Kh?c ph?c: C?t c?a m?t ngu?n t?p tin ph?ng khng ?c chuy?n nh?p n?u d? li?u c?t ti?p theo l m?t byte di hn chi?u r?ng s?n l?ng c?t trong SSIS 2005, SSIS 2008 ho?c trong SSIS 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2511151 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Microsoft phn ph?i Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 v 2005 b?n s?a l?i nh l m?t t?i v? t?p. B?i v? cc b?n s?a l?i tch l?y, m?i b?n pht hnh m?i ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i SQL Server 2008 tr?c, SQL Server 2008 R2 v SQL Server 2005 s?a ch?a pht hnh.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Hay xem xet cac tinh hung sau:
  • B?n c m?t Microsoft SQL Server Integration Services 2005 (SSIS 2005), Microsoft SQL Server Integration Services 2008 (SSIS 2008) ho?c Microsoft SQL Server Integration Services 2008 R2 (SSIS 2008 R2) gi ch?a m?t nhi?m v? Data Flow.
  • B?n s? d?ng m?t ngu?n t?p tin ph?ng ? chuy?n nh?p t?p d? li?u ?u vo, tc v? Data Flow.
  • Cc t?p tin ?u vo d? li?u ch?a t nh?t hai c?t. M?t c?t c chi?u di d? li?u m l l?n hn ho?c t hn chi?u r?ng c?t ?u ra. ? di d? li?u c?a c?t ti?p theo l m?t byte di hn chi?u r?ng c?t ?u ra c?a c?t.

    V d?, ? di d? li?u l 6 trong m?t c?t c m?t ? r?ng c?t ?u ra c?a 50, v ? di d? li?u l 9 trong c?t ti?p theo m c m?t ?u ra c?t chi?u r?ng c?a 8.

    Chu y B?n c th? xc ?nh ? r?ng c?t ?u ra trong ccFlat File Connection Manager Editor h?p tho?i.
  • B?n ch? r? ki?u d? li?u c?a cc c?t ? cc d? li?u chuy?n ?i x?y ra. V d?, b?n ch? ?nh cc DT_WSTR Unicode chu?i d? li?u ? g? cc c?t. V? v?y, chuy?n ?i d? li?u ?c th?c hi?n n?u ki?u d? li?u t?p tin ?u vo d? li?u ANSI.
  • B?n ch?y SSIS gi.
Trong tr?ng h?p ny, d? li?u c?a c?t ?n tr?c c?t trong ? di d? li?u l m?t byte di hn chi?u r?ng c?t ?u ra khng ?c chuy?n nh?p.

Chu y N?u c nhi?u hn hai c?t m p ?ng cc i?u ki?n trong tr?ng h?p ny, ch? c?t ?u tin m ?n tr?c m?t c?t trong ? di d? li?u l m?t byte di hn chi?u r?ng c?t s?n l?ng khng ?c chuy?n nh?p.

GI?I PHP

Cumulative update C?p nh?t thng tin

SQL Server 2008 R2 gi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n ? ny ? ?c pht hnh l?n ?u tin trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2544793 Tch l?y C?p Nh?t gi 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v s?a ch?a t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 R2 pht hnh. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung ban va li mi nht co cha hotfix nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 ? ?c pht hnh

SQL Server 2008 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n ? ny ? ?c pht hnh l?n ?u tin trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2527180 Cumulative update C?p Nh?t gi 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh ci ?t SQL Server 2008 Service Pack 2. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 7. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2507770 Tch l?y C?p Nh?t gi 7 cho SQL Server 2008 R2
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v s?a ch?a t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 R2 pht hnh. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung ban va li mi nht co cha hotfix nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 ?c pht hnh

SQL Server 2008

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2497673 Cumulative update C?p Nh?t gi 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 ? ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh ci ?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 4

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2005 Service Pack 4. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2507769 Cumulative update package 3 cho SQL Server 2005 Service Pack 4
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i SQL Server 2005 tr?c s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2485757 SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 4 ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 4 cho ti?n tr?nh ci ?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 4. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 3

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 15 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2507766 Cumulative update C?p Nh?t gi 15 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i SQL Server 2005 tr?c s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh ci ?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 3. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

CCH GI?I QUY?T KHC

? lm vi?c xung quanh v?n ? ny, trnh vi?c chuy?n ?i d? li?u trong ngu?n t?p tin ph?ng, v sau th?c hi?n thao tc chuy?n ?i d? li?u sau khi d? li?u ?c nh?p kh?u.

V d?, b?n c th? ch? ?nh cc DT_STR chu?ilo?i thay v? cc DT_WSTR Unicode chu?i ki?u cho cc c?t n?u lo?i d? li?u t?p tin ?u vo d? li?u l ANSI.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t v? t?p tin ph?ng connection manager, gh thm trang web MSDN sau y:
Thng tin chung v? qu?n l? k?t n?i t?p tin ph?ng
bit thm thng tin v M hinh Dich vu Gia tng danh cho SQL Server, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935897 M hinh Dich vu Gia tng hin do nhom SQL Server cung cp phn phi cac hotfix cho nhng s c a bao cao
bit thm thng tin v gian t tn danh cho cac goi cp nht SQL Server, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
822499 Gian t tn mi danh cho cac goi cp nht phn mm Microsoft SQL Server
bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2511151 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Bay 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
T? kha:
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2511151 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2511151

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com