Thng bao li "0xC000009A" khi ban c gng cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2534366 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng cai t Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1) hoc Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1) trn may tinh a cai t trn 10 goi ngn ng, may tinh dng phan hi vi man hinh en. Ngoai ra, ban co th nhn c thng bao li "0xC000009A".

NGUYN NHN

S c nay xay ra vi s lng x ly khoa ng ky m cho cac khoa con co cung tn c gii han n 65.535 trong s ng ky. Mi goi ngn ng c cai t trn may tinh lam tng s lng x ly khoa ng ky m.

THNG TIN THM

Ban phai cai t ban cp nht nay giai quyt s c nay trc khi cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1.

Thng tin v ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch tai xung cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu tr trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn bt ky thay i trai phep nao i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.167923,957,63209-Apr-201106:13x86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.167923,901,82409-Apr-201106:13x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.209413,967,36009-Apr-201106:21x86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.209413,911,55209-Apr-201106:21x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.175923,967,87209-Apr-201106:02x86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.175923,912,57609-Apr-201106:02x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.217013,967,87209-Apr-201106:01x86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.217013,912,57609-Apr-201106:01x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.1.7600.167925,509,50409-Apr-201106:45x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.209415,475,71209-Apr-201106:54x64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.175925,562,24009-Apr-201107:02x64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.217015,562,24009-Apr-201106:50x64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.167923,957,63209-Apr-201106:13x86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.167923,901,82409-Apr-201106:13x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.209413,967,36009-Apr-201106:21x86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.209413,911,55209-Apr-201106:21x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.175923,967,87209-Apr-201106:02x86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.175923,912,57609-Apr-201106:02x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.217013,967,87209-Apr-201106:01x86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.217013,912,57609-Apr-201106:01x86
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.1.7600.1679211,176,83209-Apr-201105:55IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2094111,132,80009-Apr-201105:48IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1759211,118,46409-Apr-201105:43IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2170111,118,97609-Apr-201105:53IA-64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.167923,957,63209-Apr-201106:13x86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.167923,901,82409-Apr-201106:13x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.209413,967,36009-Apr-201106:21x86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.209413,911,55209-Apr-201106:21x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.175923,967,87209-Apr-201106:02x86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.175923,912,57609-Apr-201106:02x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.217013,967,87209-Apr-201106:01x86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.217013,912,57609-Apr-201106:01x86
co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
bit thng tin v cach khc phuc s c nay hoc cach giai quyt s c nay, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
Tai sao ti nhn c "Li 0xC000009A" sau khi cai t Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)?
Ban cung co th s dung lnh lpksetup.exe /u ngn ng d cai t cac goi ngn ng.

Chu yngn ng la phn danh sn cho ma cua goi ngn ng ma ban mun d cai t.

Vi du: gia s rng ban mun d cai t cac goi ngn ng ting Nht va ting Ty Ban Nha. thc hin vic nay, hay m du nhc lnh, nhp lnh sau, ri nhn Enter:
lpksetup.exe /u ja-JP es-ES
bit thm thng tin v tuy chon dong lnh Lpksetup, hay ghe thm website Microsoft TechNet sau:
Thng tin chung v tuy chon dong lnh Lpksetup

Thng tin v tp b sung

Thng tin v tp b sung danh cho Windows 7 va danh cho Windows Server 2008 R2

Tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,773
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_0053f68e9696ee496b9d8aae2387b375_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_e26192a8fe3164c8.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_8c8bbeb9982681b918a5e7a6c085cdee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_2cf148cc3bc9f605.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_b92ba4e955b8fa2d9f7bbe0a6cb8c902_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_040291c6c35b4b21.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_e552cdc647ff1839d0fe779770be9639_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_328fb89470173739.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_f758dd02463f6771de5e55ceb7bee97d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_f4f8aeb442cf74d7.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_ff0a18659158697573bd075e95f3f0b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_2228836ebfbca8ff.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_6bf8ee9215816c61.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:41
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_6cb79c952e776446.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_6ddf4b9812a7d84d.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_6ec9394b2b7d606e.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:29
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_83c584548fc7607d.manifest
File versionNot applicable
File size8,047
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)05:25
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_84853487a8bc6ee0.manifest
File versionNot applicable
File size8,047
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:44
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_0053f68e9696ee496b9d8aae2387b375_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_3e802e2cb68ed5fe.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_052500861a4ead6eeb791aa2f07c6239_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_84e1bc730484b1ff.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0f1b439f56953006999a6249c1b8db0b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_630773e4c7318c8f.manifest
File versionNot applicable
File size721
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3552926e9edd357496372b851f68e1bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_9a7046efb6fa0929.manifest
File versionNot applicable
File size721
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_35939478847cfe491bc2faed130b4353_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_87ec9139d5f34bf6.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_36c4e4b28058976187716ce13a026a96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_1ee21fa4a37d34e8.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4ffa4b09ad612e64b4dcc330d1e17534_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_3d8087e8da450346.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_518a14c4028d51771fbbbbb16604dd48_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_5bc1a74c175c28b1.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_66e1e0527260fc568d7759995e83db6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_27aaae7dad36295e.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8c8bbeb9982681b918a5e7a6c085cdee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_890fe44ff427673b.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_99e3ca8aec02c9a96c70fc28671ef084_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_18d39e0adda9d764.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c0eb30eecf7e27f0a097a7751a0b4b7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_cb0a63e7123a7f26.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f758dd02463f6771de5e55ceb7bee97d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_51174a37fb2ce60d.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ff0a18659158697573bd075e95f3f0b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_7e471ef2781a1a35.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_c8178a15cddedd97.manifest
File versionNot applicable
File size15,291
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_c8d63818e6d4d57c.manifest
File versionNot applicable
File size15,291
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:54
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_c9fde71bcb054983.manifest
File versionNot applicable
File size15,291
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:33
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_cae7d4cee3dad1a4.manifest
File versionNot applicable
File size15,291
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_dfe41fd84824d1b3.manifest
File versionNot applicable
File size8,049
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_e0a3d00b6119e016.manifest
File versionNot applicable
File size8,049
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:32
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,215
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_6bf8ee9215816c61.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:41
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_6cb79c952e776446.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_6ddf4b9812a7d84d.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_6ec9394b2b7d606e.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:29
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_0053f68e9696ee496b9d8aae2387b375_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_e263369efe2f6dc4.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_17ac62b6b1aea44af969af754a480eb0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_b677d56df2381760.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_1dd3ef4f753a38b5e7637a72d2f00ede_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_5fa51369c24cf8c3.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_3ba8d7b40d9bcb8c819e8d3f14d6e427_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_19687f7979fbdcfa.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_883caa387ff28f1d148b8b9331727819_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_2f933269d05c054f.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_8c8bbeb9982681b918a5e7a6c085cdee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_2cf2ecc23bc7ff01.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_db1bf3dab66d940cff9a3aa97258384a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_ee7a22ccceb88fa6.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_f758dd02463f6771de5e55ceb7bee97d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_f4fa52aa42cd7dd3.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_fbfb2918b1a1117d8ef07ccecbfac745_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_388c25508b8d26f6.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_ff0a18659158697573bd075e95f3f0b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_222a2764bfbab1fb.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_6bfa9288157f755d.manifest
File versionNot applicable
File size15,289
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:38
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_6cb9408b2e756d42.manifest
File versionNot applicable
File size15,289
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_6de0ef8e12a5e149.manifest
File versionNot applicable
File size15,289
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:28
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_6ecadd412b7b696a.manifest
File versionNot applicable
File size15,289
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_83c7284a8fc56979.manifest
File versionNot applicable
File size8,048
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_8486d87da8ba77dc.manifest
File versionNot applicable
File size8,048
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)07:38
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,170
Date (UTC)11-Apr-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16792_none_6bf8ee9215816c61.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:41
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20941_none_6cb79c952e776446.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_6ddf4b9812a7d84d.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21701_none_6ec9394b2b7d606e.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)09-Apr-2011
Time (UTC)06:29
PlatformNot applicable

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2534366 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? kha:
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload KB2534366

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com