ID c?a bi: 2493730 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Goi cp nht tich luy trong Thang 2 nm 2011 co cac hotfix mi nht danh cho cac ng dung goi loi Microsoft Office 2010 va cho cac may chu Microsoft Office 2010.

Chung ti khuyn ban nn th nghim cac hotfix trc khi trin khai chung trong mi trng san xut. Vi cac goi cp nht la tich luy, mi ban va li mi c phat hanh u co cha tt ca cac hotfix va ban va bao mt kem theo goi cp nht trc o. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung phin ban khc phuc s c gn y nht co cha hotfix ban cn.

Thng tin thm

Cach tai xung goi cp nht tich luy trong Thang 2 nm 2011

Nhom goi cp nht tich luy c h tr hin co sn trn Microsoft. Tuy nhin, mi goi chi sa cac ng dung c lit k trong bai vit nay. Chi ap dung goi vao nhng h thng ang gp phai s c cu th nay. Nu ban khng bi anh hng nghim trong bi bt ky s c nao trong s nay, chung ti khuyn ban nn i goi cp nht tip theo co cac hotfix trong cac goi cp nht tich luy nay.

Chu y Nu xay ra s c nao khac hoc yu cu phai co bin phap khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung i vi cac vn va cu hoi h tr b sung khng phu hp vi goi cp nht tich luy cu th. tao yu cu dich vu ring, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Cac goi c a vao ban cp nht tich luy Thang 2 nm 2011

Lin kt n bai vit C s Kin thc Microsoft thao lun mi hotfix se c phat hanh khi co bai vit nay. nhn c hotfix cu th, vui long lin h vi b phn h tr va yu cu hotfix bng cach tham khao s bai vit C s Kin thc.

bit thm thng tin v cac s c lin quan n goi Office 2010 c khc phuc trong ban cp nht tich luy nay, hay bm vao cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft (KB).

Cac ban cp nht May khach cua Office 2010

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goi hotfixS bai vit trong C s Kin thcSan phm
ace-x-none.msp
2475874 M ta v goi hotfix Access 2010 (ace-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 M ta v goi hotfix Access 2010 (access-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 M ta v goi hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 M ta v goi hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 M ta v goi hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 M ta v goi hotfix InfoPath 2010 (infopath-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 M ta v goi hotfix Office 2010 (mso-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 M ta v goi hotfix Office 2010 (msoshext-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 M ta v goi hotfix Office 2010 (proof-xx-xx.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 M ta v goi hotfix Office 2010 (gfx-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 M ta v goi hotfix Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 M ta v goi hotfix OneNote 2010 (onenote-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 M ta v goi hotfix PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 M ta v goi hotfix Project 2010 (project-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 M ta v goi hotfix SharePoint Designer 2010 (spd-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 M ta v goi hotfix Word 2010 (word-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Word 2010Ban cp nht May chu n le Office 2010

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goi hotfixS bai vit trong C s Kin thcSan phm
fsserver-x-none.msp
2504136 M ta v goi hotfix FAST Search Server 2010 danh cho SharePoint (fsserver-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
FAST Search Server 2010 danh cho SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp, acsrvmui-xx-xx.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 M ta v goi hotfix Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 M ta v goi hotfix SharePoint Foundation 2010 (wssmui-xx-xx.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (vsrvwfe-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (osrchmui-xx-xx.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (osrchmui-ja-jp.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 M ta v goi hotfix SharePoint Server 2010 (lpsrvwfe-x-none.msp): Ngay 22 Thang 2 nm 2011
SharePoint Server 2010

iu kin tin quyt

iu kin tin quyt c nu trong cac bai vit KB danh cho tng goi ring.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2493730 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
T? kha:
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter KB2493730

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com