Raksta ID: 2510766 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir nor?d?tas visas Microsoft SharePoint 2010 un Office Server 2010 1. servisa pakotnes (SP1) pakotnes un inform?cija, k? ??s pakotnes ieg?t.

Risin?jums

 
Visas SP1 pakotnes var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra. Katram instal?tajam produktam varat lejupiel?d?t un instal?t t?l?k nor?d?t?s servisa pakotnes.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukums K? ieg?t pakotni Zin??anu b?zes raksts
Microsoft SharePoint Server 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460045SharePoint Server 2010 SP1 apraksts
Microsoft SharePoint un Project Server 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460047Project Server 2010 SP1 apraksts
Microsoft Office Online 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460073Office Online SP1 apraksts
Microsoft Search Server 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460070Search Server 2010 SP1 apraksts
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460039FAST Search Server 2010 for SharePoint SP1 apraksts
Microsoft Groove Server 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460067 Groove Server 2010 SP1 apraksts
Microsoft 2010 Server valodas pakotnes 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460056Office Servers 2010 valodas pakotnes SP1 apraksts
Microsoft SharePoint Foundation 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460058SharePoint Foundation 2010 SP1 apraksts
Microsoft SharePoint Foundation 2010 valodas pakotnes 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460059SharePoint Foundation 2010 valodas pakotnes SP1 apraksts
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2460054 SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1 apraksts

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2510766 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 24. apr?lis - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
  • Microsoft SharePoint Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft Groove Server 2010
  • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
  • Microsoft Search Server 2010
  • Microsoft Excel Online
  • Microsoft OneNote Online
  • Microsoft PowerPoint Online
  • Microsoft Word Online
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2510766

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com