Mô t? c?a d? án Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (d? án-gói server): Tháng Sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2536600 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cumulative update C?p Nh?t gói cho Microsoft Project Server 2010 ch?a hotfixes cho các v?n đ? Project Server 2010 đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành Project Server 2010.

Chú ý Đi?u này là xây d?ng 14.0.6106.5001 c?a gói cumulative update.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và C?p Nh?t b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c Project Server 2010 C?p Nh?t b?n phát hành gói.

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update
 • Microsoft Office 2010 hotfixes là bây gi? đa ngôn ng?. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a thông tin C?p Nh?t cho t?t c? ngôn ng?.
 • Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các máy ch? thành ph?n gói. Ngoài ra, gói cumulative update này ch? b?n C?p Nh?t v?i nh?ng thành ph?n đ? đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Đư?c bi?t đ?n v?n đ? 1

N?u b?n cài đ?t gói hotfix này trên m?t máy ch? SharePoint có.NET 4.0 cài đ?t, b?n không th? đ?ng b? hóa h? sơ ngư?i dùng t? qu?ng cáo và LDAP vào SharePoint ngư?i dùng h? sơ d?ch v? ?ng d?ng cơ s? d? li?u. H? sơ ngư?i dùng đ?ng b? hóa ti?n tr?nh xu?t chuy?n không thành công. Ngoài ra, các System.PlatformNotSupportedException ngo?i l? cho th?y trong tr?nh xem s? ki?n.


Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, làm theo các bước sau:

 1. M? t?p tin miiserver.exe.config trong đư?ng d?n sau:

  % PROGRAMFILES % Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin
 2. Lo?i b? m? sau đây trong miiserver.exe.config:

  <supportedRuntime version="v4.0.XXXXX"></supportedRuntime>

 3. M? t?p tin mmsscrpt.exe.config trong đư?ng d?n sau:

  %PROGRAMFILES%\Microsoft văn ph?ng Servers\14.0\Synchronization Service\bin
 4. Lo?i b? m? sau đây trong mmsscrpt.exe.config:

  <supportedRuntime version="v4.0.XXXXX"></supportedRuntime>

 5. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? FIM b?ng cách ch?y l?nh sau:

  net stop FIMService

  net b?t đ?u FIMService
 6. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? đ?ng b? hóa FIM b?ng cách ch?y l?nh sau:

  net stop FIMSynchronizationService

  net b?t đ?u FIMSynchronizationService

Đư?c bi?t đ?n v?n đ? 2

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, các d?ch v? sau đây có th? th?t b?i t?i th?i gian ch?y ho?c quá tr?nh cung c?p, n?u b?n ch?y các d?ch v? này b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng khác v?i tài kho?n qu?n tr? trang tr?i:

 • D?ch v? phiên bang
 • B?o đ?m d?ch v? c?a hàng
 • D?ch v? doanh nghi?p d? li?u k?t n?i (BDC)

Chú ý Chúng tôi s? cung c?p m?t s?a ch?a cho v?n đ? này s?m.


Đư?c bi?t đ?n v?n đ? 3


Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch User Profile đ?ng b? hóa v? cho c?u h?nh đ?ng b? hóa làm vi?c chính xác.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, làm theo các bước sau:

 1. Chuy?n thăm Trung tâm hành chính.
 2. Nh?p vào D?ch v? mange trên các Thi?t đ?t h? th?ng keá tieáp.
 3. T?m D?ch v? đ?ng b? hóa h? sơ ngư?i dùng trong danh sách các d?ch v? và sau đó b?m D?ng N?u t?nh tr?ng c?a nó là B?t đ?u. Nh?p vào B?t đ?u và cung c?p các ch?ng ch? đ? b?t đ?u các D?ch v? đ?ng b? hóa h? sơ ngư?i dùng ngay sau khi t?nh tr?ng c?a nó là D?ng l?i.

GI?I PHÁP

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Cumulative update C?p Nh?t gói này gi?i quy?t các v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2536591 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (sts-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2536598 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (ifswfe-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2544019 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix package(dlc-x-none.msp): 28 tháng 6 năm 2011
 • 2544021 Mô t? c?a PerformancePoint Server 2010 hotfix gói (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2544028 Mô t? v? d?ch v? Excel trong SharePoint Server 2010 hotfix gói (wdsrvmui-xx-xx.msp, xlsrvmui-xx-xx.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2553909 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (osrv-x-none.msp,pplwfe-x-none.msp, spswfe-x-none.msp,wosrv-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2553915 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (wssmui-xx-xx.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2553920 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (wasrvwfe-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2553921 Mô t? v? d?ch v? Excel trong SharePoint Server 2010 hotfix gói (xlsrvwfe-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2553930 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (dlc-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2553931 Mô t? c?a SharePoint qu? 2010 hotfix gói (sts-x-none.msp, wssmui-xx-xx.msp): Tháng Sáu 28, 2011
 • 2553934 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (svrproof-sv-se.msp): Tháng Sáu 28, 2011

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update for Project Server 2010

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là d? đ?nh đ? s?a ch?a ch? là nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho các C?p ti?p theo nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" t?i các đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i D?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Project Server 2010 hotfixes đư?c bao g?m trong các gói tích l?y C?p Nh?t cho Project Server 2010

Cumulative update C?p Nh?t gói này có t?t c? các t?p tin .msp mà chúng tôi phát hành như hotfixes ho?c là b?n c?p nh?t công nh?m m?c tiêu d? án Server 2010.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Project Server 2010 đư?c cài đ?t.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n làm không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.


Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Office2010-kb2536600-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6106.50011,042,024,68822-Jun-1121: 50

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Acsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng3,994,62421-Jun-1110: 07
Acsrvmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng4,091,39221-Jun-1110: 07
Acsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng4,018,17621-Jun-1110: 07
Acsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ng4,018,68821-Jun-1110: 07
Acsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ng3,981,82421-Jun-1110: 07
Acsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ng4,075,52021-Jun-1110: 07
Acsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng4,246,01621-Jun-1110: 07
Acsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng4,006,91221-Jun-1110: 07
Acsrvmui-et-ee.mspKhông áp d?ng3,978,24021-Jun-1110: 07
Acsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng4,030,46421-Jun-1110: 07
Acsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng3,977,21621-Jun-1110: 08
Acsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ng4,029,44021-Jun-1110: 08
Acsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ng4,246,01621-Jun-1110: 08
Acsrvmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng5,041,66421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng4,053,50421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng3,983,87221-Jun-1110: 08
Acsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng2,133,50421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng3,991,55221-Jun-1110: 08
Acsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng3,885,05621-Jun-1110: 08
Acsrvmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng4,035,58421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng4,030,46421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng4,017,15221-Jun-1110: 08
Acsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng3,983,87221-Jun-1110: 08
Acsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng4,020,22421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng4,005,37621-Jun-1110: 08
Acsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng4,065,28021-Jun-1110: 08
Acsrvmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng3,966,97621-Jun-1110: 08
Acsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng4,056,57621-Jun-1110: 09
Acsrvmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng3,923,96821-Jun-1110: 09
Acsrvmui-sl-si.mspKhông áp d?ng4,005,88821-Jun-1110: 09
Acsrvmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng3,932,16021-Jun-1110: 09
Acsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng3,962,88021-Jun-1110: 09
Acsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ng4,068,35221-Jun-1110: 09
Acsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng3,985,40821-Jun-1110: 09
Acsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng4,008,44821-Jun-1110: 09
Acsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng3,899,39221-Jun-1110: 09
Acsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng3,946,49621-Jun-1110: 09
Acsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng3,257,85621-Jun-1110: 09
Dlc-x-none.mspKhông áp d?ng3,358,20821-Jun-1110: 11
Dlcmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng2,170,88021-Jun-1110: 09
Dlcmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng2,171,90421-Jun-1110: 09
Dlcmui-ca-es.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 09
Dlcmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng2,170,36821-Jun-1110: 09
Dlcmui-da-dk.mspKhông áp d?ng2,168,32021-Jun-1110: 09
Dlcmui-de-de.mspKhông áp d?ng2,169,85621-Jun-1110: 09
Dlcmui-el-gr.mspKhông áp d?ng2,174,46421-Jun-1110: 10
Dlcmui-en-us.mspKhông áp d?ng2,167,29621-Jun-1110: 10
Dlcmui-es-es.mspKhông áp d?ng2,168,83221-Jun-1110: 10
Dlcmui-et-ee.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 10
Dlcmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng2,168,83221-Jun-1110: 10
Dlcmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng2,180,60821-Jun-1110: 10
Dlcmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 10
Dlcmui-gl-es.mspKhông áp d?ng2,168,83221-Jun-1110: 10
Dlcmui-ông-il.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 10
Dlcmui-chào-in.mspKhông áp d?ng2,185,21621-Jun-1110: 10
Dlcmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng3,224,57621-Jun-1110: 10
Dlcmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng2,170,88021-Jun-1110: 10
Dlcmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 10
Dlcmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng2,356,73621-Jun-1110: 10
Dlcmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng2,171,90421-Jun-1110: 10
Dlcmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng2,301,44021-Jun-1110: 10
Dlcmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng2,170,36821-Jun-1110: 10
Dlcmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng2,170,36821-Jun-1110: 11
Dlcmui-nb-no.mspKhông áp d?ng2,168,83221-Jun-1110: 11
Dlcmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 11
Dlcmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng2,170,36821-Jun-1110: 11
Dlcmui-pt-br.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 11
Dlcmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng2,169,85621-Jun-1110: 11
Dlcmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 11
Dlcmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng2,172,41621-Jun-1110: 11
Dlcmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng2,182,65621-Jun-1110: 11
Dlcmui-sl-si.mspKhông áp d?ng2,181,12021-Jun-1110: 11
Dlcmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng2,169,85621-Jun-1110: 11
Dlcmui-sv-se.mspKhông áp d?ng2,188,28821-Jun-1110: 11
Dlcmui-th-th.mspKhông áp d?ng2,171,39221-Jun-1110: 11
Dlcmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng2,169,85621-Jun-1110: 11
Dlcmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng2,171,90421-Jun-1110: 11
Dlcmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng2,301,44021-Jun-1110: 11
Dlcmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng2,306,56021-Jun-1110: 12
Ifsmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng2,169,85621-Jun-1110: 12
Ifsmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng2,241,53621-Jun-1110: 12
Ifsmui-ca-es.mspKhông áp d?ng2,237,44021-Jun-1110: 12
Ifsmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng2,237,95221-Jun-1110: 12
Ifsmui-da-dk.mspKhông áp d?ng2,167,80821-Jun-1110: 12
Ifsmui-de-de.mspKhông áp d?ng2,169,85621-Jun-1110: 12
Ifsmui-el-gr.mspKhông áp d?ng2,245,12021-Jun-1110: 12
Ifsmui-en-us.mspKhông áp d?ng2,165,76021-Jun-1110: 12
Ifsmui-es-es.mspKhông áp d?ng2,167,80821-Jun-1110: 12
Ifsmui-et-ee.mspKhông áp d?ng2,234,88021-Jun-1110: 12
Ifsmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng2,236,41621-Jun-1110: 12
Ifsmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng2,236,92821-Jun-1110: 12
Ifsmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng2,167,80821-Jun-1110: 12
Ifsmui-gl-es.mspKhông áp d?ng2,236,41621-Jun-1110: 12
Ifsmui-ông-il.mspKhông áp d?ng2,168,83221-Jun-1110: 12
Ifsmui-chào-in.mspKhông áp d?ng2,172,92821-Jun-1110: 12
Ifsmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng3,292,16021-Jun-1110: 13
Ifsmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng2,238,97621-Jun-1110: 13
Ifsmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng2,167,29621-Jun-1110: 13
Ifsmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng2,167,80821-Jun-1110: 13
Ifsmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng2,241,02421-Jun-1110: 13
Ifsmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng2,165,76021-Jun-1110: 13
Ifsmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng2,236,92821-Jun-1110: 13
Ifsmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng2,236,41621-Jun-1110: 13
Ifsmui-nb-no.mspKhông áp d?ng2,234,88021-Jun-1110: 13
Ifsmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng2,168,83221-Jun-1110: 13
Ifsmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng2,169,34421-Jun-1110: 13
Ifsmui-pt-br.mspKhông áp d?ng2,168,32021-Jun-1110: 13
Ifsmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng2,236,92821-Jun-1110: 13
Ifsmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng2,236,92821-Jun-1110: 13
Ifsmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng2,172,92821-Jun-1110: 13
Ifsmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng2,238,46421-Jun-1110: 13
Ifsmui-sl-si.mspKhông áp d?ng2,236,92821-Jun-1110: 14
Ifsmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng2,238,46421-Jun-1110: 14
Ifsmui-sv-se.mspKhông áp d?ng2,167,29621-Jun-1110: 14
Ifsmui-th-th.mspKhông áp d?ng2,172,41621-Jun-1110: 14
Ifsmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng2,235,90421-Jun-1110: 14
Ifsmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng2,242,04821-Jun-1110: 14
Ifsmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng2,164,22421-Jun-1110: 14
Ifsmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng2,164,22421-Jun-1110: 14
Ifswfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,573,69621-Jun-1110: 14
Lpsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng2,129,92021-Jun-1110: 14
Osrchmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng2,790,91221-Jun-1110: 14
Osrchmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng2,822,65621-Jun-1110: 14
Osrchmui-ca-es.mspKhông áp d?ng2,720,25621-Jun-1110: 14
Osrchmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng2,785,28021-Jun-1110: 14
Osrchmui-da-dk.mspKhông áp d?ng2,769,40821-Jun-1110: 14
Osrchmui-de-de.mspKhông áp d?ng2,739,71221-Jun-1110: 14
Osrchmui-el-gr.mspKhông áp d?ng2,859,52021-Jun-1110: 15
Osrchmui-en-us.mspKhông áp d?ng2,271,74421-Jun-1110: 15
Osrchmui-es-es.mspKhông áp d?ng2,718,72021-Jun-1110: 15
Osrchmui-et-ee.mspKhông áp d?ng2,765,31221-Jun-1110: 15
Osrchmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng2,710,01621-Jun-1110: 15
Osrchmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng2,772,99221-Jun-1110: 15
Osrchmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng2,727,93621-Jun-1110: 15
Osrchmui-gl-es.mspKhông áp d?ng2,711,55221-Jun-1110: 15
Osrchmui-ông-il.mspKhông áp d?ng2,776,06421-Jun-1110: 15
Osrchmui-chào-in.mspKhông áp d?ng2,830,33621-Jun-1110: 15
Osrchmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng3,835,90421-Jun-1110: 15
Osrchmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng2,795,00821-Jun-1110: 15
Osrchmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng2,712,06421-Jun-1110: 15
Osrchmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng2,715,13621-Jun-1110: 15
Osrchmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng2,811,39221-Jun-1110: 15
Osrchmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng2,693,63221-Jun-1110: 15
Osrchmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng2,796,54421-Jun-1110: 16
Osrchmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng2,778,11221-Jun-1110: 16
Osrchmui-nb-no.mspKhông áp d?ng2,764,80021-Jun-1110: 16
Osrchmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng2,791,42421-Jun-1110: 16
Osrchmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng2,821,63221-Jun-1110: 16
Osrchmui-pt-br.mspKhông áp d?ng2,728,44821-Jun-1110: 16
Osrchmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng2,778,62421-Jun-1110: 16
Osrchmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng2,782,72021-Jun-1110: 16
Osrchmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng2,799,61621-Jun-1110: 16
Osrchmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng2,790,91221-Jun-1110: 16
Osrchmui-sl-si.mspKhông áp d?ng2,776,06421-Jun-1110: 16
Osrchmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng2,780,67221-Jun-1110: 16
Osrchmui-sv-se.mspKhông áp d?ng2,765,82421-Jun-1110: 16
Osrchmui-th-th.mspKhông áp d?ng2,821,12021-Jun-1110: 16
Osrchmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng2,770,94421-Jun-1110: 16
Osrchmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng2,822,14421-Jun-1110: 16
Osrchmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng2,686,97621-Jun-1110: 17
Osrchmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng2,685,95221-Jun-1110: 17
Osrchwfe-x-none.mspKhông áp d?ng158,798,33621-Jun-1110: 17
Osrv-x-none.mspKhông áp d?ng8,163,84021-Jun-1110: 17
Pjsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng2,649,08821-Jun-1110: 17
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng11,204,60821-Jun-1110: 17
Pplwfe-x-none.mspKhông áp d?ng15,418,88021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-ar-sa.mspKhông áp d?ng6,212,09621-Jun-1110: 17
Ppsmamui-bg-bg.mspKhông áp d?ng6,254,08021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-cs-cz.mspKhông áp d?ng6,242,30421-Jun-1110: 17
Ppsmamui-da-dk.mspKhông áp d?ng6,215,68021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-de-de.mspKhông áp d?ng6,213,12021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-el-gr.mspKhông áp d?ng6,259,71221-Jun-1110: 17
Ppsmamui-en-us.mspKhông áp d?ng7,639,55221-Jun-1110: 18
Ppsmamui-es-es.mspKhông áp d?ng6,208,00021-Jun-1110: 18
Ppsmamui-et-ee.mspKhông áp d?ng6,214,65621-Jun-1110: 18
Ppsmamui-fi-fi.mspKhông áp d?ng6,217,72821-Jun-1110: 18
Ppsmamui-fr-fr.mspKhông áp d?ng6,232,06421-Jun-1110: 18
Ppsmamui-ông-il.mspKhông áp d?ng6,209,02421-Jun-1110: 18
Ppsmamui-chào-in.mspKhông áp d?ng6,249,98421-Jun-1110: 18
Ppsmamui-hr-hr.mspKhông áp d?ng7,279,10421-Jun-1110: 18
Ppsmamui-hu-hu.mspKhông áp d?ng6,225,40821-Jun-1110: 18
Ppsmamui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng6,205,44021-Jun-1110: 18
Ppsmamui-ja-jp.mspKhông áp d?ng6,256,12821-Jun-1110: 18
Ppsmamui-kk-kz.mspKhông áp d?ng6,252,03221-Jun-1110: 18
Ppsmamui-ko-kr.mspKhông áp d?ng6,207,48821-Jun-1110: 18
Ppsmamui-lt-lt.mspKhông áp d?ng6,222,84821-Jun-1110: 18
Ppsmamui-lv-lv.mspKhông áp d?ng6,220,80021-Jun-1110: 18
Ppsmamui-nb-no.mspKhông áp d?ng6,212,09621-Jun-1110: 19
Ppsmamui-nl-nl.mspKhông áp d?ng6,215,68021-Jun-1110: 19
Ppsmamui-pl-pl.mspKhông áp d?ng6,232,06421-Jun-1110: 19
Ppsmamui-pt-br.mspKhông áp d?ng6,225,40821-Jun-1110: 19
Ppsmamui-pt-pt.mspKhông áp d?ng6,218,75221-Jun-1110: 19
Ppsmamui-ro-ro.mspKhông áp d?ng6,220,28821-Jun-1110: 19
Ppsmamui-ru-ru.mspKhông áp d?ng6,241,79221-Jun-1110: 19
Ppsmamui-sk-sk.mspKhông áp d?ng6,223,87221-Jun-1110: 19
Ppsmamui-sl-si.mspKhông áp d?ng6,224,89621-Jun-1110: 19
Ppsmamui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng6,221,31221-Jun-1110: 19
Ppsmamui-sv-se.mspKhông áp d?ng6,212,09621-Jun-1110: 19
Ppsmamui-th-th.mspKhông áp d?ng6,236,16021-Jun-1110: 19
Ppsmamui-tr-tr.mspKhông áp d?ng6,217,72821-Jun-1110: 19
Ppsmamui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng6,253,56821-Jun-1110: 19
Ppsmamui-zh-cn.mspKhông áp d?ng6,201,85621-Jun-1110: 20
Ppsmamui-zh-tw.mspKhông áp d?ng6,202,36821-Jun-1110: 20
Ppsmawfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,321,28021-Jun-1110: 20
Spsmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng2,569,72821-Jun-1110: 20
Spsmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng2,555,39221-Jun-1110: 20
Spsmui-ca-es.mspKhông áp d?ng2,525,18421-Jun-1110: 20
Spsmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng2,531,32821-Jun-1110: 20
Spsmui-da-dk.mspKhông áp d?ng2,519,04021-Jun-1110: 20
Spsmui-de-de.mspKhông áp d?ng2,534,91221-Jun-1110: 20
Spsmui-el-gr.mspKhông áp d?ng2,575,36021-Jun-1110: 20
Spsmui-en-us.mspKhông áp d?ng2,202,11221-Jun-1110: 20
Spsmui-es-es.mspKhông áp d?ng2,523,64821-Jun-1110: 20
Spsmui-et-ee.mspKhông áp d?ng2,516,99221-Jun-1110: 20
Spsmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng2,518,52821-Jun-1110: 20
Spsmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng2,522,62421-Jun-1110: 20
Spsmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng2,531,32821-Jun-1110: 21
Spsmui-gl-es.mspKhông áp d?ng2,520,57621-Jun-1110: 21
Spsmui-ông-il.mspKhông áp d?ng2,523,64821-Jun-1110: 21
Spsmui-chào-in.mspKhông áp d?ng2,559,48821-Jun-1110: 21
Spsmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng3,582,46421-Jun-1110: 21
Spsmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng2,537,47221-Jun-1110: 21
Spsmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng2,520,57621-Jun-1110: 21
Spsmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng2,522,62421-Jun-1110: 21
Spsmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng2,548,73621-Jun-1110: 21
Spsmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng2,508,80021-Jun-1110: 21
Spsmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng2,543,61621-Jun-1110: 21
Spsmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng2,526,20821-Jun-1110: 21
Spsmui-nb-no.mspKhông áp d?ng2,515,96821-Jun-1110: 21
Spsmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng2,540,03221-Jun-1110: 21
Spsmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng2,551,29621-Jun-1110: 21
Spsmui-pt-br.mspKhông áp d?ng2,526,72021-Jun-1110: 22
Spsmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng2,526,20821-Jun-1110: 22
Spsmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng2,529,79221-Jun-1110: 22
Spsmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng2,558,46421-Jun-1110: 22
Spsmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng2,533,88821-Jun-1110: 22
Spsmui-sl-si.mspKhông áp d?ng2,523,13621-Jun-1110: 22
Spsmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng2,528,76821-Jun-1110: 22
Spsmui-sv-se.mspKhông áp d?ng2,541,56821-Jun-1110: 22
Spsmui-th-th.mspKhông áp d?ng2,547,71221-Jun-1110: 22
Spsmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng2,522,11221-Jun-1110: 22
Spsmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng2,553,85621-Jun-1110: 22
Spsmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng2,502,65621-Jun-1110: 22
Spsmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng2,503,16821-Jun-1110: 22
Sts-x-none.mspKhông áp d?ng34,441,72821-Jun-1110: 22
Svrproof-ar-sa.mspKhông áp d?ng7,991,80821-Jun-1110: 23
Svrproof-ca-es.mspKhông áp d?ng4,639,23221-Jun-1110: 23
Svrproof-cs-cz.mspKhông áp d?ng5,434,36821-Jun-1110: 23
Svrproof-da-dk.mspKhông áp d?ng3,861,50421-Jun-1110: 23
Svrproof-de-de.mspKhông áp d?ng5,737,47221-Jun-1110: 23
Svrproof-en-us.mspKhông áp d?ng3,766,78421-Jun-1110: 23
Svrproof-es-es.mspKhông áp d?ng3,981,31221-Jun-1110: 23
Svrproof-fr-fr.mspKhông áp d?ng4,019,20021-Jun-1110: 23
Svrproof-gu-in.mspKhông áp d?ng3,102,72021-Jun-1110: 23
Svrproof-ông-il.mspKhông áp d?ng6,333,44021-Jun-1110: 23
Svrproof-chào-in.mspKhông áp d?ng3,129,85621-Jun-1110: 23
Svrproof-CNTT-it.mspKhông áp d?ng5,121,02421-Jun-1110: 23
Svrproof-kn-in.mspKhông áp d?ng3,347,96821-Jun-1110: 23
Svrproof-mr-in.mspKhông áp d?ng3,226,62421-Jun-1110: 23
Svrproof-nb-no.mspKhông áp d?ng4,357,63221-Jun-1110: 24
Svrproof-nl-nl.mspKhông áp d?ng4,941,82421-Jun-1110: 24
Svrproof-nn-no.mspKhông áp d?ng3,763,20021-Jun-1110: 24
Svrproof-pa-in.mspKhông áp d?ng3,053,56821-Jun-1110: 24
Svrproof-pl-pl.mspKhông áp d?ng4,743,68021-Jun-1110: 24
Svrproof-pt-br.mspKhông áp d?ng4,439,04021-Jun-1110: 24
Svrproof-pt-pt.mspKhông áp d?ng3,966,46421-Jun-1110: 24
Svrproof-ru-ru.mspKhông áp d?ng4,275,71221-Jun-1110: 24
Svrproof-sv-se.mspKhông áp d?ng4,738,04821-Jun-1110: 24
Svrproof-ta-in.mspKhông áp d?ng3,118,08021-Jun-1110: 24
Svrproof-te-in.mspKhông áp d?ng3,414,52821-Jun-1110: 24
Svrproof-tr-tr.mspKhông áp d?ng3,392,51221-Jun-1110: 24
Svrproof-ur-pk.mspKhông áp d?ng3,061,24821-Jun-1110: 24
Ulscommoncore-en-us.mspKhông áp d?ng175,10421-Jun-1110: 24
Vsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng2,704,89621-Jun-1110: 24
Wasrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng2,268,16021-Jun-1110: 25
Wdsrv-x-none.mspKhông áp d?ng48,309,76021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng2,546,17621-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ng3,137,02421-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng2,504,19221-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng2,529,28021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng2,526,72021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng2,516,99221-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng2,531,84021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng2,535,42421-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng2,536,96021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng2,519,55221-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng2,532,35221-Jun-1110: 25
Wosrv-x-none.mspKhông áp d?ng8,163,84021-Jun-1110: 26
Wssmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng3,492,86421-Jun-1110: 26
Wssmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng3,460,09621-Jun-1110: 26
Wssmui-ca-es.mspKhông áp d?ng3,386,36821-Jun-1110: 26
Wssmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng3,404,80021-Jun-1110: 26
Wssmui-da-dk.mspKhông áp d?ng3,372,03221-Jun-1110: 26
Wssmui-de-de.mspKhông áp d?ng3,410,43221-Jun-1110: 26
Wssmui-el-gr.mspKhông áp d?ng3,509,76021-Jun-1110: 26
Wssmui-en-us.mspKhông áp d?ng3,049,98421-Jun-1110: 26
Wssmui-es-es.mspKhông áp d?ng3,382,27221-Jun-1110: 26
Wssmui-et-ee.mspKhông áp d?ng3,369,98421-Jun-1110: 26
Wssmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng3,379,71221-Jun-1110: 26
Wssmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng3,382,78421-Jun-1110: 26
Wssmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng3,401,21621-Jun-1110: 26
Wssmui-gl-es.mspKhông áp d?ng3,378,17621-Jun-1110: 27
Wssmui-ông-il.mspKhông áp d?ng3,388,92821-Jun-1110: 27
Wssmui-chào-in.mspKhông áp d?ng3,545,08821-Jun-1110: 27
Wssmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng4,452,35221-Jun-1110: 27
Wssmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng3,421,69621-Jun-1110: 27
Wssmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng3,375,10421-Jun-1110: 27
Wssmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng3,396,60821-Jun-1110: 27
Wssmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng3,451,39221-Jun-1110: 27
Wssmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng3,368,44821-Jun-1110: 27
Wssmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng3,394,56021-Jun-1110: 27
Wssmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng3,389,95221-Jun-1110: 27
Wssmui-nb-no.mspKhông áp d?ng3,362,81621-Jun-1110: 27
Wssmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng3,387,39221-Jun-1110: 27
Wssmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng3,412,99221-Jun-1110: 27
Wssmui-pt-br.mspKhông áp d?ng3,384,83221-Jun-1110: 28
Wssmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng3,386,36821-Jun-1110: 28
Wssmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng3,398,14421-Jun-1110: 28
Wssmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng3,544,57621-Jun-1110: 28
Wssmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng3,414,52821-Jun-1110: 28
Wssmui-sl-si.mspKhông áp d?ng3,389,95221-Jun-1110: 28
Wssmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng3,396,09621-Jun-1110: 28
Wssmui-sv-se.mspKhông áp d?ng3,374,59221-Jun-1110: 28
Wssmui-th-th.mspKhông áp d?ng3,442,17621-Jun-1110: 28
Wssmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng3,379,71221-Jun-1110: 28
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng3,466,24021-Jun-1110: 28
Wssmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng3,355,64821-Jun-1110: 28
Wssmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng3,352,57621-Jun-1110: 28
Xlsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng2,353,15221-Jun-1110: 28
Xlsrvmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng2,356,22421-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-ca-es.mspKhông áp d?ng2,351,61621-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng2,391,04021-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ng2,386,43221-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ng2,354,68821-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ng2,359,29621-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng2,339,32821-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng2,389,50421-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-et-ee.mspKhông áp d?ng2,350,59221-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng2,350,59221-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng2,351,10421-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng2,352,12821-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-gl-es.mspKhông áp d?ng2,350,59221-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ng2,351,10421-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ng2,358,27221-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng3,406,84821-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng2,352,64021-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng2,387,45621-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng2,350,08021-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng2,356,22421-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng2,349,05621-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng2,351,61621-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng2,351,61621-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng2,385,40821-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng2,389,50421-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng2,354,68821-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng2,390,01621-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng2,388,48021-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng2,352,12821-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng2,356,22421-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng2,352,64021-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-sl-si.mspKhông áp d?ng2,352,64021-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng2,352,12821-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng2,385,92021-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ng2,356,22421-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng2,387,96821-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng2,355,71221-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng2,348,54421-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng2,349,05621-Jun-1110: 31
Xlsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng12,209,66421-Jun-1110: 31

Sau khi cài đ?t các hotfix Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này các thu?c tính t?p, mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây:

m?tcsrvmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.access.Server.Resources.dll14.0.6019.100075,6328-Feb-1115: 14

acsrvwfe-x-none.msp
thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Ascalc.dll14.0.6015.1000979,82421-Dec-1010: 41
Microsoft.Office.access.Server.Application.dll14.0.6009.1000542,57620-Tháng Mư?i-1010: 18
Microsoft.Office.access.Server.dataserver.dll14.0.6015.1000104,30421-Dec-1010: 41
Microsoft.Office.access.Server.dll14.0.6019.10001,087,3448-Feb-1115: 14
Microsoft.Office.access.Server.UI.dll14.0.6019.1000145,2648-Feb-1115: 14

ngày
LC-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Auditsettings.aspx14.0.601516,44620-Tháng mư?i hai-1016: 53
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6106.5001374,65616-Jun-110: 43
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6106.5001374,65616-Jun-110: 43
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll14.0.6106.5001120,71216-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6106.500138,78416-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6106.5001874,34416-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6106.5001874,34416-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Policy.pages.dll14.0.6106.5001210,80016-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.actions.dll14.0.6106.5001153,48016-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77618 Tháng 1117: 00
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll14.0.6106.500187,95216-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6106.5001132,98416-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6106.500151,08816-Jun-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6106.500151,08816-Jun-110: 43
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6106.500163,35216-Jun-110: 43

ifsmui-en-us.msp informaiton

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.InfoPath.Server.INTL.Resources.dll14.0.6106.5001198,51216-Jun-110: 26

ifswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Htmlchkr.dll14.0.6106.50011,196,93619-Jun-1120: 47
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Administration.commandline.dll14.0.6106.500112,14416-Jun-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll14.0.6106.50012,971,50416-Jun-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.host.dll14.0.6106.500114,70416-Jun-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.INTL.dll14.0.6106.5001198,51216-Jun-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.pages.dll14.0.6106.500146,96016-Jun-110: 26

lpsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.slidelibrary.dll14.0.6019.100018,8247-Tháng hai-117: 56

osrchmui-en-us.msp thông tin


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Notessetup.exe14.0.6015.1000558,44820-Tháng mư?i hai-1012: 13

osrchwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6009.1000220.032 ngư?i20-Tháng Mư?i-1010: 25
Connectorph.dll14.0.6015.1000283,50420-Tháng mư?i hai-1016: 47
Docxpageconverter.exe14.0.6106.50011,220,98416-Jun-110: 14
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Tháng Mư?i-105: 14
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6106.500151,07216-Jun-110: 33
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll14.0.6009.1000427,90420-Tháng Mư?i-108: 31
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.INTL.dll14.0.6009.1000169,85620-Tháng Mư?i-108: 31
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6106.5000292,7448-Jun-114: 13
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6106.5001608,12816-Jun-110: 23
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6105.50001,091,44018 Tháng 1116: 38
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6105.50001,091,44018 Tháng 1116: 38
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6106.500013,272,4328-Jun-114: 34
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6106.500013,272,4328-Jun-114: 34
Microsoft.Office.Server.Search.INTL.dll14.0.6009.1000612,23220-Tháng Mư?i-104: 31
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81620-Tháng Mư?i-104: 37
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6106.5001272,27216-Jun-111: 02
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6106.50014,999,04816-Jun-110: 54
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6106.50014,999,04816-Jun-110: 54
Microsoft.SharePoint.Portal.INTL.dll14.0.6009.10001,197,96820-Tháng Mư?i-1010: 22
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll14.0.6106.5001165,76816-Jun-110: 54
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6106.50013,164,02416-Jun-110: 15
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6106.50013,164,02416-Jun-110: 15
Microsoft.SharePoint.Publishing.INTL.dll14.0.6009.1000214,90420-Tháng Mư?i-106: 23
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.329.0325,53620-Tháng mư?i hai-1010: 58
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.329.0325,53620-Tháng mư?i hai-1010: 58
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6106.50011,046,39216-Jun-110: 03
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6106.50011,046,39216-Jun-110: 03
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6087-Jan-119: 04
Msdym7.Lex14.0.6015.1000415,74420-Tháng mư?i hai-1020: 17
Msscpi.dll14.0.6105.50002,142,06418 Tháng 1116: 30
Mssdmn.exe14.0.6105.5000790,89618 Tháng 1116: 30
Mssearch.exe14.0.6105.5000524,14418 Tháng 1116: 30
Msslad.dll14.0.6105.5000431,47218 Tháng 1116: 30
Mssph.dll14.0.6105.50001,672,56018 Tháng 1116: 30
Mssrch.dll14.0.6105.50004,987,24818 Tháng 1116: 30
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86420-Tháng mư?i hai-1022: 12
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,67220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 58
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,41620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,44020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,27220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,05620-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,71220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,59220-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,27220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,56020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,68820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,32020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,26420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,92020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,56820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0000.dll14.0.6015.10002,022,83220-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata0002.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0003.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0009.dll14.0.6015.100022,939,56827-Dec-1016: 57
Nlsdata000a.dll14.0.6015.100011,365,80820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata000c.dll14.0.6015.10003,400,11220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata000d.dll14.0.6015.10002,967,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata000f.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0010.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0018.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata001a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata001b.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata001d.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0020.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0021.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0022.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0024.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0026.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0027.dll14.0.6015.10002,360,75220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata002a.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0039.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata003e.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0045.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0046.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0047.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0049.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata004a.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata004b.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata004c.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata004e.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0414.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0416.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0816.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata081a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata0c1a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,28020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,18420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,12020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,56820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,74420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,32020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,45620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,61620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,96020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,16020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,06420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,43220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,32820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,56820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,15220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,99220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,32020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,67220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,36020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,40020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,62420-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,64820-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,10420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,22420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,00020-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,01620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,82420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,28020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,39220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,02420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,64820-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,20820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Noteswebservice.dll14.0.6009.1000972,14420-Tháng Mư?i-104: 58
Pkmexsph.dll14.0.6105.5000573,29618 Tháng 1116: 30
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6013.100011,17619-Nov-108: 01
Prm0001.bin14.0.6015.100016,736,25620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0005.bin14.0.6015.10006,472,70420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0006.bin14.0.6015.10007,046,14420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0007.bin14.0.6015.100011,602,94420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0008.bin14.0.6015.10008,230,40020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0009.bin14.0.6015.10005,739,00820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm000b.bin14.0.6015.10008,071,68020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm000e.bin14.0.6015.100010,403,32820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0013.bin14.0.6015.10009,482,24020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,49620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0019.bin14.0.6015.10008,629,24820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm001f.bin14.0.6015.100014,329,85620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Query.dll14.0.6015.1000371,56820-Tháng mư?i hai-1012: 30
Tquery.dll14.0.6019.10005,646,7047-Tháng hai-117: 41

osrv-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6106.5001165,76816-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.INTL.dll14.0.6009.1000235,40820-Tháng Mư?i-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6019.1000666,4967-Tháng hai-117: 26
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6019.10001,250,6807-Tháng hai-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67216-May-1115: 47
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Feb-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6106.5001122,73615-Tháng sáu-1123: 11
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Tháng Mư?i-107: 54
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60020-Tháng mư?i hai-1020: 24

pjsrvmui-en-us.msp thông tin


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.INTL.Resources.dll14.0.6015.100051,06420-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.msg.dll14.0.6015.1000170,86420-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.perfmonmsg.dll14.0.6015.100017,26420-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.INTL.Resources.dll14.0.6015.1000120,69620-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.INTL.Resources.dll14.0.6015.100083,83220-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Shared.INTL.Resources.dll14.0.6015.1000735,09620-Tháng mư?i hai-1012: 19

pjsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67520-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Addtask.aspx14.0.601514,94020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Adfindgroup.aspx14.0.60154.036 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Admin.aspx14.0.60152,22820-Tháng mư?i hai-1017: 06
Admtime.aspx14.0.60158,73120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Analyses.aspx14.0.60158,80120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Approvalcommentdlg.aspx14.0.60154,89420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Approvals.aspx14.0.60156,37820-Tháng mư?i hai-1017: 09
Approvaltask.aspx14.0.60155,99620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Backup.aspx14.0.60156,38320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Backupsched.aspx14.0.601514,26020-Tháng mư?i hai-1017: 06
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Buildteam.aspx14.0.60157,97220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Calendarsmain.aspx14.0.601512.80220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518.614 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Changeworkflow.aspx14.0.60155.290 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Commentdlg.aspx14.0.60151.09320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154.52020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33720-Tháng mư?i hai-1017: 09
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Cpycfdlg.aspx14.0.60151.52120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Cpyltdlg.aspx14.0.60151.50920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151.72620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Createfy.aspx14.0.601511,22920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Createpwa.aspx14.0.601518,93820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156.032 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Customizefields.aspx14.0.601523.61120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581020-Tháng mư?i hai-1017: 08
Dataedit.dll14.0.6016.1000444,2727-Jan-114: 33
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Default.aspx14.0.60157,36420-Tháng mư?i hai-1017: 09
Delegate.aspx14.0.601513,16320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Details.aspx14.0.601530,68720-Tháng mư?i hai-1017: 07
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Drivers.aspx14.0.60156,46320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Editcustomfield.aspx14.0.60153.09620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46318 Tháng 1117: 18
Editglobal.aspx14.0.60154,77220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510.509 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158.826 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Events.aspx14.0.60158,41120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70520-Tháng mư?i hai-1017: 18
Exportgridexcel.aspx14.0.601568620-Tháng mư?i hai-1017: 07
Exporthtmlword.aspx14.0.601568520-Tháng mư?i hai-1017: 07
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80418-Feb-113: 36
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Groupsettings.aspx14.0.601519,04320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Import.aspx14.0.60156,95320-Tháng mư?i hai-1017: 08
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46220-Tháng mư?i hai-1017: 09
License.aspx14.0.60153.567 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Lineclass.aspx14.0.60158,71020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Loadnote.aspx14.0.601535220-Tháng mư?i hai-1017: 08
Locktask.aspx14.0.60158.536 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Managecategories.aspx14.0.61027,26327-Mar-1114: 07
Managedelegations.aspx14.0.601522.11420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Managegroups.aspx14.0.61027,06327-Mar-1114: 07
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03320-Tháng mư?i hai-1017: 06
Managepwa.aspx14.0.60157.80020-Tháng mư?i hai-1017: 06
Managetemplates.aspx14.0.61027,33227-Mar-1114: 07
Manageusers.aspx14.0.610211,56527-Mar-1114: 07
Managewss.aspx14.0.601512,69720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Microsoft.Office.Project.pi.dll14.0.6015.100087,92020-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86420-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6015.10005,314,41620-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44020-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.1000288,6242-Mar-111: 01
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.INTL.dll14.0.6015.100020,34420-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6015.1000284,52820-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6015.1000497,52020-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6106.50017,251,82416-Jun-111: 10
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81620-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll14.0.6015.1000132,97620-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll14.0.6015.100059,24820-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.10002,148,20820-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.1000482,67220-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90420-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll14.0.6106.50011,046,43216-Jun-111: 10
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6106.50002,066,3368-Jun-115: 12
Microsoft.Office.Project.Server.queuing.exe14.0.6015.100034,69620-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76820-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84020-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.INTL.dll14.0.6015.100059,25620-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll14.0.6105.50005,941,10418 Tháng 1117: 22
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6015.1000493,42420-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72820-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68020-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.INTL.dll14.0.6015.100042.872 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97620-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Shared.INTL.dll14.0.6015.1000219,00020-Tháng mư?i hai-1012: 19
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6106.5000788,3368-Jun-114: 12
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Myjobs.aspx14.0.60156,29020-Tháng mư?i hai-1017: 09
Mytssummary.aspx14.0.601512,38120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Mywork.aspx14.0.60154,82820-Tháng mư?i hai-1017: 09
Notification.aspx14.0.601518.614 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Password.aspx14.0.60156,75320-Tháng mư?i hai-1017: 06
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.6015302320-Tháng mư?i hai-1017: 07
Personalsettings.aspx14.0.60153,79520-Tháng mư?i hai-1017: 06
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153.16920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6015.100011,70420-Tháng mư?i hai-1017: 37
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70820-Tháng mư?i hai-1017: 09
Prioritizations.aspx14.0.601510,91720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90520-Tháng mư?i hai-1017: 18
Projectdetails.aspx14.0.60153,64520-Tháng mư?i hai-1017: 09
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58220-Tháng mư?i hai-1017: 09
Projectinformation.aspx14.0.60153,65220-Tháng mư?i hai-1017: 09
Projectpermissions.aspx14.0.60156.032 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151.694 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 09
Projects.aspx14.0.60156,36120-Tháng mư?i hai-1017: 09
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69920-Tháng mư?i hai-1017: 09
Proposalschedule.aspx14.0.60153.70020-Tháng mư?i hai-1017: 09
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70320-Tháng mư?i hai-1017: 09
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69920-Tháng mư?i hai-1017: 09
Qstatuschecker.aspx14.0.601510.629 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Queue.aspx14.0.601516,31920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Queueerrortext.aspx14.0.60151.53120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Queuesettings.aspx14.0.601527,24820-Tháng mư?i hai-1017: 07
Reportcenterhome.aspx14.0.60151.24720-Tháng mư?i hai-1017: 08
Resavailability.aspx14.0.601510,28320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99120-Tháng mư?i hai-1017: 09
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43720-Tháng mư?i hai-1017: 09
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19420-Tháng mư?i hai-1017: 09
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36920-Tháng mư?i hai-1017: 09
Resources.aspx14.0.60156,33420-Tháng mư?i hai-1017: 09
Respicker.aspx14.0.60204,60218-Feb-113: 36
Resplans.aspx14.0.601527,95320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Restore.aspx14.0.60157,98220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26720-Tháng mư?i hai-1017: 09
Rules.aspx14.0.60155,75120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Schedule.aspx14.0.60153,79420-Tháng mư?i hai-1017: 09
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Self_notification.aspx14.0.601511.550 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Serverconfig.aspx14.0.601526,45920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Sitemap.aspx14.0.601511,73820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74320-Tháng mư?i hai-1017: 18
Srarchive.aspx14.0.60154,98520-Tháng mư?i hai-1017: 18
Srhome.aspx14.0.601510,27620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Srmisc.aspx14.0.60153.160 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Srrequest.aspx14.0.601533,63920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Srresponseview.aspx14.0.60153,63120-Tháng mư?i hai-1017: 18
Srteam.aspx14.0.601517,38920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32320-Tháng mư?i hai-1017: 08
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19420-Tháng mư?i hai-1017: 09
Statusing.aspx14.0.60158,97620-Tháng mư?i hai-1017: 07
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65220-Tháng mư?i hai-1017: 09
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06920-Tháng mư?i hai-1017: 08
Tasks.aspx14.0.60156,30620-Tháng mư?i hai-1017: 09
Teamassignments.aspx14.0.60156,33920-Tháng mư?i hai-1017: 09
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Timeperiod.aspx14.0.601521,10720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77920-Tháng mư?i hai-1017: 08
Timesheet.aspx14.0.60156,32420-Tháng mư?i hai-1017: 09
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42420-Tháng mư?i hai-1017: 18
Treepicker.aspx14.0.60152.657 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Tssettings.aspx14.0.601520,25820-Tháng mư?i hai-1017: 18
Updatesites.aspx14.0.601512,46220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31520-Tháng mư?i hai-1017: 18
Viewsmain.aspx14.0.60156,68920-Tháng mư?i hai-1017: 18
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53620-Tháng mư?i hai-1012: 19
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Workflowphases.aspx14.0.60157,69620-Tháng mư?i hai-1017: 18
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76720-Tháng mư?i hai-1017: 18
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91020-Tháng mư?i hai-1017: 18
Workflowstages.aspx14.0.60157.221 ngư?i20-Tháng mư?i hai-1017: 18
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83220-Tháng mư?i hai-1017: 18
Wssnav.aspx14.0.60153,05320-Tháng mư?i hai-1017: 06

pplwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Accountjoiner.dll4.0.2450.34198,4964-Tháng năm-1112: 43
Admapropertypages.dll4.0.2450.34223,0804-Tháng năm-1112: 43
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80816-Mar-1119: 16
Atl90.dll9.0.21022.8179,70416-Mar-1119: 18
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75216-Mar-1119: 23
Configdb.dll4.0.2450.341,652,0484-Tháng năm-1112: 43
Containerpicker.dll4.0.2450.3451,0404-Tháng năm-1112: 43
Csexport.exe4.0.2450.3442,8324-Tháng năm-1112: 43
Cssearch.dll4.0.2450.34128,8484-Tháng năm-1112: 43
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.34243,5604-Tháng năm-1112: 43
Edirectoryma.dll4.0.2450.3471,5124-Tháng năm-1112: 43
Exch2007extension.dll4.0.2450.3414,6964-Tháng năm-1112: 43
Exchangema.dll4.0.2450.34108,3764-Tháng năm-1112: 43
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.34182,1204-Tháng năm-1112: 43
Functionlibrary.dll4.0.2450.3446,9444-Tháng năm-1112: 32
Functionlibrary.dll4.0.2450.3446,9444-Tháng năm-1112: 43
GALSync.dll4.0.2450.3463,3124-Tháng năm-1112: 43
Globaloptions.dll4.0.2450.34280,4164-Tháng năm-1112: 43
Grouplistview.dll4.0.2450.34128,8644-Tháng năm-1112: 43
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.3492,0084-Tháng năm-1112: 43
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.34124,7844-Tháng năm-1112: 43
Logging.dll4.0.2450.3417,7444-Tháng năm-1112: 43
Maexecution.dll4.0.2450.34239,4484-Tháng năm-1112: 43
Maexport.exe4.0.2450.3422,8644-Tháng năm-1112: 43
Mahostm.dll4.0.2450.34325,9684-Tháng năm-1112: 43
Mahostn.dll4.0.2450.3497,1044-Tháng năm-1112: 43
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85616-Mar-1119: 23
Mapackager.exe4.0.2450.3442,8404-Tháng năm-1112: 43
Mapropertypages.dll4.0.2450.34350,0484-Tháng năm-1112: 43
Mcrypt.dll4.0.2450.342,844,4964-Tháng năm-1112: 43
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.3415,2564-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.3451,0804-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.3451,0804-Tháng năm-1112: 43
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.3479,7604-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.3479,76016-May-1115: 47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.3438,7844-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.3413,6964-Tháng năm-1112: 43
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.3483,8484-Tháng năm-1112: 43
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,2724-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,2724-Tháng năm-1112: 42
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,2724-Tháng năm-1112: 43
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6105.500019,89618 Tháng 1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6106.50012,566,01616-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6106.50012,566,01616-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6105.500018,33618 Tháng 1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ManagementAgent.dll14.0.6105.500067,48818 Tháng 1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6105.500019,88018 Tháng 1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6106.5001260,00016-Jun-110: 03
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.3479,7604-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,6724-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.34989,0644-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.34989,0644-Tháng năm-1112: 43
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.3415.312 ngư?i4-Tháng năm-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.3447,0324-Tháng năm-1112: 32
Miisactivate.exe4.0.2450.3422,8724-Tháng năm-1112: 43
Miisclient.exe4.0.2450.34829,2724-Tháng năm-1112: 43
Miiserver.exe4.0.2450.342,896,7284-Tháng năm-1112: 43
Miiskmu.exe4.0.2450.34374,6084-Tháng năm-1112: 43
Miisrcw.dll4.0.2450.3438,7364-Tháng năm-1112: 32
Miisrcw.dll4.0.2450.3438,7364-Tháng năm-1112: 43
Mmscntrl.dll4.0.2450.34299,3444-Tháng năm-1112: 43
Mmsevent.dll4.0.2450.348,0164-Tháng năm-1112: 43
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.34100,1844-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.34102,2324-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.34104,7924-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3442,8404-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3445,9124-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3453,0804-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3459,2244-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3472,0244-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3478,1684-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3478,6804-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3483,8004-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3484,8244-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3485,3364-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3485.848 ngư?i4-Tháng năm-1114: 34
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3485.848 ngư?i4-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3486,3604-Tháng năm-1114: 34
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3486,3604-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3486,8724-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3487,3844-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3487,8964-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3489,4324-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3490,4564-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3490,9684-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3491,9924-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3494,0404-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3495,0644-Tháng năm-1114: 34
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3495,5764-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3496,0884-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3496,6004-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3497,1124-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3498,6484-Tháng năm-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3499,1604-Tháng năm-1114: 35
Mmsmaad.dll4.0.2450.34580,4324-Tháng năm-1112: 43
Mmsmads.dll4.0.2450.34522,0644-Tháng năm-1112: 43
Mmsmaed.dll4.0.2450.34494,9284-Tháng năm-1112: 43
Mmsmaext.dll4.0.2450.34472,9124-Tháng năm-1112: 43
Mmsmafim.dll4.0.2450.3483,7924-Tháng năm-1112: 43
Mmsmaip.dll4.0.2450.34528,7204-Tháng năm-1112: 43
Mmsmaxml.dll4.0.2450.34426,8324-Tháng năm-1112: 43
Mmsperf.dll4.0.2450.3422,8644-Tháng năm-1112: 43
Mmsps.dll4.0.2450.34177,4884-Tháng năm-1112: 43
Mmsscpth.dll4.0.2450.343,037,5204-Tháng năm-1112: 43
Mmsscrpt.exe4.0.2450.34164,1764-Tháng năm-1112: 43
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.3438,7444-Tháng năm-1112: 43
Mmsuihlp.dll4.0.2450.34951,6324-Tháng năm-1112: 43
Mmsuishell.dll4.0.2450.34198,4884-Tháng năm-1112: 43
Mmsutils.dll4.0.2450.34228,6884-Tháng năm-1112: 43
Mmswmi.dll4.0.2450.34149,8404-Tháng năm-1112: 43
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24816-Mar-1119: 18
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45616-Mar-1119: 18
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20016-Mar-1119: 18
Mvdesigner.dll4.0.2450.34165,7204-Tháng năm-1112: 43
Mvviewer.dll4.0.2450.34100,1764-Tháng năm-1112: 43
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.34120,6804-Tháng năm-1112: 43
Ntma.dll4.0.2450.3455,1124-Tháng năm-1112: 43
Objectlauncher.dll4.0.2450.3412,1284-Tháng năm-1112: 43
Objectviewers.dll4.0.2450.34206,6884-Tháng năm-1112: 43
Operations.dll4.0.2450.3475,6084-Tháng năm-1112: 43
Preview.dll4.0.2450.34317,2644-Tháng năm-1112: 43
Propertysheetbase.dll4.0.2450.34415,5924-Tháng năm-1112: 43
Rulerctrl.dll4.0.2450.3446,9364-Tháng năm-1112: 43
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69617-Mar-1113: 01
Svrexport.exe4.0.2450.3434,6484-Tháng năm-1112: 43
Syncsetuputl.dll4.0.2450.34230,2324-Tháng năm-1112: 43
Uiutils.dll4.0.2450.34378,7044-Tháng năm-1112: 43
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.34382,8244-Tháng năm-1112: 43

ppsmamui-en-us.msp


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08820-Tháng Mư?i-1010: 33
Dashboarddesigner.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43220-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll.deploy14.0.6106.5001116,62416-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.Resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56020-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.Resources.dll14.0.6009.100051,04020-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy14.0.6106.50012,107,26416-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.Resources.dll.deploy14.0.6009.10001,288,03220-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6106.500155,22416-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.Resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12820-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20020-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95220-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6106.50015,957,47216-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,7287-Jan-119: 46
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72020-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10420-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.Resources.dll14.0.6106.50011,615,71216-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76820-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13620-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.SharePoint.client.dll.deploy14.0.6106.5001288,62419-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,37626-Feb-1021: 15

ppsmawfe-x-none.msp


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll14.0.6106.5001116,62416-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6106.5001165,76016-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.dll14.0.6009.100096,09620-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.dll14.0.6009.100051,04020-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.bimonitoringservice.dll14.0.6009.1000120,70420-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll14.0.6106.50012,107,26416-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6106.500155,22416-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6106.5001186,32816-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6106.50011,623,90416-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Server.dll14.0.6106.5001231,29616-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6106.5001333,69616-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6106.5001542,56016-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Store.dll14.0.6009.100092,04820-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.upgrade.dll14.0.6106.500159,28816-Jun-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.WebControls.dll14.0.6106.5001276,32016-Jun-111: 11

STS-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Addgallery.officeonlineprovider.dll14.0.6015.100055,16820-Tháng mư?i hai-1012: 03
Csisrv.dll14.0.6106.50003,368,88012-Jun-112: 24
Dwdcw20.dll14.0.6015.1000636,76820-Tháng mư?i hai-1019: 41
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Tháng Mư?i-105: 14
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll14.0.6015.1000124,80020-Tháng mư?i hai-1012: 03
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll14.0.6010.1000829,36028-Tháng Mư?i-106: 51
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll14.0.6106.5001608,12819-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll14.0.6106.50011,058,72019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.6106.5001288,62419-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.6106.5001288,62419-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.dll14.0.6106.5001186,27219-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.dll14.0.6106.5001272,26419-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.dll14.0.6009.1000145,30420-Tháng Mư?i-106: 07
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6106.500116,770,92019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6106.500116,770,92019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.dll14.900.6106.50011,795,96819-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.dll14.0.6105.500059,26421-May-1118: 37
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll14.0.6106.5001124,80019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll14.0.6106.500187,93619-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll14.0.6106.5001104,32019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll14.0.6106.500187,93619-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.health.dll14.0.6017.100096,17619-Jan-114: 40
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll14.0.6105.5000104,32021-May-1118: 37
Microsoft.SharePoint.INTL.dll14.0.6010.10001,009,53628-Tháng Mư?i-106: 51
Microsoft.SharePoint.Library.dll14.0.6022.1000165,7602-Mar-1112: 01
Microsoft.SharePoint.Linq.dataservice.dll14.0.6023.100051,10411-Mar-118: 24
Microsoft.SharePoint.Linq.dll14.0.6101.5000374,64013-Tháng tư-1119: 19
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll14.0.6105.5000644,99221-May-1118: 37
Microsoft.SharePoint.PowerShell.INTL.dll14.0.6009.100067,45620-Tháng Mư?i-106: 07
Microsoft.SharePoint.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Tháng Mư?i-104: 31
Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6105.50004,849,03218 Tháng 1116: 38
Microsoft.SharePoint.Search.INTL.dll14.0.6009.1000378,78420-Tháng Mư?i-104: 31
Microsoft.SharePoint.usercode.dll14.0.6009.100034,68820-Tháng Mư?i-106: 07
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll14.0.6106.5001317,31219-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.workflows.dll14.0.6106.500171,55219-Jun-1111: 08
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Jan-112: 38
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Jan-112: 38
Microsoft.web.Design.Server.dll14.0.6106.5001382,86419-Jun-1120: 47
Mssdmn.exe14.0.6105.5000790,40818 Tháng 1116: 30
Mssearch.exe14.0.6105.5000523,65618 Tháng 1116: 30
Mssph.dll14.0.6105.50001,672,07218 Tháng 1116: 30
Mssrch.dll14.0.6105.50004,986,76018 Tháng 1116: 30
Offparser.dll14.0.6106.50002,915,23212-Jun-110: 38
Oisimg.dll14.0.6106.5001194,94419-Jun-1111: 08
Oleparser.dll14.0.6106.500132,68019-Jun-1111: 08
Onetnative.dll14.0.6106.5000584,07212-Jun-111: 24
Onetutil.dll14.0.6106.50012,982,26419-Jun-1120: 47
Onfda.dll14.0.6106.50002,782,60012-Jun-112: 21
Owssvr.dll14.0.6106.50016,588,80019-Jun-1111: 08
Owstimer.exe14.0.6106.500174,09619-Jun-1111: 08
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6013.100011,16819-Nov-108: 01
Psconfig.exe14.0.6009.1000567,19220-Tháng Mư?i-106: 07
Psconfigui.exe14.0.6009.1000825,24020-Tháng Mư?i-106: 07
Query.dll14.0.6015.1000371,05620-Tháng mư?i hai-1012: 30
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Tháng Mư?i-107: 54
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49621-May-1118: 37
Spucworkerprocess.exe14.0.6015.100047,05620-Tháng mư?i hai-1012: 03
Spucworkerprocessproxy.exe14.0.6009.1000124,89620-Tháng Mư?i-106: 07
Spwriter.exe14.0.6106.500141,85619-Jun-1111: 08
Stsadm.exe14.0.6106.5001346,02419-Jun-1111: 08
Stssoap.dll14.0.6106.5001472,96019-Jun-1111: 08
Stswel.dll14.0.6106.50013,253,12019-Jun-1111: 08
Tquery.dll14.0.6106.50005,646,2168-Jun-114: 33
Wssadmin.exe14.0.6010.100015,79228-Tháng Mư?i-106: 51
Wsssetup.dll14.0.6015.10007,588,20020-Tháng mư?i hai-1020: 24
Wsstracing.exe14.0.6106.5000107,90412-Jun-110: 38

svrproof-en-us.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Mssp7en.dll14.0.6016.10002,024,3207-Jan-119: 04
Mssp7en.Lex14.0.6016.10001,334,7847-Jan-118: 12

vsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Admin.sitemap.vsrv.xmlKhông áp d?ng99930-Mar-110: 27
Client.configKhông áp d?ng2.05030-Mar-110: 27
Defaultcore.vsrv.rsxKhông áp d?ng192,21530-Mar-110: 27
Feature.xmlKhông áp d?ng85830-Mar-110: 27
Featurestapling.xmlKhông áp d?ng29130-Mar-110: 27
Serverfilesvisioserver.xmlKhông áp d?ng27230-Mar-110: 27
Viewaswebaccess.xmlKhông áp d?ng78630-Mar-110: 27
Visio.icoKhông áp d?ng168,73714-Sep-0911: 19
Visioadddataprovider.aspxKhông áp d?ng7.20030-Mar-110: 27
Visiodataproviders.aspxKhông áp d?ng4,14830-Mar-110: 27
Visioeditdataprovider.aspxKhông áp d?ng7.186 ngư?i30-Mar-110: 27
Visioeditservicesettings.aspxKhông áp d?ng12,59430-Mar-110: 27
Visiographicsservice.SVCKhông áp d?ng44330-Mar-110: 27
Visioserver.rasterizer.dll14.0.6009.1000148,32820-Tháng Mư?i-1010: 19
Visioserviceapplications.aspxKhông áp d?ng5,09930-Mar-110: 27
Visioservicecmdlets.xmlKhông áp d?ng5,17030-Mar-110: 27
Visioservicelanding.aspxKhông áp d?ng2,25030-Mar-110: 27
Visioservicepowershel.format.ps1xmlKhông áp d?ng13,08220-Tháng Mư?i-1010: 18
Visiosrv.pngKhông áp d?ng2,52213-Aug-0916: 10
Visiowebaccess.aspxKhông áp d?ng3,16430-Mar-110: 29
Visiowebaccess.DWPKhông áp d?ng70430-Mar-110: 27
Vispr.pngKhông áp d?ng4,07023-Sep-097: 18
Visprdoclib.xmlKhông áp d?ng50230-Mar-110: 27
Visprdoclibus.xmlKhông áp d?ng50630-Mar-110: 27
Vispreditdlg.htmKhông áp d?ng5.01230-Mar-110: 27
Vispreditdlgus.htmKhông áp d?ng5.01230-Mar-110: 27
Visprfeature.xmlKhông áp d?ng50930-Mar-110: 27
Visprfeaturest.xmlKhông áp d?ng45830-Mar-110: 27
Visprfeaturesta.xmlKhông áp d?ng18430-Mar-110: 27
Visprfeatureus.xmlKhông áp d?ng51130-Mar-110: 27
Visprfiledlg.htmKhông áp d?ng3,42630-Mar-110: 27
Visprfiledlgus.htmKhông áp d?ng3,42630-Mar-110: 27
Vispronet.xmlKhông áp d?ng12,23730-Mar-110: 27
Vispronetus.xmlKhông áp d?ng12.604 ngư?i30-Mar-110: 27
Visprschema.xmlKhông áp d?ng86,70830-Mar-110: 28
Visprschemaus.xmlKhông áp d?ng91,53930-Mar-110: 28
Visprupload.aspxKhông áp d?ng20,93530-Mar-110: 29
Vispruploadus.aspxKhông áp d?ng20,93530-Mar-110: 29
Vsrv.rsxKhông áp d?ng192,21530-Mar-110: 27
Vsrvftr.xmlKhông áp d?ng53130-Mar-110: 27
Vsrvintl.dll14.0.6009.1000104,32020-Tháng Mư?i-1010: 19
Vsrvspws.xmlKhông áp d?ng18830-Mar-110: 27
Vsrvvgs.dll14.0.6009.1000288,64020-Tháng Mư?i-1010: 19
Vsrvwfe.dll14.0.6023.1000862,08010-Mar-118: 57
Vwalarge.pngKhông áp d?ng1,1287-Aug-0912: 21
Vwasmall.pngKhông áp d?ng6327-Aug-0912: 20
Vwa_web.configKhông áp d?ng61730-Mar-110: 27
Web.configKhông áp d?ng2,94630-Mar-110: 27
Webconfig.vwa.xmlKhông áp d?ng47230-Mar-110: 27
Webparts.xmlKhông áp d?ng49530-Mar-110: 27
Workflowstatus.ascxKhông áp d?ng3,33930-Mar-110: 27
Workflowstatus.jsKhông áp d?ng55,20030-Mar-110: 29
Workflowstatus_completed.pngKhông áp d?ng1,44827-Tháng năm-0820: 12
Workflowstatus_completedtask.pngKhông áp d?ng4.429 ngư?i28-Aug-0910: 07
Workflowstatus_errored.pngKhông áp d?ng98921-May-0818: 16
Workflowstatus_inprogress.pngKhông áp d?ng1.683 ngư?i27-Tháng năm-0820: 12
Workflowstatus_inprogresstask.pngKhông áp d?ng3.80128-Aug-0910: 06
Workflowstatus_ltrarrow.pngKhông áp d?ng7626-Aug-0914: 47
Workflowstatus_parallel.pngKhông áp d?ng4182-Sep-0912: 54
Workflowstatus_rtlarrow.pngKhông áp d?ng7556-Aug-0914: 47

wasrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Server.webanalytics.dll14.0.6105.5000403,32818 Tháng 1117: 27

wdsrv-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Exp_pdf_server.dll14.0.6015.1000130,93620-Tháng mư?i hai-1019: 54
Exp_xps_server.dll14.0.6105.500072,05621-May-1119: 49
Gfxserver.dll14.0.6105.50002,525,55221-May-1120: 36
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20812-Jun-112: 28
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6019.1000666,4967-Tháng hai-117: 26
Microsoft.Office.Word.Server.common.dll14.0.6015.10001,140,60820-Tháng mư?i hai-1020: 44
Microsoft.Office.Word.Server.conversion.Framework.dll14.0.6019.1000132,9927-Tháng hai-1123: 31
Microsoft.Office.Word.Server.conversion.Storage.dll14.0.6015.100083,84021-Dec-1010: 17
Microsoft.Office.Word.Server.conversion.viewerinterface.dll14.0.6015.100026,49620-Tháng mư?i hai-1010: 30
Microsoft.Office.Word.Server.dll14.0.6020.1000358,27218-Feb-114: 08
Microsoft.Office.Word.Server.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Tháng Mư?i-104: 31
Mshy7ct.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7ct.Lex14.0.6015.1000363,00820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7cz.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7cz.Lex14.0.6015.1000292,35220-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7da.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7da.Lex14.0.6015.10001,554,94420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7en.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7en.Lex14.0.6015.1000475,64820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7es.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7es.Lex14.0.6015.1000145,40820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7fr.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7fr.Lex14.0.6015.1000278,01620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7ge.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7ge.Lex14.0.6015.10001,558,01620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7it.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Mshy7it.Lex14.0.6015.1000275,45620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7nb.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7nb.Lex14.0.6015.10002,655,74420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7nl.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Mshy7nl.Lex14.0.6015.10001,476,09620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7no.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7no.Lex14.0.6015.10001,645,05620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7pb.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7pb.Lex14.0.6015.1000635,90420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7pl.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7pl.Lex14.0.6015.1000374,78420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7pt.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7pt.Lex14.0.6015.1000836,60820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7ru.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7ru.Lex14.0.6015.1000374,78420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7sw.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7sw.Lex14.0.6015.10002,588,67220-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7tr.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7tr.Lex14.0.6015.1000391,16820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Msores.dll14.0.6101.500072,521,60013-Tháng tư-1119: 17
Msoserver.dll14.0.6106.500021,461,88812-Jun-111: 42
Oartserver.dll14.0.6106.500029,825,90412-Jun-112: 44
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Ogl.dll14.0.6021.10002,098,54424-Tháng hai-1112: 22
Riched20.dll14.0.6015.10001,870,69627-Dec-1016: 49
Sword.dll14.0.6106.50007,534,44012-Jun-111: 48
Usp10.dll1.626.7600.20796813,82421-Tháng Chín-1011: 39
Wdsrvworker.dll14.0.6015.100060,28820-Tháng mư?i hai-1021: 56
Wordwacflthost.dll14.0.6106.500188,93615-Tháng sáu-1123: 33

wdsrvmui-en-us.msp thông tin


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Wwintl.dll14.0.6009.1000901,46420-Tháng Mư?i-108: 18
Xlsrvintl.dll14.0.6105.5000105,34418 Tháng 1113: 39

wosrv-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6106.5001165,76816-Jun-110: 03
Microsoft.Office.Server.INTL.dll14.0.6009.1000235,40820-Tháng Mư?i-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6019.1000666,4967-Tháng hai-117: 26
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6019.10001,250,6807-Tháng hai-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67216-May-1115: 47
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Feb-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6106.5001122,73615-Tháng sáu-1123: 11
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Tháng Mư?i-107: 54
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60020-Tháng mư?i hai-1020: 24

wssmui-en-us.msp


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Addgallery.Globalization.Resources.dll14.0.6015.100034,68820-Tháng mư?i hai-1012: 03
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6106.5000256,41612-Jun-110: 38
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6106.5000114,59212-Jun-110: 38

xlsrvmui-en-us.msp


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll14.0.6015.1000247,68821-Dec-1010: 50

xlsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Acewdat.dll14.0.6009.10003,050,91222-Tháng Mư?i-1010: 56
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll14.0.6016.1000636,7847-Jan-119: 25
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll14.0.6015.1000230,25621-Dec-1010: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll14.0.6015.1000186,22421-Dec-1010: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.dll14.0.6021.1000964,46424-Tháng hai-1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.mosshost.dll14.0.6021.1000259,95224-Tháng hai-1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.Webservices.dll14.0.6015.100051,04021-Dec-1010: 33
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll14.0.6015.100092,03221-Dec-1010: 33
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.6106.5000640,89611-Jun-119: 15
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll14.0.6015.1000112,48821-Dec-1010: 33
Xlsrv.dll14.0.6106.500014,637,93612-Jun-112: 28
Xlsrvintl.dll14.0.6106.5000105,3448-Jun-113: 14

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2536600 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2536600 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2536600

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com