Nhi?m v? tr?nh t? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t nhi?u đi?m d?ng đáp ?ng trên m?t khách hàng System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2509007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t tác v? chu?i trên m?t máy ch? web site Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2) đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t nhi?u.

  Ví d?, d?y nhi?m v? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 80.
 • B?n qu?ng cáo chu?i tác v? v?i m?t khách hàng máy tính.
Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh công vi?c d?ng đáp ?ng khi t?i v?" <sequence number=""></sequence> c?a <total number=""></total> C?p Nh?t"tin thư thoại s? đư?c hi?n th? trên màn h?nh c?a máy tính khách.

Ghi chú
 • <sequence number=""></sequence> là m?t gi? ch? mà đ?i di?n cho s? C?p Nh?t cho b?n C?p Nh?t hi?n đang đư?c t?i xu?ng.
 • <total number=""></total> là m?t gi? ch? mà đ?i di?n cho t?ng s? các b?n C?p Nh?t đư?c lên k? ho?ch s? đư?c t?i xu?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t b? t?c x?y ra khi tr?nh t? nhi?m v? truy đ?a đi?m n?i dung cho các b?n C?p Nh?t.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix sau đây trên m?t web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh. Gói hotfix này không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t web site trung h?c.

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix trên máy ch? web site và sau đó tri?n khai các gói đư?c t?o ra đ? máy tính khách.

Lưu ? B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này (Sccm2007-sp2-2509007-x 86-enu.msi) trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t x 86 d?a trên ho?c x 64 d?a trên phiên b?n c?a m?t hệ điều hành Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 Hotfix cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này, b?n ph?i đóng giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l? hành chính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sccm2007ac-sp2-kb2509007-x 86-enu.mspkhông áp d?ng594,944Tháng hai năm 201016: 15không áp d?ng
Updateshandler.dll4.0.6487.2188389,992Tháng hai năm 201016: 15x 86
Lưu ? M?t s? các t?p tin khác có th? đư?c C?p Nh?t do quan h? ph? thu?c. Tuy nhiên, các m? nh? phân c?a nh?ng t?p tin này là không thay đ?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

cài đ?t chuyên bi?t KB2509007 trong m?t chu?i tác v?

KB2509007 hotfix ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t chu?i đ?c nhi?m ConfigMgr 2007 OSD trong các Cài đặt Windows và ConfigMgr tác v?. N?u không, v?n đ? s? ti?p t?c x?y ra trong khi tr?nh t? đ?c nhi?m đư?c thi hành. Các hotfix không th? cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng m?t "cài đ?t ph?n m?m vieäc." Làm đi?u đó s? gây ra ConfigMgr 2007 khách hàng nhà đ? ngăn ch?n, mà s? gây ra tr?nh t? nhi?m v? đ? th?t b?i.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t KB2509007 hotfix trong m?t chu?i đ?c nhi?m ConfigMgr 2007 OSD, s? d?ng các PATCH = tùy ch?n đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
907423 Làm th? nào đ? bao g?m m?t b?n C?p Nh?t trong cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u c?a h? th?ng qu?n lí máy ch? 2003 Advanced Client

Đ? cài đ?t chuyên bi?t KB2509007 hotfix trong m?t ConfigMgr 2007 OSD nhi?m v? tr?nh t?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Áp d?ng hotfix này trên máy ch? web site.
 2. Sau khi các hotfix đư?c áp d?ng trên máy ch? web site, các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t B? qu?n lí c?u h?nh 2007 khách hàng đư?c c?p nh?t đ? bao g?m hotfix này trong m?c tin thư thoại \i386\hotfix\KB2509007\ c?a t?p tin cài đ?t chuyên bi?t khách hàng c?a B? qu?n lí c?u h?nh 2007. B?i v? các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t B? qu?n lí c?u h?nh 2007 khách hàng đư?c C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n c?p nh?t các đi?m phân ph?i nơi cư trú c?a gói cài đ?t chuyên bi?t B? qu?n lí c?u h?nh 2007 khách hàng.
 3. B?m chu?t ph?i vào tr?nh t? nhi?m v? mà b?n ph?i thay đ?i, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. Nh?p vào Cài đặt Windows và ConfigMgr.
 5. Trong các cài đ?t chuyên bi?t thu?c tính h?p, g? như sau:
  VÁ = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID></Package_ID>\i386\hotfix\KB2509007\sccm2007ac-SP2-kb2509007-x86-ENU.MSP"
  Ghi chú
  • Các <Package_ID></Package_ID> gi? ch? đ?i di?n cho các gói ID c?a B? qu?n lí c?u h?nh 2007 khách hàng cài đ?t chuyên bi?t gói trong B? qu?n lí c?u h?nh 2007.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n bao g?m các d?u ki?m ngo?c kép như m?t ph?n c?a con đư?ng. Tuy nhiên, không bao g?m các d?u ki?m ngo?c quanh gi? ch?.
  • H?y ch?c ch?n r?ng các gói ID c?a gói cài đ?t chuyên bi?t B? qu?n lí c?u h?nh 2007 khách hàng đư?c s? d?ng thay ID gói c?a gói hotfix KB2509007.
  • _SMSTaskSequence b? nh? cache m?c tin thư thoại s? n?m trên ổ đĩa đó có h?u h?t không gian đ?a. N?u máy tính có nhi?u ổ đĩa ho?c phân vùng, các _SMSTaskSequence m?c tin thư thoại có th? k?t thúc lên trên m?t ổ đĩa ngoài ? C. Trong trư?ng h?p này, thay đ?i đư?ng d?n đ? tr? đ?n các ổ đĩa có ch?a các _SMSTaskSequence m?c tin thư thoại. Nó là không khuyên b?n nên s? d?ng bi?n _SMSTSMDataPath trong con đư?ng, v? kí t? đ?i di?n ổ đĩa trong con đư?ng này có th? li?t kê m?t cách khác nhau trong Windows PE hơn trong hệ điều hành Windows đ?y đ?.
  • Như là m?t thay th? cho đư?ng d?n đ?a phương tr? đ?n t?p tin cài đ?t chuyên bi?t B? qu?n lí c?u h?nh 2007 khách hàng trong b? nh? cache nhi?m v? tr?nh t? đ?a phương, b?n có th? xác đ?nh đư?ng d?n UNC tr? đ?n B? qu?n lí c?u h?nh 2007 khách hàng t?p cài đ?t chuyên bi?t trong gói ngu?n g?c ho?c trên m?t đi?m phân ph?i.
  • Ki?m ch?ng tên t?p .msp n?m trong m?c tin thư thoại \i386\hotfix\KB\2509007\ c?a t?p tin cài đ?t chuyên bi?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007. Tên có th? khác nhau tùy thu?c vào mi?n đ?a phương. N?u tên khác v?i tên c?a t?p đ? đ?t tên tin .msp đư?c s? d?ng trong cácPATCH = dòng lệnh trong bư?c này, đi?u ch?nh tên cho phù h?p.
 6. Nh?p vào Áp d?ng ho?c Ok Lưu tr?nh t? nhi?m v?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2509007 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbautohotfix kbHotfixServer kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2509007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2509007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com