Darb?bas, kas j?veic pirms Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 instal??anas no Microsoft lejupiel?des centra

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2505743 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 ir sist?mu Windows 7 un Windows Server 2008 R2 atjaunin?jumi, kuros ir iek?auti iepriek? izdoti noteiktu uzticam?bas, veiktsp?jas un sader?bas probl?mu labojumi. Pirms Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1 instal??anas ir j?veic noteiktas darb?bas, kas pal?dz nodro?in?t veiksm?gu instal??anu. T?l?k nor?d?tas ieteicam?s sagatavo?an?s darb?bas.

 1. Dubl?jiet svar?gos datus (?? darb?ba ir j?veic pirms jebkuras noz?m?gas programmat?ras atjaunin??anas).
 2. Atjauniniet aparat?ras draiverus (galvenie atjaunin?mie draiveri ir video draiveris, printera draiveris, t?kla kartes draiveris).
 3. P?rliecinieties, vai ir instal?ti visi Windows atjaunin?jumi(ne tikai Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1), t?d?j?di nodro?inot, ka ir atjaunin?ti ar? visi p?r?jie komponenti.
  Instal?jiet Windows atjaunin?jumus KB2454826, KB2534366 un KB2533552 (?ie atjaunin?jumi sekm?s servisa pakotnes veiksm?gu instal??anu).
 4. P?rbaudiet, vai dator? nav v?rusu un ?aunprogrammat?ras.
 5. Palaidiet Windows Update un instal?jiet Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1
  vai
  instal?jiet Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1 no Microsoft lejupiel?des centra.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par min?to darb?bu veik?anu, skatiet detaliz?tu darb?bu aprakstu ?? KB raksta sada?? Papildinform?cija.

Papildindorm?cija

Svar?gi! Pirms SP1 instal??anas p?rliecinieties, vai esat veicis t?l?k nor?d?t?s darb?bas. 

1. darb?ba. Dubl?jiet svar?gos failus

Dubl?jiet savus failus ?r?j? cietaj? disk?, DVD disk? vai kompaktdisk?, USB zibatmi?as disk? vai t?kla map?. Lai ieg?tu inform?ciju par failu dubl??anu, skatiet sada?u Failu dubl??ana.

2. darb?ba. Atjauniniet ier?ces draiverus


Atjauniniet ier?ces draiverus, ja nepiecie?ams. Varat to izdar?t, vad?bas panel? izmantojot Windows atjaunin??anu vai atverot ier?ces ra?ot?ja vietni. 

Svar?gi! Ja lietojat Intel integr?to grafikas ier?ci, ?emiet v?r?, ka past?v zin?mas probl?mas ar noteiktiem Intel integr?t?s grafikas ier?ces draiveriem un lietojumprogramm?m, kur?s ir iesp?jota datu dubl??anas metode D2D (no diska uz disku), piem?r?m, noteikt?m programmas Windows Mail versij?m. 

3. darb?ba. Apmekl?jiet vietni Windows Update un instal?jiet Windows atjaunin?jumus KB2454826, KB2534366 vai KB2533552, ja tas tiek pied?v?ts.

Apmekl?jiet vietni Windows Update un, ja jums tiek pied?v?ta iesp?ja instal?t atjaunin?jumus KB2454826, KB2534366 vai KB2533552, instal?jiet tos. Ja instal?jat servisa pakotni no Microsoft lejupiel?des centra un neinstal?jat ?os atjaunin?jumus, iesp?jams, retos gad?jumos var rasties sist?mas Windows aptur??anas k??da.

?ie atjaunin?jumi tiks autom?tiski instal?ti, kad instal?sit servisa pakotni, izmantojot Windows atjaunin??anu. Tom?r ?ie atjaunin?jumi netiek autom?tiski instal?ti, kad instal?jat servisa pakotni no Microsoft lejupiel?des centra.

4. darb?ba. P?rbaudiet, vai dator? nav v?rusu un ?aunprogrammat?ras.

P?rbaudiet, vai dator? nav ?aunprogrammat?ras, izmatojot pretv?rusu programmat?ru. Ja j?su dator? pa?reiz nav instal?ta pretv?rusu vai ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ra, Microsoft pied?v? instal?t bezmaksas pretv?rusu programmat?ru Microsoft Security Essentials, ko varat lejupiel?d?t vietn? Microsoft Security Essentials.

Varat ar? apmekl?t Microsoft pat?r?t?ju dro??bas programmat?ras nodro?in?t?ju t?mek?a lapu, kur var?sit atrast tre?o pu?u pied?v?to pretv?rusu programmat?ru.

Svar?gi! Ja j?su datoru ir infic?jusi ?aunprogrammat?ra, instal?jot SP1, var tikt par?d?ts zils ekr?ns vai Windows atjaunin??anas k??da, piem?ram, 8007f0f4 vai FFFFFFFF. Ja tiek noteikta ?aunprogrammat?ra, Windows atjaunin??ana nevar?s instal?t SP1.

5. darb?ba. Instal?jiet Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1.


Apmekl?jiet vietni Windows Update un instal?jiet Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1. Ja vietn? Windows Update netiek pied?v?ta iesp?ja instal?t servisa pakotni, skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu 2498452. Ja radu??s probl?mas, instal?jot servisa pakotni no vietnes Windows Update, skatiet inform?ciju par Windows 7 servisa pakotnes probl?mu nov?r?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par SP1 instal??anu, izmantojot Windows Update, skatiet inform?ciju par to, k? instal?t Windows 7 SP1,

vai

instal?jiet Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1 no Microsoft lejupiel?des centra. Lejupiel?des centr? ir pieejama Windows 7 SP1 t?kla instal?cijas pakotne IT profesion??iem un izstr?d?t?jiem.

Citas piez?mes par instal??anu

 • Ja izmantojat portat?vo datoru, p?rliecinieties, vai tas ir pievienots elektriskajai kontaktligzdai. Neatvienojiet vai nerestart?jiet datoru instal??anas laik?.
 • J?s tiksit aicin?ts restart?t datoru. T?d?? pirms s?k?anas saglab?jiet savu darbu un aizveriet visas atv?rt?s programmas.
 • Servisa pakotnes instal??anai no Microsoft lejupiel?des centra b?s nepiecie?ams nedaudz vair?k vietas cietaj? disk?, nek? instal?jot servisa pakotni no Windows atjaunin??anas. Ja cietaj? disk? nav pietiekami daudz vietas, lai instal?tu servisa pakotni, j?s tiksit aicin?ts atbr?vot papildu vietu cietaj? disk?.

Zin?mas probl?mas

Intel integr?t?s grafikas ier?ces draiveri. Intel integr?t?s grafikas ier?ces draivera versijas, kuras zin?mas k? problem?tiskas, ir Igdkmd32.sys un Igdkmd64.sys versijas no 8.15.10.2104 l?dz 8.15.10.2141. Papildinform?ciju par zin?maj?m probl?m?m saist?b? ar ?iem draiveriem un programmu Windows Mail skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 2505524.

Lai p?rbaud?tu, vai lietojat Intel integr?t?s grafikas ier?ces draiveris Igdkmd32.sys vai Igdkmd64.sys ar versiju no 8.15.10.2104 l?dz 8.15.10.2141, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet DirectX diagnostikas r?ku. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kums, dialoglodzi?? Mekl?t programmas un failus ievadiet tekstu dxdiag un nospiediet tausti?u Enter.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Displejs.
 3. Pierakstiet draiveri un draivera versiju.
 4. Ja dator? ir Intel integr?t?s grafikas draiveris Igdkmd32.sys vai Igdkmd64.sys ar versiju no 8.15.10.2104 l?dz 8.15.10.2141, apmekl?jiet datora ra?ot?ja vietni, lai uzzin?tu, vai ir pieejams jaun?ks draiveris, un p?c tam lejupiel?d?jiet un instal?jiet ?o draiveri.

Citi resursi

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
971759 K? dubl?t vai p?rs?t?t datus uz datoru, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows atjaunin??anas k??du 8007f0f4 vai FFFFFFFF, skatiet sada?u Windows atjaunin??anas k??da 8007f0f4 vai FFFFFFFF.


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2505743 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
KB2505743

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com