Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2010: tháng 12, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2510639 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft SharePoint Server 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho SharePoint Server 2010. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n.

Bài vi?t này mô t? m?t c?p nh?t quan tr?ng mà s? lo?i b? m?t ph? thu?c t?p tin trong Microsoft Office Web Apps 2010 khi ?ng d?ng Web Office ch?y trong m?t môi trư?ng máy ch? trong ch? đ? h?n h?p.

B?n c?p nh?t này cho phép b?n ch?y Office Web Apps 2010 Service Pack 1 (SP1) trong m?t phiên b?n RTM c?a Microsoft SharePoint Server. C?p Nh?t c?ng cho phép b?n ch?y phiên b?n RTM Web Companions 2010 trong SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1).

N?u b?n không cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng này, ch? đ? h?n h?p môi trư?ng máy ch? và hotfixes sau này có th? không làm vi?c đúng.

GI?I PHÁP

Chi ti?t vi?c cài đ?t

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? b?o m?t nâng cao có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ecscalcserver.dll14.0.5130.5000616,304Tháng mư?i m?t năm 201019: 15x 86
Ewamoss.jsKhông áp d?ng577,82525-Feb-201118: 14Không áp d?ng
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll14.0.5130.500092,032Tháng mư?i m?t năm 201019: 18x 86
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.5136.5002595,84025-Feb-201118: 18x 86
Msoxlsrv.dll14.0.5136.5002886,64026-Tháng hai-201114: 12x 86
Xlsrv.dll14.0.5130.500012,155,24818 Tháng mư?i m?t, 201013: 40x 64
Xlsrvintl.dll.103314.0.5132.5000105,34407 Tháng mư?i hai, 201016: 26Không áp d?ng
Xlsrvmsh.dll14.0.5136.5002255,85626-Tháng hai-201114: 12x 86
Xlsrvpsc.xmlKhông áp d?ng9,302Tháng mư?i m?t năm 201018: 51Không áp d?ng

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a các b?n c?p nh?t m?i nh?t hành chính và tri?n khai chi?n lư?c tài nguyên cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2510639 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2510639 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2510639

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com