Kh?c ph?c: M?t thao tác sao lưu trên m?t cơ s? d? li?u SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 không thành công n?u b?n cho phép thay đ?i theo d?i trên cơ s? d? li?u này

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2522893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2, b?n c? sao lưu cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng các báo cáo sao lưu. Tuy nhiên, thao tác sao lưu không thành công, và các thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p t?p s? ghi l?i SQL Server:
<Date><Time> <spid>L?i: 2601, m?c đ? nghiêm tr?ng: 14, bang: 1.</spid></Time></Date>
<Date><Time> <spid>Không th? chèn trùng l?p hàng tr?ng đi?m trong đ?i tư?ng 'sys.syscommittab' v?i duy nh?t ch? m?c '<Index name="">'. </Index></spid></Time></Date>
<Date><Time> <spid>L?i: 3999, m?c đ? nghiêm tr?ng: 17, bang: 1.</spid></Time></Date>
<Date><Time> <spid>Không th? đ? tuôn ra b?ng cam k?t vào đ?a trong dbid <Database id="">nh? l?i 2601. Ki?m tra errorlog cho thêm thông tin.</Database></spid></Time></Date>

V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đ? kích ho?t SQL Server thay đ?i theo d?i trên cơ s? d? li?u này.
 • Sau khi thay đ?i theo d?i đư?c kích ho?t, cơ s? d? li?u đ? tr?i qua cơ s? d? li?u ph?c h?i ít nh?t m?t l?n.

  Lưu ? Các k?ch b?n ph? bi?n nh?t khi cơ s? d? li?u ph?c h?i đư?c đi?u hành là như sau:
  • Khi các d?ch v? máy ch? SQL đư?c kh?i đ?ng l?i.
  • Khi cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c t? b?n sao lưu.

Ngoài ra, 2601 l?i c?ng có th? đư?c g?p ph?i khi SQL Server c? g?ng th?c hi?n m?t thao tác đi?m ki?m tra trên cơ s? d? li?u này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ho?t đ?ng có th? gây ra m?t tr?m ki?m soát cơ s? d? li?u, là "Các ho?t đ?ng đó gây ra m?t Checkpoint" subtopic c?a "Tr?m ki?m soát và các ho?t đ?ng ph?n of the Log" ph?n c?a tài li?u SQL Server 2008 sau đây:

Tr?m ki?m soát và ph?n ho?t đ?ng c?a Nh?t k?

Lưu ? Các tri?u ch?ng tương t? như đư?c mô t? trong bài vi?t KB này và trong bài vi?t KB 978839 có khác nhau căn nguyên. B?n c?p nh?t này tích l?y s?a c? hai nguyên nhân g?c r?.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633143 Tích l?y gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 3. Theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 R2 gói d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2544793 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 8. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2534352 Tích l?y gói 8 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2522893 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2522893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2522893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com