M?t Nh?t k? giao d?ch b? máy cơ s? d? li?u ti?p t?c phát tri?n sau khi b?n nâng c?p lên SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 SP1, SQL Server 2008 SP2 ho?c SQL Server 2008 SP3 CTP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2509302 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n nâng c?p đ? Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1), Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3), Nh?t k? giao d?ch b? máy cơ s? d? li?u s? d?ng các mô h?nh h?i ph?c hoàn toàn ti?p t?c phát tri?n ngay c? khi sao lưu Nh?t k? giao d?ch thư?ng xuyên x?y ra.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các giao d?ch "tran_sp_MScreate_peer_tables" đư?c trái m? c?a m?t k?ch b?n nâng c?p đ?ng g?i trong quá tr?nh nâng c?p. Giao d?ch m? này ngăn c?n truncation kí nh?p b?nh thư?ng.

Đ? phân gi?i

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Tích l?y Update 5 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 10. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2783135 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

B?n C?p Nh?t tích l?y 8 cho SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3)

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 8. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2771833 Cumulative update C?p Nh?t gói 8 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trên các phiên b?n trư?c đó c?a SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong c?m công c? qu?n tr?, mang l?i cho c? hai đ?i l? SQL Server và SQL Server b?n ghi d?ch v? gián tuy?n.
 2. Mang l?i b?n ghi d?ch v? SQL Server tr? l?i tr?c tuy?n trong khi đ?i l? SQL Server v?n c?n di?n đàn.
 3. Sau khi quá tr?nh kh?i đ?ng đ? B?t đ?u, xem xét các b?n ghi l?i đ? xem li?u các m?c sau đây xu?t hi?n có:
  • spid7s nâng c?p xu?t b?n cài đ?t chuyên bi?t và h? th?ng các đ?i tư?ng trong b? máy cơ s? d? li?u [DBName].
  • spid7s không th? th?c hi?n thao tác này trong khi SQLServerAgent là B?t đ?u. Th? l?i sau.
  • spid7s l?i executing sp_vupgrade_replication.
  • ti?t ki?m spid7s nâng c?p k?ch b?n t?nh tr?ng đ? 'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Replication\Setup'.
  • spid7s Saved nâng c?p k?ch b?n trạm đậu thành công.

 4. N?u b?n không t?m th?y nh?ng m?c này, vi?c nâng c?p đ?ng g?i đ? hoàn t?t thành công. Đ? xác minh đi?u này, h?y ki?m tra cho dù giá tr? c?a khoá nâng c?p ki?m nh?p t?i các m?c ki?m nh?p sau đây đư?c C?p Nh?t đ? 1. (Đi?u này cho th?y m?t nâng c?p thành công.)
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Replication\Setup
 5. Ch?y l?nh sau, và sau đó tra c?u m?t giao d?ch đư?c đ?t tên là "tran_sp_MScreate_peer_tables." N?u b?n không th?y m?t sthat m?c nh?p có tên này, b?n c?n xác minh thêm nâng c?p đ?ng g?i hoàn thành ngày c?a riêng m?nh.

  s? d?ng [DBName]
  ch?n * t? sys.dm_tran_active_transactions nơi tên = 'tran_sp_MScreate_peer_tables'
 6. t?t máy trư?ng h?p c?a SQL Server, mang l?i cho c? hai đ?i l? SQL Server và SQL Server b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n trên Node1, không th? hi?n c?a SQL Server trên nút ch?n m?t khác, và th?t b?i ví d? v? nút ch?n m?t g?c.

N?u trư?ng h?p c?a SQL Server là m?t trư?ng h?p đ?c l?p, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách ng?ng b?n ghi d?ch v? đ?i l? SQL Server và SQL Server, vô hi?u hoá các b?n ghi d?ch v? đ?i l? SQL Server, và sau đó kh?i đ?ng l?i ch? có b?n ghi d?ch v? SQL Server. Đi?u này cho phép nâng c?p x? l? hoàn thành trong b? máy cơ s? d? li?u. Sau khi quá tr?nh này hoàn t?t, b?n có th? kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL Server Agent.

Bi?t thêm thông tin

Kh?i đ?ng l?i SQL Server không gi?i quy?t v?n đ? này, tr? khi b?n làm theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n "Gi?i pháp". Các giao d?ch kh?i đ?ng l?i và v?n m? ngay c? sau khi kh?i đ?ng l?i SQL Server.

Lưu ? N?u m?t s? lư?ng l?n các d? li?u đư?c thay đ?i sau khi nâng c?p gói b?n ghi d?ch v? 2, các b?n ghi c?a giao d?ch b?t k? b? máy cơ s? d? li?u b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này có th? s? l?n hơn so v?i tiêu chu?n quan sát trư?c đó. Th?i gian đó là c?n thi?t đ? mang l?i m?t b? máy cơ s? d? li?u ch? đ? gián tuy?n và sau đó tr? l?i tr?c tuy?n có th? đư?c đáng k? khi m?t ph?n l?n các b?n ghi c?a giao d?ch đư?c kích ho?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2509302 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2509302 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2509302

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com