Hi?n ? c ban cp nht ngn thng bao li "0xC0000034" khi ban c gng cai t Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 ho?c Windows Embedded Standard 7 SP1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2533552 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Ch ? Bi vi?t ny thay th? bi vi?t C s Kin thc 976902.

Quan trong Bai vit nay m ta mt hotfix ngn s c sau. bit thm thng tin v cach phuc hi sau khi s c nay xay ra, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
975484 My tnh c?a b?n c th? khng ho?t ?ng ho?c kh?i ?ng l?i thnh mn h?nh en v?i thng bo l?i "0xc0000034" sau khi b?n ci ?t Gi D?ch v? 1 trn Windows 7 ho?c Windows 2008 R2
? bi?t cc b?c ph h?p v? cch khi ph?c sau s? c? ny sau khi s? c? x?y ra dnh cho khch hng, h?y xem bi vi?t sau trn trang web c?a Microsoft.
Kh?c ph?c l?i 0xc0000034 sau khi ci ?t Windows 7 Gi D?ch v? 1 (SP1)


Xem xet trng hp sau:
 • Ban cai t Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1), Windows 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1) ho?c Windows Embedded Standard 7 SP1 trn mt may tinh.
 • Ban cai t mt s ban cp nht khac trc khi ban khi ng lai may tinh hoan tt qua trinh cai t. Hoc goi dich vu c cai t cung mt luc vi cac ban cp nht khac bng cach s dung Windows Server Update Services (WSUS).
Trong tinh hung nay, may tinh co th dng ap ng hoc khi ng lai. Nu may tinh khi ng lai, ban nhn c thng bao li ging nh sau trn man hinh en:

0xC0000034

Chu y Nu may tinh dng ap ng va ban khi ng lai may tinh, ban nhn c thng bao li tng t.

Nguyn nhn

S c nay xay ra do Windows c gng thc hin cac thao tac trong Primitive Operation Queue (POQ) hai ln trong qua trinh cai t goi dich vu. N lc ln hai thc hin nhng thao tac nay khng thanh cng (vi cac thao tac a c thc hin). Do o, Windows tao ra li "0xc0000034".

Gi?i php

Ph?i ci ?t b?n c?p nh?t ny ? gi?i quy?t s? c? ny v?i Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 v Windows Embedded Standard 7 SP1, ?ng th?i gip trnh s c nay vi cac ban cp nht trong tng lai.

Thng tin v? b?n c?p nh?t

Cach t?i ban cp nht nay

Windows Update
? kh?c ph?c s? c? ny trong Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 v Windows Embedded Standard 7 SP1,h?y ci ?t b?n c?p nh?t ny t?Windows Update.
Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhBan cp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay ?c lu trn may ch? c tng cng b?o mt giup ngn chn moi thay ?i trai phep ?i v?i t?p.

Chu y
 • Ban phai cai t goi cp nht nay trn may tinh ang chay h iu hanh Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2. Ban khng th cai t ban cp nht nay trn mt anh gian tuyn.
 • Trong mi trng Windows Server Update Services (WSUS), ban cp nht nay c anh du la "c quyn". Ban se chi c cung cp ban cp nht nay nu ban a cai t tt ca cac ban cp nht khac c anh du la "Quan trong".

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Embedded Standard 7 SP1

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin v loai bo ban cp nht

Ban khng th loai bo ban cp nht nay.

Thng tin tp

Phin ban chung cua hotfix nay cai t cac tp co thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apds.dll6.1.7600.163851,798,14414-Jul-200901:16x86
Apircl.dll6.1.7601.17592223,74409-Apr-201105:57x86
Apss.dll6.1.7600.16385201,21614-Jul-200901:16x86
Cbscore.dll6.1.7601.17592845,31209-Apr-201105:57x86
Cbsmsg.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200901:15x86
Cmiadapter.dll6.1.7601.17592120,83209-Apr-201105:57x86
Cmitrust.dll6.1.7600.16385296,44814-Jul-200901:15x86
Cmiv2.dll6.1.7601.175922,041,34409-Apr-201105:57x86
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.17592143,87209-Apr-201105:57x86
Dpx.dll6.1.7601.17592257,02409-Apr-201105:57x86
Drupdate.dll6.1.7600.16385173,56814-Jul-200901:15x86
Drvstore.dll6.1.7601.17592323,07209-Apr-201105:57x86
Esscli.dll6.1.7600.16385266,24014-Jul-200901:15x86
Fastprox.dll6.1.7601.17514606,20820-Nov-201012:19x86
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55605-Nov-201001:52Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.17514105,47220-Nov-201012:19x86
Locdrv.dll6.1.7600.16385229,88814-Jul-200901:16x86
Mofd.dll6.1.7600.16385192,00014-Jul-200901:15x86
Mofinstall.dll6.1.7600.1638558,88014-Jul-200901:15x86
Msdelta.dll6.1.7600.16385305,15214-Jul-200901:15x86
Mspatcha.dll6.1.7600.1638535,32814-Jul-200901:15x86
Oemhelpins.dll6.1.7600.16385151,04014-Jul-200901:16x86
Pkgmgr.exe6.1.7601.17592209,92009-Apr-201105:56x86
Poqexec.exe6.1.7601.17592123,90409-Apr-201105:56x86
Repdrvfs.dll6.1.7600.16385300,54414-Jul-200901:16x86
Smiengine.dll6.1.7601.17592697,85609-Apr-201105:57x86
Smipi.dll6.1.7601.1759298,81609-Apr-201105:57x86
Svcini.exe6.1.7600.1638516,38414-Jul-200901:14x86
Wbemcomn.dll6.1.7601.17514363,00820-Nov-201012:21x86
Wbemcore.dll6.1.7601.17592780,28809-Apr-201105:57x86
Wbemprox.dll6.1.7600.1638529,18414-Jul-200901:16x86
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04710-Jun-200921:46Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.175921,910,78409-Apr-201105:57x86
Wdscore.dll6.1.7601.17592189,95209-Apr-201105:57x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.17592351,23209-Apr-201105:57x86
Wmiutils.dll6.1.7600.1638585,50414-Jul-200901:16x86
Wrpint.dll6.1.7601.1759254,27209-Apr-201105:57x86
X86_installedNot applicable910-Jun-200921:19Not applicable
Xmllite.dll1.3.1000.0180,22414-Jul-200901:16x86
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_installedNot applicable910-Jun-200920:36Not applicable
Apds.dll6.1.7600.163852,172,92814-Jul-200901:41x64
Apircl.dll6.1.7601.17592276,48009-Apr-201107:00x64
Apss.dll6.1.7600.16385235,00814-Jul-200901:41x64
Cbscore.dll6.1.7601.17592976,38409-Apr-201106:59x64
Cbsmsg.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200901:40x64
Cmiadapter.dll6.1.7601.17592125,95209-Apr-201106:59x64
Cmitrust.dll6.1.7600.16385477,69614-Jul-200901:40x64
Cmiv2.dll6.1.7601.175923,739,13609-Apr-201106:59x64
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.17592171,00809-Apr-201106:59x64
Dpx.dll6.1.7601.17592399,87209-Apr-201107:00x64
Drupdate.dll6.1.7600.16385203,77614-Jul-200901:40x64
Drvstore.dll6.1.7601.17592423,42409-Apr-201107:00x64
Esscli.dll6.1.7600.16385440,32014-Jul-200901:40x64
Fastprox.dll6.1.7600.16385909,31214-Jul-200901:40x64
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55605-Nov-201001:52Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.17514142,33620-Nov-201013:26x64
Locdrv.dll6.1.7600.16385370,17614-Jul-200901:41x64
Mofd.dll6.1.7600.16385278,52814-Jul-200901:41x64
Mofinstall.dll6.1.7600.1638576,28814-Jul-200901:41x64
Msdelta.dll6.1.7600.16385451,58414-Jul-200901:41x64
Mspatcha.dll6.1.7600.1638546,59214-Jul-200901:41x64
Oemhelpins.dll6.1.7600.16385222,20814-Jul-200901:41x64
Pkgmgr.exe6.1.7601.17592199,16809-Apr-201106:58x64
Poqexec.exe6.1.7601.17592142,33609-Apr-201106:58x64
Repdrvfs.dll6.1.7600.16385451,58414-Jul-200901:41x64
Smiengine.dll6.1.7601.17592933,37609-Apr-201107:00x64
Smipi.dll6.1.7601.17592104,44809-Apr-201107:00x64
Svcini.exe6.1.7600.1638517,92014-Jul-200901:39x64
Wbemcomn.dll6.1.7601.17514529,40820-Nov-201013:27x64
Wbemcore.dll6.1.7601.175921,225,21609-Apr-201107:00x64
Wbemprox.dll6.1.7600.1638543,52014-Jul-200901:41x64
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04710-Jun-200921:08Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.175922,760,70409-Apr-201107:00x64
Wdscore.dll6.1.7601.17592271,36009-Apr-201107:00x64
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.17592524,28809-Apr-201107:00x64
Wmiutils.dll6.1.7600.16385137,21614-Jul-200901:41x64
Wrpint.dll6.1.7601.1759260,92809-Apr-201107:00x64
Xmllite.dll1.3.1000.0199,68014-Jul-200901:41x64
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55605-Nov-201001:52Not applicable
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04710-Jun-200921:46Not applicable
X86_installedNot applicable910-Jun-200921:19Not applicable
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apds.dll6.1.7601.175923,342,84809-Apr-201105:39IA-64
Apircl.dll6.1.7601.17592752,12809-Apr-201105:39IA-64
Apss.dll6.1.7601.17592560,12809-Apr-201105:39IA-64
Cbscore.dll6.1.7601.175921,835,52009-Apr-201105:34IA-64
Cbsmsg.dll6.1.7600.1638540,44814-Jul-200901:45IA-64
Cmiadapter.dll6.1.7601.17592284,67209-Apr-201105:35IA-64
Cmitrust.dll6.1.7600.16385984,57614-Jul-200901:45IA-64
Cmiv2.dll6.1.7601.175926,536,19209-Apr-201105:35IA-64
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.17592356,86409-Apr-201105:35IA-64
Dpx.dll6.1.7601.17592770,56009-Apr-201105:35IA-64
Drupdate.dll6.1.7600.16385390,14414-Jul-200901:46IA-64
Drvstore.dll6.1.7601.17592742,40009-Apr-201105:35IA-64
Esscli.dll6.1.7600.163851,011,20014-Jul-200901:46IA-64
Fastprox.dll6.1.7600.163852,099,71214-Jul-200901:46IA-64
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55605-Nov-201001:51Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.17592187,90409-Apr-201105:36IA-64
Ia64_installedNot applicable910-Jun-200920:39Not applicable
Locdrv.dll6.1.7600.16385803,32814-Jul-200901:48IA-64
Mofd.dll6.1.7600.16385643,58414-Jul-200901:47IA-64
Mofinstall.dll6.1.7600.16385192,51214-Jul-200901:47IA-64
Msdelta.dll6.1.7600.16385890,36814-Jul-200901:47IA-64
Mspatcha.dll6.1.7600.16385111,10414-Jul-200901:47IA-64
Oemhelpins.dll6.1.7600.16385420,35214-Jul-200901:48IA-64
Pkgmgr.exe6.1.7601.17592334,84809-Apr-201105:34IA-64
Poqexec.exe6.1.7601.17592272,38409-Apr-201105:34IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7600.163851,063,93614-Jul-200901:48IA-64
Smiengine.dll6.1.7601.175921,953,79209-Apr-201105:39IA-64
Smipi.dll6.1.7601.17592186,88009-Apr-201105:39IA-64
Svcini.exe6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:45IA-64
Wbemcomn.dll6.1.7601.175141,005,05620-Nov-201010:28IA-64
Wbemcore.dll6.1.7601.175922,959,87209-Apr-201105:40IA-64
Wbemprox.dll6.1.7600.16385102,91214-Jul-200901:49IA-64
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04710-Jun-200921:13Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.175925,130,75209-Apr-201105:40IA-64
Wdscore.dll6.1.7601.17592600,06409-Apr-201105:40IA-64
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.17592939,52009-Apr-201105:40IA-64
Wmiutils.dll6.1.7600.16385273,40814-Jul-200901:50IA-64
Wrpint.dll6.1.7601.17592128,00009-Apr-201105:40IA-64
Xmllite.dll1.3.1000.0446,97614-Jul-200901:50IA-64
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55605-Nov-201001:52Not applicable
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04710-Jun-200921:46Not applicable
X86_installedNot applicable910-Jun-200921:19Not applicable
Dnh cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apds.dll6.1.7600.163851,798,14414-Jul-091:16x86
Apircl.dll6.1.7601.17592223,7449-Apr-115:57x86
Apss.dll6.1.7600.16385201,21614-Jul-091:16x86
Cbscore.dll6.1.7601.17592845,3129-Apr-115:57x86
Cbsmsg.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-091:15x86
Cmiadapter.dll6.1.7601.17592120,8329-Apr-115:57x86
Cmitrust.dll6.1.7600.16385296,44814-Jul-091:15x86
Cmiv2.dll6.1.7601.175922,041,3449-Apr-115:57x86
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.17592143,8729-Apr-115:57x86
Dpx.dll6.1.7601.17592257,0249-Apr-115:57x86
Drupdate.dll6.1.7600.16385173,56814-Jul-091:15x86
Drvstore.dll6.1.7601.17592323,0729-Apr-115:57x86
Esscli.dll6.1.7600.16385266,24014-Jul-091:15x86
Fastprox.dll6.1.7601.17514606,20820-Nov-1012:19x86
Globalinstallorder.xmlNot Applicable1,973,5565-Nov-101:52Not Applicable
Helpcins.dll6.1.7601.17514105,47220-Nov-1012:19x86
Locdrv.dll6.1.7600.16385229,88814-Jul-091:16x86
Mofd.dll6.1.7600.16385192,00014-Jul-091:15x86
Mofinstall.dll6.1.7600.1638558,88014-Jul-091:15x86
Msdelta.dll6.1.7600.16385305,15214-Jul-091:15x86
Mspatcha.dll6.1.7600.1638535,32814-Jul-091:15x86
Oemhelpins.dll6.1.7600.16385151,04014-Jul-091:16x86
Pkgmgr.exe6.1.7601.17592209,9209-Apr-115:56x86
Poqexec.exe6.1.7601.17592123,9049-Apr-115:56x86
Repdrvfs.dll6.1.7600.16385300,54414-Jul-091:16x86
Smiengine.dll6.1.7601.17592697,8569-Apr-115:57x86
Smipi.dll6.1.7601.1759298,8169-Apr-115:57x86
Svcini.exe6.1.7600.1638516,38414-Jul-091:14x86
Wbemcomn.dll6.1.7601.17514363,00820-Nov-1012:21x86
Wbemcore.dll6.1.7601.17592780,2889-Apr-115:57x86
Wbemprox.dll6.1.7600.1638529,18414-Jul-091:16x86
Wcmtypes.xsdNot Applicable1,04710-Jun-0921:46Not Applicable
Wcp.dll6.1.7601.175921,910,7849-Apr-115:57x86
Wdscore.dll6.1.7601.17592189,9529-Apr-115:57x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.17592351,2329-Apr-115:57x86
Wmiutils.dll6.1.7600.1638585,50414-Jul-091:16x86
Wrpint.dll6.1.7601.1759254,2729-Apr-115:57x86
X86_installedNot Applicable910-Jun-0921:19Not Applicable
Xmllite.dll1.3.1000.0180,22414-Jul-091:16x86
Dnh cho tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_installedNot Applicable910-Jun-0920:36Not Applicable
Apds.dll6.1.7600.163852,172,92814-Jul-091:41x64
Apircl.dll6.1.7601.17592276,4809-Apr-117:00x64
Apss.dll6.1.7600.16385235,00814-Jul-091:41x64
Cbscore.dll6.1.7601.17592976,3849-Apr-116:59x64
Cbsmsg.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-091:40x64
Cmiadapter.dll6.1.7601.17592125,9529-Apr-116:59x64
Cmitrust.dll6.1.7600.16385477,69614-Jul-091:40x64
Cmiv2.dll6.1.7601.175923,739,1369-Apr-116:59x64
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.17592171,0089-Apr-116:59x64
Dpx.dll6.1.7601.17592399,8729-Apr-117:00x64
Drupdate.dll6.1.7600.16385203,77614-Jul-091:40x64
Drvstore.dll6.1.7601.17592423,4249-Apr-117:00x64
Esscli.dll6.1.7600.16385440,32014-Jul-091:40x64
Fastprox.dll6.1.7600.16385909,31214-Jul-091:40x64
Globalinstallorder.xmlNot Applicable1,973,5565-Nov-101:52Not Applicable
Helpcins.dll6.1.7601.17514142,33620-Nov-1013:26x64
Locdrv.dll6.1.7600.16385370,17614-Jul-091:41x64
Mofd.dll6.1.7600.16385278,52814-Jul-091:41x64
Mofinstall.dll6.1.7600.1638576,28814-Jul-091:41x64
Msdelta.dll6.1.7600.16385451,58414-Jul-091:41x64
Mspatcha.dll6.1.7600.1638546,59214-Jul-091:41x64
Oemhelpins.dll6.1.7600.16385222,20814-Jul-091:41x64
Pkgmgr.exe6.1.7601.17592199,1689-Apr-116:58x64
Poqexec.exe6.1.7601.17592142,3369-Apr-116:58x64
Repdrvfs.dll6.1.7600.16385451,58414-Jul-091:41x64
Smiengine.dll6.1.7601.17592933,3769-Apr-117:00x64
Smipi.dll6.1.7601.17592104,4489-Apr-117:00x64
Svcini.exe6.1.7600.1638517,92014-Jul-091:39x64
Wbemcomn.dll6.1.7601.17514529,40820-Nov-1013:27x64
Wbemcore.dll6.1.7601.175921,225,2169-Apr-117:00x64
Wbemprox.dll6.1.7600.1638543,52014-Jul-091:41x64
Wcmtypes.xsdNot Applicable1,04710-Jun-0921:08Not Applicable
Wcp.dll6.1.7601.175922,760,7049-Apr-117:00x64
Wdscore.dll6.1.7601.17592271,3609-Apr-117:00x64
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.17592524,2889-Apr-117:00x64
Wmiutils.dll6.1.7600.16385137,21614-Jul-091:41x64
Wrpint.dll6.1.7601.1759260,9289-Apr-117:00x64
Xmllite.dll1.3.1000.0199,68014-Jul-091:41x64

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung dnh cho Windows 7, Windows Server 2008 R2 v Windows Embedded Standard 7

Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_fc1bde87f5bc34c852e947acaa841765_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_f13980e1640510d5.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_0b0e4b4025cf4049.manifest
File versionNot applicable
File size26,537
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:05
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_41132c9135820a69ab9fcde658ad1324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_66b394c89e0fceda.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_fc1bde87f5bc34c852e947acaa841765_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_4d581c651c62820b.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_672ce6c3de2cb17f.manifest
File versionNot applicable
File size26,545
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:09
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_0b0e4b4025cf4049.manifest
File versionNot applicable
File size26,537
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:09
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_e4b485d17f1a3bd62a24d944fdf8d7cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_7c3a10661e271b46.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_fc1bde87f5bc34c852e947acaa841765_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_f13b24d7640319d1.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_0b0fef3625cd4945.manifest
File versionNot applicable
File size26,541
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_0b0e4b4025cf4049.manifest
File versionNot applicable
File size26,537
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_fc1bde87f5bc34c852e947acaa841765_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_f13980e1640510d5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date11-Apr-11
Time16:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_0b0e4b4025cf4049.manifest
File versionNot Applicable
File size26,537
Date11-Apr-11
Time16:05
PlatformNot Applicable
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_41132c9135820a69ab9fcde658ad1324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_66b394c89e0fceda.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date11-Apr-11
Time16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fc1bde87f5bc34c852e947acaa841765_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_4d581c651c62820b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date11-Apr-11
Time16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_672ce6c3de2cb17f.manifest
File versionNot Applicable
File size26,545
Date11-Apr-11
Time16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_0b0e4b4025cf4049.manifest
File versionNot Applicable
File size26,537
Date11-Apr-11
Time16:09
PlatformNot Applicable
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2533552 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1
T? kha:
kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2533552

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com