Atnaujinim? paketas 1 SQL Server 2008 R2 pakeitim? paketu

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2544793
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Kaupiamasis naujinimas paketai yra hotfixes Microsoft SQL Server 2008 R2 pakeitim? paketu (SP1) klausimus, kurie yra nustatyti nes SQL Server 2008 R2 SP1.

Pastaba ?is Kaupiamasis naujinimas paketas statyti yra ?inomas kaip sukurti 10.50.2769.0.

Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja nustatyti versija yra visi kar?t?sias pataisas ir visus saugos pataisas, kurios buvo prid?tos prie ankstesn?s SQL Server 2008 R2 nustatyti i?leidimo. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant naujausius fix spaudai, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2567616 SQL Server 2008 R2 stato, buvo paleistas po to, kai buvo i?leistas SQL Server 2008 R2 pakeitim? paketu

Svarbios pastabos apie kaupiamojo naujinimo paket?

  • Kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? bendr? paket? yra ?trauktas ? SQL Server 2008 R2 2 pakeitim? paketas (SP2).
  • SQL Server 2008 kar?t?sias pataisas dabar yra daugiakalb?. Tod?l vienas atnaujinim? paketas gali b?ti taikomas bet kurias palaikomas kalbas.
  • Vienas atnaujinim? paketas apima vis? komponent? pakuo?i?. Ta?iau kaupiamojo naujinimo paket? atnaujina tik tas sud?tines dalis, kuriame yra ?diegta sistema.

Daugiau informacijos

Kaip gauti atnaujinim? paketas 1 SQL Server 2008 R2 SP1

Palaikomos atnaujinim? paketas ?iuo metu prieinamas i? Microsoft. Ta?iau ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?ytas problemas. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. ?is Kaupiamasis naujinimas paketas gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kito SQL Server 2008 R2 pakeitim? paket?, kuriame yra kar?tosios pataisos ? ?? bendr? paket?.

Jei Kaupiamasis naujinimas yra prieinami atsisi?sti, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, susisiekite su Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo gauti atnaujinim? paketas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba reikalingas sprendimas, turite sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?io konkretaus atnaujinim? paketo. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Kar?tosios pataisos, kurios yra ?trauktos ? ?? bendr? paket?

Microsoft ?ini? baz?s straipsni?, kad aptarti ?ias kar?t?sias pataisas bus i?leistas kaip jie tampa prieinami.

Daugiau informacijos apie SQL serverio problemas, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
VSTS numerisKB straipsnio numer?Apra?ymas
7467262563924FIX: "gaunamus lenteli? duomen? srautas (TDS) protokolo srautas yra neteisinga" klaida, kai funkcij? SQLPutData ?terpia SQL_NULL_DATA vert? TVP SQL Server 2008 R2
7467392563216FIX: Dinami?kas vaizdas veikia ? puslapio antra?t? arba pora?t? SSRS 2008 R2 jei vert?s i?rai?ka naudoja Global!PageNumber kintamasis
7467412559662FIX: Na?umo kai j?s padaryti ataskait?, kurioje pateikia ilg? eilut? teksto SSRS 2008 R2 jei tekste yra ne ve?imo gr??inimo simboli?
7467362547017FIX: Atvej? DAX funkcij? neturi pavadinim? neteisingai rodomi prid?jus apskai?iuot? nar? ataskait?, kuri naudoja programos apie 2008 R2 duomen? baz? kaip duomen? ?altin?
7467342545989FIX: "baig?si skirtasis laikas belaukiant buferio spynos" klaida, kai daugelis sandori? vienu metu atnaujinti duomen? baz?s SQL Server 2008 R2, jei duomen? baz? naudoja fotografij? izoliavimo lyg?
7467252539378FIX: Replmerg.exe sugenda, kai ji i?vardyti pakeitimus ? SQL serverio prane?imas, jei I?saugota proced?ra yra daugiau kaip 4000 ?enkl?
7467322539098FIX: "klaida: DBPROP_MSMD_UPDATE_ISOLATION_LEVEL neranda nuosavyb?s" klaida, kai programa m?gina sukurti ry?? su apie 2008 R2
7467292535660FIX: Vaidmen? naryst?s sinchronizuojamas net jei SynchronizeSecurity elementas yra SkipMembership vert? apie 2008 arba apie 2008 R2
7189222532079FIX: DML parei?kimai paleisti kai kuri? stulpeli? lentel? ?jungus CDC kai kuriuos kitus stulpelius SQL Server 2008 R2
7189532531172FIX: "nepavyko gauti esamu nariu" klaida paleidus MDX u?klausos SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?
7467242530913FIX: "klaida: 17066" ?vyksta tada, kai kuriate suskaidyt? nonclustered indeks?, SQL Server 2008 R2 jei bus naudojamas lygiagre?iai vykdymo planas
7189412526959FIX: Taikant veikimo problem? kai u?klausos nuorodos laikin? lenteli?, sukurt? seanso metu SQL Server 2008 ir SQL Server 2008 R2
7306592525665FIX: SQL Server 2008 pasi?lym? nebereaguoja ? paspaudimus nustosite derinimo SSIS 2008 arba SSIS 2008 R2 paket?
7189242522708FIX: Efektyvumas suma??ja po ataskait?, kurioje didelis Multi-pasirinkite meniu parametr? s?ra??, kuris turi SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
7189102521127FIX: PowerPivot langas neatidaromas, kai atidarote .xla arba .xlam fail? ? Excel 2010 PowerPivot for Excel 2010 yra ?diegtas
7189232520240FIX: Leidimo klaida kai per?i?rite aplank? naudojant ? "ViewMode = WebpartList" parametro u?klausos eilut?je u? ataskait? instruktorius, SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
7189312519358FIX: "sveik?j? skai?i? reik?m? nepatenka ? diapazon?" klaida kai pereisite bigint reik?m? kaip last_sync_version argumento CHANGETABLE funkcijos SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
7189462518876FIX: MDX neteisingai pateikia NULL arba 0 vertes kai kuri? priemoni?, jei Suskai?iuoto nario naudojamas eilut?s a?? apie 2008 R2
7189212518808FIX: "i?rai?k?: (pCopySrc - komanda)<= (int)="" cmdlength"="" error="" when="" you="" add="" a="" column="" to="" a="" table="" published="" in="" a="" transactional="" publication="" in="" sql="" server="" 2008=""></=>
7189182516439FIX: "scenarij?" / MDM/ScriptResource.axd "yra kelis skambu?ius ? Sys.Application.notifyScriptLoaded(). Tik vienas leid?iama"klaida SQL Server 2008 R2 MDS svetain?je
7188972516163FIX: Ataskait? generatoriumi 3.0 nustoja reaguoti po paleidus u?klaus? daugiau nei du kartus prie? ataskaitos model? SSRS 2008 R2
7189162515489FIX: "I?imtis 0xc0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" ir SQL Server 2008 R2 sugenda, kai pradedate SQL serverio i?pl?sta renginio darb?
7189492515286FIX: "n?ra jokios funkcijos" {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable() "klaidos, XQuery u?klausa, kad atnaujinimai yra XML stulpelio SQL Server 2005, SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2 vert?s
7189332511151FIX: Skiltyje dvimat?je rinkmenoje ?altinis n?ra importuojama kit? stulpelio duomenys tai vienas baitas ilgiau kaip i?vesties stulpeli? plot? SSIS 2005 m. SSIS 2008 arba SSIS 2008 R2
7189402510668Dabar galite naudoti paket? diegimo vedlys (Dtsinstall.exe) veikti su diegimo failo SSIS paket? SSIS 2008 arba SSIS 2008 R2 ne?diegta
7189392509659FIX: Dbo schemos yra preappended naudodami pasirinktines saugojimo proced?ros saugomi sp_addarticle tvarka
7189372506795FIX: "Nebuvo pakankamai duomen? apie atvaizd?" klaida atidarant .pdf fail?, kuris yra eksportuojamas i? SQL Server 2008 m. ataskait? paslaugas ir SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos aplinkos
7189042504090FIX: Prieigos pa?eidimas kai galite ?terpti duomenis ? nauj? skirsn?, padalijo lentel?je kai nuvilksite lentel?s skiltyje SQL Server 2008 R2
7189012498818FIX: Klaida 7359 paleidus u?klaus? vartotojo apibr??iamas funkcijas ar vaizdu, naudoja sinonimas susietas serveryje, SQL Server 2005, SQL Server 2008 "arba" SQL Server 2008 R2
7188982492931FIX: SSRS 2008 R2 sugenda, kai naudojate SSRS 2008 R2 i?pl?stinis metafailas (.emf) formatas ar spausdinti daug prane?im? vienu metu
7189262491510NUSTATYTI: A u?klaus?, kuri yra predikato kur papildyto trunka ilgai kaupti SQL Server 2008 "arba" SQL Server 2008 R2
7188992484392FIX: "MSrepl_errors" lentel?s skiltis "xact_seqno" ne?ra?o praleisti eil?s SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2 jei naudojate su "-SkipErrors" parametras platinimo tarpininkas
7189142481274FIX: U?klausos, naudojan?ios funkcijos DATEDIFF gali veikti l?tai SQL Server 2005 arba SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
7189362478514FIX: "suliejimo proces? negali prieiti prie eilut?s duomen?" klaida ?vyksta, kai suliejimo agentas stoteli? ir eilu?i? yra nustatyti 4 genstatus skiltyje msmerge_genhistory sistemos lentel?s
7189302476322PATAISA: Bendrosios lentel?s i?rai?ka pagrindu u?klaus?, kuri naudojama CHANGETABLE funkcija veikia labai l?tai SQL Server 2008 pakeitim? paketu arba SQL Server 2008 R2
7188942451688FIX: "CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - indeksas" klaida bandant atnaujinti suskaidyt? rodin? SQL Server 2008 R2
718925968215FIX: Klaidos prane?imas, kai bandote urmu ?terpti duomenis ? lentel?, kurioje yra datos tipo stulpel?, kuriame naudojamas JAV datos formatas SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2: "Urmu apkrovos duomen? konvertavimo klaida"
6930582526552 FIX: SQL serverio nar?ykl?s paslauga periodi?kai nereaguoja ? gaunamas u?klausas
7214152550552FIX: SQL serverio komand? nebereaguoja ? paspaudimus jis naudoja nonbuffered prieigos kelias prieiti prie SQL Server 2008 R2 FILESTREAM fail?


Atnaujinim? paketo informacija

I? naujo paleiskite informacija

Jums gali tekti i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? kaupiam?j? naujinim?.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Saug?s duomenys

Failo informacija

?is Kaupiamasis naujinimas paketas negali b?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?is Kaupiamasis naujinimas pakete yra tik failus, kurie reikia tur?ti norint i?spr?sti klausimus, kurie yra i?vardyti ?iame straipsnyje.

?is Kaupiamasis naujinimas paketo angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

X 86 pagrindo versijos

SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.2769.089,4402011-Bir-2606:55x86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,2162011-Bir-2606:51x86
Distrib.exe2009.100.2769.075,6162011-Bir-2606:55x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Logread.exe2009.100.2769.0424,2882011-Bir-2606:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,0482011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,0482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,8082011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2769.0452,4482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,7762011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2769.03,049,3122011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,5762011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Rdistcom.dll2009.100.2769.0654,1762011-Bir-2606:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,0642011-Bir-2606:48x86
Replagnt.dll2009.100.2769.018,7842011-Bir-2606:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,3522011-Bir-2606:48x86
Replmerg.exe2009.100.2769.0341,8562011-Bir-2606:52x86
Replsync.dll2009.100.2769.0100,7042011-Bir-2606:48x86
Snapshot.exe10.50.2769.013,6642011-Bir-2606:54x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:48x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0154,4642011-Bir-2606:52x86
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0194,4002011-Bir-2606:47x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlwep100.dll2009.100.2769.089,4402011-Bir-2606:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,4882011-Bir-2606:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,0402011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,0482011-Bir-2606:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,6562011-Bir-2606:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,5922011-Bir-2606:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,3762011-Bir-2606:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,1922011-Bir-2606:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,4642011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2769.026,4642011-Bir-2606:51x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0135,5202011-Bir-2606:51x86
Rsfxft.dll2009.100.2769.021,3442011-Bir-2606:48x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0407,3922011-Bir-2606:45x86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0370,5282011-Bir-2606:52x86
Sqlos.dll2009.100.2769.014,6882011-Bir-2606:47x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.014,6882011-Bir-2606:36x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,6882011-Bir-2606:36x86
Sqlservr.exe2009.100.2769.043,050,8482011-Bir-2606:52x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqsrvres.dll2009.100.2769.089,9522011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.2769.0243,5522011-Bir-2606:52x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,9922011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,7122011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2769.0452,4482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,1042011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2769.03,049,3122011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,5762011-Bir-2415:01x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,1042011-Bir-2606:48x86
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Replprov.dll2009.100.2769.0576,8642011-Bir-2606:48x86
Replrec.dll2009.100.2769.0791,9042011-Bir-2606:46x86
Replsub.dll2009.100.2769.0413,0242011-Bir-2606:48x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,0562011-Bir-2606:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,7122011-Bir-2606:47x86
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,6402011-Bir-2606:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,3762011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,2162011-Bir-2606:51x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,1842011-Bir-2606:53x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,9442011-Bir-2606:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2769.05,920,6082011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2769.01,988,4482011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,3122011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,8002011-Bir-2606:52x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,4242011-Bir-2606:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,6642011-Bir-2606:52x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,6562011-Bir-2606:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,8642011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2769.011,564,8962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2769.0911,2002011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,8402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,3762011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,2242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,1922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,4962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,0642011-Bir-2606:48x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,5762011-Bir-2606:47x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,5842011-Bir-2606:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,8722011-Bir-2606:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,0402011-Bir-2606:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,2562011-Bir-2606:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,4242011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,0482011-Bir-2606:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,8162011-Bir-2606:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,2802011-Bir-2606:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,4002011-Bir-2606:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,4482011-Bir-2606:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,6562011-Bir-2606:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,5922011-Bir-2606:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,4002011-Bir-2606:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,3762011-Bir-2606:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,8402011-Bir-2606:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,1922011-Bir-2606:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,4642011-Bir-2606:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,6082011-Bir-2606:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,6722011-Bir-2606:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:52x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,6002011-Bir-2606:48x86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,0162011-Bir-2606:46x86
Msmdsrv.exe10.50.2769.025,828,1922011-Bir-2606:52x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Xmsrv.dll10.50.2769.020,767,0722011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,2162011-Bir-2606:51x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,8722011-Bir-2606:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0214,8802011-Bir-2606:54x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,0642011-Bir-2606:48x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,5762011-Bir-2606:47x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,0402011-Bir-2606:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,2562011-Bir-2606:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,4242011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,0482011-Bir-2606:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,8162011-Bir-2606:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,2802011-Bir-2606:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,4002011-Bir-2606:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,4482011-Bir-2606:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,6562011-Bir-2606:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,5922011-Bir-2606:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,4002011-Bir-2606:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,3762011-Bir-2606:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,8402011-Bir-2606:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,1922011-Bir-2606:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,4642011-Bir-2606:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,6082011-Bir-2606:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,6722011-Bir-2606:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.2769.0567,1362011-Bir-2606:52x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,5202011-Bir-2606:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2769.034,6562011-Bir-2606:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,6562011-Bir-2606:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.2769.0128,8642011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,8642011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2769.011,564,8962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.2769.0255,8402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,8402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0321,3762011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,3762011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2769.0272,2242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,2242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.2769.0153,4402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.2769.0612,1922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2769.051,0402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,2322011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,2322011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.2769.0198,4962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,4962011-Bir-2606:50x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2769.01,300,3202011-Bir-2606:54x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,0642011-Bir-2606:45x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2606:45x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0131,4242011-Bir-2606:45x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.01,182,0482011-Bir-2606:52x86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,1362011-Bir-2606:45x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,8082011-Bir-2606:45x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,5442011-Bir-2606:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,0882011-Bir-2606:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqlrsos.dll2009.100.2769.014,6882011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,8482011-Bir-2606:53x86
BCP.exe2009.100.2769.089,4402011-Bir-2606:55x86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,2162011-Bir-2606:51x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,3442011-Bir-2606:53x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,1842011-Bir-2606:53x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,8722011-Bir-2606:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,4242011-Bir-2606:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,6642011-Bir-2606:52x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,0482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,8082011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,9922011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,7122011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,9762011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.2769.09,193,3122011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,9122011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,1042011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,0002011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.2769.01,054,5602011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,7762011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,8962011-Bir-2606:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,2482011-Bir-2606:46x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,0642011-Bir-2606:48x86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,0482011-Bir-2606:46x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2606:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,0882011-Bir-2606:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0154,4642011-Bir-2606:52x86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,5762011-Bir-2606:47x86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,9762011-Bir-2606:45x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,5842011-Bir-2606:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,8722011-Bir-2606:45x86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,7522011-Bir-2606:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,0402011-Bir-2606:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,2562011-Bir-2606:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,4242011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,0482011-Bir-2606:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,8162011-Bir-2606:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,2802011-Bir-2606:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,4002011-Bir-2606:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,4482011-Bir-2606:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,6562011-Bir-2606:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,5922011-Bir-2606:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,4002011-Bir-2606:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,3762011-Bir-2606:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,8402011-Bir-2606:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,1922011-Bir-2606:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,4642011-Bir-2606:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,6082011-Bir-2606:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,6722011-Bir-2606:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,8242011-Bir-2606:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,9442011-Bir-2606:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,0482011-Bir-2606:48x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.2769.0505,6962011-Bir-2606:54x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2769.05,920,6082011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2769.01,988,4482011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,3122011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,8002011-Bir-2606:52x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2769.0280,4162011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,3762011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:48x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,4882011-Bir-2606:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.2769.0461,6642011-Bir-2606:51x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,6002011-Bir-2606:48x86
Msmdsrv.RLL10.50.2769.0831,3282011-Bir-2606:05x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0268,1282011-Bir-2606:52x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
SQL Server 2008 R2 gimtoji kliento
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisData
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-2010
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-26
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,8562011-Bir-26
Sqlnclir10.RLL2009.100.1600.1226,14403-Apr-2010
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.0210,2722011-Bir-2606:36x86

x 64 versija

SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.2769.096,6082011-Bir-2606:02x64
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,1362011-Bir-2606:00x64
Distrib.exe2009.100.2769.087,9042011-Bir-2606:02x64
DTS.dll2009.100.2769.02,228,5762011-Bir-2606:00x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,4402011-Bir-2606:00x64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,8882011-Bir-2606:00x64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,9122011-Bir-2606:00x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,3362011-Bir-2606:00x64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,9602011-Bir-2606:00x64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,4162011-Bir-2606:00x64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,5602011-Bir-2606:00x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,7762011-Bir-2606:00x64
Logread.exe2009.100.2769.0511,8402011-Bir-2606:02x64
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,6562011-Bir-2606:00x64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,0482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,8082011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2769.0452,4482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,7762011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,942,8802011-Bir-2605:57x64
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2769.03,049,3122011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,5762011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2605:57x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,9602011-Bir-2605:56x64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,0482011-Bir-2605:56x64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,8642011-Bir-2605:56x64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,1122011-Bir-2605:56x64
Rdistcom.dll2009.100.2769.0792,9282011-Bir-2605:56x64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,2402011-Bir-2605:56x64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,7842011-Bir-2605:56x64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,7842011-Bir-2606:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,3522011-Bir-2606:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0231,2642011-Bir-2605:56x64
Replmerg.exe2009.100.2769.0409,9522011-Bir-2606:02x64
Replsync.dll2009.100.2769.0126,8162011-Bir-2605:56x64
Snapshot.exe10.50.2769.013,6642011-Bir-2606:01x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,9282011-Bir-2605:56x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0345,9522011-Bir-2606:02x64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0231,2642011-Bir-2605:56x64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2605:56x64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0107,3602011-Bir-2605:56x64
Ssradd.dll2009.100.2769.046,9442011-Bir-2605:56x64
Ssravg.dll2009.100.2769.047,4562011-Bir-2605:56x64
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,0722011-Bir-2605:56x64
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,4082011-Bir-2605:56x64
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,4082011-Bir-2605:56x64
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,5842011-Bir-2605:56x64
Ssrup.dll2009.100.2769.030,5602011-Bir-2605:56x64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,4322011-Bir-2605:51x64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,9922011-Bir-2605:51x64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,8482011-Bir-2605:51x64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,3922011-Bir-2605:51x64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232,2882011-Bir-2605:51x64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,7362011-Bir-2605:51x64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,9522011-Bir-2605:51x64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,1122011-Bir-2605:51x64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,6802011-Bir-2605:51x64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2769.031,5842011-Bir-2606:00x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0262,4962011-Bir-2606:00x64
Rsfxft.dll2009.100.2769.025,4402011-Bir-2605:56x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0403,2962011-Bir-2605:57x86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0431,4562011-Bir-2606:02x64
Sqlos.dll2009.100.2769.015,7122011-Bir-2605:56x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.015,7122011-Bir-2605:56x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,1762011-Bir-2605:56x64
Sqlservr.exe2009.100.2769.062,169,4402011-Bir-2606:01x64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2605:56x64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2605:56x64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:01x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.2769.0243,5522011-Bir-2606:01x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,9922011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,7122011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2769.0452,4482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2605:59x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,1042011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2769.03,049,3122011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2605:57x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,5762011-Bir-2415:01x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,1042011-Bir-2606:48x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0247,1362011-Bir-2606:00x64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Replerrx.dll2009.100.2769.0137,0562011-Bir-2605:56x64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Replisapi.dll2009.100.2769.0379,2322011-Bir-2605:56x64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,8642011-Bir-2606:48x86
Replprov.dll2009.100.2769.0729,9522011-Bir-2605:56x64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,9042011-Bir-2606:46x86
Replrec.dll2009.100.2769.0979,8082011-Bir-2605:57x64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,0242011-Bir-2606:48x86
Replsub.dll2009.100.2769.0495,9682011-Bir-2605:56x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,0562011-Bir-2606:47x86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0896,8642011-Bir-2605:56x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,7122011-Bir-2606:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0360,2882011-Bir-2605:56x64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.01,042,7842011-Bir-2605:51x64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,6402011-Bir-2606:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,3762011-Bir-2606:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0309,0882011-Bir-2605:51x64
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,2162011-Bir-2606:51x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,1842011-Bir-2606:53x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,9442011-Bir-2606:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2769.05,920,6082011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2769.01,988,4482011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,3122011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,8002011-Bir-2606:52x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,4242011-Bir-2606:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,6642011-Bir-2606:52x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,6562011-Bir-2606:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,8642011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2769.011,564,8962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2769.0911,2002011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,8402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,3762011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,2242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,1922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,4962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,4322011-Bir-2606:00x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,8882011-Bir-2605:57x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,2642011-Bir-2606:00x64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,7442011-Bir-2606:00x64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,0642011-Bir-2606:48x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,5762011-Bir-2606:47x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,5842011-Bir-2606:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,8722011-Bir-2606:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2605:56x64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,0402011-Bir-2606:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,2562011-Bir-2606:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,4242011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,0482011-Bir-2606:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,8162011-Bir-2606:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,2802011-Bir-2606:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,4002011-Bir-2606:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,4482011-Bir-2606:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,6562011-Bir-2606:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,5922011-Bir-2606:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,4002011-Bir-2606:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,3762011-Bir-2606:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,8402011-Bir-2606:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,1922011-Bir-2606:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,4642011-Bir-2606:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,6082011-Bir-2606:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,6722011-Bir-2606:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:01x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,4322011-Bir-2606:00x64
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,6002011-Bir-2606:48x86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,0162011-Bir-2605:57x86
Msmdsrv.exe10.50.2769.054,808,4162011-Bir-2606:02x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,8882011-Bir-2605:57x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,2642011-Bir-2606:00x64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,7442011-Bir-2606:00x64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Xmsrv.dll10.50.2769.021,447,0082011-Bir-2605:51x64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,1362011-Bir-2606:00x64
DTS.dll2009.100.2769.02,228,5762011-Bir-2606:00x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,4402011-Bir-2606:00x64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,8882011-Bir-2606:00x64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,8722011-Bir-2606:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,9122011-Bir-2606:00x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,3362011-Bir-2606:00x64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,9602011-Bir-2606:00x64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,4162011-Bir-2606:00x64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,5602011-Bir-2606:00x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,7762011-Bir-2606:00x64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2605:57x86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,7842011-Bir-2606:01x64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,9602011-Bir-2605:56x64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,0482011-Bir-2605:56x64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,8642011-Bir-2605:56x64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,1122011-Bir-2605:56x64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,2402011-Bir-2605:56x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqldest.dll2009.100.2769.0264,5442011-Bir-2605:56x64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,4322011-Bir-2605:51x64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0834,9122011-Bir-2605:51x64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0288,6082011-Bir-2605:51x64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,9922011-Bir-2605:51x64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,8482011-Bir-2605:51x64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0189,7922011-Bir-2605:51x64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0187,7442011-Bir-2605:51x64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0477,5362011-Bir-2605:51x64
Txlineage.dll2009.100.2769.096,0962011-Bir-2605:51x64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,3922011-Bir-2605:51x64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232,2882011-Bir-2605:51x64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,7362011-Bir-2605:51x64
Txpivot.dll2009.100.2769.0201,0562011-Bir-2605:51x64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,9522011-Bir-2605:51x64
Txscd.dll2009.100.2769.0195,4242011-Bir-2605:51x64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,1122011-Bir-2605:51x64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,6802011-Bir-2605:51x64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,725,8562011-Bir-2605:51x64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,185,4402011-Bir-2605:51x64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0194,4002011-Bir-2605:51x64
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:01x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.2769.0567,1362011-Bir-2606:01x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,5202011-Bir-2606:01x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2769.034,6562011-Bir-2606:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,6562011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.2769.0128,8642011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,8642011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2769.011,564,8962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.2769.0255,8402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,8402011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0321,3762011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,3762011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2769.0272,2242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,2242011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.2769.0153,4402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.2769.0612,1922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2769.051,0402011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,2322011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,2322011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:00x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.2769.0198,4962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,4962011-Bir-2606:00x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,4322011-Bir-2606:00x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,8882011-Bir-2605:57x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,2642011-Bir-2606:00x64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,7442011-Bir-2606:00x64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2769.01,300,3202011-Bir-2606:54x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,0642011-Bir-2605:57x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2606:45x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0163,6802011-Bir-2605:57x64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0164,7042011-Bir-2605:57x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.02,180,9602011-Bir-2606:02x64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,1362011-Bir-2605:57x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,8082011-Bir-2605:57x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,5442011-Bir-2605:57x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,0882011-Bir-2606:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.015,2002011-Bir-2605:56x64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,8482011-Bir-2606:53x86
BCP.exe2009.100.2769.096,6082011-Bir-2606:02x64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,2162011-Bir-2606:51x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,3442011-Bir-2606:53x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,1842011-Bir-2606:53x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,8722011-Bir-2606:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,4242011-Bir-2606:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,6642011-Bir-2606:52x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,0482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,8082011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,9922011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,7122011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,9762011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.2769.09,193,3122011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,9122011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,1042011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,0002011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.2769.01,054,5602011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,7762011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,8962011-Bir-2606:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,2482011-Bir-2606:46x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,0642011-Bir-2606:48x86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,0482011-Bir-2606:46x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2606:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,0882011-Bir-2606:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0345,9522011-Bir-2606:02x64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,5762011-Bir-2606:47x86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,9762011-Bir-2606:45x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,5842011-Bir-2606:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,8722011-Bir-2606:45x86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,7522011-Bir-2606:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2605:56x64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,0402011-Bir-2606:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,2562011-Bir-2606:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,4242011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,0482011-Bir-2606:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,8162011-Bir-2606:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,2802011-Bir-2606:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,4002011-Bir-2606:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,4482011-Bir-2606:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,6562011-Bir-2606:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,5922011-Bir-2606:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,4002011-Bir-2606:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,3762011-Bir-2606:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,8402011-Bir-2606:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,1922011-Bir-2606:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,4642011-Bir-2606:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,6082011-Bir-2606:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,6722011-Bir-2606:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,8242011-Bir-2606:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,9442011-Bir-2606:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
DTS.dll2009.100.2769.02,228,5762011-Bir-2606:00x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,4402011-Bir-2606:00x64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,8882011-Bir-2606:00x64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,9122011-Bir-2606:00x64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,3362011-Bir-2606:00x64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,9602011-Bir-2606:00x64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,4162011-Bir-2606:00x64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,5602011-Bir-2606:00x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,7762011-Bir-2606:00x64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,0482011-Bir-2606:48x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,6562011-Bir-2606:00x64
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.2769.0505,6962011-Bir-2606:54x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2769.05,920,6082011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2769.01,988,4482011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,3122011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,8002011-Bir-2606:52x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2769.0280,4162011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,3762011-Bir-2606:00x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2605:57x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,4322011-Bir-2606:00x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,8882011-Bir-2605:57x64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,2642011-Bir-2606:00x64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,7442011-Bir-2606:00x64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,9602011-Bir-2605:56x64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,0482011-Bir-2605:56x64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:48x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,9282011-Bir-2605:56x64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2605:56x64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.046,9442011-Bir-2605:56x64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.047,4562011-Bir-2605:56x64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,0722011-Bir-2605:56x64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,4082011-Bir-2605:56x64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,4082011-Bir-2605:56x64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,4882011-Bir-2606:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,5842011-Bir-2605:56x64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.030,5602011-Bir-2605:56x64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,9922011-Bir-2605:51x64
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.2769.0690,0162011-Bir-2606:00x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Keyfile.dll2009.100.2769.013,6642011-Bir-2606:48x86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,6002011-Bir-2606:48x86
Msmdsrv.RLL10.50.2769.0831,3282011-Bir-2606:05x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0268,1282011-Bir-2606:52x86
SQL Server 2008 R2 gimtoji kliento
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2613:00
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,8562011-Bir-2613:47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,848,0962011-Bir-2612:56
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.014,1762011-Bir-2606:00x64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.015,2002011-Bir-2605:56x64

Itanium architekt?ra versija

SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.2769.0169,3122011-Bir-2605:31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,4562011-Bir-2605:24IA-64
Distrib.exe2009.100.2769.0209,2482011-Bir-2605:31IA-64
DTS.dll2009.100.2769.04,305,2482011-Bir-2605:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,2802011-Bir-2605:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,1202011-Bir-2605:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,9682011-Bir-2605:24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,8082011-Bir-2605:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,1282011-Bir-2605:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,9362011-Bir-2605:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,2082011-Bir-2605:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,2482011-Bir-2605:24IA-64
Logread.exe2009.100.2769.01,128,8002011-Bir-2605:31IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,0562011-Bir-2605:24IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2605:26x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,0482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,8082011-Bir-2605:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2769.0452,4482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,7762011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.02,663,7762011-Bir-2605:24IA-64
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2769.03,049,3122011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,5762011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2605:24x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,6882011-Bir-2605:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,7122011-Bir-2605:22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,1122011-Bir-2605:22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,0962011-Bir-2605:22IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2769.01,844,0642011-Bir-2605:22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,9122011-Bir-2605:22IA-64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,7842011-Bir-2606:48x86
Replagnt.dll2009.100.2769.029,0242011-Bir-2605:22IA-64
Repldp.dll2009.100.2769.0192,3522011-Bir-2606:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0528,2242011-Bir-2605:22IA-64
Replmerg.exe2009.100.2769.0973,6642011-Bir-2605:28IA-64
Replsync.dll2009.100.2769.0278,8802011-Bir-2605:22IA-64
Snapshot.exe10.50.2769.013,6642011-Bir-2605:30x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,7922011-Bir-2605:22IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0546,1442011-Bir-2605:28IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0436,0642011-Bir-2605:15IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,2082011-Bir-2605:15IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0201,0562011-Bir-2605:15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.095,5842011-Bir-2605:15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.095,5842011-Bir-2605:15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,7922011-Bir-2605:15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,9522011-Bir-2605:15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,9522011-Bir-2605:15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,8642011-Bir-2605:15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.062,3042011-Bir-2605:15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,0162011-Bir-2605:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,1922011-Bir-2605:15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,7682011-Bir-2605:15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,6802011-Bir-2605:15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,3762011-Bir-2605:15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,9202011-Bir-2605:15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,4722011-Bir-2605:15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,0162011-Bir-2605:15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,8242011-Bir-2605:15IA-64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2769.063,3282011-Bir-2605:24IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0477,0242011-Bir-2605:24IA-64
Rsfxft.dll2009.100.2769.056,1602011-Bir-2605:22IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0392,5442011-Bir-2605:21x86
Sqlagent.exe2009.100.2769.01,215,8402011-Bir-2605:28IA-64
Sqlos.dll2009.100.2769.022,3682011-Bir-2605:15IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.020,8322011-Bir-2605:15IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,628,3202011-Bir-2605:15IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2769.0122,129,2482011-Bir-2605:28IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,2082011-Bir-2605:15IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0188,7682011-Bir-2605:15IA-64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2605:27x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.2769.0243,5522011-Bir-2605:27x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,9922011-Bir-2605:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,7122011-Bir-2605:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2605:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.2769.0452,4482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2605:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,1042011-Bir-2605:24x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.2769.03,049,3122011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2605:24x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,5762011-Bir-2415:01x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,1042011-Bir-2606:48x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0538,4642011-Bir-2605:24IA-64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Replerrx.dll2009.100.2769.0301,9202011-Bir-2605:22IA-64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Replisapi.dll2009.100.2769.0766,3042011-Bir-2605:22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.01,648,4802011-Bir-2605:22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,8642011-Bir-2606:48x86
Replrec.dll2009.100.2769.02,134,8802011-Bir-2605:21IA-64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,9042011-Bir-2606:46x86
Replsub.dll2009.100.2769.01,121,1202011-Bir-2605:22IA-64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,0242011-Bir-2606:48x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.01,534,3042011-Bir-2605:15IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,0562011-Bir-2606:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,7122011-Bir-2606:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0712,5442011-Bir-2605:15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.02,727,2642011-Bir-2605:15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,6402011-Bir-2606:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,3762011-Bir-2606:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0563,5522011-Bir-2605:15IA-64
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,1042011-Bir-2605:24IA-64
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,7202011-Bir-2605:24IA-64
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,0162011-Bir-2605:21x86
Msmdsrv.exe10.50.2769.072,408,9282011-Bir-2605:28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,9282011-Bir-2605:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,8562011-Bir-2605:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,7122011-Bir-2605:24IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Xmsrv.dll10.50.2769.047,708,0002011-Bir-2605:15IA-64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,4562011-Bir-2605:24IA-64
DTS.dll2009.100.2769.04,305,2482011-Bir-2605:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,2802011-Bir-2605:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,1202011-Bir-2605:24IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,8722011-Bir-2606:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,9682011-Bir-2605:24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,8082011-Bir-2605:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,1282011-Bir-2605:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,9362011-Bir-2605:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,2082011-Bir-2605:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,2482011-Bir-2605:24IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2605:26x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2605:24x86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,7842011-Bir-2605:30IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,6882011-Bir-2605:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,7122011-Bir-2605:22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,1122011-Bir-2605:22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,0962011-Bir-2605:22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,9122011-Bir-2605:22IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0605,0242011-Bir-2605:22IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,0162011-Bir-2605:15IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.01,699,6802011-Bir-2605:15IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0656,2242011-Bir-2605:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,1922011-Bir-2605:15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,7682011-Bir-2605:15IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0434,0162011-Bir-2605:15IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0431,9682011-Bir-2605:15IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0943,9682011-Bir-2605:15IA-64
Txlineage.dll2009.100.2769.0217,9522011-Bir-2605:15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,6802011-Bir-2605:15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,3762011-Bir-2605:15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,9202011-Bir-2605:15IA-64
Txpivot.dll2009.100.2769.0458,5922011-Bir-2605:15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,4722011-Bir-2605:15IA-64
Txscd.dll2009.100.2769.0444,2562011-Bir-2605:15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,0162011-Bir-2605:15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,8242011-Bir-2605:15IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.09,112,4162011-Bir-2605:15IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,533,0882011-Bir-2605:15IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0447,8402011-Bir-2605:15IA-64
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2605:27x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.2769.0567,1362011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,5202011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2769.034,6562011-Bir-2606:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,6562011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2769.0563,0402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,0402011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.2769.0128,8642011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,8642011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2769.011,564,8962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.2769.0255,8402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,8402011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,3202011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0321,3762011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,3762011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2769.0272,2242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,2242011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.2769.0153,4402011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,4402011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,3282011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,3602011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.2769.0612,1922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0104,2882011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,2882011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2769.051,0402011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,2082011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,2322011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,2322011-Bir-2605:27x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2605:26x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.2769.0198,4962011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,4962011-Bir-2605:26x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,1042011-Bir-2605:24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,9282011-Bir-2605:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,8562011-Bir-2605:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,7122011-Bir-2605:24IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2769.01,300,3202011-Bir-2606:54x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,0642011-Bir-2605:21x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2606:45x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0266,5922011-Bir-2605:21IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0242,0162011-Bir-2605:21IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.03,588,4482011-Bir-2605:28IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,1362011-Bir-2605:21x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,8082011-Bir-2605:21x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,5442011-Bir-2605:21x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,0882011-Bir-2606:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.022,3682011-Bir-2605:15IA-64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,8482011-Bir-2606:53x86
BCP.exe2009.100.2769.0169,3122011-Bir-2605:31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,2162011-Bir-2606:51x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,3442011-Bir-2606:53x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,1842011-Bir-2606:53x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,8722011-Bir-2606:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,4242011-Bir-2606:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,6642011-Bir-2606:52x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,1682011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,7922011-Bir-2606:50x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,7042011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2606:50x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,0482011-Bir-2415:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,8082011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,9922011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,7122011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,9762011-Bir-2606:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.2769.09,193,3122011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,9122011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,4802011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,1042011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2769.063,3282011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,7202011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,0002011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.2769.01,054,5602011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,7762011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,8002011-Bir-2606:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2606:46x86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,8962011-Bir-2606:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,2482011-Bir-2606:46x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,6722011-Bir-2606:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,0642011-Bir-2606:48x86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,0482011-Bir-2606:46x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,9362011-Bir-2606:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,0882011-Bir-2606:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0546,1442011-Bir-2605:28IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,5762011-Bir-2606:47x86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,9762011-Bir-2606:45x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,5842011-Bir-2606:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,8722011-Bir-2606:45x86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,7522011-Bir-2606:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,2082011-Bir-2605:15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,0402011-Bir-2606:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,2562011-Bir-2606:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,4242011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,0482011-Bir-2606:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,8162011-Bir-2606:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,2802011-Bir-2606:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,4002011-Bir-2606:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,4482011-Bir-2606:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,6562011-Bir-2606:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,5922011-Bir-2606:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,4002011-Bir-2606:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,3762011-Bir-2606:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,8402011-Bir-2606:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,1922011-Bir-2606:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,4642011-Bir-2606:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,6082011-Bir-2606:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,6722011-Bir-2606:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,8642011-Bir-2606:36x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,8242011-Bir-2606:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,9442011-Bir-2606:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,1442011-Bir-2606:51x86
DTS.dll2009.100.2769.04,305,2482011-Bir-2605:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,6882011-Bir-2606:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,2802011-Bir-2605:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,5362011-Bir-2606:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,1202011-Bir-2605:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,9682011-Bir-2605:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,1842011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,6082011-Bir-2606:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,8082011-Bir-2605:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,9202011-Bir-2606:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,1282011-Bir-2605:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,6482011-Bir-2606:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,9362011-Bir-2605:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,8322011-Bir-2606:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,2082011-Bir-2605:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,5122011-Bir-2606:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,2482011-Bir-2605:24IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,9042011-Bir-2606:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,0482011-Bir-2606:48x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,0562011-Bir-2605:24IA-64
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.2769.03,233,6322011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.2769.0505,6962011-Bir-2606:54x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.2769.05,920,6082011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.2769.01,349,4722011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.2769.01,988,4482011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,3122011-Bir-2606:52x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,8002011-Bir-2606:52x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,4242011-Bir-2605:26x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2769.0280,4162011-Bir-2605:26x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,3762011-Bir-2605:26x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,3842011-Bir-2605:24x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,7042011-Bir-2606:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,1042011-Bir-2605:24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,9282011-Bir-2605:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,5842011-Bir-2606:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,8562011-Bir-2605:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,2002011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,7362011-Bir-2606:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,7122011-Bir-2605:24IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,4322011-Bir-2606:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,6882011-Bir-2605:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,7202011-Bir-2606:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,7122011-Bir-2605:22IA-64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,0642011-Bir-2606:48x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,7922011-Bir-2605:22IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,8242011-Bir-2606:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,2082011-Bir-2605:15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.095,5842011-Bir-2605:15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,8242011-Bir-2606:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.095,5842011-Bir-2605:15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,7922011-Bir-2605:15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,9522011-Bir-2605:15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,2882011-Bir-2606:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,9522011-Bir-2605:15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,4882011-Bir-2606:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,8642011-Bir-2605:15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,9762011-Bir-2606:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.062,3042011-Bir-2605:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,2002011-Bir-2606:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,1922011-Bir-2605:15IA-64
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.2769.01,141,6002011-Bir-2605:24IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,7202011-Bir-2605:24IA-64
Msmdsrv.RLL10.50.2769.0831,3282011-Bir-2604:56IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0524,6402011-Bir-2605:28IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
SQL Server 2008 R2 gimtoji kliento

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831-Mar-201006:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200920:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2612:24
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,8562011-Bir-2613:47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.05,863,2642011-Bir-2612:15

SQL Server 2008 R2 ra?ytojas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.019,2962011-Bir-2605:24IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.019,8082011-Bir-2605:15IA-64

Kaip pa?alinti ?? bendr? paket?

Jei norite pa?alinti ?? atnaujinim? paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Valdymo skyde atidarykite element?, prid?ti arba ?alinti programas .
  2. Spustel?kite keisti arba ?alinti programas.
  3. Atskleisti visus atnaujinimus SQL Server 2008 R2 ?rengimo, pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti naujinimus .
  4. Rasti ir pa?alinti ?? bendr? paket? ?ra?as.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie atskir?j? aptarnavimo model? SQL Server, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
935897 Papildantysis aptarnavimo modelis yra i? SQL serverio komanda pristatyti hotfixes apie problemas
Daugiau informacijos apie pavadinim? suteikimo schemos SQL serverio naujinimus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
822499 Naujas pavadinim? suteikimo schemos, Microsoft SQL Server programin?s ?rangos naujinim? paketams
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2544793 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2544793 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2544793

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com