ID c?a bi: 2526086 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Goi Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 3 (SP3) va Microsoft Office 2007 Goi Ngn ng SP3 cung cp cac ban cp nht mi nht cho goi Office 2007 va Office 2007 Goi Ngn ng. Cac ban cp nht nay bao gm hai danh muc ban va li chinh:
 • Cac ban va cha c phat hanh trc y a c thc hin c bit cho goi dich vu nay. Ngoai cac ban va li san phm chung, ban cp nht nay con bao gm cac cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.
 • Tt ca cac ban cp nht cng cng, cp nht bao mt, cp nht tich luy va cac hotfix a c phat hanh trong thang 9 nm 2011.
Vi cac goi dich vu Office la goi tich luy, ban khng cn cai t Goi Dich vu 1 hoc Goi Dich vu 2 trc khi ban cai t Goi Dich vu 3. Goi Dich vu 3 bao gm tt ca cac ban va li co trong Goi Dich vu 1 va Goi Dich vu 2.

Thng tin thm


Cach tai xung va cai t cac goi dich vu


Phng php 1: Microsoft Update (khuyn nghi)

tai xung goi dich vu t Microsoft Update, hay truy cp vao website sau cua Microsoft:

Microsoft Update

ng ky Microsoft Update la cach c khuyn nghi cp nht cac san phm ln SP3. Microsoft Update se phat hin ban a cai t nhng san phm nao ri ap dung tt ca cac ban cp nht vao cac san phm o.

Phng php 2: Tai xung goi SP3 t Trung tm Tai xung cua Microsoft

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Office 2007 Goi SP3 ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Office 2007 Goi Ngn ng SP3 ngay by gi.

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

Tng quan v cac cai tin cua goi Office 2007 SP3

 • Cac tai liu yu cu iu chinh bao mt tuy chinh khng c tra lai t truy vn tim kim canh bao, ngay ca khi ngi dung a tao canh bao co th xem va truy vn nhng tai liu nay.
 • Cac ky t khng phai Unicode trong cac chui thng bao li nht inh hin ang hin thi ung.
 • Hin a co bn kiu danh muc tham khao trong tinh nng "Trich dn T & Danh muc tham khao": Harvard Anglia, IEEE, P n ban ln 6 va MLA n ban ln 7.
 • Ky nghi Nm mi theo lich Trung Quc hin c a vao trong lich Outlook danh cho Singapore.
 • Khc phuc s c Excel 2007 thinh thoang sp khi ban m s lam vic Excel a lu trc o bng phin ban Excel mi hn. S c nay xay ra nu tp s dung tinh nng mi khng co sn trong h thng Office 2007.
 • Khc phuc s c vi cc quy t?c Sa i Trc va Sau trong T ng nghia ting Phap.
 • Khc phuc s c cai t ma hoa khng th cu hinh khi chung c s dung vi trinh chuyn i goi tng thich inh dang tp va Office 2003 hoc phin ban Office trc o.
 • Khc phuc s c i khi xay ra hin tng sp khi s lam vic Excelc m trong Excel va sau o c xem trc bng cach s dung tinh nng xem trc cua Windows Explorer.
 • Khc phuc s c cac tuy chinh Excel Slicers va Ruy bng bi mt khi tp XLSX c lu ln u tin di dang tp ODS, sau o c lu di dang tp XLSX trong Excel 2007.

Cac s c a bit va thay i hin tng
2591067 Cac s c a bit ma ban co th gp phai khi ban cai t goi Office 2007 SP3 va Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Thng tin ky thut

bit thm thng tin v goi dich vu nay, bao gm danh sach cac tp bi anh hng, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2591039 Chi tit ky thut v cac ban phat hanh h thng Office 2007 SP3


Loai bo goi dich vu

Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 3 h tr vic loai bo cac ni dung cp nht cua may khach bng cach s dung ca dong lnh va Cng cu D cai t Goi Dich vu cua Microsoft danh cho goi Microsoft Office 2007. Cng cu G cai t Goi Dich vu co sn nh la mt phn tai xung ring bit. bit thm thng tin v cng cu nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

954914 Cng cu G cai t Goi Dich vu cua Microsoft danh cho b Microsoft Office 2007

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2526086 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2013 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526086

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com