MS11-024: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho các thành ph?n Windows Fax bao g?m trang Editor MFC: tháng 12, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2506212 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là trang web Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-024. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p vào trang web h? tr? qu?c t? c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này

 • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, m?t ?ng d?ng cho các đ?i tư?ng s? d?ng có ngu?n g?c t? giai c?p CArchive có th? s?p đ?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t hotfix 2584577. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2584577 Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng mà s? d?ng các đ?i tư?ng có ngu?n g?c t? giai c?p CArchive có th? s?p đ? sau khi b?n cài đ?t b?o m?t C?p Nh?t 2506212
 • Sau khi b?n cài đ?t các thành ph?n d?ch v? Fax Windows trên Windows Server 2003, C?p Nh?t 2506212 s? đư?c cung c?p ngay c? khi b?n đ? cài đ?t nó. B?n ph?i cài đ?t l?i b?n C?p Nh?t 2506212 đ? có máy tính c?a b?n C?p Nh?t.

  Lưu ? D?ch v? Fax Windows là m?t thành ph?n tùy ch?n trên Windows Server 2003. Đ? cài đ?t các thành ph?n d?ch v? Fax Windows, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m Thêm lo?i b? chương tr?nh, b?m C?u ph?n c?a Windows, sau đó b?m D?ch v? Fax.

THÔNG TIN V? T?P

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n và v?i thiên v? gi? ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thông tin v? t?p tin Windows XP và Windows Server 2003

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (SPn) và d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. QFE d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong nh?ng b?ng bi?u, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113: 33x 86SP3SP3GDR
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84809-Feb-201102: 03x 86SP3SP3GDR
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113: 32x 86SP3SP3QFE
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84808-Feb-201113: 32x 86SP3SP3QFE

Cho t?t c? các h? tr? x 64-based versions Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 edition

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120: 39x 64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120: 39x 64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 39x 86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 39x 86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120: 32x 64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120: 32x 64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107: 56x 86SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107: 56x 86SP2SP2GDR
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107: 55x 86SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107: 55x 86SP2SP2QFE

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120: 37IA-64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120: 37IA-64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 37x 86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 37x 86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120: 32IA-64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120: 32IA-64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1ĐÔNG Đ?C
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxxx s? phiên b?n.
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116: 12x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116: 12x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115: 48x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115: 48x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119: 32x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119: 32x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116: 30x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116: 30x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116: 16x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116: 16x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117: 18x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117: 18x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117: 19x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117: 19x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116: 12x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116: 12x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115: 48x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115: 48x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119: 32x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119: 32x 86

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201116: 01IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201116: 01IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201115: 47IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201115: 47IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116: 52IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116: 52IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116: 50IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116: 50IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116: 12x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116: 12x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115: 48x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115: 48x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119: 32x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119: 32x 86

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.746
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.447 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.909 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,614
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.751 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.452 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.751 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.454
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.385
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,104
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,228
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinm?c 2,942
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,228
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinm?c 2,942
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,363
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.382
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,682
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.709 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.699
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.730 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,417
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.437 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.678
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.705
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1687
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,718
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.421
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.440 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,682
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.709 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.699
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.730 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,418
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.437 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.426
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.445 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.503 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_3b8e183399611dfa11686cb24e1c2cae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_0de75b8a3b225890.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_71f0b7f600d64a59e662603afc141b47_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f63830ad86063b8f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_b4a5cbadd8c72a394f251bcbb6734ba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_9075252dc5db0357.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_e09307e2f472d053f4c830c191a77d43_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_e9eddea57b6b5ace.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)17: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_872acb9db78b636903ee001eee5d477f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_8560ec3050c8c31f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8b8169c635949afda5cb2dbc54a23819_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_b1478b9645c9698f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_96af2513761bdc9074563afcb3ee7428_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_259573ef1725bf5b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c6a5269feea6efb723f0d30c6c02c8cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_89ae552df4f4ef54.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d34e0237b48892ab34aaf7a09c5d2a30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_4534d8fbdc8417e3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d53c5ecb9b470da8a7d94a0ae7d0308d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_54f7a9d88a67bee1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_4f1fd5e50dfa83ca.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_4f7665d8273df875.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_51094a910b1e221a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)18: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_51ac8a422427ec85.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)18: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,756
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,461
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.127 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.054 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,967
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.890
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,967
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,892
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.609 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.550
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.450
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.386 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.450
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.386 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.371
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.390
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.694 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,721
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.709 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,740
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.445 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.690
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,717
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,697
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,728
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,448
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.694 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,721
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.709 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,740
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.426
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.445 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.434
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,453
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,531
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)17: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_51bfc2a3d9e0788ba1f419aee6289547_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_02b6e2a83d487343.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_a474d229fa42869055986faecac59905_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_aa1a1b185738769f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_acd0d144bb2a5d6447b6dadb3676a5a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_23bdbdff2dae6586.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_ad11f45a8f71ce572c38bd8693bb2663_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f8496477548526d0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_b19533eef5824aa1819b07281ee577d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_60eab05531f7f021.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_c531e641e6e19406b2c251890b887c8d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_ab55ca2c3e2457ff.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f302de57559b1b90.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f3596e4a6ede903b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4ec530352beb9e0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58f92b46bc8844b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.751 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.454
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,962
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,883
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,962
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,883
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.279 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,210
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.279 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,210
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.421
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.440 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,522
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.545
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,692
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.723
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,444
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.525 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.549
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.704 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.735
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,422
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.441
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.449 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,708
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)22: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)17: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7600.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin thêm t?p cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 40x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 40x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 49x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 49x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 33x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 33x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 21x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 21x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 19x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 19x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 18x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 18x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 34x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 34x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 11x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 11x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 40x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 40x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 49x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 49x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 33x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 33x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 21x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 21x 86

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 19IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 19IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 13IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 13IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 12IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 12IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 09IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 09IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 40x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 40x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 49x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 49x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 33x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 33x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 21x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 21x 86

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.784 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,485
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.789 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,688
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.769
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.670
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.784 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,485
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,983
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,491
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,965
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,472
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,865
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.935 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,894
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,929
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.728 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654cbf8607518ecd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d754fbe9f7409f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aabf61b1a4fd44ca.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa0ea48f201e2b4a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_105393a14aa8d5c042295e258f9e94dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_fae5b811e86d18ab.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_11909c2c2bd7c27d7cb264a12efba369_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_bc86b6e5c31b4bec.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1323840e1409dfee015b1f55083c574a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_d76d3b9c81e8061f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_c16b5b09bfaf0003.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_54f5f07fa254b1d5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_43b34f0731d953624baa1836316b0257_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_a1af7522608fe870.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_06ddfd355d5ab600.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_65b0d4ae858dbd8a1dac828a68429050_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_b02f8fdaec589fc8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8526e00926ab8fdff559b7ca707daf9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_845fb4238af3b15b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a060d47dbf28d02f2e69103c3e06a07d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_2f569952c2825f70.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e11fbf4bf32434a23bd220aee75a100d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_bf93aafea2412188.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_062d4012d87b9c80.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_4f17984a6f34e471.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_4fd044918830444c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 23
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_50fcf5066c5c3706.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_5174bfdf85884160.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.794 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.499 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.211 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,697
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.017 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,283
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.985 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,115
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.794 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,501
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.821 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,078
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,409
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_7_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,882
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_8_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.183 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_8_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,910
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,786
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,878
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2783
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,842
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,990
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_03ecbafc552ab2af3184a2362d05a8b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_3b801ecc21ec20df.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654e637c074f97c9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d8f8f1e9f5499b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aac105a7a4fb4dc6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_5b30a17c031445ea78a18e8d825811de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_6cdb43e39bd174d8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_637b52935cd1ce114c449f94d519eec3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_31e5d8afae7f283b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_6e37dbd34fc8e9c10184bfd3a74eadeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_16fd334439529a23.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa104885201c3446.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2faa0bcb6d57c37.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b34d03cfd0dc12.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4dffd78b3fccecc.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f557c851cd28d926.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.793
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,845
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,011
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.072 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.988
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,646
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,206
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.872 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,940
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,977
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,701
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2506212_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.734
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.136 ngư?i
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2506212 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecbulletin kbsecurity kbexpertiseinter atdownload kbsecvulnerability kbmt KB2506212 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2506212

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com