Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2528583 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các l?i đư?c c? đ?nh trong Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Chú ý
 • Các b?n s?a l?i mà không tài li?u có th? đư?c bao g?m trong các gói d?ch v?.
 • Danh sách này s? đư?c C?p Nh?t khi các bài vi?t đư?c phát hành.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2527041 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2

THÔNG TIN THÊM

Ngoài các b?n s?a l?i đư?c li?t kê trong bài vi?t này, SQL Server 2008 R2 SP1 ch?a hotfix đư?c bao g?m trong Cumulative Update 1 đ?n Cumulative Update 6 cho SQL Server 2008 R2. Gói d?ch v? này c?ng bao g?m t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c phát hành thông qua tháng B?y 2011.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p Nh?t có s?n cho SQL Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

Fixes trong service pack này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
657377949775Máy ch? m?c tiêu không th? t?i v? m?t công vi?c multiserver t? máy ch? t?ng th? n?u máy ch? đích đang ch?y m?t phiên b?n ti?ng Đ?c ho?c m?t phiên b?n ti?ng Pháp c?a SQL Server 2005
6574042216478Thông báo l?i khi b?n ch?y Get-l?nh trong m?t môi trư?ng Phiên b?n 2 PowerShell trên m?t máy ch? đang ch?y SQL Server 2008: "Đ?i tư?ng tham chi?u không đư?c đ?t đ? m?t th? hi?n c?a m?t đ?i tư?ng"
6494512216485Kh?c ph?c: Resource Monitor ch?y vào m?t đi?u ki?n không năng su?t trên m?t máy ch? đang ch?y SQL Server 2008
6494792216489M?i quan tâm cho 2008 SP2 [SQL máy ch? đích [19]] l?i: không th? đ? chu?n cho s? lư?ng l?n SSIS đưa cho d? li?u chèn
6495042216497Kh?c ph?c: Lo?i c?a d? li?u đa giác h?nh h?c không gian lưu tr? v?i n?i b? v?ng tr? l?i d? li?u không chính xác thông qua các ho?t đ?ng kinh doanh khác nhau h?nh h?c
6495292216501Kh?c ph?c: các công vi?c Multiserver không t?i xu?ng t? SQL Server 2000 trong vai tr? MSX SQL Server 2008 trong vai tr? TSX
6494572448971Kh?c ph?c: Leo các ? khóa c?a m?t b?ng đư?c không ph?i thang khi b?n đưa nhi?u hàng vào m?t bàn trong SQL Server 2008
6284282463682Kh?c ph?c: Cơ s? d? li?u đư?c áp d?ng cho m? hóa d? li?u minh b?ch có th? tr? nên không th? ti?p c?n n?u các ch?ng ch? có ngh?a là dùng đ? m?t m? hóa các khoá m?t m? cơ s? d? li?u gi?m xu?ng.
6250282494517Kh?c ph?c: H?p văn b?n ?n giá tr? đư?c tham chi?u trong tiêu đ? Tablix đư?c hi?n th? ch? trên trang đ?u tiên sau khi b?n xu?t kh?u m?t báo cáo đ? m?t b? th? hi?n c?ng ng?t trang
4476132515006X? l? s? li?u các b? l?c áp d?ng Durng SharedDataSet ho?c tham s? s? d?ng thi?t đ?t này không chính xác collation
6974062525273Kh?c ph?c: M?t mô h?nh c?m s? d?ng thu?t toán K-có ngh?a là t?o ra k?t qu? khác nhau đang b? ?nh hư?ng b?i PredictOnly c?t trong SQL Server 2008 R2 phân tích các d?ch v?
6896832504090Kh?c ph?c: Truy c?p vào vi ph?m khi b?n đưa d? li?u vào m?t phân vùng m?i c?a m?t b?ng partitioned sau khi b?n th? m?t c?t bàn trong SQL Server 2008 R2
6494802216491Ti?n ích SQL Dumper không th? t?o ra các b?i ch?a l?i cài đ?t t?p tin trên m?t SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng cao c?p/doanh nghi?p
6493392216460Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t d? án trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2: "l?p ráp n?m cách đ?nh ngh?a bi?u hi?n không kh?p v?i tham chi?u h?i"
4055122105809B?n nh?n đư?c m?t "không th? d?ng d?ch v? ReportServer trên máy tính <computer name="">" l?i khi chuy?n t? ch? đ? k?t n?i sang ch? đ? đ?a phương</computer>
405514981588B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? duy?t tr?c ti?p đ?n máy ch? báo cáo SSRS 2008 R2 sau khi b?n t?o m?t trang web yêu c?u b?i thư?ng SharePoint
6659712546901Kh?c ph?c: Tr? l?i k?t qu? khác nhau khi b?n ch?y m?t truy v?n song song mà s? d?ng m?t ch?c năng th? h?ng trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 trên m?t máy tính có 8 ho?c nhi?u CPU
6500062563828Kh?ng đ?nh trong ch?c năng = Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ParameterBase.Cast file = d?ng = 0 bi?u hi?n = Unhandled qu?n l? ngo?i l?: Type = System.InvalidCastException, thông đi?p = không th? đ? đ?i tư?ng đúc c?a lo?i 'System.Boolean' đ? lo?i ' Syste.
6890732531482Kh?c ph?c: Các tính năng IntelliSense trong SSMS 2008 R2 có th? ng?ng làm vi?c sau khi b?n cài đ?t Visual Studio 2010 SP1
6498562584903Kh?c ph?c: Nhà sưu t?p d? li?u vi?c làm m?t th?i gian dài đ? xóa d? li?u t? cơ s? d? li?u MDW trong SQL Server 2008 R2

S?a ch?a b? sung trong service pack này

Ngh? quy?t các v?n đ? sau đây c?ng đư?c bao g?m trong SQL Server 2008 R2 SP1.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
IDMô tả
418521B? tái t?o HTML không c?n ném m?t ngo?i l? ArgumentOutOfRangeException n?u m?t báo cáo có tài s?n ConsumeContainerWhitespace đ?t thành TRUE và n?u có m?t ngang-kho?ng tr?ng có s?n đ? đi?n vào.
346804Kh?c ph?c: Cú pháp g?i ? ch? s? "FORCESEEK" bây gi? m?t tham s? tùy ch?n. M?t g?i ? FORCESCAN truy v?n m?i đư?c thêm vào. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "Truy v?n G?i ? (Transact-SQL)" (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181714.aspx).
405562K?t n?i chu?i như ' máy ch? = "tcp:"' và ' máy ch? = "np:"' đư?c h? tr? trong SQL Server Native Client 2008 đ? làm cho các k?t n?i cho trư?ng h?p đ?a phương. V?i s?a ch?a các k?t n?i dây bây gi? làm vi?c trong SQL Server Native Client 2008 R2 và cho phép cho các k?t n?i cho trư?ng h?p đ?a phương.
447996M?t v?n đ? trong logic ki?m tra không c?n x?y ra n?u m?t c?t partitioned c?a m?t ch? đ? xem đư?c đánh ch? m?c phù h?p v?i c?t partitioned partitioned Table cơ s?. Alter table chuy?n đ?i không c?n hi?u l?c không phân vùng liên k?t đư?c đánh ch? m?c l?n xem.
471571B?ng cách s? d?ng giá th?u 10,5 SQL đ? tri?n khai báo cáo ph?n m?t SQL Server 2008 R2 (và các phiên b?n sau này) báo cáo h? ph?c v? không c?n l?i ho?c t?o ra m?t thông báo l?i SQL versioning.
512199Timestamps là bây gi? chính xác khi t?p tin m? r?ng s? ki?n ho?c SQL ki?m toán đư?c đ?c trên m?t máy tính khác nhau hơn m?t trong đó s?n xu?t các t?p tin. Timestamps là bây gi? c?ng chính xác sau m?t máy ch? kh?i đ?ng l?i.
528501Hi?n th? báo cáo trong ch? đ? đ?ng b? màn h?nh b?ng cách s? d?ng báo cáo d?ch v? 2008 R2 web ph?n hi?n nay có th? xem n?u báo cáo có ch?a không gian trong tên báo cáo. M?t thông báo l?i StreamNotFound không c?n đư?c t?o ra.
538455Khi b?n hi?n th? đ? HTML b?ng cách đ? DeviceInfo "StyleStream" thi?t đ?t True, cài đ?t ki?u không c?n b? m?t trên textboxes ho?c trên văn b?n n?u hành đ?ng đư?c đ?nh ngh?a.
540725Hai m?i water b?n m?u t?p tin đư?c t?o ra cho các d?ch v? công c? và phân tích. Đi?u này cho phép Profiler hi?n th? t?t c? các s? ki?n và c?t cho c? các công c? và d?ch v? phân tích.
550635Kh?c ph?c: Không chính xác văn b?n báo cáo khi SP 2010 y t? Analyzer tr? v? m?t thông báo l?i v? phân tích d?ch v? r?ng đang ch?y trong ch? đ? VertiPaq.
550947Trong m?t Tablix báo cáo m?c có 20 ho?c nhi?u hàng có ch?a l?ng nhau container báo cáo m?c (h?nh ch? nh?t và Tablix), v? giá th?u không c?n tr? nên không đáp ?ng n?u b?n chèn m?t d?ng m?i trên ho?c dư?i b?t k? thành viên tablix.
555701Thư ra th? t? không c?n gây ra m?t l?i vi ph?m truy c?p khi đ?i tư?ng DBM b?t đ?u.
617987Cài đ?t máy ch? m?i không c?n báo cáo r?ng m?t c?a hàng Secure master key không t?o ra khi các thi?t b? BI đư?c cài đ?t. (Tin nh?n đư?c t?o ra m?c dù cài đ?t đ? thành công.)
623819C? đ?nh m?t v?n đ? mà b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi tôi ưu hoa truy v?n không th? s?n xu?t m?t k? ho?ch cho m?t s? truy v?n đ?i v?i partitioned lư?t xem. Đi?u này đư?c mô t? trong Microsoft k?t n?i v?n đ? 620614. Vi?c s?a ch?a này n?m dư?i m?t traceflag (xem bài vi?t KB 974006).
624909Hi?u su?t không c?n gi?m khi b?n s? d?ng tr?nh xem báo cáo ho?c hi?n th? đ? HTML n?u b?n có nhi?u b? ph?n web trên m?t trang SharePoint duy nh?t.
624951B?n không c?n nh?n đư?c m?t ngo?i l? "L?i trong khi d? appdomain" khi b?n đóng m?t ?ng d?ng WPF bao g?m ki?m soát ReportViewer.
626205D?ch v? phân tích không th? t?o m?t h?nh l?p phương đ?a phương t? m?t kh?i máy ch? có kích thư?c thành viên đó có liên quan đ?n các thành viên chưa đư?c bi?t.
626243PowerPivot bây gi? đư?c cài đ?t thành công đ? m?t trang tr?i hi?n có n?u SQL Server chia s? các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t vào m?t v? trí nondefault.
629973Giá th?u và báo cáo Builder 3 không c?n s?p đ? khi b?n làm như sau: kéo m?t t? bào trong m?t b?ng c?a biên gi?i, nh?p vào ch? đ? "di chuy?n kho?n m?c báo cáo", di chuy?n các đ?i tư?ng bên ngoài b?ng và sau đó nh?n ESC khi b?n b?m và gi? nút chu?t.
636999N?u c? v?n nâng c?p không th? quét m?t t?p tin d?u v?t, c? v?n nâng c?p có th? cung c?p bây gi? cho m?t thông báo l?i có ? ngh?a đ? m?t ngư?i s? d?ng.
639182H?p tho?i đăng nh?p cho báo cáo Builder 3,0. Đi?u này đư?c g?i khi các h?nh th?c xác th?c đư?c s? d?ng cho SSRS, không c?n đư?c che khu?t b?i m?t "m?i báo cáo thu?t s?" h?p tho?i Modal. (V? c?a v?n đ?, ngư?i dùng có th? không bi?t đăng nh?p đang đư?c yêu c?u.)
643961T?t c? tài kho?n ngư?i dùng c? th? l?a ch?n bây gi? làm vi?c trên l?ch tr?nh ngu?n d? li?u.
646473M?t ?ng d?ng đư?c thi?t k? theo các.NET Framework 4,0 môi trư?ng không c?n không n?u RBS không th? t?m th?y thông tin c?u h?nh c?a nó. Các thông tin bây gi? t?m ki?m trong c? hai vi?c.NET Framework 4.0 và các.T?p tin c?u h?nh NET Framework 3.5.
658405B?n có th? t?o báo cáo tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng các t?p tin .odc trên b?ng đi?u khi?n qu?n l? CNTT.
665971Song song đi?u hành chuy?n hàng hi?n nay theo th? t? đúng. T?i ưu hóa bây gi? có th? ch?n m?t k? ho?ch suboptimal. V? v?y, s?a ch?a đ?i h?i m?t traceflag. S? d?ng s?a l?i này, b?n ph?i b?t traceflag 4134.
674357Hai m?i water tiêu b?n t?p tin bây gi? đư?c t?o ra cho các d?ch v? công c? và d?ch v? phân tích. B?n làm đi?u này đ? đ?m b?o r?ng Profiler có th? hi?n th? t?t c? các s? ki?n và c?t cho c? hai d?ch v?.
679035C? đ?nh m?t typo nh? trong trung tâm qu?n tr? trang.
684435StringCchPrintf_l s? kích thư?c b? đ?m đích trong k? t?. Kích thư?c đư?c thông qua t?i byte. Do đó OACR l?i - BUFFER_OVERFLOW đư?c nêu ra. C? đ?nh các m? b?ng cách đi qua chi?u dài chính xác.
649475B? sưu t?p đ?t công vi?c không chính xác khi h? thu th?p các qu?y hi?u su?t trên m?t c?m n?u tên d? SQL là gi?ng như tên m?ng ?o.
649357Trong cơ s? d? li?u nh?t đ?nh, b?ng cách s? d?ng m?t con tr? máy ch? đư?c khai báo cho m?t tuyên b? ch?n có ch?a b?t k? h? th?ng xem có th? cho k?t qu? không chính xác sau khi cơ s? d? li?u đó đư?c kèm theo và reattached.
649391DBCC tham nh?ng l?i x?y ra trong SQL Server 2008 R2 collations khi dây có tr?nh t? Jamo th?c hi?n theo các d?u hi?u Nh?t B?n kéo dài đư?c s? d?ng.
657399M?t s? phiên b?n không chính xác đư?c hi?n th? trong ph?ng thu qu?n l? SQL Server và SQL Server d?ch v? báo cáo. Đi?u này gây ra s? nh?m l?n v? hi?n th? s? không khác nhau t? s? phiên b?n RTM sau khi nâng c?p đư?c th?c hi?n.
649476Kh?c ph?c: C?i ti?n và b? sung các thông tin đư?c đăng nh?p cho InvalidReportParameterException trong đ?u ra Verbose n?u đi?u ki?n nh?t đ?nh x?y ra trong các tham s? ch? bi?n.
649557Kh?c ph?c: M?t v?n kh? năng ti?p c?n đ? x?y ra b?i v? kh? năng ti?p c?n ho?t đ?ng Microsoft tên c?a "Bi?u tư?ng" là không. Kh? năng ti?p c?n ho?t đ?ng Microsoft tên đư?c C?p Nh?t và đang không phát hi?n.
649447ReportBuilder 2.0 ClickOnce hi?n th? m?t báo cáo tr?ng lúc kh?i đ?ng n?u m?t ngư?i s? d?ng s?a đ?i báo cáo b?ng cách s? d?ng ReportBuilder 2,0 t? m?t trang web SharePoint 12.
649575MSAA tên cho h?p tho?i xuyên tâm quy mô thu?c tính là không chính xác và không tuân th? kh? năng ti?p c?n.
519534Dùng b?ng có giá tr? tham s? cho LOB c?t có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p trên máy ch?.
645824L?i vi ph?m truy c?p có th? x?y ra trong th?i gian th?c hi?n m? r?ng th? t?c lưu gi? trong đi?u ki?n căng th?ng cao.
649559Kh?c ph?c: C?i thi?n hi?u su?t c?a các ch? s? sáng t?o c?a Laser Mouse phát bi?u cho các b?ng mà có nhi?u phân vùng và có ch?a không có d? li?u. Trư?c đây, th?i gian đó là c?n thi?t cho quá tr?nh này tăng lên trong m?t s? ti?n tri?n geometric s? phân vùng đ? tăng. Th?i gian đó là c?n thi?t bây gi? tăng trong m?t ti?n tr?nh tuy?n tính.
649537, 448009Trong đi?u ki?n nh?t đ?nh, tên partitioned c?t báo l?i 11405 có th? sai. Đi?u này gây ra m?t cái tên không đúng c?t đ? đư?c in.
649530M?t ngo?i l? ph? có th? x?y ra khi phân tích d?ch v? t?o ra m?t t?p tin b?i ch?a Watson. Đi?u này là đúng cho dù Watson b?i ch?a t?p đư?c t?o ra b?i v? m?t ngo?i l? th?c t? ho?c v? m?t yêu c?u r? ràng đ? đ? l?i nh?t đ?nh. N?u x?y ra ngo?i l? th? c?p, các máy ch? có th? tr?i nghi?m vô h?n đ? quy. Đi?u này t?o ra nhi?u t?p k?t xu?t, và sau đó t?t máy ch?.
649524N?u m?t ngư?i s? d?ng t?o ra m?t lo?i xác đ?nh ngư?i s? d?ng và ch?c năng b?ng có giá tr? trong cùng m?t giao d?ch, và n?u các ch?c năng có m?t tr? l?i b?ng có ch?a m?t c?t ngư?i dùng xác đ?nh lo?i, m?t self-deadlock x?y ra. Ngoài ra, các k?t n?i mà c? g?ng th?c hi?n các ho?t đ?ng này d?ng l?i.
649532M?t ch? s? không gian không th? t?o ra m?t cách an toàn trong m?t b?ng có s? d?ng CELL_ID, CELL_ATTRIBUTES ho?c SRID cho tên c?t.
657405SQL Server đôi khi t?o ra m?t thông báo l?i "Không có b? nh? h? th?ng không đ? trong h? bơi tài nguyên 'bên trong' ch?y truy v?n này". T?nh h?nh này là ngăn ng?a đư?c thư?ng xuyên.
649434N?u tham s? b? ràng bu?c b?i các ch?c năng SQLBindParameter ch? đ?nh m?t chi?u dài SQL_DATA_AT_EXEC, ngư?i lái xe SQL Server 2008 R2 b?n x? Client ODC gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p n?u các ch?c năng SQLPutData ch? đ?nh m?t chi?u dài SQL_NULL_DATA khi giá tr? tham s? đư?c cung c?p đ? th?c hi?n.
512170N?u sao H?A đư?c dùng, xem sys.dm_os_tasks hi?n th? cùng m?t giá tr? trong c?t request_id cho t?t c? các nhi?m v?, thay v? báo cáo đúng giá tr? liên k?t v?i m?i tác v?.
649425Xem sys.dm_os_wait_stats hi?n th? trùng l?p hàng cho các lo?i linh tinh ch? đ?i. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? cho giám sát công c?.
649346M?c tiêu bucketing không đ?ng b? hi?n th? không đúng giá tr?/chu?i c?p cho đư?c ánh x? trư?ng khi nó đư?c so sánh v?i các thông tin có s?n trong dm_xe_map_values.
649340Kh?c ph?c: Các syscolpars h? th?ng cơ s? hi?n th? trùng l?p hàng b?ng. S?a ch?a phân bi?t chúng b?ng cách thêm m?t s? th? t?c trong DBCC checkcatalog.
649427Kh?c ph?c: M?t m? l?i m?i (6257) đư?c tr? l?i khi ngư?i dùng c? g?ng đăng k? h?i CLR đư?c xây d?ng v?i m?t th?i gian ch?y m?i hơn, ch?ng h?n như CLR v4. Các thông báo l?i trư?c (m? 6218) là khó hi?u và không ph?i nhà nư?c các v?n đ? th?c t?. Xem l?i thoâng tin chi tieát.
649433M?t trư?ng h?p c?nh chèn m?t danh tính giá tr? ngoài ph?m vi hi?n t?i trong ch? đ? "đ?t identity_insert TABLE_NAME trên". V?n đ? này c?ng x?y ra trong b?n sao lưu/khôi ph?c l?i ho?t đ?ng.
649450Thông tin không đúng c?t collation đư?c tr? l?i khi BCP.exe l?y thông tin siêu d? li?u c?t.
649527B?ng cách s? d?ng m?t ch?c năng PeriodsToDate có m?t tham s? Null thành viên có th? gây ra m?t l?i "B?t ng? ngo?i l?".
649341Khi truy v?n có m?t b? l?c mà tài li?u tham kh?o m?t c?t trong giao di?n sys.dm_server_audit_status, các b? l?c đư?c b? qua, và t?t c? các hàng đư?c tr? v? t? sys.dm_server_audit_status.
629570L?i 955 x?y ra khi ngư?i dùng c? g?ng đ? c?u h?nh qu?n l? d? li?u kho n?u h? có cơ s? d? li?u trên máy ch? c?a h? mà không ph?i là tr?c tuy?n.
649374V?ng đ?m s? hi?n th? d? li?u chưa đ?y đ? s? ki?n (s? ki?n ra t? dm_xe_session_targets) khi nó đ?t t?i gi?i h?n kích thư?c cho đ?u ra XML.
677560S?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó m?t truy v?n t? xa s? tr? v? 7359 m? l?i trong SQL Server 2008 R2. V?n đ? này x?y ra n?u m?t ngư?i dùng xác đ?nh ch?c năng s? d?ng m?t t? đ?ng ngh?a cho m?t b?ng đư?c liên k?t, m?t k? ho?ch th?c hi?n cho ngư?i dùng đ?nh ngh?a ch?c năng t?n t?i trên máy ch? đ?a phương và b?n đ? c?a b?ng đư?c liên k?t đư?c C?p Nh?t trên m?t máy ch? t? xa.
562310S?a ch?a m?t "Đ?c AV trong FullXactImpBase::GetXdes xact.cpp @ 2536" l?i x?y ra khi m?t cơ s? d? li?u db1 đư?c t?o ra, m?t truy v?n là cache cho db1, sau đó db1 gi?m xu?ng, cơ s? d? li?u th? hai đư?c t?o ra, sau đó db1 t?o ra m?t l?n n?a, và the query cache ch?y l?i.
623804S?a ch?a m?t k?t qu? không chính xác t? truy v?n th?c hi?n bên trong cơ th? kích ho?t. Các k?ch b?n yêu c?u m?t ch? s? l?c duy nh?t. Kích ho?t ph?i ch?a m?t truy v?n b? ?nh hư?ng b?i vi?c m?t c?t là duy nh?t cho toàn b? b?ng.
636156S?a ch?a m?t v?n đ? trong b?n sao lưu nào đang b? h?ng khi cơ s? d? li?u đ? m?t m? hóa cơ s? d? li?u minh b?ch đư?c kích ho?t, có trang kh? b?t, và sao lên là s? d?ng kh?.
657511Kh?c ph?c: S?a ch?a ch? timeout và deadlocks có th? x?y ra trong khi x? l? đăng k?, khi r?t nhi?u các m?c đăng k? đư?c th?c hi?n đ?ng th?i. Các hotfix áp d?ng khi d?ch v? báo cáo đư?c tri?n khai trong ch? đ? SharePoint tích h?p.
676139S?a ch?a m?t v?n đ? mà khách hàng đ? đư?c th?c hi?n m?t lo?i và m?t lo?i trang spilt vào đ?a. Ngoài ra, TDCI quét đ?n đ?ng th?i ch?m vào trang c? th? đó. B?n có th? kh?i đ?ng l?i máy tính đ? b? qua v?n đ?. Tuy nhiên, b?n không th? tránh v?n đ? này hoàn toàn tr? khi b?n t?t TDCI.
676491S?a ch?a m?t v?n đ? ti?m năng x?y ra sau khi b?n áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong VSTS l?i 473052.
679886S?a ch?a m?t v?n đ? trong nh?ng s? ki?n m? r?ng ho?c SQL ki?m toán đư?ng m?n thu th?p các t?p tin có th? hi?n th? thông tin tem th?i gian không chính xác.
686401S?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó m?t C# giá tr? null đư?c chuy?n đ?i sang dbNull trư?c khi s? b?n b? nó.
620861Kh?c ph?c: H? tr? cho t?i đa là 15.000 phân vùng trong b?ng và l?p ch? m?c trong các trung tâm d? li?u, doanh nghi?p, nhà phát tri?n, đánh giá, và phiên b?n c?a Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào h? tr? này có th? đư?c kích ho?t và vô hi?u hoá, v? h?n ch? c?a nó, và v? m?t s? v?n đ? đ? bi?t và cách gi?i quy?t, xem gi?y tr?ng "H? tr? cho 15.000 Partitions" http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 199773
296354Kh?c ph?c: Giá tr? m?c đ?nh c?a tài s?n SqlDumperDumpTimeOut không có trong m?t ph?m vi h?p l? trong Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1. Ph?m vi h?p l? giá tr? kéo dài t? 0 (ms) đ? MAXDWORD.
417616Kh?c ph?c: Logic đ? l?y SPNs cho trương m?c d?ch v? bây gi? thi?t l?p đ? luôn luôn đư?c đăng nh?p. Trư?c khi s?a ch?a đư?c áp d?ng, logic đư?c thi?t l?p đ? đăng ch? khi EP đư?c b?t. Thông tin này có th? đư?c dùng đ? g? r?i các v?n đ? Kerberos.
517329M?t chương tr?nh l?i gây ra nhi?u công c? ch?n đoán đ? truy v?n báo cáo như đang đư?c th?c hi?n trong cơ s? d? li?u ch? thay v? trong cơ s? d? li?u mà h? th?c s? đ? đư?c th?c hi?n.
615697SQM đi?m là m?t tích cho tính năng quan tr?ng trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong m?t phiên b?n sau này c?a SQL Server. S?a ch?a cho bi?t thêm m?t s? đi?m SQM quan tr?ng có ích đ?i v?i theo d?i khách hàng s? d?ng s? li?u.
645245Kh?c ph?c: Tái k?t n?i và re-execution logic đư?c g? b? t? đư?ng d?n m? th?c hi?n truy v?n trong tr?nh so?n th?o SQL. Thông tin này không c?n c?n thi?t b?i v? kho?ng th?i gian ch? nhàn R?I k?t n?i cho Microsoft SQL Azure đ? tăng lên đ?n 30 phút.
674580Water tiêu b?n t?p m?i ("Microsoft phân tích d?ch v? TraceDefinition 10.50.0.xml") trong phân tích d?ch v? ph?i đư?c tái t?o đ? bao g?m các s? ki?n v?a đư?c thêm vào d?u v?t đ? Profiler có th? hi?n th? t?t c? các s? ki?n và c?t.
707007Nh?p kh?u không thành công trong các t?nh hu?ng Dallas.
710263L?i đư?c tr? l?i khi b?n c? g?ng đ? t?o ra ?nh ch?p nhanh trong b? sưu t?p báo cáo N?u Internet Explorer 9 đư?c dùng như là tr?nh duy?t.
710433Kh?c ph?c: Registry đư?c c?p nh?t đ? vư?t qua tên t?p tin như tham s? v?i ssms.exe khi b?n nh?p đúp vào t?p tin .sql.
656177Kh?c ph?c: M?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra khi b?n s? d?ng m?t th? t?c đư?c lưu tr? ho?c m?t ngư?i dùng xác đ?nh ch?c năng đ? t?o ra m?t bi?n bàn trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và phiên b?n hi?n t?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321185 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và ?n b?n c?a b?n
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2528583 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2528583 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2528583

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com