Lm th? no ? c ?c gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2527041 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Microsoft phn ph?i b?n s?a l?i trong gi b?n ghi d?ch v?. Gi b?n ghi d?ch v? ti?p t?c m?t s?n ph?m hi?n t?i. H? bao g?m hotfix v b?n s?a l?i cho cc v?n ? ?c bo co thng qua c?ng ?ng Microsoft SQL Server. Gi b?n ghi d?ch v? c th? c?ng bao g?m cc v?n ? t? ch?c h? tr? c?a chng ti c?m th?y c?n ph?i ?c gi?i quy?t. Cc s? li?u ph? bi?n nh?t ?c p d?ng cho phn lo?i trong nh?ng m?t hng l khch hng g?i kh?i l?ng v khch hng s? hi l?ng c?a i?m s?. Cc b?n C?p Nh?t v cc ph? ki?n thu?n ti?n ng gi ? t?i xu?ng d? dng.

Gi b?n ghi d?ch v? ?c tch l?y. M?i gi b?n ghi d?ch v? m?i ch?a t?t c? b?n v trong cc gi b?n ghi d?ch v? tr?c, cng v?i m?i b?n v m?i. B?n khng ph?i ci ?t chuyn bi?t m?t gi b?n ghi d?ch v? tr?c tr?c khi b?n ci ?t chuyn bi?t service pack m?i nh?t.

Thng tin thm

Microsoft SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 2

Ngy pht hnh: 26 thng b?y nm 2012

Lm th? no ? c ?c

? t?i Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=251790
? t?i Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 tnh nng gi, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=251792
? t?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Express SP2, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=251791


Lu ?
Microsoft s? khng pht hnh SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 Microsoft Update

S?a danh sch

? c danh sch l?i ? ?c v trong SQL Server 2008 R2 SP2, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2630458 Danh sch cc l?i ? ?c v trong SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Microsoft SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 1

Ngy pht hnh: Thng b?y 12, 2011

Lm th? no ? c ?c

? t?i Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=214356
? t?i Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 tnh nng gi, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=214358
? t?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Express SP1, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=214357

S?a danh sch

? c danh sch l?i ? ?c v trong SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2528583 Danh sch cc l?i ? ?c v trong SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

Tnh nng m?i v c?i ti?n trong SQL Server 2008 R2 SP1

? bi?t thm chi ti?t v? tnh nng m?i v c?i ti?n trong SQL Server 2008 R2 SP1, tham kh?o ? Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Ghi ch c?a ?c b?n. ? ?c chng, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/?LinkId=9764593

Readme

? bi?t thm chi ti?t v? t?p README, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/?LinkId=9764594

Cc lu ? quan tr?ng v? cch s? d?ng Microsoft Update

H?y xem xt nh?ng i?u sau y khi b?n s? d?ng Microsoft Update ? p d?ng gi b?n ghi d?ch v? my ch? SQL:
 • b?n ghi d?ch v? gi ci ?t chuyn bi?t s? 't? ?ng' (yn t?nh).
 • Microsoft Update s? p d?ng gi b?n ghi d?ch v? my ch? SQL cho t?t c? cc tr?ng h?p c?a SQL Server ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh m?c tiu.

  Lu ?Cc gi b?n ghi d?ch v? ?c p d?ng cho t?t c? tr?ng h?p SQL Server ph h?p v?i cc phin b?n SQL Server c?a cc gi b?n ghi d?ch v?.
 • ? bi?t thm chi ti?t v? Microsoft Update, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:

  http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate/V6/about.aspxThu?c tnh

ID c?a bi: 2527041 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Bay 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? kha:
kbservicepack kbexpertiseinter kbgetsp kbinfo kbmt KB2527041 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2527041

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com