H?nh ?nh trên m?t trang web ch? Mostly đư?c hi?n th? trong Internet Explorer 8 khi IPv4 b?n đ?a c?a các trang web và các trang web ngăn x?p kép IPv4/IPv6 t?n t?i trong m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2529406 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đang ? trong m?t môi trư?ng m?ng ch?a c? IPv4 b?n đ?a c?a các trang web và các trang web ngăn x?p kép IPv4/IPv6.
 • B?n s? d?ng Windows Internet Explorer 8 đ? duy?t m?t s? trang web trên máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
Trong trư?ng h?p này, m?t s? h?nh ?nh trên các trang web có th? hi?n th? ch? Mostly đư?c.

Ví d?, b?n có th? g?p v?n đ? này trong môi trư?ng m?ng sau đây:
 • M?ng ch?a ba site sau:
  • M?t, m?t ngăn x?p kép IPv4/IPv6 trang web, trang web có ch?a m?t máy khách đư?c s? d?ng đ? lư?t Internet.
  • Trang web B, m?t trang web b?n đ?a c?a IPv4, có ch?a m?t máy ch? web mà ch? m?t trang web chính mà đư?c truy c?p b?i máy khách.
  • Trang web C, m?t trang web ngăn x?p kép IPv4/IPv6, có ch?a m?t máy ch? lưu tr? tài nguyên h?nh ?nh cho trang web trên trang web sinh
 • IPv6 đư?c vô hi?u hóa trên máy ch? trên trang web C.
 • HTML m? ngu?n trang web tr? t?i tài nguyên h?nh ?nh trên trang web C.
 • H? ph?c v? trên trang web b có vai tr? máy ch? DNS đư?c cài đ?t. Ngoài ra, sau h? sơ đư?c l?p c?u h?nh trên máy ch? DNS:
  • M?t h? sơ và b?n ghi CNAME cho máy ch? web trên trang web sinh
  • M?t h? sơ và m?t k? l?c AAAA cho h? ph?c v? trên trang web C.
Trong ví d? này, b?n có kinh nghi?m v?n đ? trên máy tính khách hàng trong trang web A.

Lưu ? Trong trang web này ngăn x?p kép, đ?a ch? IPv4 và IPv6 có th? đư?c c?u h?nh. Trong các trang web b?n đ?a c?a IPv4, ch? là m?t đ?a ch? IPv4 có th? đư?c c?u h?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các hotfix, và sau đó thêm các m?c nh?p registry đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin đăng k?".

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows Vista service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, h?y làm theo các bư?c sau đ? thêm các m?c nh?p registry:

Đ?i v?i h? th?ng đi?u hành 32-bit:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?n Enter.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p chu?t ph?i vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_FIX_BAD_ADDRESS_COUNT_KB2529406
 3. Đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i Iexplore.exe, và sau đó nh?n Enter.
 5. B?m đúp Iexplore.exe, lo?i 1 trong các Giá tr? d? li?u h?p, và sau đó b?m Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
Cho 64-bit, h? đi?u hành:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?n Enter.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p chu?t ph?i vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_FIX_BAD_ADDRESS_COUNT_KB2529406
 3. Đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i Iexplore.exe, và sau đó nh?n Enter.
 5. B?m đúp Iexplore.exe, lo?i 1 trong các Giá tr? d? li?u h?p, và sau đó b?m Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Jsproxy.dll8.0.6001.2316825.60028-Mar-201107: 03x 86
WinInet.dll8.0.6001.23168919,55228-Mar-201107: 09x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51228-Mar-201107: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Jsproxy.dll8.0.6001.2316831,74428-Mar-201107: 35x 64
WinInet.dll8.0.6001.231681,150,97628-Mar-201107: 40x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18428-Mar-201107: 40x 64
Jsproxy.dll8.0.6001.2316825.60028-Mar-201107: 03x 86
WinInet.dll8.0.6001.23168919,55228-Mar-201107: 09x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51228-Mar-201107: 09x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng b?y, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7600.20955982,01628-Mar-201105: 03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng b?y, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7601.21716981,50428-Mar-201104: 42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Jsproxy.dll8.0.7600.1638564,51214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
WinInet.dll8.0.7600.209551,198,08028-Mar-201105: 38x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638564,51214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
WinInet.dll8.0.7601.217161,189,37628-Mar-201105: 33x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng b?y, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7600.20955982,01628-Mar-201105: 03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng b?y, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7601.21716981,50428-Mar-201104: 42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Jsproxy.dll8.0.7600.16385114,17614 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
WinInet.dll8.0.7600.209552,200,06428-Mar-201104: 40IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95214 Tháng b?y, 200901: 50IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.16385114,17614 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
WinInet.dll8.0.7601.217162,201,08828-Mar-201104: 27IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95214 Tháng b?y, 200901: 50IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng b?y, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7600.20955982,01628-Mar-201105: 03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng b?y, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7601.21716981,50428-Mar-201104: 42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng b?y, 200901: 16x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.435
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_3256428b93f9bb25b6a6ea7d331897b4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_de80e55f65239f91.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_e522b0c4d0e78f4d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p52,672
Ngày (UTC)28-Mar-2011
Th?i gian (UTC)08: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_a1e96ae04f9a3cb3407703c4a70711a6_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_fb02b26ff49294f1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.100
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_41414c4889450083.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p52,746
Ngày (UTC)28-Mar-2011
Th?i gian (UTC)08: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.443 ngư?i
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)20: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_e522b0c4d0e78f4d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p52,672
Ngày (UTC)28-Mar-2011
Th?i gian (UTC)08: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,773
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_aa4d4c9e8a08b68e0729dbe9eb07865e_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_c2ede270bf0bdc83.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f784ddc614d759194118a1c727a71ea4_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_6db791e2a5509c4b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_24d57d78d01bcae1fd0111a4ff5db015_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_726b3e3b0449582f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p730
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_57776a5a601ee5122db1cf74f4c2f693_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_391cd888f196f80d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p730
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_62593097f2619de453590b82eaf63ce1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_13b7edaded6d88f1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.100
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_887e8704e8f1cae02e20d97186d7d6c4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_b951164e38591148.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.100
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_794242694b8b4ec4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,625
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_7b54df6948906443.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,625
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,215
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_35ee3bbdb4d3286f46fbc95ce531b951_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_94e40ebae3f60d2e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.098 ngư?i
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_660ae6ec502fcf8e7030cde11b8ca1bf_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_cbd8d4e5dadf6c0c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.098 ngư?i
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d254adb932be68a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,623
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f37e7db9030fc09.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,623
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.168
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2529406 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 8, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2529406 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2529406

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com