Mô t? các b?n C?p Nh?t Office: tháng 12, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2535422 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 12 tháng 4 năm 2010, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng đư?c d? đ?nh đ? gi? khách hàng c?a chúng tôi an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? b?n c?p nh?t áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

T?t c? nh?ng đi?u sau đây đư?c bao g?m trong tháng 12, 2011 C?p Nh?t.

C?p Nh?t b?o m?t
 • 2501584 Microsoft Security Advisory: Xác nh?n t?p tin Microsoft Office Office 2003, 2007 Office và Office 2010: tháng 12, 2011
 • 2466146 MS11-021: Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2010: tháng 12, 2011
 • 2519975 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint 2010: tháng 12, 2011
 • 2520047 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office Web ?ng d?ng 2010: tháng 12, 2011
 • 2519984 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Xem PowerPoint năm 2010: ngày 12 tháng 8 năm 2011
 • 2464635 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho chuy?n đ?i PowerPoint 2007: tháng 12, 2011
 • 2509488 MS11-023: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho 2007 h? th?ng văn ph?ng: tháng 12, 2011
 • 2466156 MS11-021: Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng Office 2007 và Office Compatibility Pack: tháng 12, 2011
 • 2464583 MS11-021: Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2007: tháng 12, 2011
 • 2509470 Mô t? b?o v? m? r?ng cho C?p Nh?t xác th?c cho Outlook 2007
 • 2464599 Mô t? v? C?p Nh?t cho năm 2007 nhà xu?t b?n: tháng 12, 2011
 • 2464605 Mô t? v? C?p Nh?t cho Word 2007: tháng 12, 2011
 • 2464623 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint Viewer 2007: tháng 12, 2011
 • 2464594 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint 2007: tháng 12, 2011
 • 2464603 Mô t? c?a update for Word 2003: tháng 12, 2011
 • 2464598 Mô t? v? C?p Nh?t cho nhà xu?t b?n năm 2003: tháng 12, 2011
 • 2464588 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint 2003: tháng 12, 2011
 • 2509503 MS11-023: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2003: tháng 12, 2011
 • 2502786 MS11-021: Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2003: tháng 12, 2011
 • 2464617 MS11-022: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint 2002: tháng 12, 2011
 • 2509461 MS11-023: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office XP: tháng 12, 2011
 • 2466169 MS11-021: Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2002: tháng 12, 2011
 • 2466158 MS11-021: Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel Viewer: tháng 12, 2011

C?p Nh?t nonsecurity
 • 982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: tháng 12, 2011
 • 2510648 Mô t? c?a Office Online update: tháng 12, 2011
 • 2510639 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 update: tháng 12, 2011
 • 2508958 Mô t? v? C?p nh?t h? th?ng văn ph?ng 2007: tháng 12, 2011
 • 2522999 Mô t? c?a Office Outlook 2007 Junk Email Filter update: tháng 12, 2011
 • 2522981 Mô t? c?a Office Outlook 2003 Junk Email Filter update: tháng 12, 2011

Thu?c tính

ID c?a bài: 2535422 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2535422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2535422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com