Không "Lync th? xác minh r?ng các máy ch? là đáng tin c?y cho b?n kí nh?p đ?a ch?." thông báo khi b?n kí nh?p vào Lync 2010 b?ng ch?ng th?c đ? Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2531068 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kí nh?p vào Microsoft Lync 2010 b?ng ch?ng th?c v?i b?n ghi d?ch v? Microsoft Lync Online, b?n nh?n đư?c thông báo sau trong hộp thoại ch?ng ch? tin tư?ng:
Lync đang c? g?ng k?t n?i t?i:

Đ?a ch? b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n

Lync không th? xác minh r?ng các máy ch? là đáng tin c?y cho đ?a ch? kí nh?p c?a b?n. K?t n?i không?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2637510

hộp thoại này xu?t hi?n trong quá tr?nh kí nh?p hay sau khi b?n kí nh?p.

NGUYÊN NHÂN

hộp thoại này là m?t "tin tư?ng mô h?nh" hộp thoại. Nó s? đư?c hi?n th? khi b?n đang k?t n?i t?i m?t máy ch? là chưa đư?c bi?t đ?n Lync. Lync ph?i có s? cho phép c?a b?n đ? xác minh hay không đ? tin tư?ng h? ph?c v? này. Ví d?, trong màn h?nh trư?c đó b? b?n, domainName.contoso.com là máy ch? không r?.

hộp thoại có th? đư?c hi?n th? trong các k?ch b?n sau đây:
 • Trong th?i gian kí nh?p đ? Lync đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? Lync

  Đi?u này có ngh?a r?ng tên c?a Lync máy ch? b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i không ph?i là đáng tin c?y đư?c. V? v?y, Lync yêu c?u xác nh?n t? b?n.
 • Sau khi kí nh?p đ? Lync đ? k?t n?i v?i Exchange server

  Sau khi b?n đ? kí nh?p, Lync c? g?ng đ? k?t n?i t?i máy ch? thư Microsoft Exchange Server c?a b?n. K?t n?i này là c?n thi?t đ? cung c?p cho b?n v?i các tính năng phong phú Lync. N?u Lync kí nh?p đ?a ch? khác v?i đ?a ch? trao đ?i, hộp thoại có d?u ki?m nh?c đư?c hi?n th?. N?u không, hộp thoại không đư?c hi?n th?.
Lưu ? r?ng đây là m?t tính năng b?o m?t và không ph?i là m?t v?n đ? ho?c m?t v?n đ?. Lync s? không k?t n?i v?i b?t k? máy ch? không bi?t cho đ?n khi b?n xác nh?n r?ng đó là đáng tin c?y.

GI?I PHÁP

Chúng tôi đ? ngh? b?n xác minh tên mi?n s? đư?c hi?n th? trong hộp thoại đ? xác minh r?ng nó là m?t máy ch? tin c?y mà b?n mu?n k?t n?i t?i. Sau khi b?n quy?t đ?nh tin tư?ng máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong hộp thoại, b?m đ? ch?n các Luôn luôn tin tư?ng h? ph?c v? này, không hi?n đi?u này m?t l?n n?a hộp kiểm.
 2. Nh?p vào K?t n?i.
Sau khi b?n th?c hi?n các bư?c, h?p không c?n hi?n th? khi b?n k?t n?i t?i h? ph?c v?.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ti?t đo?n này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Đ? ngăn hộp thoại đư?c hi?n th?, b?n có th? ch?nh s?a các giá tr? sau đây ki?m nh?p REG_SZ:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\TrustModelData
Đ? làm đi?u này b?ng tay cho m?t máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó nh?p đúp vào giá tr? egistry TrustModelData:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\TrustModelData
 3. Thêm hoàn toàn đ? đi?u ki?n Domain Name (FQDN) c?a máy ch? d?a trên máy tính s? đư?c hi?n th? trong hộp thoại tin tư?ng mô h?nh đ? các d? li?u giá tr? hi?n t?i đư?c li?t kê trong giá tr? ki?m nh?p TrustModelData.
Quan tr?ng D? li?u giá tr? cho giá tr? ki?m nh?p TrustModelData đư?c bi?t đ?n như thông tin đ?a ch? c?a h? sơ (AOR). M?t m?c nh?p AOR có đ?nh d?ng c?a m?t hoàn toàn đ? đi?u ki?n Domain Name (FQDN). Riêng bi?t AOR m?c s? đư?c li?t kê trong m?t danh sách delimited d?u ki?m ph?y t?o nên các d? li?u giá tr? cho các giá tr? s? ki?m nh?p TrustModelData. Ví d?: contoso.com, adatum.com, server01.fourthcoffeee.com. T?t c? các b? sung AOR m?c nên đư?c trư?c v?i m?t d?u ki?m ph?y trư?c khi h? đư?c b? sung vào danh sách.

Lưu ?N?u đ?a ch? máy ch? tên mi?n h?p thư Exchange c?a ngư?i dùng khác v?i đ?a ch? máy ch? kí nh?p vùng Lync, tin tư?ng mô h?nh h?p có th? xu?t hi?n sau khi ngư?i dùng kí nh?p. Qu?n tr? viên có th? s? d?ng th? t?c này đ? n?i thêm đ?a ch? máy ch? tên mi?n h?p thư trao đ?i d? li?u giá tr? c?a giá tr? ki?m nh?p TrustModelData.

Không có không có Windows ho?t đ?ng Direcrory nhóm chính sách có th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? các giá tr? ki?m nh?p Lync 2010 TrustModelData. chính sách nhóm cho giá tr? ki?m nh?p Lync 2010 TrustModelData có th? qu?n l? thông qua các hư?ng d?n s? d?ng registry s?a đ?i trên máy tính khách hàng d?a trên Windows ho?c t? đ?ng ch?nh s?a registry mà đư?c qu?n l? trên toàn c?u trên m?ng đ? máy tính khách hàng d?a trên Windows. Dư?i đây là m?t ví d? v? các đ?a đi?m ki?m nh?p đ? C?p Nh?t:
 • HKEY_CURRENT_USER\Policies\Microsoft\Communicator
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\Microsoft\Communicator

THAM KH?O

Lync xác đ?nh không r? các máy ch? và tên mi?n b?ng cách s? d?ng các b?n ghi d?ch v? t?m t? đ?ng Lync. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n ghi d?ch v? Lync t? đ?ng phát hi?n, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Hi?u bi?t v? các b?n ghi d?ch v? t?m t? đ?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2531068 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for small businesses
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter vkbportal231 vkbportal237 vkbportal230 vkbportal107 o365 kbmt KB2531068 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2531068

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com