M?t yêu c?u g?p m?t không th? đư?c m? sau khi b?n vô hi?u hóa các tùy ch?n "C?a ngư?i g?i tên hi?n th? trên thông đi?p" trong EMC trên m?t máy ch? Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2497669 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n vô hi?u hóa các Hi?n th? tên c?a ngư?i g?i vào thư tùy ch?n trong Exchange Management Console (EMC) trên m?t máy ch? Microsoft Exchange Server 2010. B?n làm đi?u này đ? ?n tên hi?n th? c?a ngư?i g?i n?i b? trên thư g?i đi.
  • Ngư?i dùng có h?p thư đư?c lưu tr? trên máy ch? Exchange Server 2010 s? g?i m?t yêu c?u g?p m?t cho m?t ngư?i tham d? bên ngoài.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i tham d? bên ngoài không th? m? yêu c?u g?p m?t.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? cú pháp trong iCalendar (iCal) là không chính xác. M?t không c?n thi?t CN tham s? đư?c thêm vào t? ch?c b?t đ?ng s?n và b?t đ?ng s?n ngư?i tham d?. Ngoài ra, các giá tr? c?a tài s?n c?a các CN tham s? đư?c thi?t l?p đ? Null khi l?a ch?n "C?a ngư?i g?i tên hi?n th? trên thông đi?p" b? t?t.

Ví d?, thông báo sau th?y trong ph?n iCal trong thư MIME khi "tên hi?n th? c?a ngư?i g?i vào tin nh?n" vô hi?u hóa:
ORGANIZER;CN=:MAILTO:user@domain.com 
ATTENDEE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=TRUE;CN=:MAILTO:user@domain.com
Tuy nhiên, d? ki?n thư c?n là thông báo sau:
ORGANIZER:MAILTO:user@domain.com 
ATTENDEE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=TRUE:MAILTO:user@domain.com

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2529939 Mô t? Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 gói d?ch v? 1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Cho bi?t thêm thông tin v? v?n đ? tương t? x?y ra trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2497679 M?t yêu c?u g?p m?t không th? đư?c m? m?t cách chính xác sau khi b?n vô hi?u tu? ch?n "C?a ngư?i g?i tên hi?n th? trên thông đi?p" trong EMC Exchange Server 2007
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? iCalendar, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:

Thông tin chung v? iCalendar

Thu?c tính

ID c?a bài: 2497669 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2497669 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2497669

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com