Thng bao li "Khng khi ng c dich vu Trung tm Bao mt" trong Windows 7 hoc Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2510301 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
y l bi vi?t H?ng d?n t?ng b?c.
y l bi vi?t H?ng d?n t?ng b?c.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Ban nhn c thng bao li sau trong Windows 7 hoc Windows Vista.

Khng khi ng c dich vu Trung tm Bao mt.

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra vi nhng ly do sau:
 • Trung tm Bao mt khng c cu hinh ung khi ng.
 • "Ngi dung ng nhp" cho Trung tm Bao mt c cu hinh khng ung.
 • Vic nhim phn mm c hai ang ngn dich vu khi ng hoc ang v hiu hoa dich vu sau khi dich vu a khi ng.

Gi?i php

giai quyt s c nay, s dung mt trong cac phng phap sau theo th t c lit k:

Phng phap 1: Hay am bao rng Trung tm Bao mt c cu hinh ung

 1. Nhn phim tt Win + R, go services.msc, ri nhn ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707987


 2. Nu ban c nhc xac nhn, hay bm Co.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707988


 3. Bm up vao Trung tm Bao mt.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707989


 4. Bm tab Chung, chon T ng (khi ng tr) t danh sach Kiu khi ng, bm Khi ng, ri bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707990


 5. By gi kim tra xem Trung tm Bao mt co th khi ng c hay khng. Nu khng khi ng c, hay khi ng cac dich vuGoi Thu tuc T xa (RPC) va Phng tin Quan ly cua Windows bng cach s dung cac bc c cung cp trn.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707991


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707992


Phng phap 2: Khi ng may tinh ch an toan

 1. Khi ng lai may tinh cua ban, nhn F8 tr?c khi bi?u trng Windows xu?t hi?n.

  bit thm thng tin v cach khi ng may tinh ch an toan, hay truy cp website sau cua Microsoft:
  Khi ng may tinh cua ban ch an toan
 2. S dung cac bc trong Phng phap 1 khi ng dich vu Trung tm Bao mt. Nu dich vu co th khi ng c, hay thc hin khi ng sach khc phuc s c cac dich vu chng trinh xung t. bit thm thng tin v cach thc hin vic nay, xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft sau y:
  929135 Cch kh?c ph?c s? c? b?ng cch th?c hi?n kh?i ?ng s?ch trong Windows Vista ho?c Windows 7

Gi phan hi cho chung ti

Chung ti anh gia cao phan hi cua ban! ng ngai cho chung ti bit ban nghi gi v bai vit nay bng cach s dung trng nhn xet nm cui tai liu. iu nay se cho phep chung ti cai thin ni dung. Xin cam n ban trc !

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2510301 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
T? kha:
kbinfo kbhowto kbstepbystep kbexpertisebeginner KB2510301

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com