Ban gp phai thi gian ng nhp keo dai sau khi bt thit t Chinh sach Nhom Khng t ng lam cho th muc c chuyn hng co sn gian tuyn trong Windows 7 hoc trong Windows Server 200...

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2525332 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau:
 • Ban trin khai thit t Chinh sach Nhom Khng t ng lam cho th muc c chuyn hng co sn gian tuyn trong mi trng mang.
 • Ban chuyn hng nhiu th muc trn may khach chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2 n mt may chu tp.
 • Ban chi lu vao b m n cac tp gian tuyn trn may khach.
 • Ban ghim thu cng mt hoc nhiu th muc c chuyn hng sau khi ng nhp vao may khach sao cho cac th muc nay chi co sn gian tuyn.
Trong trng hp nay, ban co th gp phai thi gian ng nhp keo dai mi ln ban c gng ng nhp vao may khach.

Chu y Thit t chinh sach Khng t ng lam cho th muc c chuyn hng co sn gian tuyn c t trong ng dn sau:
User Configuration\Policies\Administrative templates\System\Folder Redirection

NGUYN NHN

S c nay xay ra vi h thng tip tuc thao ghim ri ghim lai d liu trong th muc c chuyn hng c thit lp cho ng b hoa gian tuyn thu cng trong qua trinh ng nhp. Do o, ban co th gp phai thi gian ng nhp keo dai nu th muc c chuyn hng cha lng d liu ln.

GI?I PHP

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

i?u ki?n tin quy?t

? p d?ng hotfix ny, my tnh c?a b?n ph?i ang ch?y m?t trong cc h? i?u hnh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung hotfix trong goi nay, ban khng phai thc hin thay i bt ky cho registry.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Ban sa li khn cp nay khng thay th ban sa li khn cp a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
Quan trong ban sa li khn cp Windows 7 va ban sa li khn cp Windows Server 2008 R2 c bao gm trong cung goi. Tuy nhin, cac ban sa li khn cp trn trang Yu cu Ban sa li khn cp c lit k trong ca hai h iu hanh. yu cu goi hotfix ap dung cho mt hoc ca hai h iu hanh, hay chon hotfix c lit k trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trn trang nay. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong cac bai vit xac inh h iu hanh thc t ma mi hotfix c ap dung.
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0 . 20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Shell32.dll6.1.7600.2092812,870,14419-Mar-201106:53
Shell32.dll6.1.7601.2168712,872,70419-Mar-201106:54
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.2092814,168,57619-Mar-201107:33x64
Shell32.dll6.1.7601.2168714,172,67219-Mar-201107:43x64
Shell32.dll6.1.7600.2092812,870,14419-Mar-201106:53x86
Shell32.dll6.1.7601.2168712,872,70419-Mar-201106:54x86
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.2092821,179,39219-Mar-201106:50IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2168721,185,02419-Mar-201106:49IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2092812,870,14419-Mar-201106:53x86
Shell32.dll6.1.7601.2168712,872,70419-Mar-201106:54x86

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_71a266cafb5420de10bb8232a0961b11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_f3a09fdda6a9605e.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameX86_dbc32a0b5b1a3059a6ab1ddc5af82631_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_d62af895f0d1c2c3.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_6ccd07b08c39b91c.manifest
File versionNot applicable
File size1,059,457
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:15
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_6e7182fe8991b630.manifest
File versionNot applicable
File size1,059,457
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:16
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_071819fa0d1b49d2e7ab4f245c1d5d76_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_7b0b812c1f689217.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_874fc3417867e5d6d258a93aca5d3037_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_dc00a967f14ce743.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_faee530215f660ebddb83320d4ed846d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_131bbec8e95db1ed.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_fc391e820e9a0dd0ac8f7479940a486c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_e0faaf44c5d7f35c.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_c8eba33444972a52.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,443
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:15
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_ca901e8241ef2766.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,443
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:10
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_d3404d8678f7ec4d.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:07
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_d4e4c8d4764fe961.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:08
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_8f9ebbfd3f6637f15a9b926949d6a313_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_767f942b61afb438.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameIa64_981d64ea0fa4b3903e12d959e0425503_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_7a4ca79540f3cbef.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_6cceaba68c37c218.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,441
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:19
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_6e7326f4898fbf2c.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,441
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:14
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_d3404d8678f7ec4d.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:07
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_d4e4c8d4764fe961.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:08
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2525332 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2525332

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com