B?n c?p nh?t 4.0.2 dành cho Microsoft .NET Framework 4 – B?n c?p nh?t Runtime

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2544514 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

B?n c?p nh?t 4.0.2 dành cho Microsoft .NET Framework 4 hi?n có s?n. B?n c?p nh?t này có m?t s? tính năng m?i d?a trên các yêu c?u c? th? t? m?t s? khách hàng hàng đ?u và d?a trên m?t s? k?ch b?n .NET Framework quan tr?ng. B?n c?p nh?t này c?ng ch?a m?t s? b?n c?p nh?t ph?n m?m quan tr?ng dành cho các ?ng d?ng ClickOnce và N?n t?ng Tr?nh bày Windows (WPF) ch?y .NET Framework 4.

Lưu ?
 • Phiên b?n b?n c?p nh?t này ch? c?p nh?t các t?p th?i gian ch?y cho Microsoft .NET Framework 4. Đ? bi?t thêm thông tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t này, h?y xem ph?n "Thông tin B? sung".
 • B?n c?p nh?t này có t?t c? các thay đ?i th?i gian ch?y t? b?n c?p nh?t sau:
  2478063 B?n c?p nh?t 4.0.1 dành cho Microsoft .NET Framework 4 - B?n c?p nh?t Runtime
  Do đó, b?n c?p nh?t này là b?n c?p nh?t tích l?y. M?i ?ng d?ng đư?c xây d?ng cho .NET Framework 4.01 có th? ch?y trên máy tính đ? cài đ?t .NET Framework 4 và B?n c?p nh?t 4.0.2 runtime. Chúng tôi khuyên b?n nên nâng c?p các ?ng d?ng đư?c xây d?ng cho Microsoft .NET Framework 4.0.1 lên B?n c?p nh?t 4.0.2 runtime. Tuy nhiên, vi?c nâng c?p này là tùy ch?n.
 • Chúng tôi không h? tr? b?t k? ?ng d?ng nào mà b?n c?p nh?t này đư?c s? d?ng đ? xây d?ng trên b?t k? phiên b?n ti?n phát hành nào c?a .NET Framework 4 ch?ng h?n như Beta. Ngoài ra, chúng tôi khuyên b?n ít nh?t nên nâng c?p m?i ?ng d?ng như v?y lên Microsoft .NET Framework 4 RTM.

Thông tin thêm

Các tính năng đư?c gi?i thi?u b?i b?n c?p nh?t này

H? tr? AlwaysOn trong SqlClient

Trong SQL Server, m? có tên "Denali," AlwaysOn đư?c gi?i thi?u là tôpô Tính kh? d?ng Cao. V?i tôpô này, các nút th? c?p có th? đư?c truy c?p b?i m?c t?i đ?c. Đ? th?c hi?n đi?u này, các nút th? c?p ch? đư?c ch?p nh?n các k?t n?i ch? đ?c. Thao tác này yêu c?u ki?m tra khóa có m?c đích đ?c bi?t cùng v?i k?t n?i. Đ? đáp ?ng yêu c?u này và c?ng đ? tách thông tin k?t n?i kh?i ?ng d?ng, SqlClient bao g?m các t? khóa chu?i k?t n?i m?i sau:
 • ApplicationIntent
  T? khóa này đư?c chuy?n dư?i d?ng tham s? chu?i k?t n?i. Khi t? khóa này đư?c s? d?ng, ?ng d?ng có th? k?t n?i tr?c ti?p v?i máy ch? th? c?p ch? đ?c ho?c có th? đư?c t? đ?ng chuy?n hư?ng đ?n máy ch? th? c?p trong nhóm kh? d?ng.
 • MultiSubnetFailover
  T? khóa này h? tr? k?t n?i chuy?n đ?i d? ph?ng nhanh cho các tôpô đư?c phân ph?i theo đ?a l?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? AlwaysOn, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? AlwaysOn

SQL Server Express Local Database Runtime h? tr? trong SqlClient

SQL Server Express LocalDB là ch? đ? th?c thi và cài đ?t m?i c?a SQL Server Express ch?y dư?i d?ng ch? đ? có th? th?c thi đ?c l?p và yêu c?u n? l?c cài đ?t t?i thi?u. Khi nhà phát tri?n k?t n?i tr?c ti?p v?i các t?p cơ s? d? li?u, h? t?ng SQL Server Express trong su?t ch?y trong n?n. Đ?i v?i công ngh? SQL Server hi?n t?i, LocalDB cung c?p phiên b?n ngư?i dùng Ch?y v?i tư cách Ngư?i dùng Thông thư?ng (RANU) trong gói nh? hơn.

SqlClient h? tr? thêm cho k?t n?i SQL Server Express LocalDB có th? đư?c nhà phát tri?n s? d?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? SQL Server Express LocalDB, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft:

Thông tin chung v? SQL Server Express LocalDB

Quá t?i DbProviderFactories.GetFactory m?i

V?i quá t?i này, b?n có th? s? d?ng đ?i tư?ng DbConnection h?p l? đ? nh?n đư?c đ?i tư?ng DbProviderFactory.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các phương pháp DbProviderFactory, h?y truy c?p trang web sau c?a MSDN:
Thông tin chung v? phương pháp DbProviderFactories
Đ? bi?t thêm thông tin v? tính năng đư?c h? tr? t? B?n c?p nh?t 4.0.1, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

2478063 Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - B?n c?p nh?t Runtime

Các s? c? mà b?n c?p nh?t này s? gi?i quy?t

S? c? 1

Xem xét trường hợp sau:

 • B?n t?o ?ng d?ng .NET Framework nh?m đ?n Microsoft .NET Framework 4.0.1 ho?c Microsoft .NET Framework 4.0.1 Client Profile.
 • B?n xu?t b?n ?ng d?ng.
 • B?n cài đ?t ?ng d?ng. ClickOnce đư?c s? d?ng đ? cài đ?t ?ng d?ng. 
Trong trư?ng h?p này, cài đ?t không thành công và b?n nh?n đư?c thông báo l?i ch?a văn b?n sau:
Yêu c?u phiên b?n 4.0.1
Sự cố 2
Xem xét trường hợp sau:
 • B?n t?o ?ng d?ng N?n t?ng Tr?nh bày Windows (WPF).
 • B?n đ?t c?a s? làm c?a s? ph? c?a hai c?a s?. 
Trong trư?ng h?p này, WPF báo cáo kích thư?c c?a s? ph? không đúng.

Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, WPF s? tr? v? kích thư?c đúng c?a c?a s? ph?.

H? tr? Visual Studio 2010

Đ? s? d?ng b?t k? tính năng m?i nào đư?c cài đ?t b?i b?n c?p nh?t này, h?y cài đ?t b?n c?p nh?t sau, sau đó phát tri?n các ?ng d?ng trong Microsoft Visual Studio 2010 Gói D?ch v? 1 (SP1):
2544525 Visual Studio 2010 SP1 – B?n c?p nh?t Design-time cho Microsoft .NET Framework 4.0.2

Lưu ? B?n c?p nh?t này s? cài đ?t gói đa m?c tiêu và các t?p h? tr? khác cho môi trư?ng phát tri?n. Sau khi b?n cài đ?t nh?ng t?p này, b?n có th? phát tri?n các ?ng d?ng cho .NET Framework 4.0.2.

Thông tin t?i xu?ng

B?n c?p nh?t s?n có để t?i xu?ng t? trang web sau c?a Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? của Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải các tệp h?̃ trợ của Microsoft từ d?ch vụ trực tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng ph?n m?m phát hiện vi-rút cập nhật nh?t s?n có t?i th?i đi?m t?p đư?c đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đ?i với tệp.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t ph?n m?m sau:
 • Windows Installer 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Windows Installer.

  Đ? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Installer, truy c?p trang web sau c?a Microsoft:
  T?i xu?ng Windows Installer 4.5 Redistributable
 • Microsoft .NET Framework 4 ho?c Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
Lưu ? B?n c?p nh?t 4.02– B?n c?p nh?t Runtime là chương tr?nh khung có th? nh?m m?c tiêu và đư?c xây d?ng cho .NET Framework 4. B?n c?p nh?t này không ph?i là phiên b?n chương tr?nh khung tích l?y.

Khóa chuy?n đ?i d?ng l?nh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thêm thông tin v? các khóa chuy?n đ?i d?ng l?nh cho Windows Installer, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft:
227091 Khóa chuy?n đ?i d?ng l?nh cho Công c? Microsoft Windows Installer
Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows Installer, truy c?p trang web sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? Windows Installer

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t b?n c?p nh?t này n?u các t?p đang đư?c c?p nh?t b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Các s? c? đ? bi?t v?i b?n c?p nh?t này

Hi?n tư?ng
Xem xét trư?ng h?p sau:
 • B?n t?o ?ng d?ng ASP.NET Framework trong Microsoft Visual Studio 2010 Gói D?ch v? 1 (SP1) nh?m m?c tiêu .NET Framework 4.0.2.
 • B?n tri?n khai ?ng d?ng trên máy ch?. Máy ch? đ? cài đ?t .NET Framework 4 và b?n c?p nh?t này.
 • B?n th? truy c?p ?ng d?ng t? máy khách.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Mô t?
: Đ? x?y ra l?i trong khi x? l? t?p c?u h?nh c?n thi?t đ? x? l? yêu c?u này. Vui l?ng xem l?i thông tin chi ti?t l?i c? th? t?i đây và thay đ?i t?p c?u h?nh c?a b?n m?t cách thích h?p.

Thông báo L?i Phân tích cú pháp
: Thu?c tính 'targetFramework' trong ph?n t? <compilation> c?a t?p Web.config ch? đư?c s? d?ng đ? nh?m m?c tiêu phiên b?n 4.0 và phiên b?n m?i hơn c?a .NET Framework (ví d?: '<compilation targetFramework="4.0">'). Thu?c tính 'targetFramework' hi?n tham chi?u phiên b?n m?i hơn phiên b?n đư?c cài đ?t c?a .NET Framework. Ch? đ?nh phiên b?n m?c tiêu h?p l? c?a .NET Framework ho?c cài đ?t phiên b?n đư?c yêu c?u c?a .NET Framework.

L?i Ngu?n:

D?ng 2: <c?u h?nh>
D?ng 3: <system.web>
D?ng 4: <compilation debug="false" targetFramework=".NETFramework, version=v4.0.2" />
D?ng 5: </system.web>
D?ng 6: </configuration>

Nguyên nhân
S? c? này x?y ra v? m? ASP.NET không th? phân tích cú pháp đúng phiên b?n khung công vi?c đích đư?c ch? đ?nh trong t?p Web.config.

Gi?i pháp
Đ? gi?i quy?t s? c? này, h?y cài đ?t b?n c?p nh?t 2468871. 

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2468871 B?n c?p nh?t cho .NET Framework 4

Thông tin v? thay th? b?n c?p nh?t

B?n c?p nh?t này s? thay th? b?n c?p nh?t 2478063. 

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2478063 Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - B?n c?p nh?t Runtime


Thông tin v? t?p

Phiên bản chung của b?n c?p nh?t này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt b?n c?p nh?t. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Qu?c t? (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin v? tệp này, ngày đã được chuyển đổi thành giờ đ?a phương. Để t?m ra mức chênh lệch giữa giờ UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Đi?u khiển.

Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTime
PresentationCore.dll4.0.30319.2453,788,12828-Aug-201121:24
PresentationFramework.dll4.0.30319.2456,428,52028-Aug-201121:24
SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql51,06328-Aug-201113:37
SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql23,73928-Aug-201113:37
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.245618,37628-Aug-201121:23
System.Activities.dll4.0.30319.2451,218,91228-Aug-201121:23
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.245124,80828-Aug-201121:23
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.2451,558,90428-Aug-201121:23
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.245513,40028-Aug-201121:24
System.Data.dll4.0.30319.2453,018,07228-Aug-201121:22
System.Deployment.dll4.0.30319.245840,03228-Aug-201121:22
WindowsBase.dll4.0.30319.2451,368,92028-Aug-201121:25
PerfCounters.ini154,22228-Aug-201120:44
System.Data.resources.dll4.0.30319.245371,04828-Aug-201120:28
System.Data.resources.dll4.0.30319.245374,12028-Aug-201120:10
System.Data.resources.dll4.0.30319.245325,99228-Aug-201119:54
System.Data.resources.dll4.0.30319.245328,55228-Aug-201119:34
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201119:18
System.Data.resources.dll4.0.30319.245343,91228-Aug-201118:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,15228-Aug-201118:37
System.Data.resources.dll4.0.30319.245423,27228-Aug-201118:19
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201117:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35228-Aug-201117:38
System.Data.resources.dll4.0.30319.245352,61628-Aug-201117:23
System.Data.resources.dll4.0.30319.245365,92828-Aug-201117:07
System.Data.resources.dll4.0.30319.245358,24828-Aug-201116:48
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201116:30
System.Data.resources.dll4.0.30319.245355,68828-Aug-201116:12
System.Data.resources.dll4.0.30319.245351,08028-Aug-201115:54
System.Data.resources.dll4.0.30319.245338,28028-Aug-201115:32
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,66428-Aug-201115:14
System.Data.resources.dll4.0.30319.245344,93628-Aug-201114:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245348,52028-Aug-201114:42
System.Data.resources.dll4.0.30319.245407,91228-Aug-201114:23
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35228-Aug-201114:05
System.Data.resources.dll4.0.30319.245342,37628-Aug-201113:45

Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTime
PresentationCore.dll4.0.30319.2453,824,48029-Aug-201105:52
PresentationCore.dll4.0.30319.2453,788,12828-Aug-201121:24
PresentationFramework.dll4.0.30319.2456,428,52028-Aug-201121:24
SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql51,06328-Aug-201122:15
SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql51,06328-Aug-201113:37
SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql23,73928-Aug-201122:15
SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql23,73928-Aug-201113:37
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.245618,37628-Aug-201121:23
System.Activities.dll4.0.30319.2451,218,91228-Aug-201121:23
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.245124,80828-Aug-201121:23
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.2451,558,90428-Aug-201121:23
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.245513,40028-Aug-201121:24
System.Data.dll4.0.30319.2453,163,48029-Aug-201105:51
System.Data.dll4.0.30319.2453,018,07228-Aug-201121:22
System.Deployment.dll4.0.30319.245840,03228-Aug-201121:22
WindowsBase.dll4.0.30319.2451,368,92028-Aug-201121:25
PerfCounters.ini154,22228-Aug-201120:44
System.Data.resources.dll4.0.30319.245371,04829-Aug-201105:09
System.Data.resources.dll4.0.30319.245371,04828-Aug-201120:28
System.Data.resources.dll4.0.30319.245374,12029-Aug-201104:48
System.Data.resources.dll4.0.30319.245374,12028-Aug-201120:10
System.Data.resources.dll4.0.30319.245325,99229-Aug-201104:27
System.Data.resources.dll4.0.30319.245325,99228-Aug-201119:54
System.Data.resources.dll4.0.30319.245328,55229-Aug-201104:08
System.Data.resources.dll4.0.30319.245328,55228-Aug-201119:34
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49629-Aug-201103:48
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201119:18
System.Data.resources.dll4.0.30319.245343,91229-Aug-201103:27
System.Data.resources.dll4.0.30319.245343,91228-Aug-201118:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,15229-Aug-201103:06
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,15228-Aug-201118:37
System.Data.resources.dll4.0.30319.245423,27229-Aug-201102:49
System.Data.resources.dll4.0.30319.245423,27228-Aug-201118:19
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49629-Aug-201102:25
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201117:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35229-Aug-201102:05
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35228-Aug-201117:38
System.Data.resources.dll4.0.30319.245352,61629-Aug-201101:50
System.Data.resources.dll4.0.30319.245352,61628-Aug-201117:23
System.Data.resources.dll4.0.30319.245365,92829-Aug-201101:32
System.Data.resources.dll4.0.30319.245365,92828-Aug-201117:07
System.Data.resources.dll4.0.30319.245358,24829-Aug-201101:10
System.Data.resources.dll4.0.30319.245358,24828-Aug-201116:48
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49629-Aug-201100:52
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201116:30
System.Data.resources.dll4.0.30319.245355,68829-Aug-201100:32
System.Data.resources.dll4.0.30319.245355,68828-Aug-201116:12
System.Data.resources.dll4.0.30319.245351,08029-Aug-201100:18
System.Data.resources.dll4.0.30319.245351,08028-Aug-201115:54
System.Data.resources.dll4.0.30319.245338,28029-Aug-201100:00
System.Data.resources.dll4.0.30319.245338,28028-Aug-201115:32
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,66428-Aug-201123:44
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,66428-Aug-201115:14
System.Data.resources.dll4.0.30319.245344,93628-Aug-201123:27
System.Data.resources.dll4.0.30319.245344,93628-Aug-201114:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245348,52028-Aug-201123:11
System.Data.resources.dll4.0.30319.245348,52028-Aug-201114:42
System.Data.resources.dll4.0.30319.245407,91228-Aug-201122:53
System.Data.resources.dll4.0.30319.245407,91228-Aug-201114:23
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35228-Aug-201122:37
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35228-Aug-201114:05
System.Data.resources.dll4.0.30319.245342,37628-Aug-201122:20
System.Data.resources.dll4.0.30319.245342,37628-Aug-201113:45
Đ?i với t?t cả các phiên bản dựa trên IA-64-được h? trợ của Windows
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTime
PresentationCore.dll4.0.30319.2453,788,12828-Aug-201121:24
PresentationFramework.dll4.0.30319.2456,428,52028-Aug-201121:24
SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql51,06329-Aug-201107:09
SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql51,06328-Aug-201113:37
SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql23,73929-Aug-201107:09
SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql23,73928-Aug-201113:37
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.245618,37628-Aug-201121:23
System.Activities.dll4.0.30319.2451,218,91228-Aug-201121:23
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.245124,80828-Aug-201121:23
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.2451,558,90428-Aug-201121:23
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.245513,40028-Aug-201121:24
System.Data.dll4.0.30319.2453,347,28829-Aug-201114:27
System.Data.dll4.0.30319.2453,018,07228-Aug-201121:22
System.Deployment.dll4.0.30319.245840,03228-Aug-201121:22
WindowsBase.dll4.0.30319.2451,368,92028-Aug-201121:25
PerfCounters.ini154,22228-Aug-201120:44
System.Data.resources.dll4.0.30319.245371,04829-Aug-201113:54
System.Data.resources.dll4.0.30319.245371,04828-Aug-201120:28
System.Data.resources.dll4.0.30319.245374,12029-Aug-201113:38
System.Data.resources.dll4.0.30319.245374,12028-Aug-201120:10
System.Data.resources.dll4.0.30319.245325,99229-Aug-201113:23
System.Data.resources.dll4.0.30319.245325,99228-Aug-201119:54
System.Data.resources.dll4.0.30319.245328,55229-Aug-201113:05
System.Data.resources.dll4.0.30319.245328,55228-Aug-201119:34
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49629-Aug-201112:47
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201119:18
System.Data.resources.dll4.0.30319.245343,91229-Aug-201112:29
System.Data.resources.dll4.0.30319.245343,91228-Aug-201118:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,15229-Aug-201112:12
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,15228-Aug-201118:37
System.Data.resources.dll4.0.30319.245423,27229-Aug-201111:52
System.Data.resources.dll4.0.30319.245423,27228-Aug-201118:19
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49629-Aug-201111:33
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201117:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35229-Aug-201111:15
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35228-Aug-201117:38
System.Data.resources.dll4.0.30319.245352,61629-Aug-201110:52
System.Data.resources.dll4.0.30319.245352,61628-Aug-201117:23
System.Data.resources.dll4.0.30319.245365,92829-Aug-201110:34
System.Data.resources.dll4.0.30319.245365,92828-Aug-201117:07
System.Data.resources.dll4.0.30319.245358,24829-Aug-201110:16
System.Data.resources.dll4.0.30319.245358,24828-Aug-201116:48
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49629-Aug-201109:59
System.Data.resources.dll4.0.30319.245347,49628-Aug-201116:30
System.Data.resources.dll4.0.30319.245355,68829-Aug-201109:41
System.Data.resources.dll4.0.30319.245355,68828-Aug-201116:12
System.Data.resources.dll4.0.30319.245351,08029-Aug-201109:25
System.Data.resources.dll4.0.30319.245351,08028-Aug-201115:54
System.Data.resources.dll4.0.30319.245338,28029-Aug-201109:09
System.Data.resources.dll4.0.30319.245338,28028-Aug-201115:32
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,66429-Aug-201108:51
System.Data.resources.dll4.0.30319.245354,66428-Aug-201115:14
System.Data.resources.dll4.0.30319.245344,93629-Aug-201108:30
System.Data.resources.dll4.0.30319.245344,93628-Aug-201114:58
System.Data.resources.dll4.0.30319.245348,52029-Aug-201108:14
System.Data.resources.dll4.0.30319.245348,52028-Aug-201114:42
System.Data.resources.dll4.0.30319.245407,91229-Aug-201107:56
System.Data.resources.dll4.0.30319.245407,91228-Aug-201114:23
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35229-Aug-201107:35
System.Data.resources.dll4.0.30319.245341,35228-Aug-201114:05
System.Data.resources.dll4.0.30319.245342,37629-Aug-201107:14
System.Data.resources.dll4.0.30319.245342,37628-Aug-201113:45

Thu?c tính

ID c?a bài: 2544514 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbqfe atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix KB2544514

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com