Raksta ID: 2528233 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Aparat?ras pa?trin??ana ir jauna Internet Explorer 9 funkcionalit?te, kas ?auj centr?lajam procesoram (CPU ? Central Processing Unit) p?rvietot visu grafikas att?lu un teksta atveido?anu no centr?l? procesora uz grafikas apstr?des bloku (GPU ? Graphics Processing Unit). Atsevi??os gad?jumos nepicie?ams iesp?jot vai atsp?jot aparat?ras pa?trin??anu, lai noteiktu aparat?ras vai programmat?ras sader?bas probl?mas, skatot konkr?tas vietnes, piem?ram, vietnes, kur?s ietverta straum??ana vai pilnekr?na re??ma video.

Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu vai atsp?jotu aparat?ras pa?trin??anu, p?rejiet uz sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.

Iesp?jot aparat?ras pa?trin??anu
Microsoft Fix it 50763

Atsp?jot aparat?ras pa?trin??anu
Microsoft Fix it 50762


Piez?mes.
 • Labo?anas funkcija nedarbosies, ja j?su videokarte vai video draiveris neatbalsta GPU aparat?ras pa?trin??anu.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?reiz neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Patst?v?g? labo?ana

Lai atsp?jotu aparat?ras pa?trin??anu un vietnes skat??anai aparat?ras atveido?anas viet? izmantotu programmat?ras atveido?anu, r?kojieties ??di:

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Vad?bas panelis, uz T?kls un dro??ba un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?c tam p?rl?kojiet sada?u Pa?trin?t?s grafikas.
 3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Izmantot programmat?ras atveido?anu, nevis GPU atveido?anu.
 4. Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam uz Labi.
 5. Aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 logus un restart?jiet Internet Explorer 9.
 6. Skatiet t?mek?a lapu p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9.
Lai atk?rtoti iesp?jotu aparat?ras pa?trin??anu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas, un no?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Izmantot programmat?ras atveido?anu, nevis GPU atveido?anu.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Vai mana videokarte un video draiveris atbalsta aparat?ras pa?trin??anu?

Ja p?rl?kprogramma Internet Explorer nosaka, ka videokarte vai video draiveris neatbalsta GPU aparat?ras pa?trin??anu, izv?les r?ti?a Izmantot programmat?ras atveido?anu, nevis GPU atveido?anu b?s atz?m?ta, ta?u pel?ka. P?rl?kprogramma Internet Explorer 9 piespied?s izmantot programmat?ru, nevis GPU atveido?anu, ??dos gad?jumos:
 1. Ja Internet Explorer 9 darbojas att?l?s darbvirsmas sesij?.
 2. Ja datora GPU un draiveris b?s redzams Internet Explorer 9 programmat?ras atk?p?an?s sarakst?. GPU un t? draiveris var par?d?ties programmat?ras atk?p?an?s sarakst? ??du iemeslu d??:
  • GPU un draivera darb?ba ir l?n?ka, atveidojot parastu t?mek?a saturu, nek? izmantojot programmat?ras atveido?anu.
  • GPU draiverim ir lielas stabilit?tes vai dro??bas probl?mas, piem?ram, Internet Explorer avar?, kad tiek atveidotas bie?i apmekl?tas t?mek?a vietnes.
  • GPU vai t? draiverim ir lielas atveido?anas kvalit?tes probl?mas, atveidojot t?mek?a saturu (tostarp jaunus l?dzek?us, piem?ram, HTML5, CSS3, SVG, <audeklus> un <video>) vai popul?ras ActiveX vad?klas, piem?ram, Adobe Flash.

Ja Internet Explorer 9 nosaka, ka pa?reiz?j? videokarte vai video draiveris neatbalsta GPU aparat?ras pa?trin??anu, iesp?jams, var?sit atrast un lejupiel?d?t videokartes jaun?ku versiju, kas atbalsta aparat?ras pa?trin??anu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

?? inform?cija attiecas uz galddatoriem. Ja lietojat kl?pjdatoru, apmekl?jiet videokartes ra?ot?ja vietni un instal?jiet jaun?ko video draiveri, kas atbalsta GPU pa?trin??anu. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:

Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ja kontaktinform?cija

 1. Lai atv?rtu Windows atjaunin?jumus, noklik??iniet uz pogas S?kt , uz Visas programmas un tad uz Windows atjaunin??ana. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
 2. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Mekl?t atjaunin?jumus.
 3. Lai redz?tu, vai ir pieejami atjaunin?ti GPU draiveri, noklik??iniet uz saites, lai atrastu papildu atjaunin?jumus. Windows atjaunin?jumi par?d?s pieejamos atjaunin?tos draiverus.
 4. Ja atjaunin?jumi ir pieejami, noklik??iniet uz draivera, ko v?laties instal?t, un p?c tam uz Instal?t. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
Lai pats lejupiel?d?tu un instal?tu draiveri

Ja Windows nevar atrast videokartes draiveri un ier?ces komplekt? nav draivera programmat?ras, varat mekl?t to ra?ot?ja vietn?. Draivera atjaunin?jumi bie?i vien ir pieejami ??du viet?u atbalsta sada??s.

 1. Noklik??inot uz S?kt, Vad?bas panelis,Izskats un personaliz?cija, Personaliz?cija, atveriet Displeja iestat?jumi, un tad noklik??iniet uz Displejs.
 2. Noklik??iniet uz Main?t displeja iestat?jumus, tad uz Papildu iestat?jumi, un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Adapteris.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Adapteris un iev?rojiet opcij? Adaptera tips par?d?to tipu.
 4. P?c tam noklik??iniet uz pogas Rekviz?ti, tad uz cilnes Draiveris un iev?rojiet opcij? Draivera versija par?d?to inform?ciju.
Lai atrastu un atjaunin?tu draiveri, apmekl?jiet vietni Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija. Kad ra?ot?js atrasts, dodieties uz vietni, atrodiet un lejupiel?d?jiet jaun?ko videokartes draiveri.

Ja atrodat atjaunin?tu draiveri, izpildiet vietn? min?tos instal??anas nor?d?jumus. Liel?k? da?a draiveru instal?jas autom?tiski p?c to lejupiel?des ? parasti j?veic dubultklik??is uz faila, lai s?ktu instal??anu, un p?c tam draiveris autom?tiski instal?jas.

Atsevi???m ier?c?m ir draiveri, kas j?instal? pa?am. Ja lejupiel?d?jat draiveri, kas autom?tiski neinstal?jas, r?kojieties ??di.

Lai veiktu ??s darb?bas, jums j?piesak?s k? administratoram.

 1. Noklik??inot uz pogas S?kt, Vad?bas panelis, Sist?ma un dro??ba, atveriet Ier??u p?rvaldnieks, tad sada?? Sist?ma noklik??iniet uz Ier??u p?rvaldnieks. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
 2. Noklik??inot uz pogas S?kt, Vad?bas panelis, Sist?ma un dro??ba, atveriet Ier??u p?rvaldnieks, tad sada?? Sist?ma noklik??iniet uz Ier??u p?rvaldnieks. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Draiveris, uz Atjaunin?t draiveri, tad izpildiet nor?d?jumus. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
Piez?me. Ja jaun?k? draivera instal??ana nenov?r? probl?mu, iesp?jams, j?jaunina videokarte pret t?du, kas atbalsta GPU aparat?ras pa?trin??anu.

Microsoft str?d? ar partneriem ? GPU ra?ot?jiem, lai p?c iesp?jas liel?kam ier??u skaitam autom?tiski atjaunin?tu jaun?kos draiverus.Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2528233 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2528233

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com