Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 có th? ng?ng đáp ?ng t?i màn h?nh Chào m?ng, sau khi b?n nh?p thông tin kí nh?p ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2526870 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n nh?p thông tin kí nh?p ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính c?a b?n, hệ điều hành có th? ng?ng đáp ?ng t?i màn h?nh Chào m?ng. V?n đ? này có th? x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t b? t?c trong t?p tin Gpprefcl.dll, th?c hi?n khách hàng cho các nhóm chính sách tu? ch?n (GPP). Có m?t cu?c xung đ?t c?a d?y khi initializting v? GPP đó là doiing đ? có đư?c các v? m?c tin thư thoại.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxx s? phiên b?n.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6001.18664651,02406 Tháng b?y, 201118: 47x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6001.18664851,21606 Tháng b?y, 201118: 48x 64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6002.22648646,65620 Tháng năm, 201115: 08x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6002.22648845,82420 Tháng năm, 201115: 24x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6002.226481,672,19220 Tháng năm, 201115: 21IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.20964584,19211 Tháng năm, 201104: 40x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21725584,70411 Tháng năm, 201106: 01x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.20964784,89611 Tháng năm, 201105: 12x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21725785,40811 Tháng năm, 201105: 23x 64
Gpprefcl.dll6.1.7600.20964584,19211 Tháng năm, 201104: 40x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21725584,70411 Tháng năm, 201106: 01x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.209641,503,23211 Tháng năm, 201104: 05IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.217251,503,74411 Tháng năm, 201104: 07IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7600.20964584,19211 Tháng năm, 201104: 40x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21725584,70411 Tháng năm, 201106: 01x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,241
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_50acad20b0b94d6259614ab06bedbbd4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_6c3389af296f7971.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_399615765f590c84.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin106,474
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_afcb0794c2195fc427d4257dc0a5622c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_5949cecb846ff633.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_95b4b0fa17b67dba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin106,510
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.257 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_a0095b4c4c173fb5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin66,987
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_9d7f9dc3ffc36f0e651eb140da6b8b65_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_9fceffb43b53eb17.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_3997b96c5f571580.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin106,492
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,247
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22648_none_a0095b4c4c173fb5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin66,987
Ngày (UTC)20 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.350 ngư?i
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_be74848e659e889bc7476e63470d437d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_811565ee21948779.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_ed02a6540902071337413e83bf5e1fc2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_d3f1bf5218a7f384.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_37bdd0edc35dc9a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_39d06dedc062df26.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_10c1557c082de918ab0b36be7c258569_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_b2d0db3d62157ef2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5ce500101e95567d0391004754cd6b9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_0b049664e0edd4cd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8ec28e5e3b85d5b5569641cea812170b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_ca206f3f2a2e6a97.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bbdd6feb031b788c67f90bc929e39c92_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_5531e4ba10b222f5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_be74848e659e889bc7476e63470d437d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_dd340171d9f1f8af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cb199c037cd25193268b93d531928c16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_88826a4b387ea04d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ed02a6540902071337413e83bf5e1fc2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_30105ad5d10564ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f7b3b06fbdfeeec9106368d0df2bbc31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_51875715700a3346.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_93dc6c717bbb3add.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,972
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_95ef097178c0505c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,972
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)07: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,633
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_9e3116c3b01bfcd8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,836
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)04: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_a043b3c3ad211257.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,836
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_37bdd0edc35dc9a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_39d06dedc062df26.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_8c9c8ec5042c40186747f11e2cb09cad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_061b81a5a33d8b8d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_8edc224a316417c9f0414fbe0a395aea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_76d75faa1c35de5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_be74848e659e889bc7476e63470d437d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_811709e421929075.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ed02a6540902071337413e83bf5e1fc2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_d3f3634818a5fc80.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_37bf74e3c35bd2a3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,970
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_39d211e3c060e822.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,970
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)07: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.183 ngư?i
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20964_none_37bdd0edc35dc9a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21725_none_39d06dedc062df26.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)11 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2526870 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2526870 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2526870

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com