ng dung s dung Direct2D hoc Direct3D co th bi sp trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2488113
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Gia s ban ang chay mt ng dung s dung Direct2D hoc Direct3D va ng dung nay lu tr cu phn cua Windows Internet Explorer trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2. Trong trng hp nay, ng dung co th bi sp.

GI?I PHP

Thng tin v ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, may tinh cua ban phai ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.

Thng tin s ng ky

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng cn phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
D3d10_1.dll6.1.7600.16741161,79217-Jan-201105:38
D3d10_1core.dll6.1.7600.16699218,62402-Nov-201004:35
D3d10_1.dll6.1.7600.20882161,79217-Jan-201105:30
D3d10_1core.dll6.1.7600.20882218,62417-Jan-201105:30
D3d10_1.dll6.1.7601.17544161,79217-Jan-201105:47
D3d10_1core.dll6.1.7601.17514219,13620-Nov-201012:18
D3d10_1.dll6.1.7601.21643161,79217-Jan-201105:36
D3d10_1core.dll6.1.7601.17514219,13620-Nov-201012:18
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
D3d10_1.dll6.1.7600.16741197,12017-Jan-201106:17
D3d10_1core.dll6.1.7600.16699320,51202-Nov-201005:12
D3d10_1.dll6.1.7600.20882197,12017-Jan-201106:12
D3d10_1core.dll6.1.7600.20882320,51217-Jan-201106:12
D3d10_1.dll6.1.7601.17544197,12017-Jan-201111:09
D3d10_1core.dll6.1.7601.17514321,02420-Nov-201013:26
D3d10_1.dll6.1.7601.21643197,12017-Jan-201106:19
D3d10_1core.dll6.1.7601.17514321,02420-Nov-201013:26
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
D3d10_1.dll6.1.7600.16741448,00017-Jan-201105:10
D3d10_1core.dll6.1.7600.16741838,14417-Jan-201105:10
D3d10_1.dll6.1.7600.20882448,00017-Jan-201105:06
D3d10_1core.dll6.1.7600.20882838,14417-Jan-201105:06
D3d10_1.dll6.1.7601.17544448,00017-Jan-201104:59
D3d10_1core.dll6.1.7601.17514838,65620-Nov-201010:25
D3d10_1.dll6.1.7601.21643448,00017-Jan-201105:04
D3d10_1core.dll6.1.7601.17514838,65620-Nov-201010:25

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_3c24bc8e2a74eca64dca6d48b8d6170a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_07d5289e1a0d3bef.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameX86_3df7ee00fdd3ff368112d1b47377d17e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_d1dbbd1dba157c5d.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameX86_aa59f20365dd4efcab433a8bcc962acd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_9f046025a9e31559.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameX86_d4dcf39ab4b524e905b09da05af05c2b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_9811487e66a54cae.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameX86_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_502719a90ac8cbe7.manifest
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)01:03
File nameX86_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_5086770e2405f4cc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,983
Date (UTC)17-Jan-2011
Time (UTC)06:09
File nameX86_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_5210778d07ec83d8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)01:03
File nameX86_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_5299140e210b0a4b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)01:03
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_0ab34a24ba73b750bb2f13fd5f2b7109_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_54ed8eb33cbf56b6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_25c8e92c8c4fd7d9a3b6b1c07b17d996_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_bc6dcb7a3f344f89.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_3c24bc8e2a74eca64dca6d48b8d6170a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_63f3c421d26aad25.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_3df7ee00fdd3ff368112d1b47377d17e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_2dfa58a17272ed93.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_a224f23fd064699424ef3785f77e28ab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_2a14a031df737ad1.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_aa59f20365dd4efcab433a8bcc962acd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_fb22fba96240868f.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_b3bef6c3a683f52f88b79a63a71cf124_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_9b0fbe7fc39dae7f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_d2092898e8a64c665b4582364ccbcf1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_a046686d7709660c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_d4dcf39ab4b524e905b09da05af05c2b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_f42fe4021f02bde4.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_d789b264050dcadd27b24de08c9039ec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_44718ea44a7493cd.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_da7cdab753d10665b277d8b3c5f06634_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_396d9d3af3dbec84.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_dfadb9efef3ba05230d1876600462383_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_1acc0d8ad6616f65.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_ac45b52cc3263d1d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,895
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)01:07
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_aca51291dc636602.manifest
File versionNot Applicable
File size2,985
Date (UTC)17-Jan-2011
Time (UTC)06:53
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_ae2f1310c049f50e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,895
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)01:07
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_aeb7af91d9687b81.manifest
File versionNot Applicable
File size2,895
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)01:07
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_1ea86b1a8ebcc48d91cbf0c7fb8dc819_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_07073a7502caa988.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:58
File nameIa64_93341b104f2812cd4d1b817702bfbced_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_00644189f8806202.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:58
File nameIa64_a5ead34f267e3c4cbf8b677928022989_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_6da9b86803a7db60.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:58
File nameIa64_d0f5667d2dd3ee0bf3bf653a5e467905_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_bd6e7ea7c463d114.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:58
File nameIa64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16741_none_5028bd9f0ac6d4e3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,984
Date (UTC)17-Jan-2011
Time (UTC)07:02
File nameIa64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20882_none_50881b042403fdc8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,984
Date (UTC)17-Jan-2011
Time (UTC)06:44
File nameIa64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17544_none_52121b8307ea8cd4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
File nameIa64_microsoft-windows-directx-direct3d10.1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21643_none_529ab80421091347.manifest
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)19-Jan-2011
Time (UTC)00:59
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2488113 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Ba 2011 - Xem xt l?i: 1.0
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB2488113

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com