005: 24IA-64
Winsrv.dll6.1.7600.20864338,944Tháng mư?i hai năm 201006: 28IA-64
Winsrv.dll6.1.7601.17527338,94417 Tháng mư?i hai, 201006: 28IA-64
Winsrv.dll6.1.7601.21624338,94418 Tháng mư?i hai, 201009: 35IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_00542f1830c5d75804a873c7dd1a84f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_6dde84010e54b7ef.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_13a08d46847686397f7a7dd5062a708b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_1d2251fe5fca3cd3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_297854f7c06aaa192f3b109729f4b3c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_98f73838748c3e6a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2ffdd84497473dcd799f80e50d7d6cb8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_23ac67b81c945f20.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_323d085b0a209cdcbf4d76761e60de9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_ca244195df61747b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_4aaea486f32fb09e19e400b9b249ecd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_dc144d20cd78ccfd.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_4d834cbaaa93e3aee4cf09a53e3b3444_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_76f0fa39faf5e218.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_615b87b4dab56bfb19ae73f5f81c8bc1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_17b340bcd67d5c53.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_7161b397d647b7e73125b8f433eb0e9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_5eb4c1e1801903ee.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_c3efaf148cd3f8e865e982679b55f7aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_efdd0d86ada36771.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_c4d2d53886f7f887b22859cb3a319205_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_7e9f1d827808007f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_c6e8c0ca77bbf35b61806610eb8a6800_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_e0559f79efaadaf6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_12b26ed5b5d7569a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,086
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_1311cc3acf147f7f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,086
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)08: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_149ccd03b2fa27e2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,086
Ngày (UTC)17 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)12: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_152368f0cc1a7ba7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,086
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)09: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,981
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_1d071927ea381895.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_1d66768d0375417a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_1ef17755e75ae9dd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)17 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1f781343007b3da2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 23
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_00542f1830c5d75804a873c7dd1a84f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_11c18c7355f54fb5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_16348802efb95c0fbb4661615f07d898_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_321d46982bf11ed4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_297854f7c06aaa192f3b109729f4b3c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_3cda40aabc2cd630.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_2ffdd84497473dcd799f80e50d7d6cb8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_c78f702a6434f6e6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_382c889459e05995f5cc76ba1802fdab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_aa0d6498cf22bc9b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_4580d2cd534318e3b72b307f77432c57_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_ff0dc208091f145e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_615b87b4dab56bfb19ae73f5f81c8bc1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_bb96492f1e1df419.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_ada28c942152588038ecc1ad6f39c234_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_5e7f7bac95398c21.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_b6957747fd77ee60.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,084
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 40
Tên tệpIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_b6f4d4ad16b51745.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,084
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)08: 02
Tên tệpIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_b87fd575fa9abfa8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,084
Ngày (UTC)17 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 22
Tên tệpIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_b906716313bb136d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,084
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)09: 58
Tên tệpPackage_1_for_kb2487426_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.786 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_1_for_kb2487426 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,846
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_2_for_kb2487426_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.002 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_2_for_kb2487426 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4.061 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_3_for_kb2487426_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.981 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_3_for_kb2487426 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,643
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_4_for_kb2487426_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.197 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_4_for_kb2487426 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3865 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_for_kb2487426_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.931
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_for_kb2487426_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,968
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_for_kb2487426_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,692
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpPackage_for_kb2487426_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.725 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.127 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16723_none_1d071927ea381895.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06: 06
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20864_none_1d66768d0375417a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)06: 57
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_1ef17755e75ae9dd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)17 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 41
Tên tệpWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1f781343007b3da2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,300
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 23

Thu?c tính

ID c?a bài: 2487426 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2487426 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2487426

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com