M?t b?n c?p nh?t cho phép tr?nh duy?t Internet Explorer trong Windows XP, Windows Vista, ho?c trong Windows Server 2008 đ? phân tích cú pháp phân m?nh TLS/SSL b?t tay thư có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2541763 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh, TLS/SSL b?t tay thư tr? nên quá l?n đ? đư?c ch?a trong m?t gói duy nh?t. Trong các t?nh hu?ng này, m?t s? hi?n th?c bên th? ba c?a giao th?c TLS/SSL m?nh các thư trư?c khi chúng đư?c g?i. Tuy nhiên, vi?c th?c hi?n giao th?c TLS/SSL Microsoft không th? phân tích cú pháp phân m?nh thư. V? v?y, Windows Internet Explorer trên máy tính đang ch?y Windows XP, Windows Vista, ho?c Windows Server 2008 không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? s? d?ng m?t giao th?c TLS/SSL bên th? ba. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n th? k?t n?i t?i m?t máy ch?.
Trang không th? đư?c hi?n th?.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin

B?n c?p nh?t này cho phép th?c hi?n thành công phân tích phân m?nh thư đư?c g?i b?i m?t bên th? ba th?c hi?n giao th?c TLS/SSL TLS/SSL, giao th?c Microsoft.

Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n có th? s? d?ng khóa registry đ? c?u h?nh kích thư?c t?i đa c?a m?t tin nh?n phân m?nh mà Microsoft th?c hi?n giao th?c TLS/SSL có th? phân tích cú pháp. B?n c?ng có th? s? d?ng các khóa registry đ? ngăn ch?n vi?c th?c hi?n Microsoft c?a giao th?c TLS/SSL ch? bi?n phân m?nh thư.

Đ? c?u h?nh như th? nào th?c hi?n Microsoft TLS/SSL giao th?c x? l? phân m?nh TLS/SSL thư, t?o khoá đăng k? thích h?p cho b?n môi trư?ng theo sau registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\Schannel\Messaging\

Trên m?t máy tính khách hàng

 • Khóa đăng k?: MessageLimitClient
 • Type: REG_DWORD
 • Giá trị:
  • Null

   N?u b?n không t?o ra m?c đăng k? này, t?i đa phép kích thư?c c?a m?t phân m?nh thư là 0x8000 byte.
  • 0x0

   N?u b?n thi?t l?p giá tr? đ? 0x0, phân m?nh thư không đư?c x? l?.
  • Gi?a 0x0 và 0x8000

   N?u b?n đ?t m?t giá tr? gi?a 0x0 và 0x8000, giá tr? ch? ra t?i đa đư?c phép kích thư?c (trong byte) c?a m?t tin nh?n phân m?nh.
  • L?n hơn 0x8000

   N?u b?n đ?t m?t giá tr? l?n hơn 0x8000, t?i đa phép kích thư?c c?a m?t phân m?nh thư là 0x8000 byte.

Trên m?t máy ch? mà không s? d?ng xác th?c máy khách

 • Khóa đăng k?: MessageLimitServer
 • Type: REG_DWORD
 • Giá trị:
  • Null

   N?u b?n không t?o ra m?c đăng k? này, t?i đa phép kích thư?c c?a m?t phân m?nh thư là 0x4000 byte.
  • 0x0

   N?u b?n thi?t l?p giá tr? đ? 0x0, phân m?nh thư không đư?c x? l?.
  • Gi?a 0x0 và 0x4000

   N?u b?n đ?t m?t giá tr? gi?a 0x0 và 0x4000, giá tr? ch? ra t?i đa đư?c phép kích thư?c (trong byte) c?a m?t tin nh?n phân m?nh.
  • L?n hơn 0x4000

   N?u b?n đ?t m?t giá tr? l?n hơn 0x4000, t?i đa phép kích thư?c c?a m?t phân m?nh thư là 0x4000 byte.

Trên m?t máy ch? s? d?ng xác th?c máy khách

 • Khóa đăng k?: MessageLimitServerClientAuth
 • Type: REG_DWORD
 • Giá trị:
  • Null

   N?u b?n không t?o ra m?c đăng k? này, t?i đa phép kích thư?c c?a m?t phân m?nh thư là 0x8000 byte.
  • 0x0

   N?u b?n thi?t l?p giá tr? 0x0 và giá tr? c?a các m?c nh?p registry MessageLimitServer đ? 0x0, phân m?nh thư không đư?c x? l?. N?u không, giá tr? c?a các m?c nh?p registry MessageLimitServer ch? ra t?i đa đư?c phép kích thư?c c?a m?t tin nh?n phân m?nh.
  • Gi?a 0x0 và 0x8000

   N?u b?n đ?t m?t giá tr? gi?a 0x0 và 0x8000, t?i đa phép kích thư?c c?a m?t tin nh?n phân m?nh đư?c tính b?ng cách s? d?ng công th?c sau đây:
   t?i (MessageLimitServerClientAuth, MessageLimitServer)
  • L?n hơn 0x8000

   N?u b?n đ?t m?t giá tr? l?n hơn 0x8000, t?i đa phép kích thư?c c?a m?t phân m?nh thư là 0x8000 byte (n?u các m?c nh?p registry MessageLimitServer không đư?c đ?t đ? là m?t giá tr? c?a 0x0).

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Hệ điều hànhCập nhật
T?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2541763 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2541763 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2541763

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com