Raksta ID: 2493730 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

2011. gada febru?r? izlaist?s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes ietver jaun?kos labojumfailus Microsoft Office 2010 pamata lietojumprogramm?m un Microsoft Office 2010 serveriem.

Ieteicams p?rbaud?t labojumfailus pirms to izvieto?anas ra?o?anas vid?. T? k? b?v?jumi ir kumulat?vi, katrs jauns labojumu laidiens ietver visus labojumfailus un visus dro??bas labojumus, kas bija ietverti iepriek??j? atjaunin?jumu pakotn?. Ieteicams apsv?rt t?da visjaun?k? labojuma laidiena pielieto?anu, kur? ietverts nepiecie?amais labojumfails.

Papildindorm?cija

K? ieg?t 2011. gada febru?ra kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu kumulat?vo atjaunin?jumu pakot?u komplektu. Tom?r katra pakotne ir paredz?ta tikai ?aj? rakst? nor?d?to lietojumprogrammu labo?anai. Lietojiet ??s pakotnes tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s tie?i ??s probl?mas. Ja k?da no ??m probl?m?m nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams nogaid?t, l?dz tiks izlaista n?kam? atjaunin?jumu pakotne, kas ietver labojumfailus ?aj?s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?s.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un jaut?jumiem, kas neskar konkr?to kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni. Lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

2011. gada febru?ra kumulat?vaj? atjaunin?jum? iek?aut?s pakotnes

Saite uz Microsoft zin??anu b?zes rakstu, kur? iztirz?ts katrs labojumfails, tiks izlaista, tikl?dz raksts b?s pieejams. Lai ieg?tu konkr?tu labojumfailu, l?dzu, sazinieties ar atbalsta centru un pieprasiet labojumfailu, atsaucoties uz zin??anu b?zes raksta numuru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu komplekta Office 2010 probl?m?m, kas ir labotas ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z? (KB).

Office 2010 klienta atjaunin?jumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numursProdukts
ace-x-none.msp
2475874 Access 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (ace-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 Access 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (acess-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (excel-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 Outlook 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (outlook-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 InfoPath 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (infopath-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (mso-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (msoshext-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (proof-xx-xx.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (gfx-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 OneNote 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (onenote-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Programm? OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 PowerPoint 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 Project 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (project-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 SharePoint Designer 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (spd-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 Word 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (word-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Word 2010Office 2010 atsevi??i servera atjaunin?jumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numursProdukts
fsserver-x-none.msp
2504136 FAST Search Server 2010 for SharePoint labojumfailu pakotnes apraksts (fsserver-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
FAST Search Server 2010 for SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 PerformancePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): 2011. gada 22. febru?r?
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 Project Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (pjsrvwfe-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 SharePoint Foundation 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (wssmui-xx-xx.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (osrchwfe-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (dlc-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (vsrvwfe-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (osrchmui-xx-xx.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (osrchmui-ja-jp.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (lpsrvwfe-x-none.msp): 2011. gada 22. febru?r?
SharePoint Server 2010

Priek?nosac?jumi

Priek?nosac?jumi ir nor?d?ti KB rakstos atsevi???m pakotn?m.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2493730 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 24. apr?lis - P?rskat??ana: 2.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter KB2493730

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com