ID c?a bi: 249873 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu bai vit nay khng m ta thng bao li ma ban nhn c, ban co th tim giai thich thng bao li chi tit, hanh ng c xut va tai nguyn h tr b sung t trangS? ki?n v L?iTechNet.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Regsvr32 l m?t ti?n ch d?ng l?nh ? ng k? v h?y ng k? cc i?u khi?n OLE nh i?u khi?n DLL v ActiveX trong Windows Registry. Regsvr32.exe ?c ci ?t trong th m?c %systemroot%\System32 trong Windows XP v cc phin b?n Windows m?i hn.

Chu y Trong phin ban 64 bit cua h iu hanh Windows, co hai phin ban cua tp Regsv32.exe:
 • Phin ban 64 bit la %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • Phin ban 32 bit la %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

C php c?a l?nh Regsvr32

RegSvr32.exe c cc ty ch?n d?ng l?nh sau:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u May chu cha ng ky
/i - Goi lnh DllInstall truyn lnh [cmdline] ty chon; khi c s dung vi cac lnh goi /u, lnh nay g cai t dll
/n Khng goi lnh DllRegisterServer; tuy chon nay phai c s dung vi /i
/s Im l?ng; hi?n th? khng c h?p th

Gi?i php ph? bi?n cho l?i Regsvr32

H?y th? m?t trong cc phng php sau khi b?n g?p ph?i l?i Regsvr32:
 • Phng php 1: Ch?y l?i l?nh Regsvr32 t? m?t d?u nh?c l?nh nng cao

  ? m? d?u nh?c l?nh nng cao, lm theo cc b?c sau:
  Windows 8.1 v Windows 8
  Vu?t vo t? mp ph?i c?a mn h?nh r?i ch?m vo T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m T?m ki?m. Nh?p D?u nh?c L?nh vo h?p T?m ki?m, b?m chu?t ph?i vo D?u nh?c L?nh r?i b?m Ch?y v?i t cch qu?n tr? vin. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? vin ho?c xc nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m vo Cho php.
  Windows 7 v Windows Vista
  B?m B?t ?u, nh?p D?u nh?c L?nh ho?c cmd vo h?p T?m ki?m, b?m chu?t ph?i vo D?u nh?c L?nh r?i b?m vo Ch?y v?i t cch qu?n tr? vin. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? vin ho?c xc nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m vo Cho php.
  Windows XP
  ng nh?p b?ng ti kho?n qu?n tr? vin ho?c ti kho?n ?c s? cho php c?a qu?n tr? vin r?i m? c?a s? D?u nh?c L?nh.
 • Phng php 2: S? d?ng phin b?n Regsvr32 32 bit ? ng k? DLL 32 bit trn phin b?n Windows 64 bit

  N?u b?n nh?n ?c l?i khi ng k? DLL 32 bit trn phin b?n Windows 64 bit, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. M? m?t d?u nh?c l?nh nng cao.
  2. N?u DLL 32 bit ? trong th m?c %systemroot%\System32, h?y di chuy?n n ?n th m?c %systemroot%\SysWoW64.
  3. Ch?y l?nh sau:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <?ng d?n ?y ? c?a DLL>

Thng bo l?i Regsvr32

Cc thng bo l?i Regsvr32 trong Windows Vista v cc phin b?n Windows m?i hn

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
B?ng sau ch?a cc thng bo l?i RegSvr32 v cc nguyn nhn c th?:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thng bao liNguyn nhn
D?u hi?u l?nh ""%1"" khng h?p l?. H?y xem l?i cch s? d?ng l?nh v th? l?i.Kt hp cac tuy chon khng hp l c chuyn vao dong lnh ti regsvr32.exe.
Lnh nay chi hp l nu d an Microsoft Visual Studio OLE Activex Control c m.Regsvr32.exe c goi ra bi Visual Studio nhng khng co m-un nao c chi inh trong dong lnh.
ng ky m-un, ban phai cung cp tn nhi phn.Regsvr32.exe bi huy ma khng chi inh bt ky m-un nao trong dong lnh.
L?nh OleInitialize khng ch?y ?c. Dung lng b nh may tinh cua ban co th con qua it. ong moi chng trinh ang m r?i th? l?i.Regsvr32 phai khi tao th vin COM trc khi co th goi cac chc nng th vin COM cn thit va h?y khi tao th vin khi regsvr32 tt. Cac thng bao li nay s? xu?t hi?n nu ln khi tao hoc h?y khi tao th vin COM khng thanh cng.
Khng tai c m-un ""%1"".\n\n am bao nhi phn c lu ng dn c chi inh hoc g li th vin kim tra s c vi tp .DLL nhi phn hoc phu thuc.\n\n%2.a xay ra li khi tai m-un c chi inh trong dong lnh. Vn ban li c hin thi di dang mt phn cua thng bao.
M-un ""%1"" c tai nhng khng tim thy im nhp %2.\n\nam bao rng ""%1"" la tp DLL hoc OCX hp l, sau o th laiRegsvr32.exe khng th tim thy im nhp bt buc trong m-un c chi inh trong dong lnh. iu nay co th xay ra nu cac im nhp khng c xut ung cach t m-un hoc nu m-un khng phai la tp .DLL hoc .OCX.
M-un ""%1"" c tai nhng lnh ti %2 khng thanh cng vi ma li %3.\n\n bit thm thng tin v s c nay, hay tim kim trc tuyn bng cach s dung ma li lam cum t tim kim.? x?y ra l?i khi regsvr32.exe h?y i?m nh?p trong m-un ?c ch? ?nh trong d?ng l?nh. Ma li c hin thi di dang mt phn cua thng bao.
M-un ""%1"" co th khng tng thich vi phin ban Windows ma ban ang chay. Kim tra xem m-un co tng thich vi phin ban regsvr32.exe x86 (32 bit) hoc x64 (64 bit) hay khng.Li nay co th xay ra, chng han nh nu regsvr32.exe c chay trn may tnh x86 va m-un c chi inh trong dong lnh la m-un 64 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc thng bo l?i Regsvr32.exe trong Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
B?ng sau ch?a cc thng bo l?i RegSvr32 v cc nguyn nhn c th?:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thng bao liNguyn nhn
Du hiu khng c nhn dang: /invalid_flagB?n ? nh?p m?t lo?t cc d?u hi?u ho?c chuy?n ?i khng h?p l?.
Khng tn DLL nao c chi inh.B?n ? khng bao g?m tn t?p .dll.
Dll_Name ?c t?i nhng khng t?m th?y i?m nh?p DllRegisterServer ho?c DllUnregisterServer.Tn Dll a chi inh khng phai la tp .dll hoc .ocx. Vi du: vi?c nhp regsvr32 wjview.exe s? tao ra thng bao li nay.
Dll_Name khng phai la tp th?c thi va khng co trinh tr giup ng ky nao c ng ky cho loai tp nay.Tn Dll a chi inh khng phai la tp th?c thi (.exe, .dll hoc .ocx). Vi du: vi?c nhp regsvr32 autoexec.bat s? tao ra thng bao li nay.
Dll_Name khng th t ng ky hoc phin ban b? li c trong b nh.Vi du: nh?p regsvr32, icwdial.dll tra lai thng bao li nay vi tp Icwdial.dll khng th t ng ky. Nu ban nghi ng co phin ban li cua Dllname trong b nh, hay th khi ng lai may tinh cua ban hoc trich xut lai phin ban gc cua tp.
OleInitialize khng thanh cng (hoc OleUninitialize khng thanh cng)Regsvr32 phai khi tao th vin COM trc khi co th goi cac chc nng th vin COM cn thit va h?y khi tao th vin khi regsvr32 tt. Cac thng bao li nay xay ra nu ln khi tao hoc huy khi tao th vin COM khng thanh cng. Vi du: tp Ole32.dll co th bi li hoc co th la phin ban khng ng.
LoadLibrary("Dll_Name") khng thanh cng. GetlastError tra lai 0x00000485T Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Thng bao nay nghia la "Khng th tim thy mt trong cac tp th vin cn thit chay ng dung nay". Vi du: nhp regsvr32 missing.dll tra lai thng bao li nay vi khng tim thy tp Missing.dll.
LoadLibrary("Dll_Name") khng thanh cng. GetLastError tra lai 0x00000002T Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Thng bao nay ngh?a la "H thng khng th tim thy tp a chi inh". Noi cach khac, khng tim thy DLL phu thuc. Vi du: nhp regsvr32 icwdial.dll vi Tapi32.dll (tp phu thuc) bi thiu s? tra lai thng bao li nay..
LoadLibrary("dskmaint.dll") khng thanh cng. GetLastError tra lai 0x000001fT Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Thng bao nay nghia la "Thit bi gn vao h th?ng khng hoat ng". Thng bao nay co th xay ra nu ban c ng ky tp Win16 .dll. Vi du: nhp regsvr32 dskmaint.dll tra lai thng bao li nay.
DllRegisterServer (hoc DllUnregisterServer) trong Dll_Name khng thanh cng. Ma tra lai la: stringTim kim trong tp Winerror.h chui c chi inh trong thng bao.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 249873 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
T? kha:
kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com