M t? c?a Office Online update: thng 12, 2011

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2510648 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Microsoft ? pht hnh m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office Online. B?n c?p nh?t ny cung c?p cc b?n s?a l?i m?i nh?t cho Office Online. Ngoi ra, b?n c?p nh?t ny bao g?m c?i ti?n ? ?n ?nh v hi?u su?t.

Bi vi?t ny m t? m?t C?p Nh?t quan tr?ng m lo?i b? m?t ph? thu?c t?p tin trong Microsoft Office Online 2010 ang ch?y trong m?t mi tr?ng my ch? ch? ? h?n h?p.

B?n c?p nh?t ny cho php b?n ch?y Office Online 2010 Service Pack 1 (SP1) trong phin b?n RTM c?a Microsoft SharePoint Server. B?n C?p Nh?t c?ng cho php b?n ch?y cc phin b?n RTM c?a Web Companions 2010 trong SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1).

N?u b?n khng ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t quan tr?ng ny, ch? ? h?n h?p my ch? mi tr?ng v hotfixes sau c th? khng lm vi?c chnh xc n?a.

Gi?i php

ci ?t chuyn bi?t chi ti?t

C?p nh?t thng tin chi ti?t

B?n c?p nh?t ny khng thay th? b?t c? C?p Nh?t pht hnh tr?c .

Lm th? no ? c ?c v ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t

Tp sau y c s?n ? t?i v? t? Trung tm Tai xung cua Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i xu?ng gi c?p nh?t by gi?.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach nhn t?p tin h? tr? Microsoft t? cc b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft ? qut t?p tin ny ? ki?m tra vi-rt. Microsoft ? s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n vao ngy m t?p tin ?c ng. T?p tin nay ?c lu tr? trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n moi thay ?i khng ?c php ?i v?i t?p tin.

Kh?i ?ng l?i thng tin

B?n khng c?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny.

Thng tin t?p

B?n c?p nh?t ny ch?a cc t?p c cc phin b?n ?c li?t k trong b?ng sau.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn t?pPhin b?n t?pKch th?c t?pNgyTh?i gianN?n t?ng
Ecscalcserver.dll14.0.5130.5000616,30416 thng m?i m?t, 201019:15x 86
Ewamoss.jskhng p d?ng577,82525 thng 2 nm 201118:14khng p d?ng
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll14.0.5130.500092,03216 thng m?i m?t, 201019:18x 86
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.5136.5002595,84025 thng 2 nm 201118: 18x 86
Msoxlsrv.dll14.0.5136.5002886,64026 thng 2 nm 201114:12x 86
Xlsrv.dll14.0.5130.500012,155,24818 thng m?i m?t, 201013:40x 64
Xlsrvintl.dll.103314.0.5132.5000105,34407 thng m?i hai, 201016:26khng p d?ng
Xlsrvmsh.dll14.0.5136.5002255,85626 thng 2 nm 201114:12x 86
Xlsrvpsc.xmlkhng p d?ng9,30216 thng m?i m?t, 201018:51khng p d?ng

TechCenter h? th?ng vn ph?ng ch?a ?t hnh chnh C?p Nh?t v tri?n khai chi?n l?c ngu?n l?c cho t?t c? cc phin b?n c?a vn ph?ng. ? bi?t thm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng vn ph?ng, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
Microsoft Office

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2510648 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Excel Online
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2510648 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2510648

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com