ng dung s dung Direct2D hoc Direct3D co th bi sp trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2488113 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xet trng hp sau:
 • B?n ang s? d?ng my tnh ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
 • B?n ang ch?y ?ng d?ng s? d?ng cc c?u ph?n Internet Explorer ho?c Internet Explorer ? k?t n?i v?i Internet
 • ?ng d?ng s? d?ng Direct2D ho?c Direct3D

V d? v? cc ?ng d?ng ny l Internet Explorer, Tho?i qua Giao th?c Internet, Tin nh?n T?c th?i v Tr? chi k?t n?i v?i my ch? tr?c tuy?n ? chi tr?c tuy?n.

Trong tr?ng h?p ny, Internet Explorer ho?c ?ng d?ng khc c th? khng ho?t ?ng ho?c ng?ng ph?n h?i.


? bi?t thm thng tin v? Direct2D, h?y xem Gi?i thi?u v? Direct2D trn MSDN.

Gi?i php

Thng tin v ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, may tinh cua ban phai ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.

Thng tin s ng ky

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng cn phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
Click here to view or hide detailed information

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung cho Windows 7 v Windows Server 2008 R2

Click here to view or hide detailed information
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2488113 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Embedded Standard 7
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB2488113

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com