Kh?c ph?c: Báo cáo xây d?ng 3,0 d?ng đáp ?ng sau khi ch?y m?t truy v?n nhi?u hơn hai l?n so v?i m?t mô h?nh báo cáo trong SSRS 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2516163 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Services (SSRS 2008 R2) trong ch? đ? b?n x?.
 • B?n kích ho?t tính năng d?a trên các h?nh th?c xác th?c ho?c xác th?c cơ b?n v? m?t th? hi?n c?a SSRS 2008 R2.
 • B?n b?t đ?u Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Builder 3,0 t? ngư?i qu?n l? báo cáo ho?c t? m?t cài đ?t riêng r? trên m?t máy tính khách hàng.

  Chú ý Máy tính khách hàng không ph?i là m?t trong nh?ng ch? m?t cài đ?t SSRS 2008 R2.
 • B?n t?o ra m?t báo cáo ho?c chia s? s? li?u mà d?a trên m?t mô h?nh d? án báo cáo.
 • B?n ch?y m?t truy v?n ho?c th?i gian m?t ho?c nhi?u hơn hai l?n trong các Truy v?n Designer c?a s?, và sau đó b?n b?m Ok.
Trong trư?ng h?p này, báo cáo Builder 3,0 ng?ng đáp ?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? gi?i h?n t?i đa cho s? lư?ng các k?t n?i đư?c phép thông qua m?t máy ch? lưu tr? m?ng đư?c đ?t t?i.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 gói d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2544793 Tích l?y C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2507770 Tích l?y C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2008 R2
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft SQL Server 2008 R2 cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a SQL Server 2008 R2 kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dataprofileviewer.exe10.50.1771.0313,18422-Mar-201112: 24x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1771.046,94422-Mar-201112: 22x86
DTS.dll2009.100.1771.01,439,07222-Mar-201112: 21x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1771.0334,68822-Mar-201112: 21x86
Dtsconn.dll2009.100.1771.0285,02422-Mar-201112: 21x86
Dtspipeline.dll2009.100.1771.0696,67222-Mar-201112: 21x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1771.032,60822-Mar-201112: 21x86
Exceldest.dll2009.100.1771.0173,92022-Mar-201112: 21x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1771.05,920,60822-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1771.01,349,47222-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1771.01,988,44822-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1771.01,001,31222-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1771.05,928,80022-Mar-201112: 21x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1771.04,163,42422-Mar-201112: 21x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1771.0333,66422-Mar-201112: 21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.1771.011,564,89622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.1771.0911,20022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1771.02,557,79222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1771.0104,28822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1771.067,42422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1771.0296,80022-Mar-201112: 19x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1771.0108,38422-Mar-201112: 16x86
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-Mar-201112: 18x86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-Mar-201112: 16x86
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-Mar-201112: 18x86
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-Mar-201112: 18x86
Oledbdest.dll2009.100.1771.0174,43222-Mar-201112: 17x86
Oledbsrc.dll2009.100.1771.0186,72022-Mar-201112: 17x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1771.013,66422-Mar-201112: 18x86
Sqldest.dll2009.100.1771.0180,57622-Mar-201112: 16x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1771.07,579,48822-Mar-201112: 16x86
Sqlpdw.XSLKhông áp d?ng27,88521-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Txderived.dll2009.100.1771.0414,04822-Mar-201112: 07x86
Txgroupdups.dll2009.100.1771.0258,40022-Mar-201112: 07x86
Txsplit.dll2009.100.1771.0410,46422-Mar-201112: 07x86
Txunpivot.dll2009.100.1771.0128,86422-Mar-201112: 07x86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n d?ch SQL Server 2008 R2 báo cáo v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1771.087,90422-Mar-201112: 21x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1771.01,349,47222-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1771.0567,13622-Mar-201112: 21x86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.1771.071,52022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1771.034,65622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1771.011,564,89622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1771.01,251,16822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1771.0255,84022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1771.01,812,32022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0317,28022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1771.0264,03222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1771.0153,44022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1771.05,183,32822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.0112,48022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1771.02,557,79222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.01,259,36022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1771.0104,28822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1771.0104,28822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1771.0378,72022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1771.051,04022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.1771.0182,11222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.1771.059,23222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.1771.059,23222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1771.0198,49622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-Mar-201112: 20x86
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-Mar-201112: 18x86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-Mar-201112: 16x86
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-Mar-201112: 18x86
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-Mar-201112: 18x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1771.01,300,32022-Mar-201112: 24x86
Msreportbuilder.exe.ManifestKhông áp d?ng964,91922-Mar-201117: 23Không áp d?ng
Reportbuilder.ApplicationKhông áp d?ng16.32722-Mar-201117: 26Không áp d?ng
Reportbuilder.exe.ManifestKhông áp d?ng42,85922-Mar-201117: 23Không áp d?ng
Reportbuilder_3_0_0_0.ApplicationKhông áp d?ng16.358 ngư?i22-Mar-201117: 26Không áp d?ng
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1771.01,460,06422-Mar-201112: 16x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0131,93622-Mar-201112: 16x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1771.0131,42422-Mar-201112: 16x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1771.01,178,46422-Mar-201112: 22x86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1771.055,13622-Mar-201112: 16x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1771.01,607,52022-Mar-201112: 16x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1771.01,980,25622-Mar-201112: 16x86
Reportviewer.aspxKhông áp d?ng1,74321-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Rsclientprint-ia64.cabKhông áp d?ng467,55022-Mar-201117: 39Không áp d?ng
Rsclientprint-x64.cabKhông áp d?ng320,17622-Mar-201117: 34Không áp d?ng
Rsclientprint-x86.cabKhông áp d?ng243,99122-Mar-201117: 31Không áp d?ng
Rsconfigtool.exe10.50.1771.01,333,08822-Mar-201112: 24x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1771.013,66422-Mar-201112: 18x86
Sqlpdw.XSLKhông áp d?ng27,88521-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Sqlrsos.dll2009.100.1771.014,68822-Mar-201112: 08x86
Cho t?t c? các h? tr? 64 d?a trên các phiên b?n d?ch SQL Server 2008 R2 báo cáo v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1771.087,90422-Mar-201112: 21x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-Mar-201111: 31x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1771.01,349,47222-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1771.0567,13622-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.1771.071,52022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1771.034,65622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1771.011,564,89622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1771.01,251,16822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1771.0255,84022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1771.01,812,32022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0317,28022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1771.0264,03222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1771.0153,44022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1771.05,183,32822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.0112,48022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1771.02,557,79222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.01,259,36022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1771.0104,28822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1771.0104,28822-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1771.0378,72022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1771.051,04022-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.1771.0182,11222-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.1771.059,23222-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.1771.059,23222-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201111: 31x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1771.0198,49622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-Mar-201111: 31x86
Msmdlocal.dll10.50.1771.055,701,85622-Mar-201111: 29x64
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-Mar-201112: 18x86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.012,609,88822-Mar-201111: 28x64
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-Mar-201112: 16x86
Msolap100.dll10.50.1771.08,487,26422-Mar-201111: 29x64
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-Mar-201112: 18x86
Msolui100.dll10.50.1771.0315,74422-Mar-201111: 29x64
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-Mar-201112: 18x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1771.01,300,32022-Mar-201112: 24x86
Msreportbuilder.exe.ManifestKhông áp d?ng964,91922-Mar-201117: 23Không áp d?ng
Reportbuilder.ApplicationKhông áp d?ng16.32722-Mar-201117: 26Không áp d?ng
Reportbuilder.exe.ManifestKhông áp d?ng42,85922-Mar-201117: 23Không áp d?ng
Reportbuilder_3_0_0_0.ApplicationKhông áp d?ng16.358 ngư?i22-Mar-201117: 26Không áp d?ng
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1771.01,460,06422-Mar-201111: 28x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0163,68022-Mar-201111: 28x64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0131,93622-Mar-201112: 16x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1771.0164,70422-Mar-201111: 28x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1771.02,175,32822-Mar-201111: 31x64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1771.055,13622-Mar-201111: 28x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1771.01,607,52022-Mar-201111: 28x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1771.01,980,25622-Mar-201111: 28x86
Reportviewer.aspxKhông áp d?ng1,74321-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Rsclientprint-ia64.cabKhông áp d?ng467,55022-Mar-201117: 39Không áp d?ng
Rsclientprint-x64.cabKhông áp d?ng320,17622-Mar-201117: 34Không áp d?ng
Rsclientprint-x86.cabKhông áp d?ng243,99122-Mar-201117: 31Không áp d?ng
Rsconfigtool.exe10.50.1771.01,333,08822-Mar-201112: 24x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1771.014,17622-Mar-201111: 29x64
Sqlpdw.XSLKhông áp d?ng27,88521-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Sqlrsos.dll2009.100.1771.015,20022-Mar-201111: 28x64
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a SQL Server 2008 R2 kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dataprofileviewer.exe10.50.1771.0313,18422-Mar-201112: 24x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1771.046,94422-Mar-201112: 22x86
DTS.dll2009.100.1771.01,439,07222-Mar-201112: 21x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1771.0334,68822-Mar-201112: 21x86
Dtsconn.dll2009.100.1771.0285,02422-Mar-201112: 21x86
Dtspipeline.dll2009.100.1771.0696,67222-Mar-201112: 21x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1771.032,60822-Mar-201112: 21x86
Exceldest.dll2009.100.1771.0173,92022-Mar-201112: 21x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1771.05,920,60822-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1771.01,349,47222-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1771.01,988,44822-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1771.01,001,31222-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1771.05,928,80022-Mar-201112: 21x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1771.04,163,42422-Mar-201112: 21x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1771.0333,66422-Mar-201112: 21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.1771.011,564,89622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.1771.0911,20022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1771.02,557,79222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1771.0104,28822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1771.067,42422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1771.0296,80022-Mar-201112: 19x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1771.0108,38422-Mar-201112: 16x86
Msmdlocal.dll10.50.1771.055,701,85622-Mar-201111: 29x64
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-Mar-201112: 18x86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.012,609,88822-Mar-201111: 28x64
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-Mar-201112: 16x86
Msolap100.dll10.50.1771.08,487,26422-Mar-201111: 29x64
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-Mar-201112: 18x86
Msolui100.dll10.50.1771.0315,74422-Mar-201111: 29x64
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-Mar-201112: 18x86
Oledbdest.dll2009.100.1771.0174,43222-Mar-201112: 17x86
Oledbsrc.dll2009.100.1771.0186,72022-Mar-201112: 17x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1771.014,17622-Mar-201111: 29x64
Sqldest.dll2009.100.1771.0180,57622-Mar-201112: 16x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1771.07,579,48822-Mar-201112: 16x86
Sqlpdw.XSLKhông áp d?ng27,88521-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Txderived.dll2009.100.1771.0414,04822-Mar-201112: 07x86
Txgroupdups.dll2009.100.1771.0258,40022-Mar-201112: 07x86
Txsplit.dll2009.100.1771.0410,46422-Mar-201112: 07x86
Txunpivot.dll2009.100.1771.0128,86422-Mar-201112: 07x86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a SQL Server 2008 báo cáo d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1771.087,90422-Mar-201112: 21x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-Mar-201110: 54x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1771.01,349,47222-Mar-201112: 21x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1771.0567,13622-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.1771.071,52022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1771.034,65622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1771.011,564,89622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1771.01,251,16822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1771.0255,84022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1771.01,812,32022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0317,28022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1771.0264,03222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1771.0153,44022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1771.05,183,32822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.0112,48022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1771.02,557,79222-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.01,259,36022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1771.0104,28822-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1771.0104,28822-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1771.0378,72022-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1771.051,04022-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.1771.0182,11222-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.1771.059,23222-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.1771.059,23222-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-Mar-201110: 54x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1771.0198,49622-Mar-201112: 20x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-Mar-201110: 54x86
Msmdlocal.dll10.50.1771.070,511,45622-Mar-201110: 52IA-64
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-Mar-201112: 18x86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.015,833,95222-Mar-201110: 49IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-Mar-201112: 16x86
Msolap100.dll10.50.1771.010,518,88022-Mar-201110: 52IA-64
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-Mar-201112: 18x86
Msolui100.dll10.50.1771.0463,71222-Mar-201110: 52IA-64
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-Mar-201112: 18x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1771.01,300,32022-Mar-201112: 24x86
Msreportbuilder.exe.ManifestKhông áp d?ng964,91922-Mar-201117: 23Không áp d?ng
Reportbuilder.ApplicationKhông áp d?ng16.32722-Mar-201117: 26Không áp d?ng
Reportbuilder.exe.ManifestKhông áp d?ng42,85922-Mar-201117: 23Không áp d?ng
Reportbuilder_3_0_0_0.ApplicationKhông áp d?ng16.358 ngư?i22-Mar-201117: 26Không áp d?ng
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1771.01,460,06422-Mar-201110: 49x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0266,59222-Mar-201110: 49IA-64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0131,93622-Mar-201112: 16x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1771.0242,01622-Mar-201110: 49IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1771.03,581,28022-Mar-201110: 56IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1771.055,13622-Mar-201110: 49x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1771.01,607,52022-Mar-201110: 49x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1771.01,980,25622-Mar-201110: 49x86
Reportviewer.aspxKhông áp d?ng1,74321-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Rsclientprint-ia64.cabKhông áp d?ng467,55022-Mar-201117: 39Không áp d?ng
Rsclientprint-x64.cabKhông áp d?ng320,17622-Mar-201117: 34Không áp d?ng
Rsclientprint-x86.cabKhông áp d?ng243,99122-Mar-201117: 31Không áp d?ng
Rsconfigtool.exe10.50.1771.01,333,08822-Mar-201112: 24x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1771.019,29622-Mar-201110: 52IA-64
Sqlpdw.XSLKhông áp d?ng27,88521-Mar-201109: 37Không áp d?ng
Sqlrsos.dll2009.100.1771.022,36822-Mar-201110: 44IA-64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong hai cách sau:
 • Phương pháp 1

  Áp d?ng hotfix 976816.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  976816 Web yêu c?u m?t m?t th?i gian dài đ? đư?c hoàn thành khi b?n g?i System.Net.HttpWebRequest l?p đ? t?o ra các yêu c?u trong m?t.NET Framework 2.0 d?a trên ?ng d?ng
 • Phương pháp 2

  Thêm các m?c sau đây vào t?p Reportbuilder.exe.config ho?c Machine.config:
  <system.net>
    <connectionManagement>
     <add address = "*" maxconnection = "12" />
    </connectionManagement>
   </system.net>

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SQL Server 2008 R2 báo cáo Builder 3.0, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? SQL Server 2008 R2 báo cáo Builder 3,0
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?i xu?ng cho SQL Server 2008 R2 báo cáo Builder 3.0, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
T?i thông tin cho SQL Server 2008 R2 báo cáo Builder 3,0
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh tùy ch?nh ho?c h?nh th?c xác th?c trong báo cáo các d?ch v?, truy c?p trang web MSDN sau đây:Để biết thêm thông tin về Mô hình Dịch vụ Gia tăng dành cho SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935897Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo
Để biết thêm thông tin về giản đồ đặt tên dành cho các gói cập nhật SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822499Giản đồ đặt tên mới dành cho các gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2516163 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2516163 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2516163

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com