การแก้ไข: คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่สนับสนุน TLS v1.0 เมื่อคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบ HTTPS และตั้งค่า HTTPSiClientProtocols

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2545464 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ในสภาพแวดล้อม Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 คุณเปิดใช้งานการตรวจสอบ HTTPS
 • คุณตั้งค่าแบบ HTTPSiClientProtocols SE_VPS_VALUE ค่า constvalueto 160 ค่านี้จะกล่าวถึงในบทความ 982876 ในฐานความรู้ของ Microsoft
 • คุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์มี HTTPS ที่ไม่สนับสนุน TLS v1.0
ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก TMG 2010 ส่งไคลเอนต์ "hello" ข้อความที่มี TLS อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุน TLS จะไม่ยอมรับข้อความ และปิดการเชื่อมต่อในสถานการณ์สมมตินี้ ไคลเอ็นต์โดยทั่วไปอยู่กลับไป SSL v3.0 อย่างไรก็ตาม TMG ไม่ถอยกลับไปใช้ SSL v3.0 เมื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบ HTTPS

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2517957 ซอฟต์แวร์ปรับปรุงสะสม 1 4 สำหรับ Forefront คามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 Service Pack 1
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแก้ไขนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Notepad
 2. คัดลอก และวางสคริปต์ต่อไปนี้ใน Notepad:
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '
  ' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  ' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE
  ' RISK OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE
  ' USER. USE AND REDISTRIBUTION OF THIS CODE, WITH OR WITHOUT MODIFICATION, IS
  ' HEREBY PERMITTED.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' This script disables the use of old client protocols like PCT and SSLv2
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "HTTPSiDontUseOldClientProtocols"
  Const SE_VPS_VALUE = TRUE
  Sub SetValue()
    ' Create the root object.
    Dim root
    ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
    'Declare the other objects that are needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets
    ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet
    ' An FPCVendorParametersSet object
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear    ' Add the item.
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  End Sub
  Sub CheckError()
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  End Sub
  SetValue
 3. บันทึกแฟ้มแผ่นจดบันทึก โดยใช้ส่วนขยายชื่อแฟ้ม.vbs ตัวอย่างเช่น ใช้ชื่อต่อไปนี้เมื่อคุณบันทึกแฟ้มนี้:
  EnableHTTPSiDontUseOldClientProtocols.vbs
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง เรียกใช้สคริปต์ ตัวอย่างเช่น ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้สคริปต์:
  cscript.exe EnableHTTPSiDontUseOldClientProtocols.vbs

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2545464 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2545464 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2545464

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com