ID c?a bài: 2493736 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này li?t kê các b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Lync Server 2010 và xác đ?nh các ?ng d?ng c?a các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? m?i.

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t đư?c phát hành cho Lync Server 2010

 • C?p Nh?t cho phiên b?n tiêu chu?n/doanh nghi?p máy ch?
  2909888 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: Tháng năm 2014
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Server
  2889609 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 th?i gian ch?y
  2884620 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho máy ch? c?u ph?n Web
  2884619 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho USB Core Components
  2884613 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 10 năm 2013
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? lưu tr?
  2859580 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, b?n ghi d?ch v? lưu tr?: tháng 7 năm 2013
 • C?p Nh?t cho b?n ghi d?ch v? di đ?ng
  2847899 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, tính di đ?ng d?ch v?: tháng 7 năm 2013
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0, Windows Workflow ho?t đ?ng th?i gian ch?y 64-bit
  2847897 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, UCMA 3.0 Windows Workflow ho?t đ?ng th?i gian ch?y: tháng 7 năm 2013
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing
  2708616 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Máy ch? Web Conferencing: tháng 6 năm 2012
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant
  2701659 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, h?i ngh? truy?n h?nh Attendant: tháng 6 năm 2012
 • C?p Nh?t cho công c? qu?n tr?
  2670358 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, công c? qu?n tr?: tháng 2 2012
 • C?p Nh?t cho băng thông chính sách b?n ghi d?ch v?
  2650037 Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync Server 2010 băng thông chính sách D?ch v?: tháng 12 năm 2011
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i Server
  2640253 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, h?a gi?i Server: tháng 11 năm 2011

Phương pháp cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Lync Server 2010, b?n ph?i th?c hi?n theo các bư?c sau.

Bư?c 1: cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích l?y

Phương pháp 1 tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t
Đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, b?n ph?i áp d?ng các b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ?:Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thích h?p trong m?t cú B?m chu?t.

Đ? s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?:N?u User Account Control (UAC) đư?c b?t, b?n ph?i B?t đ?u tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng cao mức cấp phép. Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng t?t c? b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.
 1. T?i v? tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? gói LyncServerupdateInstaller.exe bây gi?.
 2. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t dòng lệnh.

  Lưu ?:Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

  Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau:
  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Lưu ?: Các tham s? sau đây có th? đư?c s? d?ng cùng v?i l?nh LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • /Silentmode chuy?n đ?i áp d?ng cho t?t c? C?p Nh?t dư?i n?n.
  • Chuy?n đ?i /silentmode /forcereboot áp d?ng cho t?t c? C?p Nh?t dư?i n?n. Kh?i đ?ng n?u nó là c?n thi?t, các chuy?n đ?i sau đó t? đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
  • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và sau đó lưu các b?n C?p Nh?t vào m?t m?c tin thư thoại con đư?c đ?t tên "Extracted." Đi?u này đư?c đ?t trong c?p trong đó b?n ch?y l?nh.
Phương pháp 2 Microsoft Update
B?n có th? s? d?ng Microsoft Update đ? áp d?ng các b?n C?p Nh?t cho Lync Server 2010.
Hư?ng d?n s? d?ng 3 phương pháp cài đ?t chuyên bi?t
N?u b?n ch?n đ? t? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, bài vi?t này s? giúp b?n xác đ?nh ánh x? gi?a các b?n C?p Nh?t và các vai tr? máy ch? khác nhau. Tuy nhiên, b?n nên xem xét nh?ng ki?n ngh? sau đây đ? hư?ng d?n s? d?ng tri?n khai:
 • T?t c? các b?n C?p Nh?t cho m?t vai di?n ph?i đư?c tri?n khai. Ngoài ra, t?t c? C?p Nh?t v? vai tr? máy ch? cùng ph?i ? m?c b?n c?p nh?t m?i nh?t.
 • Lync Server Standard Edition và Lync Server Enterprise Edition Consolidated c?ng yêu c?u t?t c? C?p Nh?t cho b?t k? vai tr? mà đ? đư?c tri?n khai trên máy ch?. T?t c? C?p Nh?t c?ng ph?i ? m?c b?n c?p nh?t m?i nh?t.
 • Ngoài ra, nh?ng ki?n ngh? sau đây áp d?ng cho Lync Server 2010 phân ph?i phiên b?n doanh nghi?p:
  • C?p Nh?t tô pô toàn b? v?i c?p nh?t m?i nh?t tích l?y cho m?i thành ph?n cùng m?t lúc. Đi?u này th?c hành t?t nh?t là r?t khuy?n khích.
  • N?u đ? ngh? trư?c đó không th? đư?c theo sau, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y đ?t trên ít nh?t t?t c? các h? bơi và các giám đ?c cùng m?t lúc.

Bư?c 2: Áp d?ng các b?n C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u tr? l?i k?t thúc

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thành ph?n c?t l?i trên m?t máy ch? k?t thúc trư?c Lync Server 2010 Enterprise Edition, t?p tin C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u SQL b? rơi đ? máy tính có vai tr? máy ch? thành ph?n c?t l?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này c?ng áp d?ng cho m?t máy ch? Lync Server 2010 phiên b?n tiêu chu?n. Đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u, h?y ch?y các l?nh ghép ng?n sau đây:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -UseDefaultSqlPaths
Lưu ý
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 phiên b?n tiêu chu?n, h?y ch?y l?nh trên máy ch? phiên b?n tiêu chu?n.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition, mà đ? lưu tr? ho?c giám sát b?n ghi d?ch v? collocated v?i m?t back-end Phiên b?n doanh nghi?p máy ch?, ch?y l?nh ghép ng?n này trên máy ch? tr? l?i-k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition mà không c?n lưu tr? và giám sát b?n ghi d?ch v? collocated v?i m?t back-end Phiên b?n doanh nghi?p máy ch?, ch?y l?nh ghép ng?n này trên máy ch? k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p.
N?u b?n ch?y l?nh ghép ng?n mà không có tham s? UseDefaultSqlPaths , b? máy cơ s? d? li?u RTCDyn có th? đư?c g? b?. V? v?y, h?y ch?y l?nh sau đây đ? khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u RTCDyn:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -DatabasePaths <RtcDyn log path>, <RtcDyn data path>
Lưu ?: kí nh?p RtcDyn n?m căn dọc theo con đư?ng c?a các t?p tin rtcdyn.ldf. D? li?u RtcDyn n?m dư?i đư?ng d?n t?p tin rtcdyn.mdf.
Danh sách các vai tr? máy ch? và các b?n c?p nh?t mà áp d?ng cho chúng

Lync Server 2010-Standard Edition Server

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2884613
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Server - KB 2575870
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web thành ph?n - KB 2884619
 • C?p Nh?t cho phiên b?n tiêu chu?n/doanh nghi?p máy ch? - KB 2909888
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing - KB 2708616
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant - KB 2701659
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 th?i gian ch?y - KB 2884620

Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p-phía trư?c-End

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2884613
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Server - KB 2575870
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web thành ph?n - KB 2884619
 • C?p Nh?t cho phiên b?n tiêu chu?n/doanh nghi?p máy ch? - KB 2909888
 • C?p Nh?t cho Máy ch? Web Conferencing - KB 2708616
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Attendant - KB 2701659
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 th?i gian ch?y - KB 2884620

Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p-đ?c l?p A / V h? ph?c v? h?i ngh? truy?n h?nh

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2884613
 • C?p Nh?t cho h?i ngh? truy?n h?nh Server - KB 2575870
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 th?i gian ch?y - KB 2884620

Lync Server 2010-giám sát Server

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2884613
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 th?i gian ch?y - KB 2884620

Lync Server 2010-Edge Server

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2884613
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 th?i gian ch?y - KB 2884620

Lync Server 2010-máy ch? trung gian h?a gi?i đ?c l?p

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2884613
 • C?p Nh?t cho h?a gi?i Server - KB 2502810
 • C?p Nh?t cho Unified Communications qu?n l? API 3.0 th?i gian ch?y - KB 2884620

Lync Server 2010-công c? qu?n l?-c?u trúc liên k?t xây d?ng

 • C?p Nh?t cho USB Core Components - KB 2884613
 • C?p Nh?t cho Administration Tools - KB 2670358

Thu?c tính

ID c?a bài: 2493736 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2493736 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2493736

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com