Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft s? khai thác g? và khai thác g? ti?t đ? thu th?p thông tin kh?c ph?c s? c? b? sung

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2545723 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

cài đ?t chuyên bi?t Windows s? d?ng ghi nh?t k? đ? giúp b?n kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói ph?n m?m. Sau khi b?n kích ho?t kí nh?p, b?n có th? th? cài đ?t chuyên bi?t không thành công m?t l?n n?a. Windows Installer theo d?i s? ti?n b? và ghi l?i các d? li?u trong m?t t?p nh?t k?. Các b?n ghi này sau đó có th? đư?c xem xét b?i các chuyên gia h? tr? đ? giúp xác đ?nh các v?n đ?.

Nguyên nhân

Microsoft Installer v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i tham nh?ng d? li?u, cài đ?t chuyên bi?t b? l?i và các v?n đ? khác nhau khác.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này, b?n ph?i kích ho?t ch?c năng ghi cho hai quá tr?nh, và sau đó c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?t l?n n?a. Khi b?n kích ho?t ghi nh?t k?, m? th?c t? l?i đư?c t?o ra b?i Windows Installer đư?c ch?p. Ngay sau khi m? l?i đang b? b?t gi?, b?n có th? xác đ?nh các v?n đ? th?c t? và gi?i pháp cho v?n đ? đó. Các l?i s? yêu c?u b?n ph?i liên h? v?i Microsoft Support đ? gi?i quy?t v?n đ?. Tuy nhiên, b?n c?n ph?i làm m?t vài đi?u trư?c khi b?n liên h? v?i Microsoft Support.

Đ? kích ho?t và thu th?p các b?n ghi cài đ?t chuyên bi?t Windows, h?y th?c hi?n theo các bư?c cho hệ điều hành c?a b?n.

Bư?c 1: Kích ho?t Microsoft Installer khai thác g? và khai thác g? ti?t Windows Update

Đ? yêu c?u chúng tôi cho phép ghi s? cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thay v? s? kích ho?t kí nh?p chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? kích ho?t kí nh?p t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .

Cho Windows 8, Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 20095
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Đ?i v?i Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50473
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003

 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. G? l?nh sau đây trong Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"="voicewarmupx" 
  "Debug"=dword:00000007
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  "Flags"=dword:00000016
  "Level"=dword:00000004
  
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Lưu như.
 4. Trong các Lưu trong danh sách, h?y nh?p vào Máy tính đ? bàn.
 5. Trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, lo?i LoggingOn.reg, b?m vào T?t c? các t?p trong các Lưu v?i lo?i danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 6. Trên máy tính, nh?p đúp vào t?p tin LoggingOn.reg đ? thêm các khóa registry Windows registry.
 7. B?m chu?t Ok trong h?p thư.
 8. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a đ? n?m b?t thông tin báo b? sung l?i trong t?p tin .log Windows Installer.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Vista và Windows Server 2008

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó trong các B?t đ?u tra c?u h?p, lo?i Notepad.
 2. Trong các Chương tr?nh danh sách, h?y nh?p vào Notepad.
 3. G? l?nh sau đây trong Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"="voicewarmupx" 
  "Debug"=dword:00000007
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  "Flags"=dword:00000016
  "Level"=dword:00000004
  
 4. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Lưu như.
 5. Trong các Lưu trong danh sách, h?y nh?p vào Máy tính đ? bàn.
 6. Trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, lo?i LoggingOn.reg, b?m vào T?t c? các t?p trong các Lưu v?i lo?i danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 7. Trên máy tính, nh?p đúp vào t?p tin LoggingOn.reg đ? thêm giá tr? ki?m nh?p vào s? ki?m nh?p.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quy?n ki?m soát truy c?p c?a ngư?i dùng
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u ho?c b?m vào Ti?p t?c.
 8. B?m chu?t , và sau đó nh?p vào Ok.
 9. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a đ? n?m b?t thông tin báo b? sung l?i trong t?p tin .log Windows Installer.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Bư?c 2: C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a đ? t?o ra các t?p tin kí nh?p

C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?t l?n n?a, h?y ghé thăm Microsoft Update Web site sau:
http://Update.Microsoft.com
Lưu ? Nó có th? m?t vài phút đ? thu th?p các b?n ghi, và quá tr?nh C?p Nh?t có th? dư?ng như không th? ho?t đ?ng m?t cách chính xác. Cho phép th?i gian c?n thi?t cho quá tr?nh đ? k?t thúc.

Bư?c 3: Vô hi?u hoá Microsoft Installer khai thác g? và khai thác g? ti?t Windows Update

Quan tr?ng Ngay sau khi Windows Update ho?c Microsoft Update đ? hoàn t?t, vô hi?u hoá Windows Installer kí nh?p. Có có th? kí nh?p cho phép yêu c?u quá nhi?u th?i gian m?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, có th? làm ch?m máy tính c?a b?n, và có th? t?o t?p tin kí nh?p l?n yêu c?u m?t lư?ng l?n không gian đ?a.

Đ? yêu c?u chúng tôi vô hi?u hóa kí nh?p cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thay v? vô hi?u hóa kí nh?p chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? vô hi?u hóa kí nh?p t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .

Cho Windows 8, Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 20096
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Đ?i v?i Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50474
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? vô hi?u hoá Windows Installer khai thác g?, làm theo các bư?c cho hệ điều hành c?a b?n.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003

 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. G? l?nh sau đây trong Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=-
  "Debug"=-
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Lưu như.
 4. Trong các Lưu trong danh sách, h?y nh?p vào Máy tính đ? bàn.
 5. Trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, lo?i LoggingOff.reg, b?m vào T?t c? các t?p trong các Lưu v?i lo?i danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 6. Trên máy tính, nh?p đúp vào t?p tin LoggingOff.reg đ? lo?i b? các giá tr? s? ki?m nh?p registry Windows.
 7. B?m chu?t Ok trong h?p thư.
 8. Xóa các t?p tin LoggingOn.reg và LoggingOff.reg t? máy tính đ? bàn
Liên h? v?i Microsoft Support đ? đư?c giúp đ?, và tham kh?o bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft này khi b?n nói chuy?n v?i các đ?i l? h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft Support, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Vista và Windows Server 2008

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó g? Notepad trong các B?t đ?u tra c?u h?p.
 2. Trong các Chương tr?nh danh sách, h?y nh?p vào Notepad.
 3. G? l?nh sau đây trong Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=-
  "Debug"=-
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  
 4. Trong Notepad, h?y nh?p vào Lưu như trên các T?p tin tr?nh đơn.
 5. Trong các Lưu trong danh sách, h?y nh?p vào Máy tính đ? bàn.
 6. Trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, lo?i LoggingOff.reg, b?m vào T?t c? các t?p trong các Lưu v?i lo?i danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 7. Trên máy tính, nh?p đúp vào t?p tin LoggingOff.reg đ? lo?i b? các giá tr? s? ki?m nh?p registry Windows.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quy?n ki?m soát truy c?p c?a ngư?i dùng
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u ho?c b?m vào Ti?p t?c.
 8. B?m chu?t , và sau đó nh?p vào Ok.
 9. Xóa các t?p tin LoggingOn.reg và LoggingOff.reg t? máy tính đ? bàn.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Liên h? v?i Microsoft Support đ? đư?c giúp đ?, và tham kh?o bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft này khi b?n nói chuy?n v?i các đ?i l? h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft Support, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Thông tin thêm

Trong h?u h?t trư?ng h?p, kí nh?p Windows Installer B?t đ?u v?i msi, k?t thúc v?i m?t ph?n m? r?ng .log, và bao g?m m?t nhóm các nhân v?t. Ví d?, kí nh?p Windows Installer s? có t?p đ? đ?t tên tin gi?ng như sau:
msib3a6g.log
Trên máy tính đang ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003, kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t n?m trong m?c tin thư thoại sau đây:
C:\Documents and Settings Settings\ {UserName} \Local Settings\Temp\
Đ? m? m?c tin thư thoại này, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i % temp %, và sau đó nh?p vào Ok.

Lưu ? Thông tin này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào m?c đ?nh ? C. N?u đi?u này không ph?i là trư?ng h?p, đi?u ch?nh kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho đư?ng d?n m?c tin thư thoại đ? phù h?p v?i ổ đĩa cài đ?t chuyên bi?t.

Trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008, các b?n ghi cài đ?t chuyên bi?t n?m trong m?c tin thư thoại sau đây:
C:\Users\{UserName\AppData\Local\Temp
Đ? m? m?c tin thư thoại này, h?y nh?p vào B?t đ?u
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
nút ch?n m?t B?t đ?u
, lo?i % temp % trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.

Lưu ? Thông tin này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào m?c đ?nh ? C. N?u đi?u này không ph?i là trư?ng h?p, đi?u ch?nh kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho đư?ng d?n m?c tin thư thoại đ? phù h?p v?i ổ đĩa cài đ?t chuyên bi?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích hoạt Windows Installer kí nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314852Làm th? nào đ? kích hoạt Windows Installer kí nh?p trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 2545723 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbmt KB2545723 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2545723

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com