Mô t? c?a Office Online update: tháng 12, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2510648 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office Online. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Office Online. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t quan tr?ng mà lo?i b? m?t ph? thu?c t?p tin trong Microsoft Office Online 2010 đang ch?y trong m?t môi trư?ng máy ch? ch? đ? h?n h?p.

B?n c?p nh?t này cho phép b?n ch?y Office Online 2010 Service Pack 1 (SP1) trong phiên b?n RTM c?a Microsoft SharePoint Server. B?n C?p Nh?t c?ng cho phép b?n ch?y các phiên b?n RTM c?a Web Companions 2010 trong SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1).

N?u b?n không cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t quan tr?ng này, ch? đ? h?n h?p máy ch? môi trư?ng và hotfixes sau có th? không làm vi?c chính xác n?a.

Gi?i pháp

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin t?p

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ecscalcserver.dll14.0.5130.5000616,30416 tháng mư?i m?t, 201019:15x 86
Ewamoss.jskhông áp d?ng577,82525 tháng 2 năm 201118:14không áp d?ng
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll14.0.5130.500092,03216 tháng mư?i m?t, 201019:18x 86
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.5136.5002595,84025 tháng 2 năm 201118: 18x 86
Msoxlsrv.dll14.0.5136.5002886,64026 tháng 2 năm 201114:12x 86
Xlsrv.dll14.0.5130.500012,155,24818 tháng mư?i m?t, 201013:40x 64
Xlsrvintl.dll.103314.0.5132.5000105,34407 tháng mư?i hai, 201016:26không áp d?ng
Xlsrvmsh.dll14.0.5136.5002255,85626 tháng 2 năm 201114:12x 86
Xlsrvpsc.xmlkhông áp d?ng9,30216 tháng mư?i m?t, 201018:51không áp d?ng

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2510648 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Excel Online
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2510648 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2510648

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com