Tùy ch?n bao luôn luôn đư?c thi?t l?p đ? "true" th?m chí n?u b? đi?u h?p m?ng không h? tr? bao cho các k?t n?i offloaded trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2525390 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n b?t tính năng TCP/IP Offloading trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n có m?t TCP Offloading có kh? năng v? m?ng đư?c cài đ?t trên máy tính.
 • B? đi?u h?p m?ng không h? tr? tùy ch?n ch?n l?c l?i c?m ơn (bao).
Trong trư?ng h?p này, tùy ch?n TCP bao luôn luôn đư?c thi?t l?p đ? "th?t s?" cho các k?t n?i TCP offloaded trên b? đi?u h?p m?ng. Hành vi này gây ra hi?u su?t kém trong môi trư?ng m?ng b?n r?n.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, tùy ch?n bao b? t? đ?ng t?t n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • TCP Offloading tính năng đư?c kích ho?t.
 • B?n cài đ?t m?t TCP offloading b? đi?u h?p m?ng có kh? năng trên máy tính và gi? cho nó ho?t đ?ng.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20929187,26421-Mar-201104: 44x86
Tcpip.sys6.1.7600.209291,298,81621-Mar-201104: 44x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687187,77619-Mar-201106: 58x86
Tcpip.sys6.1.7601.216871,300,86419-Mar-201106: 58x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20929288,12821-Mar-201105: 35x64
Tcpip.sys6.1.7600.209291,893,24821-Mar-201105: 36x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687288,64019-Mar-201107: 45x64
Tcpip.sys6.1.7601.216871,927,55219-Mar-201107: 45x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20929482,68821-Mar-201104: 11IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.209293,804,03221-Mar-201104: 12IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687483,20019-Mar-201106: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.216873,807,61619-Mar-201106: 50IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng Windows TCP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224829Mô t? c?a Windows 2000 và Windows Server 2003 TCP Features
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? th?a nh?n ch?n l?c TCP tùy ch?n, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? s? th?a nh?n ch?n l?c TCP tùy ch?n
Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng ?ng khói TCP offload, b?m vào trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
Thông tin chung v? cách s? d?ng TCP Chimney Offload

Lưu ?: Vô hi?u hoá ch?n l?c ACK qua khóa s? đăng k? SackOpts không đư?c h? tr? trong Windows Server 2008 R2.

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_0512aa0464bfc19a711aba1be57414e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_866f98539b510090.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_1f2b73c4a0acdc952650bed1a1d7781b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_d817d3f48b37e5b1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_b3c2ef6ee0a325aa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,834
Ngày (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5666a72ddfc0967.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,834
Ngày (UTC)19-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 23
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_51400f4928afb5a68a25eddbc206ab09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_9fa0325151e075f8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_e659707d62cacf300cb4f2a75472edda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_7711d76b14d02b43.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_0fe18af2990096e0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,838
Ngày (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_118505f696597a9d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,838
Ngày (UTC)19-Mar-2011
Th?i gian (UTC)08: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,215
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_68c1920b5e2460f5ecb8b4c8f4eca74a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_f1e5b4a54365fa8f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_856d75fc2dc29c51020ca7b136fbfd9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_e94e75040f4aeed1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_b3c49364e0a12ea6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,836
Ngày (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5680e68ddfa1263.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,836
Ngày (UTC)19-Mar-2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)02: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2525390 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2525390 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2525390

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com