Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix InfoPath 2010 (infopath-x-none.msp, ipeditor-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2536597 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? v?n đ? Microsoft InfoPath 2010 c? đ?nh trong gói hotfix là ngày 28 tháng 6 năm 2011.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói hotfix.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix.
  • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? gói hotfix nào khác.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.
  • Các t?p tin hotfix gói ch?a.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t h?nh th?c b?ng cách s? d?ng Microsoft InfoPath 2010 trên m?t thi?t b? đa c?m ?ng đ? c? ch? h? tr? đư?c kích ho?t. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? phóng to m?u. Tuy nhiên, b?n không th? thu nh? t? các h?nh th?c. Ngoài ra, khi b?n th?c hi?n c? ch? thu phóng trong m?t h?nh th?c, nó liên t?c phóng cho đ?n khi các h?nh th?c là không s? d?ng đư?c.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

B?n chưa th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong registry đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Đi?u này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Đi?u này bao g?m ch? nh?ng t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u s? d?ng gói hotfix này m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Infopath2010-kb2536597-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6106.50009,880,45613-Jun-114: 55

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
InfoPath-x-none.mspKhông áp d?ng8,289,79212-Jun-119: 07
Ipeditor-x-none.mspKhông áp d?ng2,819,58412-Jun-119: 07

thông tin InfoPath-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
InfoPath.exe14.0.6101.50001,734,00013-Tháng tư-1120: 03
Ipdesign.dll14.0.6101.50005,867,89613-Tháng tư-1120: 03
Ipolk.dll14.0.6101.5000169,35213-Tháng tư-1120: 03

ipeditor-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Ipeditor.dll14.0.6101.50005,496,68813-Tháng tư-1120: 03
Offxml.dll14.0.6019.1000403,3204-Feb-1115: 52

x
64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Infopath2010-kb2536597-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6106.500012,236,13613-Jun-112: 11

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
InfoPath-x-none.mspKhông áp d?ng9,643,00812-Jun-119: 42
Ipeditor-x-none.mspKhông áp d?ng3,812,86412-Jun-119: 42

thông tin InfoPath-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
InfoPath.exe14.0.6101.50002,578,80013-Tháng tư-1120: 13
Ipdesign.dll14.0.6101.500010,007,41613-Tháng tư-1120: 13
Ipolk.dll14.0.6101.5000235,91213-Tháng tư-1120: 13

ipeditor-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Ipeditor.dll14.0.6101.50009,063,79213-Tháng tư-1120: 13
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Feb-1115: 38

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2536597 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Infopath 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2536597 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2536597

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com